Somogyi Ujsag, 1928. január (10. évfolyam, 1-25. szám)

1928-01-01 / 1. szám

Megjelenik hétffi 6b ünnep utáni nap kivételével ninden nap délután 2 (14) árakor ■ lerkoiztőíég es kiadóhivatal: Kaposvár, íforona-utoa 7. «ám. — Interurban telsfotisKám: 6. Uk IsJéurt fevétetnek Bpetten Rudolf Kotae hirdétéal lrod&iiban IV., Podmanlzky-u. 49. én a Mouse fiókokban GyArCtt é> Biegeden KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Ifj. Egly Ernő Előfizetési Arak! Negyedévre................ 6 pengő Egy hónapra................. 2 pengő Hirdetések áras Millimétere^éntlO fül szöveg. és pénzintézeti hirdetések magasabb áron dijazandók X. évfolyam e© i. szám. ára 16 fillér Kaposvár, 1928. január 1., vasárnap Tartalom Kaposvár távirata a hercegprí­máshoz A megyéfüspök évvégi szózata Komor terelődés lett úrrá az iparosoi lelkén A nemzetpsztitó egyke A dohány Év végén Merre mene a Dunát a Balaton­nal össdtötő uj vasútvonal Az állami abszolutizmus és a katholicmus A Dunánti Bank uj épülete Többet evt, de kevesebbet ivott Kaposví Zavargása sztrájkok, kolera­­járványylemi csapások az uj esztendéiorizontján tilveszter Ma este k fényesség árad szét ebben az ízágban. Kigyulnak a városok ká\ázainak, összes mulató hely. ígérné villanylámpái. Rajta! Hurrá! Ktoznák a mulatozók, mert hát S/eszter van, az utolsó nap vígan írnak bevonulni az uj esztendőbe, felejtenek mindent, ami volt, ami 'ember 30-án történt, nem tudjákt, ami lesz, nem is akarják tua mert Szilveszter van. Az egész gon átüt ez a szó: Szilveszter, az egész világon be­lefullad a nap a Szilveszter-est egyetlen najdáltásába: Élni... Jaj hogy ígyog, hogy csillog, hogy káprát a fény ma este­jaj, hogy za a cigány, hogy szalad a soincér, hogy nevet és vigad ma aziber. Jaj, hogy el veszti ma esők sok ezer ember ezen a nagvilágon a józan, a nyugodt, a nitó és az irányító gondolatot, lenne, ml lenne, ha egyszerre eHndnak a villanyok a világ min szögletében és a sötétségbe i egyetlen egy vilá gitana'. a szdés, ami nem szű­nik meg ezerz éjszaka sem, a mely él, ameínyeskedik, csak mi elfordítjuk feaz arcot, nem né­zünk belé. M.nne akkor, ha el hallgatna azsika, ha az élet szimfóniáj db elrontana az a ka­­kafonia, amelyek az éjszakának a kivételévelndennap legalább 24-szer duraa a fülünkbe a bűnt, a rosszoypen azért, mert nem tudhatjuhy mindez mikor tör elő ellenütnberek ellen, ezen az egy éjszaktosolyogjon min­denki, aki tud; si'jon senki — senki... És igy sken meg az újév, Kaposvár közönsége is boldog örömmel néz Fömagasságod működése elé... A város üdvözlő távirata a herceg­prímáshoz Megírta a S >mogyi Újság, hogy a város képviselőtestülete csütörtö­kön tartott közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel határozta el, távirati­lag üdvözli dr Serédi Jusztinián bíboros hercegprímást. A táviratot dr Lehoczky Brúnó városi főjegyző megszerkesztette és az tegnap már el is ment. A következőképp szól: Újév Mint egy rossz álom. Úgy múlott el. És hogy indult? Mintha minden, ami hiányzik egy nemzet boldogsá­gából, az elmúlt év méhében lett volna elrejtve. Mert hiszen nézzük csak meg. 1927. januárjában össze­ült a parlament. Ezt az összeülést olyan sok Ígéret előzte meg, hogy ha ezeknek az Ígéreteknek csak 5 percentje valósággá fogamzott volna, akkor még jól jöttünk volna ki mid­­annyian. De elmaradt és most be­lépni készülünk a tizedik esztende­jébe annak a valaminek, amit egyet­len szóval úgy hívnak: nyomor. Ez a bizonyos szó, amelynek az el­gondolása is rossz, ott settenkedik sarkunkban tiz év óta és megszüli a gyermekét, amit meg úgy hivnak: nosztalgia. Egy nemzet vágyódása a jobb után. Éz meg egy másik valaminek ad értelmet, amit úgy hivnak, hogy: szürkeség. Nyomor, nosztalgia és szürkeség. Ezzel a há­rom szóval lehet jellemezni az el­múlt esztendőt. SERÉDI JUSTIN1ÁN bíboros herceoprimás urnák Róma. Kaposvár város képviselőtestülete december 29 én tartott közgyü leséből hódoló üdvözletét küldi és Isten áldását kéri Főmagasságod mű­ködésére. Az ország népével együtt Kaposvár közönsége is boldog öröm mel és újjáéledő reményekkel néz Fömagasságod működése elé, amelytől megcsonkított nemzetünk békéjét, nyugalmát, integritását és egy szebb jövőnek a hajnalhasadását várja. Dr VÉTEK GYÖRGY polgármester. 9 megybpöspöh évvéyi szózatában örömmel állapítja meg, hogy a Balaton bürayftáa mindet jelentősebb helyen van hathnlibus templom Dr. Rótt Nándor veszprémi püspök évvégi szózatában tájékoztatja híveit egyházmegyéje helyzetéről és el­rendeli, hogy e szózat Szilveszter estéjén a híveknek megfelelő ma­gyarázatokkal felolvastassék. A püs­pöki beszámolóból megtudjuk, hogy a veszprémi egyházmegye területén öt uj tepmlom épül: a már felszen­telt balatonfüredi, kaposvári, Hősök temploma", a karmeliták keszthelyi temploma, Szárszó és Balatonszent­­györgy templomai s ha ezek elké­szülnek, nem lesz a Balaton kör­nyékének egy jelentősebb helysége sem, ahol a katholikusoknak lel­készük, vagy legalább templomuk ne volna. Uj zárdák létesültek Külsővaton, ahol a „Boldogasszony leányai“ nevű premontrei apácák telepedtek le, akik 400 év előtt Somlóvásárhelyen működtek, a mo­hácsi vész és a protestantizmus ter­jedése után azonban nemcsak kolos­torukat, hanem országunkat is el­hagyták. Keszthelyen a karmeliták építenek zárdát és templomot, hogy onnan pásztorálják a népes vidék lakosságát. Örömmel állapítja meg a püspök, hogy sok helyről kérnek a hivek papot, vagy a meglevő papi létszám felemelését és ezért kérő szóval for­dul a szülőkhöz, hogy január hő 18-tól kezdve ismét 8 napos ima­­nyolcadot tartsanak minden temp­lomban a hitben való egységért, majd a minisszók ügyét ajánlja hivei figyelmébe. Végezetül arra kéri híveit, hogy szeressék és karolják fel a katholikus iskolákat, mert ezekben a gyerme­kek nemcsak tanulnak, hanem neve­lődnek is hitben, vallásos jámborság­ban és a szülő iránti tiszteletben és szeretetben, tehát nemcsak eszük gyarapszik, hanem a lelkűk és szivük is nemesedik. Főpásztori áldásával zárja a veszprémi püspök évvégi szózatát. Komor tépelődés lett úrrá az iparosok lelkén . . . Ha iparostársaim megtisztelő bi­zalmából nem ülnék a kaposvári ipartestület tisztes elnöki székében, mint vérbeli iparosnak e napon a magyar iparostársadalom kétségbe­­ejtően nehéz helyzetére kellene gon­dolnom. Abban a sötét éjszakában, amely­nek fekete bakacsinját a trianoni igazságtalan béke, helyesebben szólva: kegyetlen Ítélkezése borította a magyar égre, e megcsonkított, megtépett, elárvult ország egyik társadalmi osztálya sem szenved annyit, egyikre se mért rá a sors oly sok és keserű megpróbáltatást, mint a kis- és kézművesosztályra. Ha volt valami kis megtakarított, rossz napokra félretett pénze, valami kis forgótőkéje, azt a háború s az összeomlás után ránk szakadt ször­­(Folytatása a 2, oldalon.) A politikai élet egyetlen jelentős mozzanata az olasz —magyar ba­rátsági szerződés megkötése volt, az egyetlen, amelyre szeretettel és bizalommal merünk gondolni. Rot­­hermere lord akciója külföldről in­dult ki és bennünket magyarokat csak annyiban érdekel idehaza ez a kérdés, hogy amikor itt Kaposvárott a lord intencióihoz híven tilta­kozni akartunk Trianon ellen, össze akartuk hozni e város társa­dalmát, jött egy távirat, amely azt mondotta, hogy: „a tiltakozó gyű­lést nem szabad engedélyezni, ma­gasabb szempontból“. Erre mi meg­töröltük a szemünket, szép finoman elmosolyogtuk magunkat és ölhe­tett kézzel várjuk azóta, mi a ma­gyar társadalom egy kis töredéke, cca 30.000 ezer ember, hogy mit fog megcsinálni nélkülünk a lord? Azután elővették a numerus clausust, az egyetemeken felburult a rend és a keresztény magyar intelligencia megint megtörölte a szemét és szép finoman mosolygott egyet. Megjötty a pengő is és a megélhetés a mult\ évhez viszonyítva 32 százalékkal I drágább lett és az állam egyes, több ! gyermekes családapái, mint tisztviy selők kaptak tiz pengő karácsonyi segélyt. Egész éven át találkoztunk az utcákon azzal a bizonyos városi kocsival, amely olyan bútordarab­­féléket cipelt adó fejében. Tehát mit adott a műit év: négy-öt fokkal lejebb esett a magyar intellektuelek nivója. Megnövekedett a kereske­dők gondja. A bankok safejében maholnap több lesz a váltó mint a pénz. Ja igen és még valami: vár­junk türelemmel, nem sokára itt lesz a revizió. És erre az Ígéretre, ami pedig nagyon nagy valamit jelent, megint csak mosolyognak egyesek és megtörlik a szemüket. A múlt év­ből át kiált egy szó. Nagyon meg­szokott már, de itt cseng körülöt-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék