Somogyi Ujsag, 1927. június (9. évfolyam, 123-145. szám)

1927-06-01 / 123. szám

Megjelenik hétfő és ünnep utáni nap kivételével minden nap délután 2 (14) érakor Seerkosztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám. — Interurban telefonszám: 5. Hirdetések felvétetnek Bpesten Rudolf Masse hirdétésl irodájában IV., Podmanloaky-n. 49. ée a Messe fiókokban Győrött éa Szegeden KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Lovas István Előfizetési árak: Negyedévre................ 6 pengő Egy hónapra................ 2 pengő HlrrietásAb ára ■ Milliméterenként 10 fill., szöveg- Hiraeiesea ara. részben 15 fiUér. .. Hivatalos és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazandók IX. évfolyam, ess 123. ssám. ára 8 fillér laposvár, 1927. jnnius 1., szerda Untai Géza dr. dunántúli rét. püspök ma reggel Kaposvárra érkezett hívei meglátogatására Dr. Antal Antal Géza dunántúli ref. püspök somogyinegyei körútja alkalmával ma reggel háromne­gyed 8 órakor Kaposvárra érkezett. Az állomáson fogadására megjelent nagyszámú közönség soraiban ott láttuk 7allián Andor alispánt, dr. Vétek György polgármestert, vitéz fonyódi Markóezy Antal ny. al­tábornagyot, dr. Hoss József apát­plébánost, Cserfán Márton ref., Takács Béla ev. lelkészt, Herczog Manó dr. főrabbit, Kovács Soma h. polgármestert, dr. Szigethy Gy. Sándor kórházigazgató-főorvos, egészségügyi főtanácsost, Zsobták János dr. ügyvédi kamarai elnö­köt, Matolcsy Sándor dr. vezér­­igazgatót, Radeczky Ágoston pénz­­ügyigazgató-helyettest, Zakót Vil­mos ny. állampénztári igazgatót, Dettrich Béla állampénztári igaz­gatót, Kontskó Andor főtanácsost, a számvevőség főnökét, Pongrácz Károly dr. gimnáziumi, Mészáros Ödöu polgári leányiskolái igazga tót, dr. Polgár Kálmán ügyészségi alelnököt, Kiss Kálmán árvaszéki elnökhelyettest, valamint másokat. A sínek között a 657. sz. gróf Tisza István cserkészcsapat disz­­szakasza Szulacsik Zoltán vezeté­se alatt és fehérruhás lánykák sor­fala várta. A Huszár Aladár törvényszéki elnök felsőházi tag, Stephaich Pál főszolgabíró kíséretében érkező püspököt az első osztályú váróte­remben dr. Vétek György polgár­­mester üdvözölte, melyre a püspök válaszolt. Üdvözlés a ref. templomban A fogadtatás után a püspök a város diszhintaján a ref. templom­hoz hajtatott, ahol hívei üdvözöl­ték. Elsőnek Csertán Márton lel­kész az egyházközség, azután dr. Magay Ferenc a belmisszió, özv. Csejdy Gáborné a Lóránt ffy Zsu­­zsánna Egyesület, Zsobrák István a legényegylet, Nagy Ilonka a leánykör, Bojtor Valéria a Ló­­rántffy Zsuzsánna Egyesület, Ober­­nyik Ede a gróf Tisza István öreg cserkészesapat, Siposs István az ifjúsági vegyeskar, Szondy Béla az ifjúsági önképzőkör nevében üdvö­zölték, temérdek virággal halmozva et a püspököt, aki meghatva mon­dott köszönetét a szeretet ilyen mérvű megnyilatkozásáért. — Hálásan köszönöm — mon­dotta — és jól esik látnom, hogy az egyházközség igyekszik felépí­teni a maga kebelében azt a temp­lomot, melyben a szép és nemes érzések szárnyra kelnek. Azt lá­tom, hogy itt egy belterjes mun­kálkodás folyik, kérem erre az Isten áldását és az Isten templo­mának minél több emberi szívben való felépítését. Kilenc órakor a ref. egyház ta­nácstermében presbiteri ülés volt. Az imádság és ének után dr. Szi­gethy Gyula Sándor főgondnok üdvözölte a püspököt, megköszönve azt a támogatást, amiben a ka­posvári egyházat részesítette. A püspök megköszönve az üdvözlést teljes elismerését fejezte ki a ta­pasztaltak felett. Az ülés imával és énekkel ért véget. Tíz órakor istentisztelet volt a templomban. Csertán Márton lel­kész imádkozott, majd a gyüleke­zet vagyeskar éneke után a püspök A kaposvári kir. törvényszék Boda tanácsa tegnap egy nem éppen közönséges esetet tárgyalt. Bizalmas feljelentés alapján fele­kezet elleni izgatással és vallás elleni vétséggel ült le a vádlottak padjára Fekecs István nagykorpádi református lelkész. A múlt év szeptember 20 án községi képviselőtestületi ülés volt Nangykorpádon. Az első pont le­­tárgyalása utáD, amelyben Csoór Gáspár a község tanítója fizetés­­emelést kért, állott fel Fekecs István lelkész és kérte a képvi­selőtestületet, hogy hallgassák meg, ő nem akar felekezeties­­kedni és amennyiben lehet telje­sítsék a kérését. Az érdeklődés felkeltése után Fekecs István elő­tartotta meg prédikációját Máté evangéliuma V. fejezet, 14. verse alapján. Küldöttségek tisztelgése Fél tizenkettő után a városházin a polgármester hivatali helyiségé­ben a küldöttségek tisztelegtek a püspöknél. Elsőnek a katolikus egyház küldöttsége dr. Hoss Jó­zsef apátplebános vezetésével, az­után az evangélikus egyházmegye és kaposvári egyházközség lttzés Zsigmond dr., izr. hitközség dr. Herzog Manó, Somogyvármegye Tallián Andor alispán, Ügyvédi Kamara dr. Zsobrák János, tan­felügyelőség, polgári és elemi is­kolák dr. Szabó Béla kir. tanlel ügyelő, felsőkereskedelmi iskola Bársony János, törvényszék Fajth Gáspár, reálgimnázium dr. Pong rácz Károly, Alsódunántuli Mező­­gazdasági Kamara Horváth Jenő igazgató, vitézi szék vitéz fonyódi Markóezy Antal" ny. altábornagy, székkapitány, leánygimnázium dr. Biró Lajos igazgató, Evangélikus Nőegylet Stancz Jánosné, pénzügy­igazgatóság Radeczky Ágost, szám­vevőség Kontskó Andor, adóhivatal Dettrich Béla, erdőigazgatóság Ru fényi Károly főerdő-tanácsos veze tésével. A küldöttségek fogadása után 1 órakor közebéd volt a Nemzeti Kaszinóban, melyről lapunk hol­napi számában számolunk be. adta, hogy jóllehet Nagykorpád református község, a község isko­lájában mégis ott függ a kereszt, holott a községi iskolákról szóló törvény kimondja, hogy községi iskolákban semmiféle felekezet jelvényét nem lehet elhelyezni. A képviselőtestület meghallgatván az indítványt úgy határozott, hogy a keresztet csak hittanórán engedi feltenni az iskolában. Fekecs Ist­ván másik indítványa az volt, hogy a gyermekek ne * Dicsértes­sék a Jézus Krisztus u-al köszön­jenek, mert ez zavarba hozza a reformátusokat. „Az egyik pres­biter elbeszélése szerint amikor a gyermekek diosértesékkel köszön­tek, kirúgott a borjú“ — indokolta a lelkész az indítványt. A hasonlat a képviselőtestület­ben csak azért nem keltett na­gyobb visszhangot, mert Fekecs István lelkész előzőleg bocsánatot kért az erős hasonlat használa­táért és amint mondotta, egyik presbiter szavait idézte. A fel­jelentés folytán az ügyet Bódis István jegyző, Csoór Gáspár ta­nító, Pál Ferenc adóügyi jegyző és még 6 másik tanú kihallgatása után le is tárgyalta a törvény­szék, Fekecs István lelkészt fel­mentvén az ellene emelt vád alól, mert a hasonlat nem váltott ki különösebb érzelmeket a képvi­selőtestület tagjaiból. Az ügyész fellebbezett az Ítélet ellen. mmm S69 pengfi gyűlt össze nasárnap a hősük sírjára A hősök napján eszközölt gyűj­tés eredménye s következő volt: 1. Református nőegylet 95 P 66 fillér. 2. Szociális Misszió 34 P 24 fillér. 3. Jótékony Nőegylet 120 P 22 fillér, 2 dinár. 4. Evangélikus Nőegylet 93 P 10 fillér. 5. Izraelita Nőegylet 77 P 98 fillér. 6. Csecsemővédő és árvaház 148 P 18 fillér, összesen 569 P és 38 fillér. Amidőn a hősi sírok gondozá­sával megbízott alispáni hivatal (ngk) a gyűjtésnél közreműködött egyesületeknek s azok minden egyes tagjának hálás köszönetét fejezi ki fáradozásukért, egyúttal megköszöni Kaposvár tanuló ifjú­ságának, cserkészeinek és leven­téinek, de legelső sorban azok tanári, tanitókarának és parancs­nokaiknak, hogy a hősök kegye­lete és emléke iránti erkölcsi kö­telességünk parancsszavát meg­értve a hősi sirok állandó feldí­szítését s felvirágozását készséggel vállalták és ezen munkálatokat a hősök emlékéhez méltóan el is végezték. Miután a hősi sirok mindegyike emlékkereszttel már elláttatott, a sirok keretezését óhajtja az Ngk végezni s azon kéréssel fordul a város hazafias megértő közönsé­géhez, hogy ezen szándékának kivitelében további adakozásával támogassa. Egy keret költsége 10 pengő, mely összeget Somogy­vármegye alispáni hivatala (ngk) címére kéri küldeni. Felmentettél! az izgatás vádja alól egy lelkészt, aki a keresztet kivitette az iskolából

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék