Somogyi Ujsag, 1926. február (8. évfolyam, 26-48. szám)

1926-02-02 / 26. szám

THI. évfolyam. * 26. szám. Ára 1200 korona Kaposvár, 1926. febrnár 2, kedd. Mtgjalenik hétló és ünnep utáni nap kivételével minden nap délután 9 (Iá) érékor. ■Mlkeestóség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám. • Interurban telefon: 5. szám. ■Metéaek felvétetnek B-peitan Rudolf Ifoise hirdetési Irodaiban, rv4 Pcdmaniaiky a. 49, és a Messe fiókokban Győrött és Ősegeden SEBS3ZTÉN? POLITIKAI NAPILAP. • ■ • Feleld a szerkesztő: Lovas István. niXflKAtáal Araki Negyedévre . , . . 60.000 korona Elongates» arain jj6napra . ,. 30.000 kereng SHwlAtásAtr ára ■ Millimétersoronként 1000 K, saó* asrastesea arai v8gTésxben 150okorona.Hivahdn és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazandéfe Vádirat a franhbamisitás ügyében Budapest, február 1. A budapesti ügyészség a frank­­hamisítók ügyében a vádiratot el­készítette és a vasárnap folyamán a vádlottaknak kézbesítette. A vádlottakat avval vádolja, hogy herceg Windiscbgraetz főkép 1925. év nyarán Budapesten abból a célból, hogy valódi értékű pénz gyanánt forgalomba tétessenek, külföldön forgalomban lévő mintegy 28—30.000 darab francia pénzt utánzott. A vádirat végén a főügyész indítványozza, hogy az előzetes letartóztatásban levő vádlottak ellen elrendelt letartóztatást az ügy érdekében a főtárgyaláson hozandó határozatig tartsák fenn. A vádirat ismerteti ezután azokat a tényállásokat, amelyek alapján a vádirat készült. Romppomisszum bőszül a: ellenzőbbel a parlamenti bizottság jelentésének meg­szövegezésénél ? — A „Somogyi Újság“ tudósítójától — Budapest, február 1. A frankhamisítás még ezen a héten fordulópontra érkezik, ameny­­nyiben a vádirat kibocsátásával az ügy minden része kellő megvilá­gításba kerül. A frankhamisítás politikai részét illetőleg a 25 tagú bizottság is fokozott erővel lát hozzá a munkájához, mert hiszen a vádirat alapján gyorsabb tempó­ség. Ezeknek a tanácskozásoknak lefolytatása után a parlamenti bi­zottság megteszi jelentését, amely teljes egészében a nemzetgyűlés elé kerül. A jelentés letárgyalá­­sakor módjában áll majd a par­lamentnek felvetni a bizalmi kér­dést. Molnár István dr. előadása a Katholikus Körben A hiúság alapjában ártatlan valami — A világtörténelem hin alakjai Tegnap délutáné órakor tartotta meg előadását dr. Molnár István főgimnáziumi tanár, vármegyei fő­levéltáros a Katholikus Kör nagy­termében. Az előadást a termet megtöltő hallgatóság mindvégig feszült figyelemmel hallgatta, egy­részt témája érdekessége, másrészt a hosszú tanári évek értékes fel­jegyzései miatt. Az előadás tárgya a hiúságról szólott, megvilágítva a világtörténelem legnagyobb alak­jainak ebből folyó cselekedeteikkel. — A hiúság — mondotta — álta­lános emberi tulajdonság. Leg­könnyebben azok esnek bele, akik­nek a természet különös kegye folytán egyrészt hatalmas pozíció,; másrészt ép és szép test ajándé­koztatok. Ha végig nézünk a vi­lágtörténelem nagy alakjain, bizo­nyos hiúságot mindenütt találunk. Napoleon hiú volt kis kezére, azonkívül hatalmának és erejének a tudatában azt mondotta, hogy három nagy alakot ismer a törté­nelemben : Julius Caesart, Nagy Sándort és magát, XV. Lajos, a dekadens francia kor egyik hires uralkodója : szakács képességeire volt hiú. Feltalálta az omlettet és amikor a süteményt feltálalták, a palotahölgyek nagy ovációval tün­tettek a király mellett. A fősza­kács ekkor felállott és a francia szállóigévé lett mondást kiáltotta bele a zsivajba: „Minek ekkora lármát csapni egy omlettért.“ A nők rendszerint szépségükre hiuak. Cleopatra, Stuart Mária Cornélia, Báthory Erzsébet stb. Egyik a gyermekére, másik szépségére, a harmadik udvariéira hiú. Miután Molnár István hallgató­ságát ilyetén végig vezette a vi­lágtörténelmen, a következőkkel fejezte be előadását: — Mindazonáltal a hiúság ár­talmatlan valami mindaddig, amig büszkeséggé, vagy ennek telső fo­kává : gőggé nem válik. Sajnos azonban, hogy különösen a nők, legtöbbször azon az utón keresik a tekiotélyt, amelyen elvesztik a szeretetek Az értékes előadásnak délután 5 órakor lett vége. ban történhetnek intézkedések a tanuk megidézéséről. Értesülésünk szerint a parlamenti bizottság szer­dán Vass József népjóléti minisz­tert hallgatja ki. Értesülésünk szerint Bethlen István gróf miniszterelnök kom­­promissziumot tervez az ellenzék­kel a frank bizottság jelentésének megszövegezésénél. Erődi Harrach Tihamér képviselő a frankügy par­lamenti bizottságának jegyzője, a következő kijelentést tette a „Hét­fői Napló“ munkatársa előtt: — A politikai felelősség kérdé­sének felvetése nem lehet aktuá­lis, mielőtt a frankbizottság befe­jezi működését. Ha valamely mi­niszter most lemondana, akkor ez olyan színben tűnne föl, mintha valamilyen részük volna ebben a botrányban. Nézetem szerint még 8—10 napi tárgyalásra lesz szük-Az „Uj-Somogy“ vasárnapi szá­mában az uj autótarifával kapcso­latosan egy támadást olvashatott a közönség, mely cikknek cime egy magyar népdal paródiáját akarta szellemes frázisként elpu­­fogtatni. Az ismeretlen cikkíró, cikkének tartalma és cime, hogy úgy mondjam megtalálták egy­mást. Ahogy a cimben kitekerte a magyar népdalt, épp olyan ki­tekert annak tartalma is. Az is­meretlen ur azon siránkozik, hogy 36.000 korona, melyet a bölcs városi tanács egy vasúti fuvarért megállapított, őrült drága. Igen, ha igy tálaljuk fel, magam is el­ismerem, hogy egy kissé sok. De, ha az érem másik oldalát nézzük, azonnal máskép fest a dolog. A 36.000 koronás fuvar nem azt jelenti, hogy valaki a standon beül az autóba és leviteti magát az állomásra s ezzel vége a fu­varnak, hanem hogy X. ur tele­fonon megrendel egy autót a la­kására, pl. Honvéd-u. 30. sz. alá s onnét vigye le őt a vasútra. Eszerint a bérautó reggel kiáll a standra. X. ur telefon hívására elmegy a Honvéd-uccai lakásra, leviszi őt — esetleg tekintélyes családját — az állomásra, onnét pedig köteles visszaállni ismét a standra. Ezelatt az 1 kilométeres fuvar alatt elfogyasztott az autó minimálisan 1 kgr. bensint, ára 11.600 korona, gummiból legke­vesebb 6000 koronát, összesen 17.600 korona. (Ezt a 6000 koro­nát úgy kapjuk, hogy egy autó 4 kerekének teljes gummi felszere­lése 18 millió korona, átlag 3000 kilométernél tönkremennek.) Éhez jön 4000 korona ára olaj, ez már 21.600 korona, most még hol van a soffőr 2.500.000 korona havi fizetése, az 1 milliós garázsbér, a másodnaponkénti kocsimosás viz­­dija, elhasznált alkatrészek pót­lása, az adó és a kocsi amortizá­ciója ? Röviden X. ur vasúti fu­varjának önköltségi ára a bérautó vállalkozónak legkevesebb 28.000 koronájában van. Keres tehát egy vasúti fuvaron 8000 koronát. A gyakorlat azt mutatja, hogy egy stadon álló autónak 2—6 ilyen fuvarja van naponta. Ez a keres­let is csak relativ, mert abban a pillanatban semmivé válik, ha —■ ami sokszor megtörténhetik — a fuvar közben a gummijában csak egy kis patkó vagy egyéb szeg megy bele. Ami Schmalz budapesti autó­vállalkozó ajánlatát illeti, annak­idején a város tanácsa felhívta a helyi vállalkozókat, hogy hajlan­dók-e ilyen feltétel mellett autókat beállítani, akik — erre vállalkoz­tak és sőt ajánlatukat állni is fog­ják, amennyiben 2 hónapon belül szintén taxival szerelnék fel autói­kat. De gondoskodott a város ta­nácsa arról is, hogy a hasonló vi­déki városoktól a viteldij megál­lapítását bekérje, azonban minden városból az a válasz érkezett, hogy ez az ügy még rendezve nincs, tehát kénytelen volt a taxik beál­lításáig olyan ideiglenes megol­dást keresni, ‘amivel nem teszi le­hetetlenné ennek az iparnak a működését. De ha ugyanolyan feltételek mel­lett autótaxi-járatokat állítunk be, akkor se fog 7000 koronába ke­rülni egy vasúti fuvar, mert tudva­levő dolog, hogy a taxi is a stand­ról alapdijjal indul s minden 200 méternél (és nem egy km.) 6500 koronás dijjazás mellett nem tu­dunk exziztálni, úgy mi magunk fogunk lemondani erről a jogról és helyet adunk egy idegen vál­lalkozónak. Ha nem hiszi hajlandó vagyok Önnek egy próba menettel be­bizonyítani, csak álljon elő és vesse le álarcát. Nem is a városi fuvaron keresi meg a megélhetését a bérautós, hanem a vidéki, a hosszabb túrá­kon, mert ott gyorsabb tempóban haladván nem fogyaszt gépe kilo­­méterenkint 1 kg. benzint. Végül, ha az igen tisztelt ismeretlen cikkírónak a közlekedés­nek ez a fajtája drága, úgy aján­lom vegye igénybe e lófogatu bér­kocsit, hogy aztán a bérkocsis milyen szemeket vet rá és mit­­gondol magában mikor a fuvar végén a 18.000 koronát a markába nyomja, azt én nem emészteném meg. Menyhárt Gyula a Kaposvári Bérautó Szakosztály elnöke. — Időprognózis. A Meteorológiai Intézet jelentése szerint túlnyo­móan felhős idő várható helyen­­kint csapadékkal és lényegtelen hőváltozással. Magas-e az autótarifa?...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék