Somogyi Ujsag, 1927. április (9. évfolyam, 48-74. szám)

1927-03-01 / 48. szám

Megjelenik hétfő és ünnep utáni nap kivételével minden nap délután 2 (14) órakor Beerkosztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám. — Interurban telefonszám : 5. Hirdetések felvétetnek Bpesten Rudolf Mouse hirdetési irodájában IV., Podmaniozky-n. 4B. és a Mosse fiókokban Győrött és Szegeden KERESZTEN? POLITIKAI NAPILAP Előfizetési árak: Negyedévre................ 6 pangó ..............i— Kgy hónapra............................ 2 pengó Felelős szerkesztő: Lovas István Hirdetések ára: Hirdetések ára: MülméterenkéntlO fülszöveg­■ i. részben 15 fillér. :: Hivatalos és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazandók IX. évfolyam. 48. ssám. ára 8 fillér Kaposvár, 1927. március 1., kedd 9 Kereskedőit Egyesülete közgyűlésén a magyar Hiszekegyet mondották el, hogy minél előbb visszatérjen a libe­rális demokratikus Magyarország de van nnmerns clausus, nyomasztó terhek, gyűlölködés, egye­netlenség. Szeretné, ha a boldog, Széchenyi, Kossuth, Deák Ma­­gyarországa visszavarázsold dna. Legyen egy liberális demok­ratikus Magyarország. utat mutassanak a jövendőbe. Ez megtörtént, ünnepélyes formák kö­zött. Az elnöklő Ring Vilmos a kö­vetkezőket mondotta elnöki meg­nyitójában többek között: — Ezelőtt 25 esztendővel béke és boldogság volt. Azután jött a háború, kommunizmus, a gyűlölet korszaka és Trianou. Nincs Kassa, Kolozsvár, Pozsony, Hogy szavainak nagyobb nyo­­matékot adjon, befejezésül el­mondotta a hő magyar imád­ságot, a Hiszekegyet, amit a meg­jelentek felállva mondottak utána. Mit is mondott Mussolini ? „Az egész liberálizmust meg kell enni, mint egy tál makaró­nit“ ... Ő már meg is tette . .. Különben a közgyűlés nyugodt, békés lefolyású voit. Az előkelősé­gek részére fenntartott meglehető­sen üres első sorban ott láttuk Stancz Jánost, a Nemzeti Bank fiókjának főnökét, Asztalos Lajos mezőgazdasági kamarai főtitkárt, dr. Berger Samu, dr. Matolcsy Sándor vezérigazgatókat. Á gyűlés vége felé érkezett meg dr. Hoss József apátplebános, pár perccel utána pedig Ugrón Gábor országgyűlési képviselő dr. Vétek György pol­gármester társaságában. Az elnöki megnyitó után dr. Simon Imre ügyész terjesztette elő a terjedelmes elnöki jelentést, majd Sándor József számolt be az egye­sület adminisztratív munkájáról. A hivatalos felszólalók között akadt egy keresztény is, Lengyel József. A zárszámadásokat és a költségelőirányzatot terjesztette elő, de saját szavai szerint, ő is a pénz­táros gyengélkedése folytán jutott ehhez a szerencséhez. Läufer Mihály jegyző Fonai Vilmos három indítványát ter­jesztette elő. Kérik a fázisos for­galmi adót, a vámtarifa megvál­toztatását, olcsó hitelt a kis- és középkereskedőknek. Az indítványok elfogadása után egyhangúan megválasztották a tisztikart és a választmányt a hi­vatalos lista szerint. A 15 tagú tisztikarból keresztény: Lengyel József (ellenőr), Bársony János (könyvtáros), Haidekker Pál (szám­vizsgáló). A 60 tagú választmány­ból keresztény: Antal János, Adelmann Béla, dr. Biró Lajos, Csajághy Antal, Dietrich József, Geiszler István, Littke Kálmán, Mayer Bertalan, Molnár László, dr. Mato'csy Sándor, Rózsa Já­nos, Tankovies János, Valics Sándor, Zsadonyi Imre. — Fényesen sikerült a polgári leányiskola farsangi vásárja. A kaposvári polgári leányiskola teg­nap délután 4 órakor nyitotta meg farsangi vásárját. Ä vásárt kitűnő szakértelemmel összeállított míhor előzte meg. A tornaterem annyira megteheti hallgatósággal, hogy még a folyosón is álltak, akik él­vezték a bájos leánysereg kitűnő szavalatéit, énekszámait és a kis 1 felvonásos bohózatokat. Sok lenne külön-külön megemlíteni a szereplők neveit. Mind nagyon jók és bályosak voltak. Műsor után megkezdődött a könyvtáralap ja­vára rendezett vásár, amelyen min­den volt, ami szorgos leánykák cezét dicséri. Sok-sok baba és kézimunka. A vásár még ma és íolnap tart. Egy 17 éves fiú agyonütötte az édesapját Apósa haláláért gyermekétől vette el büntetését — A szegedi csillag­börtönből a halálba Sánfos községet szombat óta egy borzalmas apagyilkosság tartja iz­galomban. Szentbalázs, Cserénfa, Nádasdin és Kaposszerdahely la­­kóssága egyébről sem beszél, mint Müller János kovácsmester tragikus haláláról. Sokan, akik ismerik az öreg Mülier János előéletét Isten büntetéséről, végzetről beszélnek, mert bizony Müller János előéletét vér szennyezi. Ezelőtt 3 esztendővel vasraver­­ten kisértek a csendőrök gyalog, Sántos felől egy szomorú 46 éves férfit. Ez az ember, az a Müller János volt, akit most saját gyer­meke fejszével ütött agyon. Mülier Jáao3 3 évvel ezelőtt az apósát ütötte agyon. A kaposvári kir. tör­vényszék szándékos emberölés bűn­tettében mondotta ki bűnösnek és 3 évi fegyházra Ítélte. Az ítélet jogerőre emelkedése után, a sze­gedi csillagbörtönbe kisérték, ahon­nan pár hónappal ezelőtt került haza. Szombaton délután fél öt órakor Müller János a házőrző farkas kutyáját nagyon megverte. Fele­sége csitította, hogy ne üsse oly embertelenül azt a szegény álla­tot, mire az eszét vesztett ember felkapott egy fejszét és — most végzek veled — kiáltással ráron­tott a feleségére. Az asszony si­koltozva az első szobába rohant. A kiabálásra hozzája sietett fiata­labbik fia, Müller Gyula, aki dula­kodni kezdett az édesapjával. A verekedésre elősietett az idősebbik fiú ifj. Müller János is. Ekkor azonban már a 17 éves Gyulánál volt a fejsze, aki először bátyjára sújtott a fejszével, de komoly ve­szedelem nélkül. Az apa magából kikelve rontott gyermekére, aki egy végzetes ütéssel tarkón vágta édesapját. Öreg Müller János hol­tan rogyott a földre. A 17 éves Mülier Gyula nem futott, nem menekült el a holttest mellől. Sirva, zokogva, félőrüllen még ma dételőtt is ott térdelt az apja teteme mellett. A csendőrök ma délelőtt 10 órakor bilincsbe verlék az apagyilkost és gyalogo­san hozták Kaposvárra. ü budapesti államrendőrség telefonértesítésére a legújabb Sági-féle Összeesküvésből kifolyóan a fta­­pasaári államrendőrség letartóztatott bét kaposvári . fiatalembert A budapesti államrendőrség po­litikai nyomozó főcsoportja feb­ruár 23-án és az ezt követő na­pokon Budapesten, a vidéken és a határállomásokon nagyobb számú őrizetbevételt eszközölt. A politi­kai nyomozó főcsoport rájött arra, hogy egy az egész országot be­­íálózó újabb bolsevista szervez­­ledés indult meg. A szervezkedés vezetője Szántó Zoltán, akit február 27-ón mene­külés közben az ország határán elfogtak. Kiderült ugyanis, hogy Bécsen át Moszkvából Budapestre érke­zett Szántó Zoltán volt népbiztos azzal a megbizással, hogy az elfő gott Rákosi Mátyás után most már ő szervezze meg a magyar országi kommunista mozgalmat. | Szánté Zoltán annak Idején SzamnellI Tibor helyettese volt és a kommunista rémuralom alatt tömegesen akasztatta az embereket. Moszkvából Csillag József álné­ven jött vissza és ezen a néven bujkált Budapesten. Szántó beval­lotta, hogy a szervezkedés célja a proletárdiktatúra kikiáltása volt. A leleplezéssel egyidejűleg a debreceni, szegedi, pécsi, kapos­vári, szolnoki és miskolci rendőr­ségeket telefonon bivta fel a buda­pesti államrendőrség, hogy a vi­déki szervezésekkel megbízott spió­­nokat azonnal őrizetbe vegyék és Budapestre kisérjék. Az összeesküvés ' kaposvári szálai Vasárnap pontban déli fél 12 A kaposvári Kereskedők Egye­sülete vasárnap délután 2 órakor tartotta rendes évi közgyűlését a városháza nagytermében, amely egyúttal a 25 éves fennállását ünneplő egyesület díszközgyűlése volt. Az ilyen jubileumokon ren­desen visszapillantás történik a múltra, hogy az ott felhalmozó­dott erőből, ha mást nem, leg alább egy fáklyát kapjanak kézbe, hogy a tradíciók patinás fényénél

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék