Somogyi Ujsag, 1925. augusztus (7. évfolyam, 176-187. szám)

1925-08-06 / 176. szám

fű. ©violám * £*6. szám. ára 1066 korona. laposvár, 1925. augusztus 6, csütörtök. Magjelenik hétfő és ünnep utáni nap kivételévé} minden nap délután.2 (14) órakor. Ssacksaztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám. * Intermban tek.on: 5, szám. BirdettoQk felvétetnek H-pentor Rndolf ifcjic hirdetési Irodij&öan, ÍV., Pcúmanloíky Q. 49, és a Müsse fiékofcban Gyűrött és Seegedeá IViTMOTT1' JBBflBBSI KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP. • • • Felelős szerkesztő: Lovas István. Előfizetési áraki Negyedévre . . . . 60.000 korona .... Egy hónapra . , , 30.000 korona Hirdetések árai Mmi?éterBoronként iooo k, Mö. • —...— vegrészben 1500 korona. Eivataloa és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazandók Nyogdijaseh és fenoMb A napokban külőnöe hir járta ;az országot. As állam kenyerén • ébhalálra kárhoztatott nyugdíjasok állítólagos ezrei gyűltek össze a fővárosban, hogy sérelmeiket föl­panaszolják a méltatlan és kegyet­len bánásmód miatt, amelyben a szanálás üdvössége kedvéért van részük. A célzatossággal országnak eresztett baloldali tudósítások sze­rint az elégedetlen nyugdíjasok összes nyomorúságukért a KANSz-tl és a VOGE-t okolják, amely egye­sületek megfeledkeztek tagjaik ér­dekeiről a vezetők hiúsági és egyéb ambíciójának kielégítése fe­jében. Régi nóta, hogy az elkeseredett ember mindenkit vádol, még saját magát jg. A mi társadalmunkban pedig ez a vádaskodó hajlam túlontúl ki van fejlődve, mert soha nem tu­dott összetartani reális értékekért. Valahány egyesület van ebben á szerencsétlen országban, mind azért tesped, tétlenkedik vagy halód k, mert a tagok mindent a vezetők­től várnak s összes jogaik és kö­telességeik közül egyedül a szá­monkérés, az elkeseredett kritika jogával élnek. Nagy betegsége ez a mi faj­tánknak annyira, hogy a nemzeti társadalon megerősödése is attól függ, ki tudunk-e gyógyulni egy­részt a közömbösségből, másrészt az egymással szemben megszo­kott türelmetlen kritikából. Tetézi a bajt, hogy a szervezett destruk­ció nagyon jól ismeri ezt a bete­ges hajlamot és alaposan kiak­názza a maga céljai érdekében. így történt a nyugdíjasok elke­seredett gyülekezetében is. A nyo­mor révén igazi proletársorba ju­tott nyugdíjasok gyűlésén megje­lentek a demokrata urak, ama vö­rös szekfüs honatyák, akik a pro­letár elégedetlenségből élnek jó­létben, vezéri megtiszteltetésben, hihetetlen elbizakodásban és a vö­rös pöröllyel nagyban hadakoztak a KANSz., meg a VOGE vezé* reinek jóléte és vezéri tisztsége ellen. Az a tömeg pedig, ha ugyan tömeg volt, neki vadulva helye­selt, ha hinni lehet az igazságsze­rető baloldalnak és fenekedve acsar­kodóit a saját fajtájabeli ellen. Még arról is megfeledkezett, hogy a vörös pöröly törte össze orszá­gunkat, a vörös rablók fosztották ki a kincstárt, hamisitották a ban­kót és zúdították ránk a nyomo­rúságot. Nem gondoltak a gyűlés résztvevői arra, hogy az a bizo­nyos nemzetközi pénzügyi ellen­őrzés, amely megtiltja az állam­­kincstárnak a nyugdíjasok hely­zetén könnyíteni, szoros barátság­ban van a tőkével nemzetközi gondolkozásban, a nyomor terjesz­tés szándékában, a harácsolt va­gyon védelmében, a tőke pedig számtalan milliárddal támogatja a demokraták táborát, amelynek ve­zérei ádáz dühvol szítják az elé­gedetlenkedést az illetéktelen kri­tikával a nyugdíjasok egyesülete ellen. Nem azért írjuk ezeket, hogy védjük a kormányt, sem azért, hogy mosogassuk bárki szennye­sét. De ahhoz a nemzeti érzésű táborhoz, amelyben a nyugdíjasok is vannak, a legnagyobb mérték­ben méltatlan a szövetkezés még a saját érdek előmozdításának re­ményében is a vörös pöröly legé­nyeivel. Akinek ebben az ország­iban sérelme van azért, mert kicsiny .3 kenyere, sovány a falatja, az csak akkor fog nagyobb kenyér­hez, jobb falathoz jutni, ha sürgeti, munkálja a leszámolást a nyomor okozóival. Vannak elegen, sőt az elégnél többen hozzá, hogy ki­­kényszeritsék a leszámolást s az­után olyan vezéreket állítsanak a sorok elé, akiknek már nem kell hadakozniok a pénzügyi ellenőrzés, a nemzetközi tőke és a demokrata blokk szolidáris hadseregével. Vá­­nyadt akarat, öngyilkos taktika és különösen önkéntes proletársorba züllés az, ha valaki azokhoz csat­lakozik a jobb sorsot várva, akik pokolba taszították. 9 füldmivelisügyi minisztériumban leleplezték néhai nagptódi Szabó István arcképét Budapest, augusztas 5. Tegnap délután 5 órára Mayer János földmivelésügyi miniszter értekezletre hívta össze az egy­ségespártban helyet foglaló kis­gazda képviselőket, a kik közül mintegy 2Q-an jelentek meg. Az értekezlet előtt leleplezték nagy­atádi Szabó István földmivelésügyi miniszternek arcképét, amely a miniszter várószobájában az ed­digi földmivelésügyi miniszterek galériájában foglal helyet. Szíj] Báiint kegyeleíes szavakkal em­lékezett meg néhai Szabó István­ról és röviden ismertette az el­hunyt szerepét és jelentőségét. Örömmel állapította meg, hogy ő, a földmives nép egyszerű gyer­meke, helyet kapott a nagy nevű földmivelésügyi miniszterek arc­­képcsareokában. Utána Maday Gy. ez alkalomra irt költeményével adó­zott nagyatádi Szabó István cin­kének. Ezután megkezdődött az érte­kezlet, melyen Mayer János föld­mivelésügyi miniszter tájékoztatta a kisgazda képviselőket az osz­trák magyar vámprovizoriumra irá­nyuló tárgyalások megszakadá­sáról. strandfürdőre hajtat és megtekinti a döntő versenyeket. A versenyre eddig a következő budapesti és vidéki egyesületek ne­veztek : FTC Bpest 9 versenyző 1 ki­sérő, MTK Bpest 5 vers. 2 kis.,' III. kér. Bpest 12 vers. 2 kis. VÁG Bpest 7 vers., NSC Bpest 12 vers. 2 kis., Move Eger 14 vers. 5 kis.* DUE Debrecen 14 vers. 5 kis., JÖSSzE Jászapáti 6 vers. 7 kis., BSE Baja 15 vers., 5 kis., CsAK Békéscsaba 8 vers. 2 kis., PUE Sopron 7 vers., 3 kis:, SzUE Sze­ged 15 vers., 3 kis., Move Eszter* gom 4 vers., 1 kis., TAC Tata 4 vers., 1 kis. A nevezések, minthogy a szö­vetségbe kellett azokat leadni, még nem teljesek. A bizottság ezúton is kéri a kö­zönséget, hogy a torlódások elke­rülése végett a jegyeket előre vált­sák meg. A vasárnap délelőtti hangver­seny, — melyen a szimfonikus zenekar és a városi dalárda szere­pel — jegyei a Harmóniában kap­hatók. á Mező- és Pécsi-nccáfe sarkán diadalkapunál fogadják vasárnap reggel lézsef főherceget Véglegesen megállapították az nszókongresszns programmját — Tegnap megkezdték a tribün építését a strandfürdőn — Eddig 180 versenyző jelentkezett az ország majd minden városából — Előre váltsak meg a versenyekre a jegyeket A Magyar Úszó Szövetség f. hó 8. és 9-én, szombaton és vasárnap rendezi Kaposvárott VI. uszókon­­gresszusát és az ezzel kapcsolatos országos bajnoki uszóversenyeket, A kongresszus és a versenyek pro­grammját megállapító előkészítő bizottság hatalmas munkát végezve mindent elkészített, úgy hogy most már csak egy hiányzik, a verseny­zők és a kísérők megérkezése. A tegnapi napon megkezdték a strand­fürdőn a tribün építését is. A versenyek szombaton reggel kezdődnek, folynak egész napon át és vasárnap délelőtt, mig dél­után a döntő küzdelmek kerülnek lebonyolításra, este pedig díjkiosz­tás a városháza nagytermében. A kongresszusi ülés szombaton este lesz a városháza nagytermében. Mint ismeretes, a versenyekre Kaposvárra érkezik József főher­ceg is. A főherceg vasárnap reg­gel érkezik autón Siófok felől, közben megáll Tabon és Igáiban. A Mező- és Pécsi-ucca sarkán fel­állított diadalkapunál lallidn An­dor alispán üdvözli, innen négyes fogaton a városháza elé hajtat, ahol dr. Vétek György polgármes­­mester, vitéz fonyódi Markóczy Antal székkapitány, dr. Polgár Kálmán és dr. Gauser Rezső üd­­vözlik. Az üdvözlések után a ha­tóságok és testületek vezetőit mu­tatják be a főhercegnek, majd részt vesz fél 11 órakor a tiszteletére a színházban rendezendő hang­versenyen, fél 1 órakor pedig ün­nepi ebéd a Nemzeti Kaszinóban. Délután 3 órakor a főherceg a Ország-világ Petricsevics Horváth Emil báró népjóléti államtitkár felkérte a MTI-t annak közlésére, hogy a Magyarság tegnapi számában meg­jelent közlemény miatt úgy is, mint magánember, úgy is, mint köztisztviselő megtette az intézke­dést, hogy a nevezett lap és a cikk szerzője ellen a bűnvádi eljárás rágalmazás, becsületsértés címén azonnal megindittassék. — A Deb­recen városán és környékén vasár­nap éjjel átvonuló vihar Balmaz­újvárosra is átterjedt és ott a vá­ros legszegényebb negyedében vé­gezte a legnagyobb pusztítást. Az árvíz annyira elöntötte ezt a ne­gyedet, hogy az újonnan épült házakban sok helyen félméter ma­gasságban állt a viz. — Miskolc városa a külföldi kölcsönből 80.000 aranykoronát tisztviselői lakások építésére fordit. — Évek óta nem dühöngött olyan irtózatos erejű orkán Miskolcon, mint hétfőn. A vihar, mely egész napon át tartott, a legnagyobb kárt a gyümölcsben tette, melynek 60—70 százalékát elpusztította. A tengeri termésben is nagy a kár. A telefonhálózatban is olyan zavart okozott, hogy még kedden reggel is 70 telefont kellett megjavítani. — Időprognózis. A Meteorelogiai Intézet jelentése szerint változé­kony, átmenetileg száraz és meleg idő várható.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék