Somogyi Ujsag, 1926. október (8. évfolyam, 221-247. szám)

1926-10-01 / 221. szám

fül. évfolyam. • 221. mm Ára 1000 korona. laposvár, 1926. október 1, péntek. ................................................................................................ ............................................................................ ^ ' m *% 1*1 rtafentap d#l2*l wjtaW !íf3‘e,STOl KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP. Biőflzetésl iraki gygjjj; • • • g'ggg gsoekontfaég éo ieiadé&mtnl JUpwrtf, K#ff#DB-nlos *** MiiiimétaMOíonMni írón ír T. ufcrn. * Jiiltíurban ttjaién S »tóra. _ Hirdetések ára I y^péteraoronként ÍCJO^K, n»g nteOMfiek felTétotató B-p#«»«n Bn.Ioli Monat jtirdai*«! Srodftiikaa, Felelős Szerkesztő' LOVSS István ' . . ' , **ÖBri ,, *WWM. ruVlWMI radmuiiaikjr n, <9. 6« « Ko««e (ieka«r)«« »?.'>í<h <>r eoaad«« r tsieius KzerKBBziu. «uvas latvau. éa pénnin«íseti hirdetések magasabb Aron dija«tx>áAft fl középút vesszőfutása A nagy erőpróba első felvonása a keresztény fővárosért lezárult. Az eredmény halálos komolyan mutatja a szemben álló pártok erejét. Az ország fővárosában a destruktiv erők kitartanak céljaik mellett s eszközeikben nem válo­gatva olyan erőt jelentenek, amely döbbenetes egységgel, dacolva a kormánnyal, a középút enyhe tak­tikájával, elszántan tör a hatalom megszerzésére, hogy Budapestet oda vigye vissza, amiért 1919-ben a bevonuló fővezér tetemre hívta. Velük szemben állanak a keresz­tények, akik a szégyenletes cső­cselékuralom bukása óta szakadat­lan erőfeszítéssel, önzetlenséggel nyitogatják a polgárság szemét, hogy lehetetlenné tegyék a szo­ciáldemokratákkal szövetkezett zsi­dóság hatalomra jutását az ország szivében. A két párt ereje egy­forma. Eredménynek elég szép ez is, mert a liberális korszakhoz képest óriási haladást jelent és minden reményünk meg van arra, hogy nem sok idő múlva az or­szág fővárosa véglegesen, meg­dönthetetlen bizonyossággal a ke­resztények befolyása alá kerül és tervszerűen fordíthatja óriási szel­lemi és anyagi erejét a keresztény Nagym agyarország felépítésére. A két tábor között áll a középút pártja, amely egységes polgárinak nevezi magát, azaz valami olyan­nak, amelyben zsidó és keresztény, polgár és proletár, tehát tűz és viz, előre és hátra menés, liberálizmus és konzervativizmus, azaz valami olyan lehetetlen zagyvalék van, a mely egymással összeférhetetlen, elegyít he teilen elemekből áll. Már a törvényhatósági bizottság tag­jainak választásánál kitűnt, hogy a középutnak kísérletezése célta­lan, mert se zsidó, se keresztény gyomornak nem kell a bizalmatlan szinü és izü táplálék. Az első pró­bálkozás kudarca után azt lehetett várni, hogy a középút feladja a harcot és csatlakozik nyiltan, őszin­tén a keresztények pártjához. Nem igy történt. A polgármester vá­lasztásba belevitte jelöltjét, alku­dozott, simogatott, fenyegetett is itt-ott, meglibbentette az ígéretek­kel bekápráztatott jövőt takaró fá­­tyolt és bízott a győzelemben, mint az alkuszok szoktak bízni a jó vá­sárban. Mindennek dacára az eredmény szánalmas, Budapest főpolgármes­tere, a középút vezére, nem kell se zsidónak, se kereszténynek. A középút a vesszőfutásban kimerül­tén, halálra verve rogyott össze. Az elbukott középút azonban a saját sorsán kívül felelősséggel tartozik azért is, hogy megbontva a keresztények egységét, gáncsot vetve a határozott célkitűzésnek, a talpraállás sietségébe lassúságot ■vitt, alku tárgyává tette a főváros kereszténységét, bele erőszakolta jóhiszemű keresztényekbe a biza­lom helyett a kétkedést, az ellen­ség egységes frontjával szemben gerilla harcra toborzott, a támadók elől hátráló taktikát vezényelt. So­kat vétett, még többet hibázott. Szerencséje a főváros keresz­ténységének, hogy tömegében meg­maradt annak, aminek indult s alkuvás nélkül, nyiltan, zárt so­rokban vonult a harcba és ezzel — minden reménységünk meg van rá — újabb esztendők sorára biz tositotta a céltudatos, eredményes munkát. A középút pedig tanuljon a vesszőfutásból. A keresztény világ­nézetet nem lehet alku tárgyává tenni, az ellenséget kézfogással, simogatással nem lehet leverni. Aki azt hiszi, hogy ráérünk takti­kázni, mikor az ellenség elszánt rohamra indul, annak leikéből hiányzik a gyakorlati keresztény­ség legfőbb kelléke, a bátorság, amely nélkül még a középuton is csak vesszőt futni lehet. Pótválasztás lesz SipöGZ 3enő és Bárczy István hozóit A budapesti polg&rmesterválasztás eredménye — Sipőcz 124, Rlpka 56, Bárczy 124 szavazatot kapott — Holnap délntán lesz a pótválasztás — A Somogyi Újság tudósítójától — Budapest, szeptember 80. Soha nem látott érdeklődés kö­zepette zajlott le tegnap a buda­pesti polgármesterválasztás. A köz­gyűlést az újvárosháza ujonan át­alakított, virágokkal díszített köz­gyűlési termében 4 órakor nyitotta meg Folkusházy alpolgármester és a különböző formaságok elintézése után megkezdődött a szavazás. A bizottsági tagok külön erre a célra elkerített — hogy senki ne lássa — fülkében végezték a sza­vazást, a legmodernebb módszer szerint: golyókkal. A három je­löltnek külön-külön urnája volt a fülkében és mondjuk, aki Sipőczre szavazott, az az ő urnájába tett egy fehér golyót, a másik kettő­jébe pedig egy-egy feketét. A szavazás túlfűtött, izgalmas hangulatban folyt. Különösen han­gos volt a büffók környéke, ahol a már leszavazott bizottsági tagok gyülekeztek, hogy erőt merítsenek a továbbiakra. Az elnöklő alpolgármester pont­ban fél hét órakor zárta le a sza­vazást. A szavazatok összeszámo­lása pár percig tartott, azután ha­lálos csendben hirdette ki az ered­ményt, mely szerint Stpőcz Jenő 124, Ripka Ferenc 56, Bárczy István 124 szavazatot kapott, e szerint tehát a két legtöbb szavazatot nyert je­lölt, Sipőcz és Bárczy között pót­választás lesz f. hó 1-én, pénteken, minthogy egyik sem tudott az első választáson abszolút többséget kapni. Érdekes volt megfigyelni, hogy amig az eredmény kihirdetésénél is és utána is, a keresztény községi párt elementáris erővel ünnepelt? jelöltjét, Sipőcz Jenőt, addig a de­mokrata-blokk a pótválasztás biztos vereségének tudatában valósággal kővé dermedve fogadta a rá nézve □agyon meglepő eredményt, a Ripka-párt pedig teljesen eltűnt. A törvényhatósági bizottság 311 tagjából leszavazott 304. Ha ugyan­annyian szavaznak a holnapi pót­választáson is és az 56 Ripka­­párti szavazóból csak 29 szavaz is Sipőczre — ami nem valószínű. mert legalább 35—40 szavazatot lehet számítani, de csak úgy pél­dának mondjuk, hogy 29, Sipőcz Jenő már akkor is Budapest, a keresztény Budapest polgármes­tere I A demokrata-blokk a 124 szavazattal minden erejét kimerí­tette és a pótválasztásnál alig kap­hat 10 szavazattal többet. A választás eredménye Kaposvárott Természetes, hogy a választás eredményét Kaposvár talán olyan izgalommal várta, mint maga Budapest. A fél város az utcákon tolongott és mint a frankper ítéle­ténél, csoportokba verődve várta a hirt, latolgatva az eshetőségeket. Az MTI helyi fiókja háromnegyed 7 órakor kapta meg a hirt és utána pár perccel a „Somogyi Új­ság“ jelentése alapján szerte futott a hir a városban, általános örömet keltve. Mindenütt erről folyt a szó és a vitatkozók megegyeztek abban, hogy a pótválasztásból más, mint Sipőcz, nem kerülhet ki győztesen. Somogyvármegye virilisei II. Stephaich Ferenc fb. Nemeske (kétszeres) 37,268.000 Tallián Andor fb. Osz­­topán 36.905.400 Dr. Hertelendy Dénes fb. Kutas (uj, kétszeres) 36,760.400 Gróf Széchenyi Ferenc fb. Somogytarnóca 36,120.900 Dr. Igmándy Aladár fb. Nagybajom(kétsz.) 35,516.000 Ifj. Somssich Andor fb. Somogysárd (uj, két­szeres) 34,736.000 Maár Lajos fb. Kercse­­liget (kétszeres, uj) 34,177.000 Ifj. dr. Goszthonyi Mi­hály Bárdibükk (két­szeres, uj) 34,021.900 Biedermann László Mozsgó 33,367.000 Polatsik Géza fb. Kop­­pánymegyer 33,287.000 Márkly Béla bérlő Juta (kétszeres) 33,277.500 Dr. Barta Félix fo. Drávafok (kétszeres) 33,172.000 Gaál József fb. Pamuk (kétszeres) 32,796.100 Mittelmann Jenő gyógy­szerész Kaposvár (két­szeres) 32,770.000 Polatsik Béla fb. Kötcse 32,577.000 Birck Gyula fb. Kadar­kút (kétszeres) 32.361.000 Dr. Vasdényei Imre fb. Kadarkút (kétszeres) 32,222.000 Bogyay Ferenc íb. Pusztakováosi (kétsz.) 32,129.000 Léhner Vilmos fb. Mar­cali 31,840.000 Morvay Miksa fb. Zics 31,222.850 Dr. Mester György bérlő Zics (kétszeres) 81,064.800 Dr. GaálLajoafb. Batő (kétszeres) 29,345.100 Svarcz Dezső bérlő Ka­darkút (kétszeres, uj) 28,5,58.000 Lengyel Pál háztulaj­donos Kaposvár 28,424.350 Kämmerer Ferenc fb. Almáskeresztur 28,307.000 Nádossy Elek fb. Ne­meske 28,170.000 Barta Dezső kereskedő Kaposvár 27,693.550 Hajós Gábor plébános Hetes (kétszeres) 27,657.400 Óiról Somssich József fb. Kivadar 27,502.000 Felsőbüki Nagy György fb. Nagybajom 27,351.000 Dr. Kunffy Lajos fbirt. Somogytur (kötsz.) 27,222.000 Dr’ Csorba Ferenc fbirt. Nagybajom (kétsz.) 27,074.000 Fodor Jenő földmives­­iskolai igazgató Szent­­imre (uj kétsz.) 26,956.000 Horváth Mihály fb. So­mogytur (kétsz.) 26.291.0Q0 Bereczk Sándor háztulaj­donos Kaposvár (két­szeres^ 26,059.400 Zoltán József fb. Kis­korpád (kétszeres) 25,562.000 Kacskovics Lajos fb. Kaposvár 25,535.000 Fieiner Ödön szállodás Balatonboglár 25,529.600 Csapó Albert plébános Buzsák (kétsz.) 25,160.000 Czobor Antal fb. Bod­rog (kétsz.) 24,992.200 Lengyel József keres­kedő Kaposvár 24,886.350 Dr, Magyar Jenő orvos Kaposvár (kétsz.) .. 24,667400 Hencz Ferenc bérlő Öt­vös 24,439.000 (Folytatjuk).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék