Somogyi Ujsag, 1927. július (9. évfolyam, 146-172. szám)

1927-07-01 / 146. szám

Megjelenik hétfő és ünnep utáni nap kivételével minden nap délután 2 (Iá) órakor Sserkosztőeég és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám. — Iníerurban telefonazám: 5. &trrtefcések felvétetnek Bp©3ten Rudolf Mo»*e hirdétési irodájában IV., Podmaniczky-o. 49. és a Mosse fiókokban Győrött és Szegeden KERESZTÉN? POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Ifj. Egly Ernő EMItoat«ÉrU;%jmK^ | Hlrflotésefc Ara: StaTfS? f CS és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazandók IX. évfolyam. 146. ssá®. ára 8 fillér Kaposvár, 1927. julius 1., péntek Búcsú és köszöntés • Egy lap élete mindig attól függ, hogy ki a szellemi vezetője. A politikai hitvallás, a világnézet, az egyéni gondolkodásmód, a karak tér, az intelligencia és minden, amit egy emberről fel lehet téte­lezni kell, hogy hamisítatlanul csillogjon az ólombetűk barázdái közül, a mérlegelő, az értékelő olvasó tábor felé. Beszervezés, reklám halalmas tábort nem biz­tosíthat egy lap számára. A lap­nak jónak kell lennie. Á lapnak az újságolvasók között az élet­­szükségletet kell jelentenie. É3 a lap vezetőjének oly erkölcsi magaslaton kell állania, hogy munkatársai elérni igyekezzenek, hogy a hullámok csak simogatást, de nem kikezdést Jelentsenek az ő számára. A mai nappal a Somogyi Újság szerkesztését Lovas Istvántól a Somogymegyei Keresztény Iro­dalmi és Nyomdai R. T. igazga tóságának megbízása folytán ifj. Egly Ernő vette át... Lovas Istvánl öt éven • át vezette a Somogyi' Újságot úgy, hogy az politikai irányából semmit nem engedett, eszmei harcait sikerrel küzdötte meg. Lovas István férfi volt, hajt­hatatlan, százszázalékos magyar becsület. Valóban ott állott azon a magaslaton, amely felé töre­kedni mindig nemes versengés volt munkatársai között. Öt óv alatt gyakran adódott helyzet, hogy az eszmék hevében közei harcra került a sor és 0 latói tisztasággal, egyenes gerinccel vivta a maga harcait. Akik ismer­ték, becsülték. Akik meg megis­merték, szerették. Akik nem is­merték, fanatikusnak mondták. Egy külön pszihológiai analízis kellene ahhoz, hogy most, amidőn Ő tőlünk távol figyeli a magyar közélet zajlását, uj színben mu­tassuk be. Egyet tudunk, hogy amikor itt hagyta ezt a várost, sokáig egyedül és árváknak érez­tük magunkat. Az O tiszta em­lék ápolt és szeretett emlék ma­rad barátainak. Á „Somogyi Újság“ igazgató­sága nem felértékelt akkor, ami dőn Egly Ernőt tette meg a lap felelős szerkesztőjének, hanem az értéket ismerte fel és a csendes, mindenki által elismert szerény, komoly munkásságot kívánta meg jutalmazni az ő megválasztásával. Egly Ernő ma 30 éves, háborut­­járt újságíró. Nyolc é7 óta vanl ezen a pályán és mi, akik őt is­merjük, hogy országos viszonylat­ban is elsőrendű, izig-vérig hírlap­író, mindenkor nesztorunknak is­mertük el. Észrevételei, meglátása, gondolkodásmódja, értelmi és ér­zelmi világa predesztinálják arra, hogy egy lap szellemi vezetője le­gyen. Búcsú és köszöntés szavakba fo­nódott itt a lap hasábjain. Bármi­ként forogjon is a sors kereke, a szellem amely eddig uralkodott e lapban, nem homályosabb, csak fényesebben tündöklő lehet. Mert a mai magyar közéiet etikája meg­követeli ennek az országnak egye­seitől, hogy eszmékért és ideá o kárt harcba tudjanak szállani. És e harcban ott kell állania mind azoknak, akik egész lényükkel és akarásukkal visszakivánják a Nagy­­magyarországot. Aki ebben a tö rekvésben eltér az eszme harcosai tói, az nem igazi magyar ember. Nem uj utón, nem uj eszméért, de uj hitte!, uj erővel megy to­vább a „Somogy Újság.“ Fonyó István. 3Z0.000 pengő alaptőkével megalakult Szigetvár székhellyel az Elekírolavis Villamos Áramszolgáltató B. T. A már régebben megalakult és nagyon szép eredménnyel működő Somogymegyei Villamossági R. T. mellett — mely Kaposvárról ki­indulva akarja a vármegye köz­ségeit villamos árammal ellátói — tegnap délben megalakult a So­mogymegyei Takarékpénztár he­lyiségében tartott alakuló köz­gyűlésen az Elekírolavis Villamos Áramszolgáltató R. 7. Bevezetőül Wiesner R. Félix, a Technolavis műszaki vállalat igaz­gatója üdvözölte a megjelent ala pitókat, majd dr. Rapoch Jenő, a Hazai Bank igazgatója nyitotta meg az alakuló közgyűlést. Meg­állapította, hogy a közgyűlést szabályszerűen hívták össze és képviselve van a lejegyzett 3200 részvényből 3050 darab részvény. Ismertette az alapítási tervezetet, mely szerint az Élektrolavis Vil­lamos Áramszolgáltató R. T. Szi getvár székhellyel alakul meg. Az alaptőke 320.000 pengő, mely összeget a Hazai Bank bemuta­tott könyvkivonata szerint az ala­pítók lejegyezték. Utána dr. Szily Ádám ügyész ismertette az alapszabályt, azt az alakuló közgyűlés egyhangúan el­fogadta. Ugyancsak egyhangúan kimondották a megalakulást, meg­adva a felmentvényt az alapítók­nak. Az igazgatóságot kát évi időtar­tamra a következőképen választot­ták meg: herceg Montenuovo Nándor, Somssich Miklós, Kacs kovics Lajos, Littke Kálmán, dr. Rapoch Jenő, Póschl Imre, Wies­ner R. Félix, Qily Ferenc, Milos György, Matyasovszky Zsolt, Mechvart Hugó, Madarász Antal, Tausz Gyula, Valetin Béla, dr. Poch József. A felügyelő bizottság tagjai lettek egy évi időtartamra: Markóezy Imre, Lázár István, Gróf István, Tarnay Imre. A megalakulás után az elnöklő Rapoch Jenő Őszinte örömének adott kifejezést, hogy ez a mű létrejöhetett. Boldogok lehetünk, mondotta, hogy a köznek tehetünk ezzel szolgálatot. Az ülés bezárása után Wiesner R. Félix ismertette a megjelentek­kel a társaság terveit. Eszerint Baranyámé gyében és Somogy vár­megye déli részében létesítenének távvezetéket. Az áramot az üszögi bányából veszik. Az alakuló közgyűlés után ban­kett volt a Kaszinóban, melyen felköszöntőt mondottak : Kacsko­­vios Lajos, Wiesner R. Félix, dr. Rapoch Jenő. Igáiban tegnap felragyo­gott a szebb magyar jövő. Fényes ünneppé avatták a járási leventeversenyt. — A „Somogyi Újság“ kiküldött munkatársától — A hetek óta megyeszerte folyó járási leventeversenyek egyik ki­emelkedő ünnep napja Kaposvár után tegnap Igáiban zajlott le. Harmincegy község küldötte el ide 744 leventéjét, hogy annak a 7—8 száz falusi embernek, akik fiaikat elkísérték ide együtt örülni velük a nemes versengésben, meg­csillogtassák a szebb magyar jö­vendőt, amelynek ma már egyet­len és megizmosodott reménysége az a magyar fiatalság, a mely munka után a haza nemes gon­dolatáért rúgja a port, izmositja a testét és szellemét egyaránt. Reggel fél 8 órakor a kapos­vári 7. honvédgyalogezred zene­kara ébresztőt adott a községnek. 8 órakor már hangos volt a falu. Az országutakon két oldalt a sze­kerek, középen a szinpompás le­vente csapatok tömege tartott Igái felé. Fél 9 órakor a vásártéren a zsűrit alkotó dr. Boronkay Ká­roly szolgabiró, vitéz Hegyessy László testőrőrnagy, Takács Gyula kaposvári polgári iskolai tanár és Vén Géza osendőrszázados, va­lamint a több ezer főnyi közönség előtt a községek egyenkint bemu­tatták a kötelező szabadgyakorla­tokat, a szabadon választott sza­badgyakorlatokat és a gúlákat. Ezeknél a mutatványoknál külö­nösképpen kitűnt Havas Gyula, a megye egyik legkitűnőbb és leg­lelkesebb leventeoktatójának a 24 tagú csapata : Magyaratád. A múlt évben ez a csapat vitte el a ván­dor zászlót és most ezért jöttek ide ennyire felkészülve. A Bo­­gissich György vezetése alatt álló jgali leventék magyar tánca a magyar ruhás leányokkal és a Taubert Ádám vezetésével felvo­nult 25 teljjes tábori felszerelés­sel ellátott, 30 tűzoltó szerszám­mal felszerelt és 24 gyakorló le­vente Somogyszilból arattak fé­nyes sikert. Délelőtt 10 órakor Sey Oszkár főszolgabíró fogadta a vendégeket. Itt láttuk Markóezy Antal ny. á. altábornagyot, Tallián Andor al­tábornagyot, dr Gálffy Dénesi, az igali kerület országgyűlési képvi­selőjét, Svastics Nándor földbirto­kost, lovag Fautz Lajos inspectort, Bánó Iván földbirtokost, Marschall Lajos bérlőt családjaikkal, He­gyessy László testőrőrnagyot, Frey­­tag Béla bérlőt és még másokat, az összes községek jegyzői és fő­jegyzői karát. 11 órakor P. Czir­­fusz Viktorin, az andoosi Ferences zárda quardiánja, Gyarmathy Já­nos igali plébános és Dusbaba adminisztrátor papi segédletével tábori szentmisét celebrált, amely alatt a katonazene miseénekeket intonált. A szentmise végeztével először P. Czirfusz Viktorin, utána vitéz Klenner József eesényi re­formátus lelkész mondottak haza­fias lelkesedéstől áthatott beszédet a leventékhez. Egy órakor nemzeti zászló alatt a következő községek vonultak el előttünk ütemes diszlépésben: An­­docs Korisánszky Dezső főoktató, Attala Németh József, Büssü Ha­vas Jenő, Bonnya Becht Béla, Csorna Marton Pál, Eosény Stey­­ger Róbert, Mocsolád Hoffmann Béla, Fonó Nagy Péter, Gadács Aichelin Vilmos, Gölle Rácz Fe­renc, Kára vitéz Papp János, Ka­­zsok Komáromy József, Kisbár­­apáti Bus Gyula, Kisgyalán Pintér Pál, Igái Magay Kálmán és Bogis­­sich György, Miklósi vitéz Bartha, Patalom Bucsi Ignác, Magyaratád Havas Gyula, Polány Speizer Sán­dor, Ráksi Kolsowszky, Somodor Prachlhauser, Ácsa Néineth Lajos, Somogyszil Taubert Ádám, Dö­­röcske Simon Ottó, Szabadi Torma Lsjos, Szorosad Pretz József, Szentgáloskér Pintér Győző, Tő­­rökkoppány, Kelemen János, Zi­­mány Zsalakó Kálmán, Mernye Kanizsay József és Kapospula Százuj Jenő főoktatók vezetésével. Az elvonulás után egynegyed kettőkor a róm. katb. iskola udva­rán és külön termében 200 teríté­kes bankett volt, amelyen számos pohárköszöntő hangzott el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék