Somogyi Ujsag, 1926. május (8. évfolyam, 98-120. szám)

1926-05-01 / 98. szám

Vili. évfolyam. • 98 szám. ára 1200 korona. Kaposvár, 1926. májas 1, szombat. M a (j • 1 e n i k hétfő és tinnep utáni nap kivét; lével minden nap délután 3 (14) órakor. BaaalniatőBég és kiadóhivatal: Eapoiv&r, Korona-utca 7. Beám. * Interurban telefon: 6. ásóm. mióBtt.rk fölvétetnek B-peiten Rudolf Moiie hirdetési lradéj&ban, IV* Podmanloiky «. 49. é« a koioe fiókokban Oyérött és Elegeden EERESZTÉNT POLITIKAI NAPILAP. * * * Felelős szerkesztő: Lovas István. Előfizetési árak: Negyedévre .... 60.000 korena ■ ------- Bér hónapra . . . 30.000 kam« Hirdetések ára: Mmünéteraoronkéni iooojé, *«q. ■■ ...............- ' 1 ▼egresiben 1500 koron«. Hivatal«! és péncintéseti hirdetések magasabb áron dijasandéb Hová építsük a kultúrpalotát? Irta: Gönczi Ferenc III. A kultúrpalota elhelyezésének harmadik számbarett területe a Honvéd-tér. Midőn először hallot­tuk e tervet, bizonyos fokig meg­lepett bennünket s egyeseket bizo­nyos mértékű idegenkedés fogott el. Uj, merész dolognak tűnt fel a terv; indító okainak teljes megis­merése kellett ahhoz, hogy bele­nyugodjunk. Aki aztán azt meg­ismerte, kevés kivétellel bele is szeretett. Nézzük csak, miféle elgondolá­sokkal kapcsolatosan jutott a kul­túrpalota terve a Honvéd-térre. A Honvéd-tér északi része, mint­egy 9 hold tisztviselői házhelyekre van parcellázva. 81 ház épül ott. Az őszre már 15 ház teljesen lak­ható állapotba kerül. Néhány év alatt benépesül az egész terület. A tér déli fele szintén mintegy 9 hold. Ez néhány nagyobb középü­let és park részére van fenntartva. A terv szerint 4 hold beépítésre, 5 hold pedig parkozásra van szánva. A kultúrpalota vagy e 9 hold tér északi részén, vagy annak kö­zepén lesz. A tisztviselőtelep és a park között széles ut van tervezve, mely — amennyire keresztülvi­hető — körutszerüleg, ha nem is közvetlen, egyik végével a Ber­zsenyi-utcába, a másik a toponári útba torkollik. E két utat van hi­vatva összekötni. A kultúrpalota akár a terület északi részére (két középület: a polgári fiú- és a kereskedelmi is­kola közé), akár az 5 holdnyi park közepére jut, gyönyörű sik terüle­tet nyer, megfelelő térrel, környe­zettel. Az épületnél nem kell különös, korlátozó körülményekkel számolni. Az építész szabadon adhat szár­nyalást művészetének, tehát egy külsőleg szép, imponáló, belsőleg célszerű beosztású épület emelésé­nél semmiféle gát nem merül fel. Szebb környezetet egy oly köz­épületnél, melynek egyik legelső reprezentánsául kell lennie a haj­dan rossz hírben álló vármegyei kultúrának, elképzelni sem lehet. Park közepén vagy szélén, a vá­ros központja felé nézve, a háttér­ben zöldelő kertváros; egyik ol­dalon a sportpálya, a másik olda­lon (a Honvéd-utcai kertek végén) kiépülő csinos házsorral, valóban szép látvány. Büszkesége lehet a városnak, a megye s város közön­ségeinek, kellemes, sőt meglepő hatású a Kaposvárott megforduló1 idegennek.| A Muzeum itt csendes, de nem kihalt, pezsgő életet eláruló, de nem tűrhetetlen zajú helyre kerül. Élet lengi körül a sportpályával, i a tisztviselőteleppel, a parkjában járó-kelő, ott üdülő közönséggel, ,Már reggel tudtam, hogy este meggyilkolják Tiszát.,/ Magyarázatot várnak Rakovszky István kijelentésére Budapest, április 30. Beavatott helyről nyert értesü­lésünk szerint megfogják találni a módját annak, hogy Rakovszky Istvánt valamiképen rákényszerit­sék arra, hogy országszerte nagy feltűnést keltő kijelentésének „ő már reggel tudta, hogy Tisza Ist­vánt este meg fogják gyilkolni“ teljes magyarázatát. i) kaposvári postát tegnap reggel 8 órakor átadták rendeltetésének Egy félóra az uj épületben — El adta fel és hová az első ajánlott levelet — Eét bejárat Tegnap, csütörtökön reggel 8 órakor egy uj épületet adtak át a köznek, egy uj épületet, amelynek hivatása, hogy gondolatokat és mindent, amelyet szóval és szem­mel el nem érhetünk, messze elröpitsen. Ez az uj épület a ka­posvári posta palota. Több mint egy esztendeje fúrtak, faragtak, kalapácsoltak, mig a falak emel­kedni kezdtek, tető került az épü­letre, csillogó ablakok, mind­megannyi csillogó szempár néztek négy oldalról a város felé. Tegnap reggel 8 órakor átadták hivatásának az uj, kényelmes és modem kaposvári posta palotát. A posta tisztviselői már félórával a hivatalos órák megkezdése előtt elfoglalták helyeiket — ismerked­tek az uj környezettel. Nagyon tetszhetett nekik a környezet, a kényelmes elhelyezkedés, mert jó kedvvel és mosolygós arccal dol­goztak egész délelőtt. Amint belépünk az Eszterházy üccai főbejáraton, kis előcsar­nokba jutunk, amelytől jobbra a főnökség, balra az éjjeli (6 óra után este) felvételek hivatalos he­lyiségei vannak. Azután az érték­cikkek nagybani eladási, posta­­autalvány felvételi, csekkbefizetési, ajánlott levél felvételi és utalvány, takarék és csekk kifizetési osz­tályra jutunk. Mindez egy tégla­­alakú teremben van elhelyezve — kényelmesen. Itt kezdődött meg legelőször a munka. Elsőnek lé­pett a terembe mint fél Veres Ferenc Fő ucca 26. szám alatti lakos, aki egy ajánlott levelet adott fel Székesfehérvárra. Egy­másután jönnek az ajánlott leve­lek ; 2 darab Budapestre, egy darab Lengyeltótiba és 3 darab Amerikába ... Mennél jobban tá­volodik az a hosszú terem óra­mutatója a 8-tól, annál elevenebb lesz az élet. Az emberek moso­lyogva jönnek, sietnek, ki ide, ki oda. Egyenlőre a csomagfel­adásokkal van baj, amennyiben sokan csomagaikat az Eszterházy uccai kapun hozzák be, holott a oso magfeladási osztály a Szent Imre uccai kapu bejáratnál van. Eleinte bizony megtörténik, hogy eltéved valaki. Tegnap is a má­sodik emeleten kereste egy inas­gyermek a csomagteladási osztályt. A Szent Imre-uccai bejárat fe­lől eljutunk a csomagfelvételi, ér­téklevél feladási, fiók és váltóke­zelési, poste restante küldemények kiadási és hivatalos levelek, na­gyobb alakú nyomtatványok fel­adási osztályához. Itt van elhe­lyezve a „nyilvánosság kizárásá­val“ a levélposta feldolgozó, az espedició, magyarul levélposta irá­nyitó 172 fiókkal és a rovatolási osztály. Az első csomagot Müller János címére Budapestre adták fel az uj épületben. Muzikcr Ferenc postaigazgatóval járjuk a tiszta és modern terme­ket az emeletről ritkán ugyan, de tompa kalapács ütések hallatsza­nak. Itt lesz a „központ“, a tele­fon, (modernebb, gyorsabb, de nem kényelmesebb, mint az eddigi) és a távirda, távbeszélő állomás. Sze­rényen folynak a szerelési mun­kálatok, hogy junius elején ezeket is átengedhessék a forgalomnak. A felszabadult helyiségekbe­kapcsolódása a városházába Az áthurcolkodással végre na­gyobb helyhez juthat a minden zugában hivatali helyiségekkel túl­zsúfolt városháza. A volt postai helyiségek tatarozása rövidesen megkezdődik, úgy, hogy az áthur­­colkodás legkésőbb egy hónapon belül megtörténik. A volt postai részbe kerül a számvevőség, az adóhivatal, rokkant hivatal, pénz­ügyi osztály, pénztár, számfejtő hi­vatal. A főszámvevő szobáját a főügyész foglalja el, helyére a földszintre az orvosok kerülnek, a számvevőség szobáit a főjegyzőség kapja meg, az adóhivatalba pedig a forgalmi és fogyasztási adó hi­vatal kerül. Felszabadul a karzat is, ahol ezentúl nem lesz hivatal és az udvari épület is, ahol szol­galakás lesz. de távol lesz tőle a vásári lárma, zajos kocsiközlekedés. Többen kifogásolják, hogy itt a Muzeum majd messze esik a vá­ros központjától. Messze?! Ugyani Hisz az egész Honvéd-tér úgyszól­ván a belvárosban van. Azt eddig senki sem merte állítani, hogy a MÁV (újabban KANSz) internátus, a református templom, a háta mö­gött fekvő magtár (tűzoltólaktanya), s a Honvéd-kaszárnya kiesik a vá­rosból, messze vannak a város központjától. Hátha ezek nincse­nek messze a központhoz, hogy lehetne oly távol a 200—400 lé­pésnyire tovább építendő kultúr­palota. A Berzsenyi-, Kanizsai-, Honvéd­utcáknak nyugati részéhez, a cu­korgyár felé s azon túl eső utcák­hoz részben közelebb esik, mintha az u. n. központban volna. A Szigetvári-utca egy részének akár­melyik központi hely is messze van. A központban lakó közönség pedig csak nem sajnálhat 300—500 lépést a kultúrpalotához sétálni. Nem szólok bővebben a Honvéd­tér körül levő és még keletkezendő számos utcáról, amelyekhez egé­szen közel lesz a kultúrpalota. Kétségtelen, hogy a város a Honvéd-tér körül, sőt aíelé fejlődik. A kultúrpalotának s a polgári fiu­­s kereskedelmi iskoláknak ide he­lyezésével pedig ez a fejlődés oly lendületet fog venni, hogy majd a város egyik legszebb részét alkotja. S ez a jövendölés nem találomra épül. Tények igazolják, hogy min­den nagyobb s fontosabb középü­let maga után vonja az illető vá­rosrész emelkedését. Biztosak le­hetünk abban, hogy 8—10 év múlva a Honvéd-tér körül szép modern és nagyobb házak fognak épülni. De ha ez hamarjában, a gazda­sági válság sokáig való elhúzódása következtében nem történhetnék meg, még akkor is bátran oda vi­hetjük a kultúrpalotát. Idővel csak megkapja méltó környezetét. Mert egy kultúrpalotát nem néhány év­tizedre, hanem évszázadokra kell építeni. 100—150 év múlva hol lesz Kaposyár központja? Nem-e éppen a Honvéd tőr, a kultúrpalota körül? Városrendezési s egészséges de­centralizálás szempontjai is amellett szólnak, hogy a Honvéd-térre ke­rüljön a kultúrpalota. Nem helyes, ugyanis minden nagyobb középü­letet egy helyre, a központba zsú­folni. Célszerűségből sem, helyes megosztás szempontjából sem. Jus­son a város más részének is valami. Ezt a méltányosság is igy kívánja. Van valami sivárság abban a beosztásban, hogy egy város bel­városában egymás hátán van min­den közintézmény, minden neve­zetesség s odább menve már csak kilométer hosszú, unalmas poros utcák futnak, minden üdítő tér, sőtahely s nevezetesebb épület nélkül.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék