Somogyi Ujsag, 1925. október (7. évfolyam, 221-247. szám)

1925-10-01 / 221. szám

?n. évfolyam. • 221. szám. Ara i860 korona. Saposvár, 1925. október 1, csütörtök. Megjelenik hétfő és ünnep utáni nap kivételével minden nap délután 3 (14) érakor, ■aorksutőség én kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám. * Interurban telefon: 5. szám. jKIrdetések felvétetnek B-peston Rudolf Mosae hirdetési irodájában, fT.j Podmaniezky a. 49. éa a Moaae fiókokban Győrött és Ssebeden IBBBS35TÉHT POLITIKAI NAPILAP. » • • Felelős szerkesatö: Lo?ns István. *«»■ STÄS.-::: Sffl ESS atg.itáfánára ■ Millimétersoronként 1000 K. *sö­airaetesea ara i ve?ré8zben 1506 koronB. Hivatal» és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazandók tesztén? társadalmi munSa Az őszi idény megkezdődött Újult erővel, pihenés után beál­­lani szokott készséggel folynak a tervezgetések, készül a Prog­ramm. Csak néhány hét választ el minket attól, hogy a keresz­tény társadalom megkezdi látható életét. Az elvek, acélok, melyekért a küzdelem megindult, nem pusz­tultak el sem az alkuszok, sem a körültekintők kezén. Azok élnek,; hatnak és a magyarság jövendője; követeli, hogy harcos katonái le-­­gyenek, akik a választott vagy ki-! jelölt helyet még áldozatok árán is tartsák és a szibarita lelket, az aknavető akaratot a harcoló front-í ról eltávolítsák. A nyomor elszélesedése kiter-j jesztette a társadalmi betegségek» csiratermő területét. Váltóláz di­­dergeti a lelkeket és esztendők után sajnos, ott vagyunk, hogy jobban hatalmában tartja társadal­munkat a jelen, mint a jövendő. Közéletünk vásárhoz hasonlatos, ahol nagyobbodik a kínálat és en­nek következtében sokasodik a fe­­csegők tábora, kicsinyesedik az eladók tülekedése. A vezéri pálca látható töredékeiért nagyobb árt kérnek, mint a vásárra vitt elve­kért, melyek zagyva halomban pupozódnak az élelmesek előtt. Az értelmetlenek nagy táborában a taposó lábak alá züllött az elv, amelynek előbbi magas helyét el­foglalta az érdek. Aki pedig nem kínál semmit, lelke kincsét nem cseréli a nap üzleti szokása sze­rint, aki föl tud melegedni a belső tűz hevétől, annak meg kell húzódnia elszigeteltségében, ma­gára hagyottan kell áldoznia min­denkiért. A pletykában jobban fá­radnak egyesek, mint a cselekvés­ben s az ugorkaszárhoz akarják verni a legkeményebb, a legerő­sebb támasztékot, hogy az egyéni­­ség súlya alatt le ne törjön. Ezalatt a másik tábor, amely a nyomor vámszedője, az iránytalan lelkek horgásza, az okoskodók ta­nácsadója, az érdekháló szövöge­­tője, veretlen erővel fegyverkezik, hadállást hadállás után foglal el és már nines messze az idő, ami­kor jutalom hulladékkal fog fi­zetni az elvcserélő hitehagyásért. Őszintének kell lenni a bajok megismerésében és őszintének az áldozatra készségben. Befelé kell néznie mindenkinek, hogy lássa, nagyobb érdek-e a saját érdek, mint az egész keresztény társada­lom java, többet ér-e alkusz ve­zérnek lenni, mint becsületes köz­katonának és lehet-e előmozdítani a keresztény társadalom javát azzal, ha a „vak“ idealistákat haszontalan lábatlankodóknak mi­nősítik '? A keresztény társadalmi munka megindulásakor szóvá kellett eze- . két tenni, mert hatásában fölér egész tevékenysége abban merült ki, hogy a cselekedni akarókat szándékukról letéritsék. A munka megindulásakor figyel­meztetjük az elkötelezetteket, hogy a lelkiismeret sem alkudni nem tud, sem jutalmazni nem fog a hareoló testvér elgáncsolásáért. Elbukni sokféleképen lehet, de becsületesen csak egyképpen: az elvek szolgálatában. Győzelem isi sokféle van, de becsületes győze-* lem: esak az elvvel együtt. rendőrfőnökség álláspontja a kom­munista összeesküvés ügyében már nem olyan merev. Minden bizony­nyal néhány napon belül szenzá­ciós eredménnyel fog előállni. Meg­állapította a béesi rendőrség, hogy a bécsi kommunista pártszerve­zet által tartott előadó-estéken és agitátor tanfolyamokon magyar ál­lampolgárok is résztvettek, ha nem is túlságosan nagy számban. Ezek a magyar állampolgárok mind olyanok voltak, akik útlevéllel nem rendelkeztek úgy az osztrák, mint a magyar hatóságok éberségét ki­játszva úgy stfökdöstek át a ha­táron. Nincs szó a kormányban leendő változásról Megindul a küzdelem az elhunyt Hegedűs György mandátumáért — A demokratikus blokk bomlása feltartóztathatatlan — A Somogyi Újság tudósítójától — Budapest, szeptember 30. Utóbbi időben politikai körök­ben sokat beszélnek arról, hogy Valkó Lajos lemond a kereske­delmi tárcáról és a külügyi tárcát tartja meg és hogy a kereskedelmi tárca vezetésére a miniszterelnök Kállay Tibort szemelte volna ki. Beavatott helyről szerzett infor­mációnk szerint nincs szó a kor­mányban leendő változásokról. Hegedűs György tragikus halá­lával megüresedett letenyei válasz­tókerületben a keresztény gazda­sági párt valószínűleg Tury Bélát jelöli. A választás azonban nem lesz egyhangú, mert a fajvédők, avval a megokolással, hogy az el­hunyt képviselő tulajdonképen hoz­zájuk tartozott, elhatározták, hogy a választásra jelöltek állítanak So­mogyi Béla dr. földbirtokos, ügy­véd személyében. A demokratikus ellenzéki biok bomlásának szükségszerűsége mind­inkább nyilvánvalóvá vált a bal­oldali pártok tagjai körében. A szociáldemokrata párt és a párt tagjai különösen a Kossuth párt ellen tüzelnek az újpesti főügyész választása miatt. A szociáldemok­raták és Vázsonyiék nem tudják Ruppertéknak megbocsátani, hogy Vázsonyiék jelöltjével szemben a fajvédők emberét juttatta győze lemre. A biok felbomlását talán még lehet halasztani, de feltar­tóztatni nem. Elsejétől olcsóbb a posta Elsejétől fogva a stokholmi egyezmény alapján leszállítják a postai díjszabást. A levelezőlap dija a szomszéd államokba Ausztriába, Németországba, Olaszországba, Ro­mániába az eddigi 2400 korona helyett 2000 korona, egyéb kül­földi államokba pedig 3000 ko­rona helyett 2500 korona lesz. A nytmtatványok dija 50 grammonként Ausztriába, Né­metországba, Csehszlovákiába az eddigi 800 korona helyett 600 ko­rona, egyéb államokba ezer ko­rona helyett 800 korona lesz. A postautalvány diját Is jelen­­tékenyen csökkentik, így például 1,500.000 koronás postautalvány dija az eddigi 15.000 korona helyett csupán 9000 korona lesz. A csomagok és értéklevél biztosítási diját is csökkentik. A belföldi forgalomban is mér­séklik a dijtételeket. Nyomtatvány dija 50 grammig változatlan ma­rad, az 50 grammon felüli nyom­tatványok dja az eddigi 400 ko­rona helyett 300 korona lesz. A postautalvány dija 300 ezer koro­náig változatlan. Ezenfelül 500.000 koronánként az eddigi 5000 ko­rona helyett 4000 korona lesz az uj tarifa. A táviró díjtétele a bel­földi fergalomban az eddigi ezer korona helyett 800 korona lesz szavanként. A helyi távíró forgalom diját is 50 százalékkal mérséklik. A távirat-levél dija 400 korona lesz szavanként, legkisebb dij 8000 korona. A távboszélő diját Is leszál­lítják. Budapestről 15 kilométerre eső helyekkel 12 ezer korona, 25 kilo­méterre 15 ezer, 25—50 kilométerig 22 ezer korona, 50—100 kilomé­terig 28 ezer korona, 100—250 ki­lométerig 32 ezer korona és végül 250 kilométeren felül 35 ezer ko­rona lesz a távbeszélő dija. — Időprognózis. A Meteorologiai Intézet jelentése szerint változé­kony szeles bűvös idő várható sok helyütt még esővel. | egy-egy csatavesztéssel minden olyan cselekedet, amely az alkura képtelen vagy alkalmatlan lelkek semlegesítését célozza. Vannak és elég sokan, akik komoly formában ! egész éleire elkötelezték magukat í a keresztény Magyarországért való munkára. Az elkötelezéskor még nem volt alku, nem volt érdek szerint változó taktika, nem voltak ! kényelem szempontok szerint fon­toskodó kupaktanácsok és nem voltak pleíykázó vezérek, akiknek ! 9 kommunista szervezkedés ügyében a nyomozás teljesen befejeződött Állítólag a bácsi rendőrség néhány napon belül szenzációs eredmény­nyel fog előállni Budapest, szeptember 30. A kom­munista szervezkedés ügyében 8 nyomozás most már teljes befeje­zést nyert és megkezdődött a val­lomások jegyzőkönyvbe foglalása és ezzel egyidőben Iíetényi főka­pitányhelyettes ás hozzálátott a főkapitány elé terjesztendő jelen­tés megszerkesztéséhez. Kiderült, hogy a Halmos Alfréd budapesti ügyvéd, gróf Széchenyi László, amerikai nagykövet, kálmáncsai földbirtokos ügyésze és Molnár Viktor báró elfogatásárói érkezett birek teljesen alaptalanok, mert nevezettek egyáltalában nem lép­ték át az orosz határt. Bécs, szeptember 30. A béesi

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék