Somogyi Ujsag, 1926. január (8. évfolyam, 1-25. szám)

1926-01-01 / 1. szám

VIII. évfolyam. * 1. szám. Kaposvár, 1926. január 1, péntek. Ära 1500 korona. Megjelenik hétlő és ünnep uiini nép kivételév* 1 minden nap délután 3 (Iá) érakor. iKtirkeutéség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utoa 7. site). • Interurban telefon: 6. szám. ftlfdetéiek fölvétetnek B-pesten Rudolf Mosna hirdetési Irodájában, IV., Podxnaniosky a. 49. és a Mossa fiókokban Győrött és ősegeden CEBESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP. • • • Felelős szerkesztő: Lovas István. Negyedévre .... 60.000 korona Egy hónapra . . , 30.000 korona Millimétersoronként 1000 K, eső­­vegrészben 1500 korona. Hivatalsa és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazanddk Előfizetési áraki Hirdetések árai i)z áradás átterjed a Dunára is SBEH9HBS9&B9ESS& Bajorországban már kiöntött — Tartanak a boáén! tó bláradásától Is 1926 Ismét hátunk mögött van egy esztendő. Több lett eggyel a múlt láncszeme, megsokasodott életünk tapasztalata és őszintén bevallhat­juk, nem engedett fel a fagy, amely nem engedi friss hajtásba szökni, virágba borulni fajunk törzsék Ismét csalódtunk remé­nyeinkben. Országunk széttörve, múltúnk dicsősége megtépázva, jelenünk megújulás nélkül a tes­­pedésben vesztegelve sok mással együtt mutatja, hogy a ránk zú­dult romlottság, akarattalan ver­gődés, kába tunyaság úgy elön­tötte életünket, mint talán soha. Az uj esztendő uj reményeket fakaszt. Belsőnkben reszketve leb­­bentgetjük a jövőt takaró fátyolt és a homályos dolgokat színez­zük, életet erőszakolunk a der­medtségbe, a sötétség rémeit jó­tékony szellemeknek hisszük, mert meguntuk a múlt sanyaru­­ságát, irtózunk a meghalt remé­nyek szakadatlan temetésétől, könnyeink elapadtak, a sírástól és az elfásult tehetetlenségből végre ki akarunk lépni a szebb jövő deriis világába. így szeretnők. De így lesz-e ? Ki tudná azt ma megmondani ? Hajdan erős törzsünkben úgy elszaporodott a szufóreg, hogy nem annak van szüksége buvó mene­tekre, hanem az éltető nedvnek, mely a törzset még életben tartja. Hitvány rovarok serege kéjelegve tanyázik a nyílt sebfekélyeken s a zúzó fejszét tartó kéz tehetetlen­ségre van kárhoztatva, mert egy csapás rájuk ledönthetné vagy for­gáccsá aprítaná a törzset. Egyen­­kint, óvatosan, lassan kénytelenit­­tetünk pusztítani az őrlő férgeket, tavaszi szellőtől is óvni, a nap melegétől is takargatni a zsenge uj hajtásokat, mert belekesered­tünk a veszteség temérdekségébe és úgy érezzük, nem bírjuk el to­vább a jelent se, nemhogy uj veszteséget tudnánk elviselni. Ami imádság az uj esztendő küszöbén száll az Istenhez, az őszintébb, követelőbb, mert a te­remtésre hivatott isteni szikra újra éledése a forrásé. Szálljon hát erő­vel, bizalommal és olyan tömeg­ben, hogy a világot kormányzó mindenható hatalom szemét ránk irányítani, jóindulatú segítségét megnyerni képes legyen. De le­gyen elég arra is, hogy a lelkek tüzéről elfujja a hamut és hatal­mas lánggá élessze a pisla para­zsat, mely eddig takartan bujt meg. Ne várjunk mindent mástól, ha­nem utolsó nagy erőfeszítéssel ráz­zuk meg magunkat, hogy izma­inkba visszatérjen az erő, lelkűnkbe az erő megfeszítésének akarata és az uj esztendővel megkezdődik eltemetett reményeink föltámadáaa, az uj remények teljesedése. Ösz­­szerakjuk akkor Nagymagyaror­­szágot, leszedjük a fátyolt mul-Berlln, december 31. Regens­­burgban a Duna óráinkint 2 centiméterrel emelkedik. A völ­gyekben a fö'dek és rétek óriási tavakhoz hasonlítanak. Tartanak a bodeni tó kiáradásától. A hóolva­dás határa a bajor hegyekben 2500 méteren felül van. A bajor hegyek legtöbb községében teg­nap átlag 13 fok meleg volt. Münchenben délfelé 17 fok mele­get mutatott a hőmérő. (MTI.) Pozsony, december 31. (Cseh Távirati Iroda.) A pozsonyi víz­rajzi osztály a felvidéki folyók Budapest, dacember 31. A nemzetgyűlés karácsonyi szü­nete egyáltalán nem befolyásolja a politikai élet élénkségét. A poli­tikának annyi eseménye van, hogy ! a pártklubbok szőnyegén nem hal- I kulhat el a szó. Különösen lázas, egészen betegesen lázas a sürgés­forgás a baloldali pártklubbokban, ahol a karácsonyi szünetet árra akarják felhasználni, kogy a de­mokratikus blokk csúfos kudarcát olyan formába öltöztessék, amely a „liberális“ közönséget többé­­kevésbé megnyugtathatná. A baloldali politikusok maguk is belátták, hogy az uj helyzet nem csak reménytelen, de egyszerűen nevetséges szinben tünteti fel őket. Az még a legkisebb baj volna, hogy a szociáldemokraták még tak­tikailag sem óhajtanak a baloldali polgári ellenzékkel együttműködni a jövőben, hanem az a legnagyobb baj — ami viszont a teljes csődöt jelenti —, hogy a polgári ellenzék egyes tagozatai között is óriási szakadékok támadtak. Közös platt­­form teremtéséről egyelőre sző sem lehet. Politikai párt helyett — községi párt Ily körülmények között a parla­menten kívül, a városházán igye­keznek megkísérelni egy ravasz sakkhuzással egy polgári párt ösz­­szehozását, amelytől idővel azt re­mélik, hogy kihatással lesz a par­lamenti csoportosulásokra is. A „jó“ keresztényeket már kezdik is erre a célra verbuválni, de mivel az akció csak a Ripka-párt fúziójával együtt képzelhető el sikeresnek, állásáról december 30-án reggel 8 érakor a következőket jelenti. A Duna vízállása a pozsonyi vízmé­rőnél 394 centimétert ért el. Ko­máromban 364 cm. mértek. A Morva középfolyásában árad. A Vág mérsékelt emelkedéssel teg­naphoz képest 40 cm re emelke­dett. A Nyitra felső és középfo­lyásában megáradt. A felvidék többi folyója eddig nem áradt nagyon. A Tisza legmagasabb vízállását deeember 28-án érte e1, amikor Csapnál 680 cm. volt. (MTI.) igen gyengén áll e téren is a szé­nájuk. A zsidóságnak kisebbséggé való nyilvánítása A jobboldali politika tengelyé­ben a zsidóságnak nemzeti kisebb­séggé való nyilvánítása áll. Eck­hardt Tibor indítványának, amit már bejegyzett a Ház elnökénél, mind több bive van a kormány­pártban is. Ez az oka annak, hogy Bethlen a numerms clausus ügyé­vel kapcsolatban a nemzetgyűlés nyilt ülésén maga is azt az állás­pontot foglalta el, hogy a numerus clausus törvénye szerint a zsidó­ság kisebbség és ezt a törvényt, amelyet kétségkívül nem lehet más­ként értelmezni, nem hajlandó mó­dosítás alá venni. A fajvédő képviselők úgy a zsi­dóság ügyét, mint Petrichevich- Horváth Emil ügyeit napirenden fogják tartani, bár az a helyzet, hogy erre nem lesz szükség, mert a költségvetés folytatólagos vitájá­ban keresztülmennek követeléseik. Jobboldali kormány-J* orientáció A kormánypárt jobboldali orien­tációját szintén befejezett tényként emlegetik politikai körökben. Ezt bizonyítja a Be'.hlen-kormánynak a numerus clausussal kapcsolatos határozott megnyilatkozása is. Bethlen valósággal kényszerhely­zetben van, képtelen a kormány­pártot egységben tartani másként, mert a párt túlnyomó többsége nemcsak erős nacionalista politikát, de a szociáldemokraták hazafiatlan működési lehetőségének törvényes meggátlását, általában tetteket ír követelnek, szinte a fajvédő állás­pont szellemében. A párttal más irányban közgaz­dasági vonatkozásban is sok baja lesz még Bethlennek a közeljövő­ben. Elsősorban a valorizáció kér­désének kapcsán. A valorizációs javaslatot a Ház közvetlenül a költ­ségvetés után fogja tárgyalni. A kisgazdák a hadikölcsönök valori­zációjának álláspontján vannak és ebből nem engednek egy tapodtat sem. Bethlen viszont saját pártjá­nak értekezletén is kijelentette már, hogy ezt a kérdést napirendre az ő kormánya semmiesetre sem viszi fel. Az ugyanis a szanálás felbontásával járna szerinte. Ebben a kérdésben tehát, ha másban nem is, feltétlenül kenyértörésre kirtl a sor. Ekkor pedig a kisgazdák a kormánypártot otthagyva, a faj­védők soraiba állnak, hogy azt számbelileg is megerősítve, ered­ményesebben harcoljanak közös nagy nemzeti céljaikért s a gazda­osztály s a középosztály gazdasági érdekeiért. H színház és népművelés Azon törekvések között, amelyek századunknak irányt mutatnak, jogosultságban a legelső helyek egyikén áll az törekvés, hogy a nép alsó széles rétegei részére is­meretterjesztő előadások, könyv­tárak, kiállítások rendezésével a művészetet, a tudományi: a szé­pet, a jót, az igazat hozzáférhetővé tegye. Ebben a törekvésben orosz­lán részt vállalhatna a színház, amely előtt, Kaposvár sem kivétel, azonban ez a nemes cél ugylátszik nem lebeg. Ha a téli színi óvad befejeztével végig nézzük a mun­kateljesítményét, nem hihetjük, hogy népművelő törekvései lettek volna. De ime a beszélő számok: 27 operett, 76 előadásban, 7 vígjáték, 11 „ 5 ezinmű, 6 „ 5 dráma, 5 „ 3 bohózat, 4 „ 1 népszínmű 1 „ 2 egyéb, 2 Hány való ezekből a népnek ? Hol maradtak a nemzeti dráma irodalom mesterművei? Hol kés­sek az éji homályban a történelmi színművek ? Hát a világirodalom remekei? Vagy talán a kaposvári színház csak az operetteket, a fel­nőtteknek valókat kedvelő közön­ség számára készült ? Nem 1 Ami díszes színházunk nem csupán üz­letet hivatott szolgálni. Kaposvár társadalmának minden rétege igényt támaszt a színházzal szemben. Erre tekintettel kellene lenni, úgy a műsor, mint a helyárak megálla­pításánál. Nem hozakodom elő külföldi példákkal, hiszen az olyan termé­szetes, hogy a vasárnap délutáni, vagy esetleg 1—2-szer havi ked­vezményes áru előadással lehetővé Jelentős politikai változásokat hozhat az Újév A sBótesett baloldali blokk most már a főváros közgyűlési termében szeretne újraéledni — Bethlennek a saját pártjában Is bajai vannak — A „Somogyi Újság“ tudósítójától — amelyen egy testvérként ölelkezik minden magyar, kinek szivében honszeretet van. tunk szép napjairól, lehullanak ró-. lünk és rabságba jutott testvére­­inkről a bilincsek, lesz ünnepünk, |

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék