Somogyi Ujsag, 1927. augusztus (9. évfolyam, 173-196. szám)

1927-08-01 / 173. szám

Megjelenik hétfő és ünnep utAni nap kivételével minden nap délután 2 (14) órakor fcxerkosztéség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám. — Interurban telefonszám: 5. ELÍetéeek felvétetnek Bpeaten Rudolf Mo»e hirdetési irodájában JVPodmaniozky-u. 49. és a Mosse fiókokban Győrött ét Szegeden KERESZTÉNT POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Ifj. Egly Ernő Előfizetési árak: iigtfTM................ ' gg Hirdetések éra i “ fiSE és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazandók IX. évfolyam. 173 ssaui.; ára 8 fillér Kaposvár, 1927. augusztus 1., kedd Ünnepélyes hereiek hozott szentelték fel az Iparos Dalárda u] zászlaját A két és féléve megalakult, azóta nagyon szép munkát kifejtő, sok sikert elért Iparos Dalárdának Mayer Bertalanná selyemzászlót adományozott. A zászló felszente­lése, átadása tegnap folyt le ün­nepélyes keretek között, mely nemcsak egyedül az iparosságnak, de a város társadalma minden ró tegének ünnepe volt. A hálás Iparos Dalárda szom­baton este 9 órakor lampionos menettel szerenádot adott a zászlót adományozott Mayer Bertalanná zászlóanyának. A Dalárda névé ben Vajthó Jenő testületi jegyző üdvözölte, gyönyörű csokrot nyújtva át, amit Mayer Bertalanná meg­­batottan köszönt meg. Vasárnap délelőtt már 8 óra után gyülekezni kezdtek az Ipa­rosszékházban az ünneplőbe öltö­zött iparosok, a fehérruhás ko­szorús lányok. Háromnegyed kilenc órakor indult el a menet, elől a fehér selyem zászlóval, azután közre fogva a 10 fehhérruhás ko­szorús lánytól Mayer Bertalanná, a zászlóanya, utána a Dalárda dr. Molnár István karnagy veze tésével, azután az Ipartestület tagjai Mayer Bertalan kormány­­tanácsos, elnökkel az élen, hogy a szentelésre a róm. kath. plébánia templomba vonuljon. A szerencsés véletlen folytán ugyanekkor vo­nult végig a városon a Pécsre utazó Keresztény Munkás Ifjak cserkészcsapata zevekarával. A pécsi cserkészek feszesen tiszte­legtek a kaposvári testvérek zászlója előtt. Á zsúfolásig megtelt templom ban 9 órakor kezdette meg az ünnepi szent misét dr. Hoss Jó­zsef apátplébános. Evangéliumkor megszentelte a zászlót, majd tar­talmas beszéd keretében bivta fel az iparosságot a vállvetett közös munkára, a megértésre, Isten és hazaszeretetre. Á egyházi szertartás után a zászlóval az Iparosszékházba vo­nultak, ahol eddigre már zsúfolt széksorok várták az ünnepély megkezdését. A hosszú zöld posz­tóval terített asztalnál középen Mayer Bertalanná zászlóanya fog­lalt helyet, mögötte a fehér se­lyem zászló, körülvéve a 10 ko­szorús lánytól. A következők vol­tak: Mayer Emmi, Rózsa Irén, Sebők Lujzi, Grünbaum Sári, Mógor Mária, Mészáros Emma, Adelmann Inci, Hoffjr Ilonka, Raut Manci. A diszes és előkelő közönség soraiban ott láttuk dr. Fischer Fe renc főispánt, Jallián Andor al­ispánt, dr. Vétek György polgár­­mestert, dr. Hoss József apátplé­bánost, Cserfán Márton rét. lel­készt, Katz József h. rabbit, báró Welszenbach Iván megyei főjegy­zőt, Hermann Károly ezredes, ez­­redparanesookot, Szigethy Antal törvényszéki elnököt, Muzikár Fe­renc postafőnököt, lankovics Já­nos országgyűlési képviselőt, Ki­rály József áliomásfőnök helyettest Krieger Ödön ny. megyei főjegy­zőt, dr. Ittzés Zsigmond megyei tiszti főorvost, Antal Jakab ipar­­felügyelő', d\ Biró Lajos, Mészá ros Ödön, Gálos Ferenc igazgató­kat Nááasái Dezső műszaki ta­nácsost, Barcsay Áko3 főispáni titkárt, tb. főjegyzőt, a nagybajomi, bátaszéki ipartestületek küldöttsé­geit, valamint másokat. Az ünnepélyt az Iparos Dalárda nyitotta meg a magyar Hiszek­­egygyel, majd Mayer Bertalan kormánytanácsos, ipartestületi el­nök emelkedett szólásra. — Ezelőtt két és fél évvel — — mondotta — alakult meg az Iparos Dalárda, melynek ma tart­juk zászló szentelését. Amikor a világégés után azt láttuk, hogy ezer éves hazánk nagy részét el­rabolták, az iparosság azt mon­dotta, nekünk is ki kell venni ré­szünket az ujjáépitkezésből, sőt jogot formálunk, hogy mi is dol­gozhassunk a hazáért. Elhatároz tűk, hogy székházat épitünk, meg­alakítjuk a dalárdát, hogy össze­tartással, egységgel vigyük előbbre a nemzet sorsát. Az elhatározást tett követte. Különös örömmel tölt el, hogy a mi ünnepségünkön a kormány, a megye, a város kép­viselteti magát, hogy itt látom a főispán urat (éljenzés), ki megbe­csüli az iparosságot. Ezután Csertán Márton és Katz József megáldották a zászlót, majd következett a zászlószögek beve­­rése. Az elsőt Mayer Bertalanná, a zászlóanya helyezte el, mialatt az I az „Iparos Dalárda“ jeligéjét éne­kelte, majd a koszorús lányok, azután sorban következtek: dr. Fischer Ferenc főispán a minisz­terelnök, dr. Vétek György polgár­­mester a népjóléti miniszter és a város, Hermann Károly ezredes a honvédelemügyi miniszter, Antal József iparfelügyelő a kereskede­lemügyi minisztérium, Tallián An­dor alispán Somogyvármegye, dr. Hoss József apátplébáno3 a kath., Csertán Márton ref. lelkész a ref. egyház, Katz József h. rabbi az izr. hitközség, Ssigety Antal tör­vényszéki elnök a törvényszék, Ná dasdi Dezső műszaki tanácsos az áilamépitészeti hivatal, Lengyel Sán­dor a vitézi szék, Marton Gyula a Hivatalnokok Társasköre, özvegy Fuhrmannó a Szoc. Misszió, Ern­­haft Károly a Mezőgazdasági Ka­mara nevében. Kedves meglepetéssel szolgált a „Városi Dalárda.“ Mikor nevükben dr. Cságoly Sándor elhelyezte a zászlószöget, a színpadon szétnyil­­lott a függöny és a dalárda jel igéje elóneklésével köszöntötte az „Iparos Dalárdát.“ Ezután következtek Király Jó­zsef h. állomásfőnök, Tankovics Jáno3 országgyűlési képviselő, Krieger Ödön ny. megyei főjegyző, dr. Biró Lajos leányg. igazgató, özv. Áezélné, dr. Ittzés Zsigmond, Gálos Ferenc, Hortobágyi Ágos ton, Mászáros Ödön, Kőváryné, Frűhwirth Mária, Csukly tGyula, Pány József, Székely Sándor, Bá taszéki Ipartestület, Soltész Emil, Boldog Sándor. A többi szöget részben a zászló rúdon helyezik el, részben pedig berámázva a dalárda helyiségében függesztik[ki. A dalárda éneke után az ünnep­ség Mayer Bertalan zárószavaival ért véget 12 órakor. A zászló A zászló anyaga mintázott, ne­héz fehéz brokát selyem. Mérete 110X150 cm. Himzésa teljesen gé pen készült, betűi és alyra valódi arany szállal. A szines hímzés va­lódi svájci műselyemmel készült. A zászló körül magyaros motí­vumokból összeállított bordűr ma­gyaros színekkel, balról a megye, jobbról a város címerével a 4 sa­rokban az apostoli kereszt a ko rónával, középen vaskerékben ma­gyar himzésü arany lyra a kerék körül a következő felírás domború arany hímzéssel: Kaposvári Egye­sült Iparosok Társasköre Dalár dája s ezt magyaros motívumok­ból összeállított koszorú övezi. Másik oldalon a magyar címert a szent koronát tartó 2 térdepelő angyal, alatta a dalárda követ­kező jelmondata: „Csak az a nép erős, csak az a nép szabad, hol munka mellett dal fakad“, körül babérkoszorú, a sarkokon magya­ros motívumokkal sujtás, vitéz kö­téssel, alul nehéz fehér selyem rojt é3 bojttal. Az egész zászlót selyem zsinór ^szegélyezi. A zászló Wiesier Radó express műhimző és kelengye vállalatában Kapos­­váron készült. ‘Készítette Schram­mel Károly iparművész. Rajzát Soős festőművész készítette. A színházban este 8 órakor kigyultak a lámpák. Kaposvár iparossága ólén a város előkelőségeivel gyűlt egybe, hogy tanujelét adva a két társadalmi osztály együttérzésének végig él­vezhessék a programm nak azt a 14 pontját, melynek mindm kis részét finoman kidolgozva hozták oda a mérlegelő, és egyúttal igen hálás publikuma elé. A műsort dr. Vétek György polgármester nyitotta meg. A nagy világégés után — mon­dotta — uj kezdés küszöbén ál­lunk. Éq úgy érzem, hogy ennek a minden magyar ember előtt szent célnak az ajtaján erős aka­rással és munkakedvvel kell be­lépnünk. Ennek az újra éledő magyar életnek a nevében üdvöz­löm a megjelenteket és városunk dalárdáit bízva az Istenben, hogy a társadalmi osztályok együttér­zése városunkban egy uj és ter­mékeny élet megindítója leszen. A frenetikus éljenzéssel fogadott beszéd után az Iparoszenekar Gyenes Izsó karnagy vezénylésé­vel „Ha ón király lennék“ c. nyitányt játszotta el, majd az egyesi tett dalárdák Málik Mátyás vezénylésével a Himnuszt énekel­ték. A műsor keretében a Molnár István tanár, karnagy vezetése alatt egy svéd népdalt Szentgály Gyula „Szülőföldem“ c. darabját énekelte az Iparos Da'árda mind­kétszer nagy sikerrel. A Kétszery Lajos által vezetett Vasutas és Postás Dalárda, a Málik Mátyás­tól vezetett Máv. zenekar és Soltész Emiltől vezetett Városi Dalárda voltak még méltó részesei a sikernek. Szép sikerrel szerepelt hegedűszólójával Szabó Iduska, ki szorgalmas tanulással nagyon szép reményekre jogosít. A ka­posvári dalárdák együttese zárta be a magas nívójú műsort a Hiszekeggyel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék