Somogyi Ujsag, 1927. december (9. évfolyam, 272-296. szám)

1927-12-01 / 272. szám

Megjelenik hétfő éa ünnep utáni nap kivételével minden nap délután 2 (14) órakor 3*arkoszt6ség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám. — Interurban toleíonszám: 6. BMetéMk felvétetnek Bpeaien Rudolf Mo«*e hlrdétéal Írod áj than IV., Podmanloiky-n. 49. éa a MoBse fiókokban Győrött éa Saegeden KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP I——— Fetelös szerkesztő: Ifj. Egly Ernő IX. évfolyam, es 272. szám. Ara 8 fillér 9 közel 800 éves karádi plébánia vasárnap szentelte fel három uj harangját — A Somogyi Újság Vudósitójától — Carol herceg csah fiát akarja nemes ural­kodásra neoelni — ha visszatér Bukarestbe Budapest, november 30. Carol herceg egy angol újságíró előtt kijelentette, hogy Bukarestbe csak azért szándékozik menni, hogy fiát nemes uralkodásra ne­velje. ő egy pillanatig sem gon­dolt arra, hogy fiát trónjától meg­fossza. A nemzeti parasztpárt a Jorga párttal egyesülve, oly föltétellel hajlandó a kormányalakitást vál­lalni, ha előzetesen mind a két kamarát feloszlatják és a kormányt a két párt tagjaiból nevezik ki. Bethlen György gróf, az erdélyi magyar párt vezére, úgy nyilat­kozott, hogy Bukarestben az a meggyőződés, hogy Carol csak akkor tér vissza, ha egy kiszámít­hatatlan rossz percében megunja Párisi. Bethlen gróf úgy tudja, hogy az uj kormány külpolitikája nem változott és hogy Románia a magyar román birtok peri Genf­­ben végig akarja harcolni. B:a­­tianu Yintilla politikájáról azt tartja, hogy kicsinyes taktikájával tőnkre tette Románia külföldi hiteiét és emiatt Románia sehol sem tud külföldi kölcsönt kapni. Egy héten belfil elinté- ZQdiff, hogy lesz-e Ha­­possárnah repülőtere Tegnap délután dr. Vétek György polgármester, dr. Hoss József apát­plébános és Sipos Kálmán gaz­dasági tanácsos Mercyéra utaztak, hogy tárgyalást folytassanak Hannlg Aladárral, a mernyei jószágkor­mányzóval a taszári állomással őzemben elterülő repülőtér ügyé ben. A tér ugyanis a kegyes tani­­tórend birtokaihoz tartozik. Ma délelőtt alkalmunk volt Sí­pos Kálmán gazdasági tanácsos sál beszélni, aki a következőket mondotta munkatársunknak: — A mernyei jószágkormányzó ur nagyon barátságosan fogadott bennünket és határozottan kijelen tette, hogy egy héten belül a rend főnökségnél elintézi a telek bérbe­adását. Ha ez sikerül, akkor a posta és személyforgalom ered­ményes lebonyolítására autójáratot fogunk beállítani. Á gazdasági tanácsos szavai sze­rint tehát minden valószínűség szerint lesz repülőtere Kaposvárnak. A téli, bágyadt napaugár ked­vesen Játszik egy somogyi nagy­község lobogóival. Ünneplőbe öl tözött Karád és meleg, dobogó szivvel várja püspökét. Szómba ton délután érkezett meg a fő pásztor a kilobogózott, feldíszített karádi állomásra, ahol l£mdndy- Hesyesy László őrnagy, Kolossy Zoltán, Kovács Béla földbirtoko­sok, Priszter István főjegyző, dr. Majerszky Lajos körorvoa éa a község elöljárósága fogadta. Á főjegyző üdvözlő szavai után a bájos kis Priszter Margit adott át pár szó kíséretében szép virág­csokrot a megyéspüspöknek. Őszinte örömmel köszönte meg a főpásztor az üdvözlő szavakat és a hatalmas csupa fehér virágokból készített ritka szép csokrot. Majd f 1 zá’lt Igmándy Hegyesy László virág­gal díszített négyes fogatára és megindult a kocsisor, legelői a ban déristákkal. A faluban minden házon ma­gyar trikolor lengedez és minden kicsi muskátlis ablak Itele virág­gal mosolyog az érkező főpásztor felé. Az uccákon tolong a hivő sereg, hogy tanúja legyen a be vonulásnak és a templom téri fo­gadtatásnak. Nem messze, a tem­plomhoz vezető főlépcsőtől felálli tott diszkapu alatt száll le a me gyéspüspök a négyes fogatról. A község plébánosa, dr. Kdkosy A. Elek üdvözli. A megyéspüspök válasza után Happ Sárika nyújt át egy szép virágcsokrot. Ezután a püspök kíséretével a levente és tűzoltó diszszázad, meg a magyar ruhás lányok sorfala közt, virág­szőnyegen át a templomba vonult, ehol főpapi áldásában részesíti a hiveket. Este 6 órakor a főpásztor kísé­retével résztvett a tiszteletére rendezett szinelőadáson. Utána a plébánia előtt lampionos falvonu íást rendezett a főpásztor tisztele téré: a tűzoltó és a levente egye sülét. A levente egyesület kitűnő zenekara szebbnél-szebb dalokkal tolmácsolta szeretetteljes ragaszko­dását a főpásztornak. A szombat esti vacsorán a plébánián jelen­voltak a községből Igmándy-He­­gyesi László őrnagy, Kolossy Zoltán földbirtokos, Kovács Béla földbirtokos, Priszter István fő­jegyző és Csik Gyula erdőmester. Vasárnap reggel 9 órakor vette kezdetét az uj harangok konszek­­rációja, fényes papi segédlettel. Közvetlenül a szertartás befejezése után Apáti János VI. oszt. tanuló szavalta el Géczy Lajos káplán »Ünnepi dal“ cimü alkalmi költe­ményét, majd pedig a vegyeskar Hopp József kántortanitó vezeté­sével jól betanult éneket adott elő. Ezután Klancz Mária ügyes szavalata következett, aki P. Bőle Kornél: „Jönnek a harangok“ oimü költeményét szavalta el. A szentmise és szenlbeszéd után, amelyeket a megyéspüspök vég­zett, a plébánián a tisztelgők, hó­dolók egész táborát fogadta a fő­pásztor majdnem 2 órás kihallga­táson. A vasárnapi ebéden, amelyet szintén a plébános adott, jelen voltak: dr. Rótt Mndor megyés­püspök, Feiffer János szentszéki jegyző, Schandl József esperes, Kőszeghy Antal plébánosokon kívül: dr. Kiss Emil tabi főbíró, I. Hegyessy László őrnagy, Pász­tor István főjegyző, Szakács Jó­zsef adóügyi jegyző, Csik Gyula erdőmeeter, Kákosy Jenő gazda­sági tanár, Slezák Rafael, dr. Majerszky Lajos körorvos, Happ József kántortanitó, a községbiró, az iskolaszék és a képviselőtestü­let, gazdakör világi képviselői. Ebéd alatt elsőnek a házigazda köszöntötte fel a főpásztort. Halás köszönetét mondott azért, hogy a rncgyéspüspök a karádiakat ma­gas jelenlétével megtisztelni szives volt. Kifejtette továbbá, hogy a karádi plébánia gazdag­ságát és ast, hogy pár év maira 800 éves fennállásának emlékét Ölheti meg, a jó Isten után, aki ugyan nagy megpróbáltatásokon át vezette, de mindig megőrizte, egyedül a püspökségnek köszönheti. A megyéspüspök azonnal vála­szolt a feiköszöntőre és biztosította a plébánost és a karádi egyház­községet szeretetéről, majd pedig dr Kiss Emil főbírónak mondott köszönetét az ünnepélyen való megjelenéséért. A főbíró keresztény szerénységgel jelentette ki vála­szában, hogy kötelességet teljesí­tett, amikor eljött, de — mindenütt ott lesz, ahol a kaihoükus ügyet előbbre viheti és mint az anya­­szentegyháznak hű fia, Istenének és hazájának szolgálhat. A hosszúra nyúlt ebéd után a megyéspüspök a plébános és a többiek kíséretében Igmándy ­­Hegyessy őrnagy feldiszitett négyes fogatán a -főpásztorukat éltető hí­vek sorfala között kihajtatott az állomásra és elutazott Siófok feié. * A harangokat, amelyek közül a legnagyobb „Jézus Királynak“ van dedikálva, 696 kgr., a második Szent Lászlónak, 413 kgr., a har­madik a Szent Szűznek, 222 kgr. és a lélekharang 96 kgr., Szent Mihálynak, a kiváló Slezák László készítette minden kritikát megálló alapossággal. Amikor vasárnap dél­ben a 18 éven át egyetlen kis ha­ranggal rendelkező hivek először hallották újonnan beszerzett ha­rangjaikat búgni, letérdeltek imád­kozni és ezreknek szeme lett a boldogság könnyeitől fényes. Keresztény magyar — Mik keresxtény lapot olvas 1 Előfizetési áraki Negyedévre................ 6 pengő ...I Egy hónapra............... 2 pengő Hirdetések árai MülMéterenkéntlO íil!-. «öreg; —n . i részben 15 fillér. :: Hivatalos ésfpénzintézeti hirdetések magasabb áron díjazandó* 9 miniszterelnök az eddigiek szeriül holnap utazik Genfbe a népszövetség decemberi ülésszakára és távollétében a karácsonyi szünetig kisebb javaslatokat tárgyal le a kép viselőház Budapest, november 30. A népszövetség decemberi ülésszakára Magyarország képviseletében Bethlen István gróf miniszterelnök utazik el. Kíséretében mennek Walkó Lajos külügyminiszter, Buc János dr. pénzügyminiszter és Szabóky A'ajos államtitkár. A decern' bér 5-én kezdődő ülésszakon a magyar-román határperek vitás kér­dései is tárgyalásra kerülnek. Ebben a kérdésben Magyarországol Apponyi Albert gróf fogja képviselni. Bethlen István gróf miniszterelnök e őrelátbaióan csütörtökön utazik G?ntbe kíséretével együtt. A magyar delegáció körülbelül december 12 ig marad Genfben. Most fo ynak a tanácskozások, hogy mi történjék a képviselőházban a miniszterelnök távollétében. Való szinüleg kisebb javaslatok kerülnek letárgyalásre, mely után megkez­dődik a karácsonyi szünet. Kaposvár, 1927. december 1., csütörtök

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék