Somogyi Ujsag, 1926. augusztus (8. évfolyam, 172-195. szám)

1926-08-01 / 172. szám

m. évfolyam. • 172 szám. Ara 1000 korona. Kaposvár, 1926. angosstns 1, vasárnap. 4 «g {»Imik a*»!6 ia ttnnop nttal u*p ttirMnl mindset nap délután 9 (14) órakor. iMttltOwrtóaég ia kladébirátái: K%paav&r, Karana-otea 7. uám. • latarurban fcltiwa: S. Hám. HMtMiek felvétetnek H-pextn Haiolf Moaie UrdeMd bodtjtbaa, UV* fadmwloiky a. 4», é> a Mone fiókokban öyfrttt éa Biagedea KERESZTÉNY POLITIKA^ NAPILAP. **• Felelős szerkesztő: Lovas István. Előfizetési ir.fi, »yffis.-; £“» SS Hirdetését ir„ ^SSSTX ia pinsintiieti hirdetések magasabb áron dijacandife szentáldozáson fognak részt venni s ezeknek nevét pergamentre írva el fogják helyezni a fogadalmi templom alapkövébe. A zarándoklaton eddig is meg­jelenésüket beigérték a világiak kö­zül gróf Zichy János, az Örsz. Kath. Szövetség elnöke, Zsembery István igazgató, nyug. főispán és orsz. képviselő. Huszár Károly volt miniszterelnök, Haller István, Ernszt Sándor, Frühwirth Mátyás, Czettler Jenő nemzetgyűlési kép­viselők, Pécsről Gosztonyi Gyula kúriai biró, volt kormánybiztos, fő­ispán a kath. Központi Választ­mány elnöke vezetésével a civil társadalom számos előkelősége. Az ország minden részéből erre az alkalomra a Máv. a mohács— pécsi vasút, a D. G. T. ős H. F. T. R. úgy a hajókon mint a vas­utakon főiáru menetjegyeket en­gedélyezett, amelyek kaphatók az összes menetjegy irodákban, az Országos Kath. Szövetségnél Bu­dapest, Ferenciek tere 7., Mohács r. t. város polgármesterénél, Pé­csett Kelemen Andor dr. belv. plébánosnál és Kövess Gusztáv kereskedőnél (Széchenyi tőr.) Egy lakács, 1926. jnlius 31. Soha nem volt a millenium óta a nemzetnek olyan egyetemes megnyilatkozása a történelmi múlt és a megszentelt hagyományok iránt, mint amelyet a mohácsi vész 400 ik évfordulójával kapcsolato­san tapasztalni lehet. S valóban megrendítő és lélekbe markoló Mohácsnak emlékezete. Különösen most, a trianoni nagy zuhanás után a 400 év távolságá­ból, mint valami szörnyű mementó mered a nemzet elő. Egy ifjú ki­rály és 20 ezer magyar íérfiu ön­feláldozó gesztusa, amint a nem­zetre nehezedő végzet karját, mel­lét kitárva, fel akarja tartóztatni. Az a 20 ezer hős, aki Mohács mezején 1526. aug. 29-én elesett s ezzel örök időkre beírta nevét a magyar nemzet történetébe, az ak­kori felfogás szerint nemcsak a magyar nemzet, de az egész ke­reszténység, a keresztény világ vértanúja. Ezért mondotta Perényi püspök, hogy János fővótele nap­ját a kereszténység 20 ezer vér­tanújáról kell elnevezni, mert az ütközet erre a napra esett. Peré­nyi szavai lángolnak fel csodás fénnyel annak a pár magyar em­bernek a szemében, akik a mo­hácsi vész emlékezetének ünne­pét egyetemes keresztény demon­strációnak akarja felhasználni. Még ez óv elején felvetődött annak gondolata, hogy a mohácsi vész 400-ik évfordulójával kapcso­latosan a magyar katholicizmus is meghajtja zászlaját egyetemesen azok előtt, akik katholikusok vol­tak és mint katholikusok estek el és szenvedtek vértanú halált az egész kereszténységért Mohácson. Az akció helyinek indult, azon­ban mindjobban kidomborodva or­szágossá vált, élére Pécsett a kath. központi választmány, Budapesten az Orsz. Kath. Szövetség állott és az a kívánságuk és szándékuk, hogy az egész magyar katolicizmus a mohácsi vész400-ik évfordulójá­val kapcsolatosan Mohácsra za­rándokoljon. Mivel arra nincs mód és nem látszott alkalom, hogy augusztus 29-én a katolicizmus a maga ere­jében megnyilatkozzék, a kat­­holikus vezetöfórfiak elhatározták, hogy augusztus 22-ét tűzik ki an­nak a napnak, amikor a magyar katholikus társadalom Mohácsról megemlékezik. A zarándoklat férfi tagjai közös Kilencvenhat liter vizet ihat naponta minden polgára a városnak Már isszuk az uj kutak vizét — Készül a második medenoe — Két millió liter körül vau a napi vízfogyasztás a nyári Időszakban fogyasztás zavartalan biztosítására, télen pedig nincs is szükség To­­ponárra, úgy, hogy ezeket a kuta­kat le is állítják. Az átlagos napi fogyasztás fejenkint 50—60 liter közt váltakozik, pedig tulajdon­képpen 96 liter esnék. — Ha ez mind bor volna — sóhajt egy szemlélődő — úgy nem jönnénk zavarba 1 Igazat adtunk neki. Az uj nyomócső az aggápoldáig már a földben fekszik, onnan pe­dig kemény munkával kapaszkod­nak fel a dombra. Úgy számíta­nak, hogy egy hét múlva készen lesz, addig a régi nyomócsőben megy fel a régi tartályba. Mert az uj 580 köbméteres tartály most készül. Mintha egy óriási sir tá­­tongana. Fenekéről félmeztelen réz­­bőrü emberek talicskázzák az agya­got. Helybeli „kubikusok“. De.vol­tak igaziak, csongrádiak is. Öten nyolc nap alatt elvégezték a nekik kiosztott területetet, alaposan el­hagyva kaposvári kollégáikat. Úgy számítanak, hogy egy hónap alatt teljesen készen fog állni ez az uj medence is. Fölkapaszkodunk a régi tartály fölött lévő földhányásra is. A leg­szebb kilátója Kaposvárnak. Mesz­­sze alattunk szélesen terül el a város házrengetege, a távolból To­­ponár házikói fehérlenek és barát­ságosan integet a Badacsony ks. Kíváncsian dugja fel a fejét, hogy szétnézzen a tájon. — Micsoda nagyszerű kioszkot lehetne ide csinálni — jegyzi meg az előbbi sóhajtó hang terasszal, jo sörrel, esetleg drótkötélpályával alulról... De már ezt nem tűrheti a „zselici expressz“, mérgesen kö­­hint a bankosok fadepójában és csikorogva huzza maga után a kocsisort és mintha az öreg, 1906- ban épült medence is morogna. Alighanem levetné a hátáról a tisztességtelen versenyzőt... <-y) Tegnap délután kisétáltunk a Cserbe, hogy megtekintsük a má­sodik számú vizműtelepet a há­rom uj ártézi kuttal, azután a régi medence mögött épülő uj meden­cét. Szerencsénk volt. A gépház­nál épen biciklijére készült felülni Böhle János, hogy eltűnjön az utón kavargó enyhe porfelhőben, de meglátva minket, meggondolta magát. Kereste a kiutat, de mivel a körülzárás teljes volt, megadta magát sorsának és készséggel szol­gált magyarázatokkal. Az uj vizműtelepnél, mely a nyáron örökké elapadó toponári kutak pótlására készült, három ar­tézi kút van működésben. Illetve jelenleg csak kettő, mert a gép­ház szerelése miatt a harmadik még nincs bekapcsolva. Az első kút 298, a második 450, a harma­dik pedig 480 méter mélyről adja a vizet. Úgynevezett háromszoros derítés után kerül a viza szivattyúba, az pedig egyelőre még a régi ve­zetéken nyomja fel a régi meden­cébe. így már isszuk is az uj vi­zet. A kutnál elég langyos, kicsit kénes is, de a csapnál eresztve, nem igen lehet észre venni a kü­lönbséget. Különben a vizet ké­miailag és bakteorologiailag is megvizsgáltatták és teljesen ki­fogástalannak találták. Sőt me­sélnek egy gyomorbajos cseri em­berről, aki mióta ezt a vizet issza tisztán, erős javulást tapasztal ma­gán. A két uj kút peroenkint 547 liter vizet ad, de ha mind a hár­mat bekapcsolják, úgy percenkint 1000 liter megy fel a tartályba. Ez a nyári időszakban is busásan elég a toponári kutakkal együtt a Hz iskola porából Az iskola csendes komoly vilá­gában is fel-fel csendül a humor kacagtató szava. Az itt feljegyzett esetek a hótiszta gyermeki lélek munkába vett talajának bájos vad­virágai. A fejlődő értelem s gya­rapodó tudás homályos sejtései. Hittauvlzsgáu A tisztelendő ur hittanból kér­dezi a kis Csuta Petét. — Mondd csak kis fiam, feltá­madása után hány napig maradt még Jézus a földön. — 40 napig. — Miért maradt Jézus még 40 napig a földön. — Hogy taniccsa az apostolokat — Jól van. De hát miért kellett az apostolokat tanítani? — Mer ... mer nem tuttak jól magyarul. Augusztus ZZ-én nagy batholihus zarándoklat indul oz ország minden részéből Mohácsra A magyar katholicizmus vezérférflal vezetik a magyar katolikusokat Mohács szent mezejére a 400-lk évfordulóval kapcsolatosan — Az Országos Kathollkns Szövetség szervezi a zarándoklatot, de részt vesznek benne az ország összes kathollkns szervezetei kedvezményes jegy váltására jo gositó igazolvány ára 15.000 K amelyben Mohácson ez alkalom­mal rendezendő kiállítás metekin­­tési dija is bennfoglaltatik. A város külön elszállásolási he­lyet állított fel, amely azoknak, akii ebbeli igényüket augusztus 15-ig a polgármesteri hivatalba beje­lentik, készséggel bocsát rendel­kezésre szobát. Emellett a hatalmas zarándok­lat mellett az Országos Katholikus Szövetség és a rendező bizottság azokra a százezekre is gondolt, s kik hivatali elfoglaltságuknál fogva nem zarándokolhatnak Mohácsra Ezért augusztus 22-én minden katholikus templomban közös szt, áldozás lesz és azok a férfiak, a kik ekkor megáldoznak, szintén pergament papirosra jegyzett ne­vekkel örökítetnek meg és azok az ivek, amelyek ezen a napon Mohácsra küldetnek és idejében érkeznek meg, a mohácsi vész 400 dik évfordulójának helyi em­lékbizottsága cimére Mohács, Vá­rosháza, bádogdobozba zárva, be­lekerülnek a mohácsi fogadalmi templom alapkövébe. Mivel a mohácsi csatában 20 ezer magyar áldozta fel ifjú életét a hazáért, azt szeretnék, a zarán­doklat és a kath. nap rendezősége, hogy 20 ezeren járuljanak az ol­­tári szentséghez Csonkamagyar­­országon és ha lehet a trianoni ha­tárokon túl, az egész Nagymagyar­­országon, magyar férfiak. így ab­ban az urnában, amelybe a 20.000 férfi neve lesz elhelyezve, együtt és örökké egyesülten foglaljon he­lyet az integer Magyarország. Vitéz dr. Horváth Kázmér.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék