Somogyi Ujsag, 1926. június (8. évfolyam, 121-144. szám)

1926-06-01 / 121. szám

nil, évfolyam. * 121 szám. Kaposvár, 1926. jnnias 1, kedd. Ára 1000 korona. Mtgjalenik bétí-5 fa ünnep utáni nap kivételivel minden nap délután 2 (lé) ónkor. Swsk»**t6ség éa kiadóhivatal: Kapuvár, Karaaa-uloa T. aaém. * Internrban telefon: 5. izém, CMMéiek felvételnek B-peaten BndoU Mono klrdeMal trodkjtban, ÍV., Fed mániáik} «. 48. éa ■ Moaae fiókok kan QyörStt 4a Siegelten KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP. * * * Felelős szerkesztő: Lovas István. Előfizetési árak; ;;; £2$ %!££ nirilotóenk éra ■ Milliméter sor ónként 1000 K, SB0> mrnetesea ara ■ Te?részben i50o korona. Hivatalai éa pómsintóaeti hirdetések magasabb iron dijaaandé& Dr Rótt Nándor veszprémi me­gyéspüspök bérmautján a szuloki r. kath. egyházközség meglátoga­tása alkalmával Kálmáncsa közsé­gen is keresztül utazott, ahol a község református vallásu lakos­sága ünnepélyes fogadtatásban ré­szesítette. A község határán a járás nevé­ben Szandház Ferenc barcsi fő­szolgabíró fogadta, ezt követőleg pedig a Bencze Ferenc főjegyző és Pap József községi biró vezetésé­vel megjelent képviselőtestület adott kifejezést abbeli örömének, hogy átutazása alkalmával őt üd­vözölhette. Az elhangzott üdvözlések után a megyéspüspök a fogadtatást meg­köszönve, kérte a megjelenteket, hogy a közszellem keresztényi fej­lesztésével igyekezzenek az ország egységét erősíteni. Majd a Schmidt Aladár adóügyi jegyző, levente oktató vezetésével megjelent le­vente század tisztelgését fogadta, hazafiasságra buzdítva a csapatot. Harangzúgás és a lakosság él­jenzése között négyes fogatán gróf Széchenyi István kastélyába ment, ahol újból fogadta a képviselőtes­tület, valamint a Kovács Bertalan ref. lelkész vezetésével megjelent ref. egyházi elöljáróság tisztelgé­sét, mely alkalommal a megjelen­tekkel hosszasan elbeszélgetett, ki­jelentve, hogy a szives fogadta­tásra mindig kellemesen fog vissza­emlékezni. 1000 levente fogodalomtétele és zászlószentelési ünnepélye Nagyatádon — A Somogyi Újság kiküldött munkatársitól — F. hó 26-án délelőtt 9 órakor érkezett meg Háromfára dr. Rótt Nándor veszprémi püspök, a kit megérkezésekor a községháza előtt Budai Géza főjegyző vezetésével a képviselőtestület, az egész lakos­ság jelenlétében fogadott, meleg és szép szavakkal üdvözölte a fő­pásztort s az egész község örö­mét, tiszteletét, ragaszkodását és szeretetét tolmácsolta előtte, ame­lyet a püspök szelíd szavakban megköszönt s híveit Isten féle­lemre, vallásosságra buzditotta.Jn­­nét Bánfi József esperes plébános vezetésével processió kísérettel a levente egyesület és tűzoltó tes­tület sorfala között felvonult a templomba, hol a mise végeztével 250 gyermeknek osztotta ki a bér­málás szentségét. Fogadtatása ün­­nepies volt, négy diadalkapu alatt 24 tagú lovas bandérium kíséreté­ben vonult a községbe. A házak kapui, kerítései virággal, zöld ág­gal, szebbnél-szebb szövött vászon­nal és kásmir kendőkkel volt dí­szítve. Az ablakokban muskátli mellett gyertyafény jelezte a fő­pásztor iránt érzett szeretetet. * Folyó hó 28-án volt Vízváron a bérmálás, amely alkalommal 265 bérmálandónak osztotta ki a me­gyéspüspök a bérmálás szentsé­gét. Már 27-én a délutáni órák­ban megérkezett a főpásztor, 18 tagú lovasbandérium kíséretében 2 diadalkapu alatt vonult fel a templom térre, hol a község ne vében 7erkovics József h. kör­jegyző és Laklia Mihály h. biró fogadta. A templomban áldást osz­tott ős prédikált, utána Lukrics József egyházmegyei főtanfelügyeló és dr. Angyal nagyatádi szolga­­biró kíséretében Bélavár községbe hajtatott, hol a lakosság apraja­­nagyja ünnepiesen fogadta s tisz­teletére gyönyörű diadalkaput ké­szített. A templom téren Fehér József kántortanitó a község nevé­ben meleg szeretettel üdvözölte, az ég áldását kérte életére, a tem­plomban pedig gyönyörű orgona játékával és csengő szép bariton hangjával kedveskedett a közsze­retetben álló főpásztornak. Itt is prédikált és áldást osztott a püspök, majd Vizvárra vissza­hajtatott s a plébánián megpihent. 28-án reggel szentmisét, prédiká­ciót mondott, küldöttségeket foga­dott s ebéd után 18 tagú lovas­bandérium kíséretében elhajtatott Görgetegre, hol a bérmálási funk­ción kivül templomszentelési ak­tust is végzett. A nagyatádi járás levente egye­sületei vasárnap tartották a járás székhelyén fogadalomtételüket ős zászlószentelési ünnepélyüket. Erre az alkalomra Kaposvárról leutaz­tak Tallián Andor alispán és neje, mint zászlóanya, Kása Ernő testnevelési főfelügyelő és neje, Bakay Árpád testnevelési fel­ügyelő és .neje, valamint részt vett az ünnepségen Bárány Sándor, a kerület nemzetgyűlési képvise­lője. A szép napsütéses reggelen ezrekre menő tömeg várta a So­­mogyszob felől bepöfögő viciná­list vitéz dr. Kovács Dénes járási főszolgabíró vezetésével, ki lelke volt az egész mozgalomnak és éjt nappallá téve fáradozott sikerén. Az állomásépülete előtt Gigejés Rinya­­kováesi fehér egyenruhás tollas Bocskai sapkás levente disz sza­kasza, cserkészszakasz emelte a fogadtatás fényét. Az alispánt és nejét a járás nevében v. dr. Kovács Dénes üdvözölte, majd a Keresz­tény Nőegylet nevében Goricsky Nándorné köszöntötte az alispán­­nét és csokrot nyújtott át. A fo­gadtatás után éljenző tömeg sor­fala között megindult a hosszú kocsisor két négyesfogat és lovas­bandérium vezetésével a főbírói hivatalba. A hősök emlékünnepe, levente zászlószentelés és fogadalomtétel Mig a vonattal érkezettek az ut porától szabadultak és készültek az ünnepélyre, a hősök emlék­szobra előtti téren lázas sietséggel, mégis a legnagyobb rendben folyt a rendezkedés. A kordonon belül rögtönzött széksorokat egy-kettőre ellepte a közönség, mig kivül a járás községeinek levente egyesü­letei helyezkedtek el négyszögben katonás rendben és fegyelemmel. Egy község sem maradt el a ne­vezetes aktusról. A fejek fölé ma­gasan tartott táblák mutatták, itt vannak Nagyatád, Yizvár.JHáromfa, Rinyaszentkirály, Bélavár, Heresz­­nye, Csököly, Mike, Gige, Lábod, Tarany, Henéz, Bodvicza, Ötvös­­kónyi, Alsósegesd, Kivadár, So­­mogyszob, Kuntelep, Szabás, Ri­­nyabesenyő, Görgeteg, Bolhás,JKu­­tas, Rinyakovácsi, Nagykorpád, Kisbajom, Felsősegesd, Beleg le­ventéi, hogy letegyék a fogadal­mat és a délutáni versenyeken bi­zonyságot tegyenek készültségük­ről. Majdnem mindegyik csapat, ólén fokosos oktató, egyenruhában volt. A legszebb volt a járási székhely, Nagyatád mintacsapata. Tollas Bocskai sapka, fehér ing a magyar címerrel, kék öv, fehér nadrág. De nem maradtak el Lá­­bőd, Háromfa, Bélavár, Tarany, Bodvicza, Gige, Rinyakovácsi csa­patai sem az öltözékben. Az egyen­ruha nélküli csapatok között, me­lyek azért a nemes szándékban semmivel nem maradtak el az előb­biektől, feltűnt Csökölynek, a köz­ismerten gazdag községnek szegé­nyes csapata. De még feltűnt más is. Az, hogy a legkisebb község is, tehetségéhez mérten igyekszik tornaruhát szerezni csapatának, mig ellenben Kaposvárott erről beszélni sem lehet. így megeshet majd az a szégyen, hogy a me­gyei versenyen a megyei székhely­­leventéi lesznek a legszegényebbek, mert nincs pénz. Kis jóakarattal talán mégis meg lehetne tenni, hisz nem kerül olyan sokba. A négyszög a hősök emlékszob­rát fogta körül, mellette sátor alatt rögtönzött tábori oltár állt, előtte a járás által adományozott selyem vándorzászlót tartó cserkész. Ezért a zászlóért folyt délután a küzde­lem. Az ünnepély szentmisével kezdődött, amit P. Börzsey Tiva­dar celebrált. A mise alatt a le­vente énekkar Bognár József tanító vezetésével szép egyházi énekeket adott elő. A mise után P. Börzsey Tivadar megáldotta a zászlót, majd a zászlóanya, Tallián Andorné kö­tött rá arannyal hímzett selyem­szalagot. A ref. egyház nevében Németh Károly somogyszobi ref. lelkész méltatta a hősök emlékét és buzdította a leventéket, majd Szigethy Ilonka szavalata után kö­vetkezett a szobor megkoszorúzása. Zárda iskola, a község, járási vi­tézek, keresztény nőegylet, izr. hit­község, izr. nőegylet, Mez Vater selyemgyár tisztviselői kara és j munkássága, köztisztviselők társas­köre, kereskedők egyesülete he­lyeztek el koszorúkat. A fogadalmat a leventék vitéz dr Kovács Dénes főszolgabiró be­széde közben tették le, majd Kor éh Endre beszéde és Bosnyák István felsősegesdi levente szavalata után a Hiszekegy elóneklésével és disz­­menettel véget ért az ünnepély. Kié lesz a zászló? Délután fél 3 órakor kezdődtek a versenyek a sportpályán, két­­három ezer főre tehető közönség jelenlétében. A felvonulás után együttes szabadgyakorlatokat, majd szabadon választott gyakorlatokat és szebbnél-szebb gúlákat mutat­tak be, azután következtek az at­létikai számok, futballmérkőzés Felsősegesd és Csököly csapatai között a második helyért, (0:0 arányban eldöntetlenül végződött, legközelebb megismétlik) végezetül fél 8 órakor a díjkiosztás. A győz­teseknek Tallián Andorné adta át a jól megérdemelt dijakat. A ver­senyt 41 ponttal Nagyatád nyerte megérdemelten, igy erre az évre az övé lett a szép selyemzászló. Második Lábod, harmadik Csököly, A megyéspüspök bérma­­körutja a déli végeken Bérmálás Három fán, Vízváron, Bélaváron — Kálmáncsa község refor­­mátös lakossága tnnepélyesen fogadta a keresztül utazó főpásztort — A Somogyi Újság tudósítójától —

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék