Somogyi Ujsag, 1926. július (8. évfolyam, 145-171. szám)

1926-07-01 / 145. szám

vm. évfolyam. • 145 szám. ára 1000 korona. Kaposvár, 1926. jnlias 1, csütörtök. K ■ | í • 1 • n i k liétfO éo tinnap dini a*p ktvétalérol minden nap délután S (14) érakor. Imkantfaég. is kiadóhivatal: Kapuvár, Kweza-ntca 7. »«Am. » In ter urban telefon: S. «iám. MiMnk felTétetnak B-pa*ien Badoll Mo.m MrdeMal IrodVAku, PT* Podmenlotíey «. 49, d. s Hone fttkokban BvSröM é. BMaedec EEBESZTÉNT POLITIKAI NAPILAP. * * * Felelős szerkesztő: Lovas István. ElSflzotésl ink: gTSS.-;;; gJgíSS ntpitAtósAb Ara • Millimétersoronként 1000 K, m8- mrQflteSBK ara. TegfréMben 15oo korona. Hivatala« ti pémintéteti hirdetések magasabb Áron dijasandék Viharmentes közgyűlésen megszavazták az aszfaltozási és kockakőburkolási programmot Kaposvár r. t. város képviselő­testülete hétfőn délután 3 órakor tartotta rendes közgyűlését. A köz- j gyűlést dr. Vétek polgármester nyi- ( tóttá meg 3 óra után, majd dr. j Lehóczky Brúnó főjegyző terjesz- j tette elő az elnöki jelentést. A Jelentés megemlékezett gróf ] Apponyi Albert 80 ik születés nap- , járói, Bereczk Sándor nyugalmazott ] műszaki tanácsos pápai kitünteté- , séről, dr. Kovács Sebestyén Gyula j arcképének megfestéséről, az utca kövezéséről, kislakás építéséről, a ] villanyteleppel kapcsolatos ügyek­ről, a vizműtelep kibővítéséről. , Olyan tflzet kapunk, hogy < ükunokáink Is megérzik Az elnöki jelentéshez Cságoly ] József szólt hozzá elsőnek. A : Donnerváros köszönetét tolmá- 1 csolta az útburkolásért, egyben azonban kérte, hogy a csatorná­zást is csinálják meg. Lengyel József a Vár ucca kö­vezését sürgette és szeretné, ha az öntöző autó legalább óránkint öntözne a belvárosban. Kérte az autók megrendszabályozását, ne 10, hanem csak 5 kilométeres se­bességgel mehessenek a város területén. Sürgette a teherpálya- ' udvaron ,a villanyteleppel szemben levő benzin tartály elhelyezését, az állomáson levő fa és az Erzsé­bet ucca házai mögött levő széna­­raktárak megszüntetését, mert ha egyszer valami kigyullad, olyan tűzet kapunk, hogy ükunokáink is megérzik. Nem tartja helyes­nek, ha a központi transformátor házat a tervezett helyre az Erzsé­bet útra építenék, valahova kijebb kellene helyezni, viszont a vásár­teret beljebb hozni, mert a keres­kedők, iparosok meg sem őrzik, hogy vásárok is vannak. Ugyan­csak kéri a patkányok kötelező | irtását elrendelni. Felkiáltások: A kutyákat irtják helyettük 1 Dr 7hury Zsigmond az önálló törvényhatósággá való átalakulás érdekében a lépések megtételére kérte a polgármestert. Dr Fekete Gyula felszólalása után, ki ellene volt az önálló tör­vényhatósággá való átalakulásnak, mert ilyen fényűzést nem enged­hetünk meg magunknak, a polgár­­mester válaszolt az elhangzottakra. A donnervárosi utcarész csator­názásáról akkor döntenek, ha a eég leküldi ajánlatát, ugyancsak akkor lesz aktuális a Vár-utca kö­vezése is. Az öntözés nem ment úgy, mint kellett volna, elismeri, de óránkint öntözni legalább 10 autó kellene. Az autószabályrendelet most készül. Geiszler István» Addig is a rend­őrség szabályozza a forgalmat. Vásártér vagy halastó? Polgármester: A benzin kút el­távolítását a város már elrendelte, de a megye ezt a határozatot fel­függesztette, most a város feleb­­bezése folytán a belügyminiszté­riumban van. A vásártér beljebb­­hozása kívánatos volna, de nincs megfelelő terület. A Cser nem al­kalmas, hisz három éve tölteti már, de még mindig nem alkal­mas. Felkiáltások: Halastavat a he­lyére I Polgármester: A patkányirtást a szerdai tanácsülés el fogja ren­delni. Az önálló törvényhatósággá való átalakulást a szanálás akadá­lyozta eddig. A transzformátor ház azért épül az Erzsébet-utra, mert ott van a szivattyútelep is. 1500 millió Uslakásépltésre Az elnöki jelentés elfogadása után dr. Lehóczky Brúnó főjegyző olvasta fel Krieger Ödön ny. me­gyei főjegyző bucsuiratát. A köz­gyűlés a nyugalombavonuló fő­jegyző érdemeit jegyzőkönyvileg örökíti meg. Izsák Lajos pénzügyi tanácsnok a tanács javaslatát ter­jesztette elő 1500 millió kölcsön felvételére kislakások épitése céljá­ból. A közgyűlés névszerinti sza­vazással egyhangúlag elfogadta a javaslatot, ugyancsak elfogadták azt a javaslatot, mely Breiner Adolfnak, a Szántólaktanya tulaj­donosának 1 milliárd építési köl­csönt javasolt. Az üresedésben levő alszámvevői, egy számtiszti és négy irnoki állás betöltésének en­gedélyezését fogják kérni a bel­ügyminisztertől. A keleti temető kibővítéséhez a város 2500 négy­szögöl telket vett meg 46 millió koronáért. Aszfaltozás és ntcaburkolás Az 1926. évi aszfaltozásra és utcaburkolásra vonatkozó javasla­tot Izsák Lajos pénzügyi tanács­nok terjesztette elő. Az aszfalto­zási programm a következő: Szent Imre-utca gyalogjárója a Damjanich-utcáig, innen a nyugati oldal gyalogjárója a polgári fiú­iskoláig, Árpád utca gyalogjárója a Németh István-utcáig, a Németh István-utca gyalogjárója a Szent Imre-utcáig, az Eszterházy- utcában a gimnázium előtti úttest aszfalto­zása. A kövezési programm a követ­kező: Irányi Dániel-utca, Deák-tér, donnervárosi útrész, a Baross utca, ha a Máv. egyharmaddal hozzá­járul a költségekhez, továbbá ha olesó ajánlatokat kapnak a Teleki- és Vár-utca (a sorompóig), vala­mint a Fő-utcának a kórházig ter­jedő részén a gyalogjáró és kocsi­út közötti rész. A két javaslat felett hosszabb vita indult meg. Horváth Andor a Németh István utca gyalogjáróját a Tallián-utcáig kérte aszfaltozni, annál is inkább, mert az utca ezen részén meglehetősen jól szituált háztulajdonosok laknak. Tanulmányozni Milánóba Dr. Fekete a polgári fiúiskoláig terjedő részt időlegesen salakoz­­tatni és nem aszfaltoztatni kéri. Ez szerinte 200 millió megtakaritást jelent. Lamping József aszfalt helyett járdaköves utat ajánl, egyben pro­ponálja, hogy Milánóba a nemzet­közi útépítési kongresszusra küld jék ki a műszaki tanácsost. A polgármester felszólalása után a közgyűlés elfogadta a két javas­latot azzal a módosítással, hogy a Damjanich-uccától a polgári fiúis­koláig csak akkor készítik el az aszfaltjárdát, ha az iskola meg­nyílik. E helyett a Németh István­­ucca gyalogjáróját aszfaltozzák a Szent Imre-uccától a Tallián-uc­­cáig. Több apró ügy letárgyalása után a közgyűlés 5 órakor ért véget és a képviselőtestület tagjai kellemes nyaralást kivánva egymásnak osz­lottak szét Hétszázötven levente lába alatt dobbant meg a föld Igáiban Az lgall járás nagy fogadalmi flnnepe — Zászlószentelés és fogada­lom tétel járási versennyel egybekötve — A leventeügy hatalmas fejlődése — Magyaratád vitte el a zászlót Az igali lapályon Péter és Pál napján reggel 9 órakor eddig nem látott kép állított meg minket. A kép lenyűgöző volt. A vásártéren mintegy 3 ézer méternyi távolság­ban 25 tricolórt lobogtatott meg a délelőtti szellő és 750 levente, magyar polgár ifjú kreol arcán bu­kott el a szép nyári nap sugára, homlokon csókolva bennük a dia­dalmas magyar jövendőt. Úgy éreztük, amikor lenéztünk a Kapos­vár—igali országutról az igali lapályra, hogy egy uj Pusztaszer küszöbén áilunk, amelynek még ez emlékét is érinteni szent dolog, közelébe Juthatni — istenek aján­déka. Uj Pusztaszer, amelyen 20 község lakossága szorított kezet a tegnapi napon az „élni akarunk és élni fogunk“ jelszavában. És valóban a tények, melyeknek szemtanúi voltunk, ezen a napon igazolták is ezt a feltevést, mert Igái, ahogy a magyar ember szokta volt ilyenkor mondani „kitett ma­gáért“. Kitett magáért Igái az élén Sey Oszkár főszolgabíróval, dr. Boronkay Károly szolgabiróval, dr. Hajnal Miklós ügyvéddel, Magay Kálmán gyógyszerész leventepa­rancsnok és Bogisics György for­galmi ellenőrrel az élén. Azon törekedtek, hogy feledhetetlenné tegyék ezt a napot mindazoknak, akik itt megjelentek és ez teljes mértékben sikerült is nekik. A délelőtt egy része a fogadásokban telt el. A főbírói hivatal előtt a magyar­­atádi jegyzőség 25 tagú lovasban­dériuma, magyar ruhás leánykák, a vitézek és az igali leventék egyen­ruhás csapata álottak sorfalat. Dél­előtt egynegyed 10 órakor érkezett meg vitéz fonyódi Markóczy Antal ny. altábornagy és felesége, akiknek a „Hadúrhoz“ c. versben a kis 8 éves Fabó Mancika mondott köszöntőt, vitéz Fabó Antal kisleánya virág­csokor átnyujtásával. Háromnegyed 10 órakor gördült be a „Vármegye közönségének autója“ vizeki 7a!lián Andor alispánnal, Búzás százados­sal, dr. hkigay törvényszéki bíróval, Bakay Árpád testnevelési felügye­lővel és dr. Bálványossy Tibor megyei aljegyzővel. Az alispánt Sey Oszkár főszolgabíró üdvözölte többek között a következő szavak kíséretében: — Üdvözlöm méltóságodat ab­ból az alkalomból, hogy eljött ide hozzánk, hogy kezét reátegye a a levente mozgalom ütőerére, ab­ból a célból, hogy megvizsgálja azt és megállapítsa, hogy érdemes munkát végezünk, Az üdvözlésre Tallián Andor a következőkben válaszolt: — Úgy érzem, hogy ez a kül­detés számomra csak örömet je­lenthet, mert őszintén megvallva ebben a mozgalomban édes ha­zánk és magyar fajunk szebb jövendőjét találom meg. Az alispán szavait követő éljen­zés után magyar ruhás leánykák nyújtottak át csokrokat, majd vil­lásreggelire a megjelentek a főbíró lakosztályába vonultak. Ekkor ér­keztek meg vonaton Kaposvárról v. Holényi ezredes, Magay őrnagy és Seregély főhadnagy. A fogadalom és zászló­szentelés a vásártéren zajlott le 3 ezer em­ber jelenlétében, amelyet dr Wegelt Lajos kisbárapáti esperes szentmi­sével vezetett be, majd a pódiumra lépett, ahonnan többek között a következőket mondotta: — A levente ügy ma már nem jár ólomlábon Somogymegyében. IgeD, mert ez az intézmény az édes anyaföld erejét érezvén ma­gában, Anteusként uj erőre kap, valahányszor támadások érik. Tő­letek várja ez az ország egy be­csületes munka áldozatos gyümöl­csét. Becsüljétek meg ti kereszté­nyek egymás között a magyar fajt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék