Somogyi Ujsag, 1927. október (9. évfolyam, 221-246. szám)

1927-10-01 / 221. szám

Megjelenik hétfő és ünnep utáni nap kivételével minden nap délután 2 (14) érakor Mcerkosztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám. — Interurban teleíonszám: 5. Hirdetések felvétetnek Bpesten Rudolf Moaae hirdétési irodájában lf., Podmaniozby-n. 49. ée a Moese fiókokban Győrött éa Szegeden KERESZTÉNY POLITIKAI WAPILAF Felelős szerkesztő: If]. Egly Ernő :::::: 15$ Hirdetéseit irs: f&tÄ és'pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazandók 11. áYíoiyam. ess 221. saám. ára 8 fillér Kaposvár, 1927. október 1., szombat Ország-világ XI. Pius pápa tegnap kihallga­táson fogadta Bareza György vaíi káni magyar követet és feleségét. — Vatikáni körökből szerzett in formáció szerint legközelebb aiá írják a Szentszék és Románia kö­zötti konkordátumot. — Boris bol­gár király a jövő hetet Rómában tölti, ahol Mussolinit is megláto­gatja. A lapok azt Írják, hogy Boris király középeurópai utján eljegyzi magát. A tói folyamán fogják az eljegyzést a nyilvános­sággal közölni. — A román cseh határon egy csempészbanda miiliós károkat okozott a román állam­nak. Á nyomozás eredményeképen most letartóztatták a komorzáni vámkirendeltség vezetőjét, Panes cut Muresan főszemlészt, kiderült, hogy a csempészek a portékát a vámfőnök lakásán raktározták be, ahol valóságos elosztótelep volt. — Romániában a galaoi központi ál lomás főpénztárosa félmillió leit sikkasztott és azután külföldre szö­kött. — A bécsi másodfokú bíró­ság Wolff ezredesnek a császárhű néppárt elnökének becsületsértési perében utasította az alsófoku biró Ságot, hogy Wolff ezredes által megnevezett tanukat, Windisch graetz herceget, Gömbös Gyulát, ^okhardt Tibort és Marsovszkyt megkeresés utján hallgassák ki. Wolff, Ságernak, a moaarchista konzervatív néppárt elnökének és Peisel volt államtanácsosnak azt veti a szemükre, hogy a magyar­­országi frankhamisitókkal egyetér­tésben voltak. — Tegnap Buda­pestre érkezett a japán közoktatás ügyi miniszter-helyettese Oura dr. és délben meglátogatta Klebeísberg Kunó gróf közoktatásügyi minisz­tert. Oura dr. elkérte a miniszter tői a reformra vonatkozó törvénye­ket és rendeleteket. — A román határ közelében a Dnyeszter men­tén az oroszok hadgyakorlatot tar­tanak. Egy tüzérségi lövedék át­repült a Dnyeszteren és elpusztí­tott egy paraszt házat. Az eset a lakósok körében nagy izgalmat keltett. — Tegnap délután bizal­mas értekezés volt a belügyminisz­tériumban, ameiy egyes kártya­­klubok feloszlatásával, más kártya­­klubok msgrendszabályozásának kérdésével foglalkozott. Ugyanezen az értekezleten az idegen ellen­őrző osztály vezetője megtette je­lentését a keleti és az északi me­gyékben lefolyt razziák eredmé­nyéről. — Hindenburg 80. szüle­tésnapja alkalmából, úgy a biro­dalmi, mint a szövetséges álla­mokban nagyszabású amnesztiára készülnek. Hir szerint 80 elítélt­nek kegyelmeznek meg, nagyobb­részt politikai bűnösöknek. — A chicagói főiskola 1400 hallgatója sztrájkba lépett, mert 24 négert felvettek az egyetemre. A négerek a felvételhez ragaszkodnak, a sztrájk áll. Ittóban újabb 35 hatolíhustítéltek halálra A Budapesti Értesítő jelenti. Mexikóban a még szakadatlanul tartó belső küzdelemnek újabb áldozatai vannak. A mexikói törvény­szék újra halálra Ítélt 85 katolikus lakóst, mert fegyverrel kezükben kerültek fogságba. A halálos Ítéletet tegnap reggel végrehajtották Húsz Fi uccai háztulajdonos béri az aszfalt járda meghosszabbítását a cigli isboláig és szeretnék, ha gömbakácokkal fásita­­nák be az eddig kopár uccát Napok óta nagy munka folyik az úgynevezett külső Fő-uccában. a Tallián Gyula uccától a temető felé, amelyik rész feddig arról volt nevezetes, hogy gyalogjárója ras­­gyon alkalmas a bokák kifieami tására. Készül a várva várt asz­falt gyalogjáró. Az északi oldalon aszfalt kockákkal körülbástyázott cement járda, a másik oldal fene­kedtől felforgatva, denique járni egyiken sem lehet. Az úttest két oldalán a fölszedett téglákból emelt fal, a járda készités rekvizitumai keskenyitik a kocsi utat, amelyi­ken ma holnap már kezd életve szélyessé válni a közlekedés. Az öröm azért nagy, csak azt nem tudják megérteni, hol lehetnek azok az aszfaltfőző gépek, ha már egyszer ennyire van a munka ? Az örömbe bizonyos mértékben irigység is vegyül. Tudniillik an­nak a résznek az irigysége, ame­lyik kiesik a sima járda előnyei bői. Piatsek Gyula gyógyszerész kezdeményezésére most körükben is megindult az akció és kérelmet adtak be a városhoz, hogy az asz­falt járdát mindkét oldalon hosz­­szabbitsák meg a Cigli iskoláig. Huszonöt ház van ezen a részen és 20 háztulajdonos irta alá a ké reimet és egyben adta beleegye­zését, hogy a ráeső költségeket viseli. Kérelmük alátámasztására elég annyi, hogy a városnak ta­lán ez a legforgalmasabb útvo­nala, mert a szomorú végső tiszt­ségek nagyon sok embert kény­szerítenek, hogy arra menjen. Ezen kívül van még egy kérésük. A fásitás. Az úttest elég széles, belőle ki lehet hasítani a gyepsze gélyt mindkét oldalon és gömb ákácok ültetésével mindjárt sok­kal barátságosabb külsőt nyer ez az eddig nagyon kopár és elha­nyagolt ucca. A kérelem a város tanácsa előtt fekszik és «zaretnők hinni, hogy a válasz rá igen lesz. Á zenekar tagjainak száma 36. Ebből 6 ember a tartalék és 30 ember a színházi zenét fogja szol­gáltatni. Vasárnap délelőtt fél 12 órakor az igazságügyi palota előtt térzenét adnak és minden vasár­nap, amíg szép idő lesz, mégis* métlik ezt. Nagyszerű finálé és ufána csend. Körülnézünk. A falon kereszt, alatta a színes nyomású „Hiszek­egy“. Az ablakból lelátni a muta­tóba megmaradt két barakkra. Csen­des emberek lakják, akiknek kitűnő ingyen szórakozást nyújt a kato­nazene, mert reggel 7—9 óráig és délután 3—5-ig minden nap ezt hallgathatják. Már meg is szok­­hatták és talán meggyőződésükké lett volna a tudat, hogy nem ér­dekli őket a muzsika, de ennek ellenkezőjét bizonyította egy kis szőke fejű csöppség, aki az egyik tavaszi induló hallásán annyira felbuzdult az 5 évével, hogy átvi­­sitva az egész teret, eleven gye­rek arcán a mosoly szépségével lépést tett jobbra és balra, azután perdült egyet. Á papa és a mama tapsoltak a kis csöppség produk­cióján és amikor elhallgatott a zene, nem volt rest felkiabálni hoz­zánk : — Méd eccej. Méd ecc?j . .. És a kis fiúcska erőtlen hangja nálunk határozott kéréssé válva, újra játszották a kért darabot. Na­gyon szép volt. Kifogástalan és jó . . . És amíg a kis szőkefejü élet odalent újra pergett egyet, körü­löttünk 7 méteres barna szekrény­ajtók nyilíak ki. Bennük egész garnitúra hangszer. Uj szekré­nyek, uj hangszerek és három szekrényben 600 kotta. Minden jóformán egy esztendő munkájá­nak eredménye. Négyszázmillió korona érték . .. i) 7. honvéd gyalogezred házi zenekarának WO millió értékű felsze­relése, 600 kitűnő kottája van és tudása elismert a vidéken Vasárnaptól kezdve térzenét adnak az iszterházy-utcában Délután 3 óra. Tágas, nagy ka szárnya udvar, uj épületek pirosió téglafala, csajkát mosó katonák, nyitott ajtóju félszer két tank maszkkal és valahonnan igen halk hangfoszlányok, ídőnkint egy-egy zenei akkord üti meg fülünket. Ez a honvéd kaszárnya. Fent já­runk az első emeleten. A hang­foszlányok erősödnek, tisztán ki­vehető, zenei összhang fogja meg az érzelmi világunkat és a követ­kező pillanatban nagy tágas te­remben vagyunk. Pengő István zenekarvezető a dobogón dirigál. A zenekar két fáradhatatlan pa­rancsnoka, Neubeller Frigyes őr­nagy és Jankura István százados velünk együtt örülnek a haladás­nak, amelyet egy év alatt a 7. honvéd gyalogezred házi zenekara felmutatott. Wilde Oszkár szerint „muzsika nélkül kripta lenne az élet.“ Ez a város sok szép percet, sok élveze­tes órát köszönhet a katonazenő­­nek. És mégis veszélyeztetve van ennek a kitűnő zenekarnak a hosszabb élete. Mert családos em­berek 120 pengő zsoldból 48 pen­gőt fizetnek lakásra. Á muzsika nevében, a haladás és az érték, a „tovább“, „tovább“ jelszavával még egyszer a városi tanácshoz fordulunk. Négy egy szoba-kony­­hás lakás kell a katonazenészek­nek. Ez nem sok. A havi 240 pengő szubvenció mellett, amit ed­dig adtak a zenekarnak, ezt még nagyon is megérdemlik. Mert „mu­zsika nélkül, kripta lenne az élet...“ — Eucharisztikus Férfi Liga október 1-én, szombaton este fél nyolc órakor összejövetelt tart a Kaíholikus Körben. A tagok pon­tos megjelenését kéri a Liga vezetősége.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék