Somogyi Ujsag, 1925. szeptember (7. évfolyam, 198-220. szám)

1925-09-03 / 198. szám

fii. évfolyam. » 198. szám. Kaposvár, 1925. szeptember 3, csütörtök.ára 1000 korona. Megjelenik hótiö és ünnep utáni nap kivételével minden nap délután 3 (14) órakor. £*MrkeMt6ség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utoa 7. szám • Interurban telefon: 5. szám. JV&rdetéBek felvétetnek B-peaten Rudolf Mosse hirdetési irodájában, ÍV1,,-PodmaniGzky u. 49. és a Mosse fiókokban Győrött és Szegeden fERBSZTÉNT POLITIKAI NAPILAP. • • • Felelős szerkesztő: Loras István. E16«..<é»l iraki ;;; S ÍSS nririiAtóaAb Ara ■ Millimétersoronként 1000 K. Ilö- Hiraeteseg ara i T6gréaz,beli 1500 korona. Hivatal« és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazandók Hon scholae séd vitae discimus Sok pár esztendő forgott le az élet kerekén, amióta folyton hang­zik az iskolákban e közmondás: „Nem az iskolának, hanem az élet­nek kell tanulni.1' Megint egy uj iskolaév kezdő­dik, amikor a büszke iskolaépüle­tek hallgatag kő kolosszusai csengő gyermeklármától visszhangzanak. A kihaltnak tetsző városok utcáit napbarnított piros pozsgás, jókedvű kacagó fiuk elevenítik fel. Apró emberecskéktől, magas szál ifjúkig változatos életvirágai tarkáiknak szünös-szüntelen — csengőn ka­cagó, vidám leány diákokkal ve­gyesen. Ezek a szorgalmas méhek be­repülnek a tudomány virágos me­zőire, az életművészet elsajátítá­sához szükséges tudomány mézei­nek összegyűjtésére. Hiába, az ifjúság az élet örökké mosolygós tavasza, amely még az „ember“ hónapok borús ködjein is ártatlan gyermeki bohóságával vi­dámságot és napfényt tükröz vissza. Á gyermekálmok még sok jó héten át ölelkeznek álmukban az otthonfelejtett boldog gyönyörök­ről, a bársonyos simogatásokról és ölelésekről, a madárdaltól hangos mezőről, kertekről s erdőről, az otthonhagyottakról s egyszer csak komoly ridegséggel bele kell élnie magát a valóba, a nehéz köteles­­ségteljesités egymásutánjába. Igen! Derűs ifjú diákok és diákleánykák a tudomány szentelt csarnokaiban a nehéz munkátoknak fáradságai­ban, a jövőtökért kell fáradnotok újra I Nem az iskolának, hanem a ma­gyar életnek, a mely jelenleg szűrke, gyászos és sivár, kell a ti harmatos tiszta lelketek és értel­metek erőit latba vetni. Tartalmas és értékes egyénekké kell maga­tokat átformálni, mert a könnyű és üresből sajnos, már elég idáig. A magyar jövő reményei csak ti vagytok egyedül és tőletek vár­ják az őszbe borult s gondoktól terhes elaggottak a boldog ma­gyar kikeletet. Midőn nehéz munkátokban csüg­gedni kisért bennetek valami tit­kos erő, halljátok meg a rablán­cok csörgését, a fájó magyar test­vérek sóhaját, akik magyar lé­tükre elnyomottan, kigunyolva, szenvedve élik napjaikat idegen jármok alatt, bennetek bizva, a reményeikben gyönyörű magyar haza újjászületését tőletek várva. Az életnek kell tanulnotok, lel­kes magyar hévvel, hogy belőle­tek és lelketekből bontakozzék az egész Magyarország rózsaujju haj­­nalpirja. Láttatok ti már ilyen reggelt és meg is figyeltétek, hogy a rózsapir addig cirógatta a szür­kés hajnali eget, mig végre elmo­solyogta magát és fölragyogott a ! tiszta derű csillogó szép napja. Azért tanuljatok magyar diákok és diáklányok, ne az iskolának, hanem az életnek, hogy szorgal­matok által napfényre gyújtsátok fel a boldog, derűs szabad „Nagy­­magyarország“ hajnalát. Horváth Elek. A miniszterelnök a jövő hét folyamán megy Budapestre Nem szükséges Genfbe utaznia Budapest, szeptember 2. Értesülésünk szerint Bethlen István gróf miniszterelnök a jövő hét folyamán érkezik vissza Bu­dapestre és e hó közepe táján veszi át a kormány vezetését. Az e heti és valószinüleg még a jövő heti minisztertanácson is Foss József helyettes miniszterelnök fog elnökölni. A szeptember 18-i miniszteri tanácskozáson azonban már minden bizonnyal Bethlen István gróf fogja az elnöki széket elfoglalni. Már egészen bizonyos­nak látszik, hogy a miniszterel­­' nők nem fog Genfbe utazni, mi­­j vei ennek az utazásnak nem me- I rült fel okvetlen szükségessége. 150 millió hitel a jégverés sújtotta somogyi gazdáknak Az összegből a nagyszakácsi károsnltak 100 milliót kapnak — Osak 100 holdnál nem nagyobb birtokkal rendelkező gazdák részesülnek a bitéiből Somogyvármegye az idén is az ország azon részei közé tartozott, melyet sürüu látogatott meg a legnagyobb nyári elemi csapás, a jég. Úgyszólván alig ment el nap anélkül, hogy a megye valamelyik községéből ne jelentettek volna jégverést, ami tőnkre tette egy esztendő verejtékes munkáját és beköltöztette a falvak kis házaiba az Ínséget, kinzó kenyér gondot. A kormány, hogy segítsen az ország amúgy is nehéz sorban élő, a szanálás gondjaival küzködő lakosságán, nagyobb mennyiségű hitelt szavazott meg a jég által sújtott gazdák részére. A földmi­­velésügyi minisztérium értesítése szerint ebből az összegből So­mogyvármegye 150 milliót kap, azonban megjegyzi a leirat, hogy 1 azért ilyen kevés az összeg, mert I a megyétől későn, már az összeg felosztása után kapták meg a je­lentést. Értesülésünk szerint a kiutalt összegből 100 milliót a nagysza­kácsi károsult gazdák kapnak, mig 1 a fennmaradó 50 milliót az arra ; rászoruló gazdák között osztják : szét. A hitel kizárólag csak vető­­, mag beszerzésre fordítható és 3 és 1 fél százalék évi kamatot kell érte j fizetni. Csak 100 kát. holdnál nem nagyobb birtokkal rendelkező gaz­­! dák kaphatnak belőle, akik a jég­kár következtében kalászos ter­­! mésre nem számíthattak. Horváth Ferenc uradalmi cseléd 50 éves szolgálati jubileuma Lengyeltótiban rehér bolló számban levő esemény — Egy hűséges cseléd jntalmazása gróf Zichy Béla lengyeltóti uradalmában — A Somogyi Újság tudósítójától — Meleg ünnepeltetésben részesí­tette úgy a megye, mint gróf Zichy Béla egy 50 év óta nála szolgálatban levő hű cselédjét Horváth Ferenc béresgazdát. Nevezett 19 éves korában sze­gődött gazdájához. Csak a tisztességes becsületes munka volt egész életének irányí­tója s cselédi fizetéséből szépen beosztva élt. Szerezni nem szer­zett, mint jó hírnevet és mege­légedést, amellyel földesura bizal­masa lett. Ezt a nagy és ritka tisztességet jutalmazta és ismerte el a megye, amikor szolgálatáért, amelynek hű sáfára volt, díszoklevéllel tüntette ki és 250 ezer korona jutalommal, de gondolt a sok egyéb gondos­kodáson kívül reája fenkölt lelkű gazdája, gróf Zichy Béla is, aki ugyanez alkalommal 2 millió kői rónával is jutalmazta. Az ünnepség vasárnap délután 4 órakor folyt le a majorban Len­gyeltótiban, az ünnepelt lakása előtt, az összes cselédség részvéte­lével. Jelen voltak: Fleischer Gyula főintéző, dr. Begedy Péter főbíró, dr. Berzsenyi János ügyész, Kovács Lajos főjegyző, dr. Moóró Lajos urad. orvos, valamint mások. Az ünnepélyt Fleischer Gyula főintéző meleg, keresetlen szavai nyitották meg, majd átnyújtotta az ünnepeltnek földesura ajándé­kát, a 2 millió koronát, amelyet az ünnepelt könnyezve köszönt meg. Ezután dr. Begedy Péter fő­szolgabíró a megye nevében inté­zett frappáns beszédet, amelyben elismerését fejezte ki a becsületes munkásnak odaadó munkásságá­ért és egyúttal példaképül állította a jelenlevő cselédség elé. Utána átnyújtotta a díszoklevelet és a 250 ezer korona jutalmat. Kovács Lajos főjegyző után a cselédség nevében Cserei István uradalmi asztalos üdvözölte a ju­bilánst. Az ünnepelt megköszönte az ünnepeltetést s azután a cselédsé­get ez alkalommal a jólelkü gaz­dája megvendégelte. I Utána uzsonnára gyűltek össze ! az ünnepelttel együtt az uradalmi s kegyúri meghívottak Fleischer Gyula főintéző vendégszerető há­zában. Ott Horváth Elek kegyúri káp­lán mondott pohárköszöntőt az ünnepet tartó házi gazdára és a kegyurra, gróf Zichy Bélára. Utána Begedy Péter dr. a házi­asszonyra mondott kedves köszön­tőt. Végül az ünnepelt megkö­szönve a meleg ünnepeltetést — eltávozott — és ezzel az ünneplés véget ért. Ország-világ Az interparlamentáris unió ok­tóberi konferenciáján Magyaror­szágot dr. Gratz Gusztáv fogja képviselni, aki kijelentette, hogy Magyarországot az ülés tárgyai közül különösen a lefegyverzés és a kisebbségek védelmének kér­dése érdekli. — A miskolci önse­gélyző szövetkezet tisztviselői a bankban elkövetett nagyarányú betöréses lopásra jöttek rá. A szek­rényből 150 millió koronát vittek el. A rendőrség lehetetlennek tartja, hogy idegenek nyitották volna fel a páncélszekrényt. A bank kára biztositás révén meg­térül. — Tegnap délután tartotta meg az Országos Pékipar Testület nagygyűlését az ügyvédi kamara nagytermében. Az izgatott lefo­lyású nagygyűlés, melyen az egész ország pékiparosai képviseltették magukat, erélyesen állástfoglalt a vasárnapi munkaszünet bevezetése ellen. Erre vonatkozólag határo­zati javaslatot is fogadtak el. — Olyan hírek terjedtek el, mintha az olaszliszkai csodarabbit őrizetbe helyezték volna gyanuokok alapján.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék