Somogyi Ujsag, 1927. november (9. évfolyam, 247-271. szám)

1927-11-01 / 247. szám

Megjelenik hétfő és ünnep utáni nép kivételével minden nap délután 2 (14) órakor ünrkosctóség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utoa 7. szám. — In tenorban telefonszám: 5. ■Metélek felvétetnek Bpeiten Rndolf Moiae hlrdétéei irodájában tV„ Podmanlczky-q. 49. és a Mosse fiókokban Györfitt él Blegeden KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Ifj. Egly Ernő Előfizetési árak: Negyedévre................. 6 pengd — .................. Egy nőnapra................. 2 pengő Hirdetések árai MiMtereiü^ntlO fill «öveg­'■■■ ■■ részben 15 fillér. :: Hivataléi éslpénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazandők II. évfolyam, ess 247. ssám. ára 10 fillér Kaposvár, 1927. november 1., kedd Szeptemberben is az előirányzatnál G millió pengővel több adá folyt be Közzétették a pénzügymi­niszter XV. jelentését, Magyar­­ország pénzügyi helyzetéről, amely jelentés az 1927. évi szeptember havi adatokat tartalmazza. Az ál­lami közigazgatás szeptember hó napban 84'4 millió pengőt vett be, ami a múlt év hasonló hónapját 18'4 millió pengővel, az előirány­zatot pedig 6'9 millió pengővel ha­ladta meg. A népszövetségi kölcsönből szep­tember 30 án még rendelkezésre álló egyenleg 74,395.237 68 P. Szep­temberben a kölcsönből már igénybe vett 18'1 millió pengőn felül to­vábbi 0'2 millió pengőt vettek igénybe külömböző beruházásokra. A postán szeptember hónapban 31,332.000 közönséges, 1,188.700 ajánlott, 71.155 értéklevelet, 1 mii lió 125.342 csomagot, 658.644 da rab postautalványt továbbítottak. Feladtak 339.618 táviratot. A táv beszélő főállomások száma 63.974, a rádióvevőberendezések száma 74 557. A posta bevétele szeptem bérben 8.032.955 P, kiadása 5 mil­lió 587.981 P. A magyar királyi államvasutak szeptemberben 8,112.956 utast és 9,408.967 tonna árut szállítottak. A MÁV bevételi többlete 6,355.979 pengő. A Duna—Száva—Adria vasúttársaság 484043 utast és 204.042 tonna árut szállított szep­temberben. A bevételi többlete 292.988 P 27 fillért tesz ki. A Magyar Nemzeti Bank érc­készlete szeptember folyamán 3‘6 millió pengővel gyarapodott, de­vizakészlete pedig 22'5 millió pen­gővel emelkedett. E tételek emel­kedésével szemben a tényleges és virtuális jegyforgalom együttes összege csupán 9'4 millió pengő növekedést mutat, amiből 5'2 mil­lió pengő esik a tényleges jegy­forgalomra. A tényleges forgalom ban levő váltópénz mennyisége a hó folyamán közel 0'9 millió pen­gővel emelkedett és igy a forga­lomban levő összes tényleges fize­tési eszközök mennyisége a hó végén 6'1 millió pengővel haladta meg az előző hó végén forgalom­ban volt mennyiséget. A m. kir. Postatakarékpénztár­nál a takarékbetétek állománya 1.289101, a csekszámlák állomá­nya 54.113. Á takarék és csekküz­let összforgalma 1.668,599 pengő. A postatakaréknál és a budapesti 13 legnagyobb pénzintézetnél elhe lyezett takarékbetétek álladéka szeptemberben 7'7 millió pengővel emelkedett. Szeptember végén a takarékbetétek 33‘3 százalékát a folyószámlabetétek pedig 74'7 szá­zalékát érték el 1913. évi álladó­kuknak. A tőzsdeindex szeptemberben nő miieg csökkent. Az 1920. óv első nyolc hónap­jában a külkereskedelem mérlege 242’2 millió pengővel volt passzív. A magyar nagykereskedelmi árak indexszáma szeptember bő folyamán 134-ről 133 ra csökkent. A létfentartási költségek index száma szeptemberben, a lakást is beleértve, 112-rői 113-ra, míg a * Az állomás rakodójánál piros vagonon kis fehérkeresztes cédula. A cédulán kék ceruzával Írva: — Fleischhacker Gusztáv, Olasz­országban hősi halált halt tüzér­hadnagy hullája. Rendeltetési ál­lomás: Kaposvár. Továbbítandó az 1020. sz. vonattal. A piros vagonhoz barna sírke­reszt áll odatámasztva. Ez áll rajta : — 1918. VI. 19. Hősi halált halt ifj. Fleischhacker Gusztáv. Élt 19 évet. Á piros vagon előtt virággal bo­rított egyszerű fakaporsó, körülötte katonai diszörség, lábtól a 7. hon­véd gyalogezred tisztjei és fejtől a reálgimnázium ifjúsága. Jobbra a gyászoló család, balra árvalányha­­jas cserkészek. . . . Délután fél három. Az evangélikus templom kis harangja ide-ide kongat, az égen egy felhő sincs, a sima kékség szelíden bo­rul a tájra, itt a rozsdaszin koro­­náju gesztenyefák megmérhetetlen messzeségben az égtől még csak nem is zizegnek, de Kelet felé, a kaposi dombokon az ősz ezerpom­pás hervadása ölelkezik a fényes szélű éggel. 1918. junius 19 én a Piavét fes­tette pirosra a magyar vér. Per zselő nyár volt, ágyuk bömböltek át a világon. Fieischhacker Gusz­táv akkor 19 évesen elesett a ma­gyar hazáért. Ma csendes őszf dél­utánon eltemették néma komoly­sággal. A gyászszertartás Takács Béla evangélikus leikész fohászával kezdődött, majd a reálgimnázium énekkara adott elő egy gyászéne­ket, utána Takács Béla mondotta el imáját: — Emeljük fel szivünket a min­denható Istenhez. Az elhagyott édes otthon arcsimogató emléké­vel mentetek el lángbanálló hatá- I lakásbér nélkül számított index 125 ről 126 ra emelkedett. A fizetésképtelenségi esetek száma 60 volt, amelyből 9 csőd, 51 kény­­szeregyezsóg. A nyilvántartott mun­kanélküliek száma 11.565, ami az egy év előtti helyzettel szemben 45'8 százalékos csökkenést jelent. rainkat megvédeni. A mi halot­tunk, mindnyájonk halottja vagy, mert aki értünk vérzett, az a haza halottja. Ö él és nem hal meg soha, amig magyar földön magyar vitézség terem. Krebsz Ernő tanár a reálgimná­zium nevében, melynek növendéke volt, búcsúztatta el: Nemcsak Kaposvár színházláto­gató közönsége, de Pécs és maga a színtársulat is a legnagyobb ér deklődéssel tekintett a tegnap dél­előtt 10 órára összehívott szinügyi bizottsági ülés elé. Bár a szinügyi bizottság a tegnapi ülésen végle­ges határozatot nem hozott, mór most le kell szögezni, hogy nincs aggodalomra ok, mert Kaposvá­rott, amely jelenleg Fodor Oszkár szavai szerint: Pécs mellett az elsőrendű városnak tekinthető, ren­des színházi menet lesz, nívós elő­adásokkal és nívós darabokkal fű­szerezve ... Az ülést délelőtt 10 órakor nyi tóttá meg dr. Vétek György pol­gármester. Ismertette a két város közötti megállapodást, amelyet dr. Nendvich pécsi polgármester aján­lott fel annakidején arra az egy évi próbaidőre, amig Fodor Oszkár bírja a színházak igazgatását. Esze­rint csak december 15 étől kezdő­dően rándulhat át a társulat egyik felével a színigazgató Pécsre, előbb nem. Ezt Pécs maga sem kívánja és Kanosvár egyenesen ellene van. — Őszintén szólva — mondotta a polgármester — rossz néven ve­szem az igazgató úrtól, hogy velünk erről az ügyről előzőleg nem tár­gyalt. Engem a beterjesztett mű sor nem elégít ki, mert november 15-étől december 2-áig bezáróan — Mi tanítottuk és most ez a koporsó, amelyben porai vannak, mindennél beszédesebben, éke­sebben tanit mindnyájunkat. Az eszmei harcunk tántoríthatatlan erőssége volt. ígérjük, hogy eze­ket az eszméket beleneveljük a jövőben is a magyar ifjúságba. Fábián Imre gimnáziumi tanuló szavalt. A gimnáziumi énekkar gyász­­éneke után elindult a menet a gróf Tisza István- és Fő-utcákon át a keleti temető felé. A temetőben Takács Béla fo­hásza után a katonazenekar a „Himnuszt“ játszotta. Nehéz ko­pogással hullott a föld a koporsóra. A hős itthon pihen. Á 19 éves tüzérhadnagy álma felett egy nem­zet hódolata vigyáz. És könnyű neki az édes anyaföld, mert nagy­sága erősebb minden erőnél, di­csősége nehezebb minden földnél a hősi halottnak ... □em látok kimondott operettet be­állítva. Nekünk az a célunk, hogy az igazgató ur boldoguljon. De akkor, amikor ezt a kívánságunkat megvalósulva szeretnénk látni, egy más kötelesség hárul reánk, azokon felül, amit a fűtés, világítás, dísz­letek és vigalmi adó alakjában adunk Önöknek. Ez a kötelesség a város színházlátogató közönsé­gének az érdekei felett való őrkö­dés. Ha már most igazgató ur a bemutatott műsort fogja lejátszani a publikumnak, unalmassá válik a színház, elmegy a kedve és igy nemcsak a város, de a színház érdekeit is megtámadná a rész­­véttelenség és a közöny. Most amikor van itt egy társulat, amely ellen senkinek semmi kifogása nin­csen és amikor azt tapasztaljuk, hogy a közönség érdeklődése is jel van keltve, akkor ez az ülés a mi részünkről nem rosszindulat, nem akadékoskodás, de én meg vagyok győződve arról, hogy ezeket a darabokat nem lehet annyiszor műsorra tűzni. Ha elviszi két hétre az elsőrendű operett szerep­lőket, elveszi, a kaposvári közön­ség kedvét, Én pedig Pécs mel­lett nem vagyok hajlandó másod­rendű szerepet betölteni. Tegye ezeket a dolgokat az igazgató ur megfontolás tárgyává, mert én ebből nem engedhetek. 919 éves borában hősi halált halt Fleischhacher Gusztávot fényes katonai gyászpompával temették el 9 kaposvári szinügyi bizottság uj műsor bemutatására kötelezve a színigazgatót iegfeljebb egy hetes átrándulást en­gedélyez Pécsre

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék