Somogyi Ujsag, 1928. október (10. évfolyam, 223-248. szám)

1928-10-02 / 223. szám

X. évfolyam # 223. szám Ára 10 fillér Kaposvár, 1928. október 2., kedd Előfizetési ára: Egy hóra 2 pengd, negyedévre 6 pengő, postán vagy házhoz szállítva Hirdetések díjszabás szerint KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP »H—■ Felelős szerkesztő: If]. EOLY ERNŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal** Kaposvár, Korona-utca 7. szám lnterurban telefon 5. szám Nagykanizsán mindkét jelölt programmot adott vasárnap Nagykanizsa, október 1. A nagy­kanizsai Polgári Egylet kerthelyi­ségében tegnap Bazsó József megtartotta programmbeszédét. Hangsúlyozta, hogy a kisemberek helyzetének javításáért fog min­den erejével küzdeni, úgyszintén a város érdekeiért is. Bethlen István programmjának alapján áll ős meg van győződve, hogy így szolgálja legjobban a kisemberek, főleg az iparosság érdekeit. A tetszéssel fogadott beszéd után a gyűlés résztvevői autókon és ko­csikon Kkkanizsára mentek, ahol Bazsó József szintén programra beszédet mondott. Kdllay Tibor is vasárnap tar tóttá meg Nagykanizsán programra­­beszédét. A gyűlésen mintegy 2000 ember jelent meg. Pro­­grammbeszédében követelte az általános, titkos választójogot, a kormányzásban a demokrácia el­veinek fokozottabb érvényesülését, a külkereskedelmi téren pedig a Németországhoz való orientáló dást. Ezután a Kállay támogatá­sára leutazott Szilágyi Lajos, Berky Gyula és Reisehl Riohárd országgyűlési képviselők tartottak beszédet. Az ország összes templomainak harangjai megszólalnak, amikor Budapesten 7-én meg­indul az Országos Enka­­riszllkns Körmenet Már csak pár nap választja el a magyar katolikusságot attól, hogy az ország fővárosában, Bu dapesten megkezdődik az első Nemzeti Eukarisztikus Kongrasz­­szus és a XX. Országos Kato­likus Nagygyüiós. Lelkesült öröm­mel vette a magyar katoíikusság, hogy az Eukarisztia tiszteletére gyűl össze ezévben az ország fővárosában s ezt az örömet s ezt a lelkesedést mutatja legjobban az, hogy eddig a vidékről több, mint harmincezer ember, a kör­nyékről pedig ötvenezer magyar katolikust várnak Budapestre. Ehhez az óriási számhoz még csatlakozik Budapest katolikus népe, amely mint egy ember akar résztvenni az I. Nemzeti Kon gresszuson és a XX. Katolikus Nagygyűlésén. Nagyban elősegíti a vidósiek feízarácdokolását a fő városba az, hogy minden részt­vevő féláru menetdijkedvezmény­­ben részesül. F. hó 4 én, csütörtökön délután 6 órakor ünnepélyes Veni Sancte lesz a Bazilikában, amelyet a pá­pai legátus mond. Ugyanakkor P. Bangha Béla jézustársasági házfőnök mond szentbeszédet. Az Országos Katolikus Nagygyűléssel kapcsolatos I. Nemzeti Eukarisz­­tikus Kongresszus legkiemelke­dőbb fénypontja 7-éD, vasárnap délután 2 óra 45 perckor veszi kezdetét, amikor is a Szent Ist­ván Bazilikától országos szentségi körmenet indul ki. Amikor a kőrmenet megindul, ebben a pil Bndapost, október 1. Vass József népjóléti miniszter a tisztviselői lakásépítési akció ügyében a kö­vetkező nyilatkozatot tette: — A magánvállalkozás bevoná­sán alapuló megoldás még nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy a kormány is csináljon nagyobb lanatban egy órán keresztül az ország minden harangja meg­­kondul és a harangok kongása adja hírül mindazoknak, akik nem jöhettek fel az ország fővárosába azt, hogy a magyar katoíikusság most hódol az Eukarisztiának. A kedvezményes utazásra jogo­sító igazolványok kaphatók a Somogyi Újság könyvkereskedé­sében. tisztviselői lakásépítő akciót. Most megindulnak a tárgyalások, hogy a különböző építési vállalkozások valamiképpen egységesittessenek. Remélem, hogy ez a törekvés si­kerrel fog járni és az egységesí­tési probléma megoldódik. bólumot, amellyel élni, vagy halni lehet. Köszönöm csapatom nevében a zászlót s Ígérem, hogy azt tradí­ciónkhoz hiven, megfogjuk őrizni. A nagy ovációval fogadott beszéd után dr. Pongrácz Károly reálgim­­'náziumi igazgató, mint a csapat 'szervezőtestületének elnöke, inté­zett nagyhatású beszédet a csapa­tokhoz. * mM Az ünnepély a »Hiszekegy« el­­éneklésével ért véget. Utána a reál­­gimnázium előtt az uj zászlónak disz­­menetet adtak a csapatok. Kisbirek a nagyvilágból Alkoholfogyasztás és alko­hol elleni kflzdelem A németországi sörgyárak az 1927—28. adóévben 51.5 millió hek­toliter sört produkáltak. Ebből Mün­chenre 8.5 millió, Nürnbergre 4 millió, Münsterre 4 millió hektoliter lesik. Az európai államok költség­vetésében az alkohol elleni küzde­lem a következő összegekkel szere­pel: Svájc 315.000 frank, Finnor­szági 266.000 márka, Svédország 300.000 korona, Dánia 63.000 ko­rona és Németország 770.000 már­ka. Szeszadó címén befolyt összeg­ből egy lakosra esett Németország­ban 8.14 márka, Angliában ennek több mint a nyolcszorosa. Anglia szeszadóját 1913 óta 247 százalék­kal emelte. Lengyelországban egy törvény felhatalmazta a községeket, hogy területükön saját hatáskörük­ben alkoholtilalmat rendelhessenek el. A törvény pár hónapos életben­­léte óta több mint 40 község rendelt 'el alkoholtilalmat. Hamburgból Ntwyorkba csónakon Az ócpánrepülések korszakában kissé szokatlanul hangzik a Ham­burgból érkező hin, amely szerint két öreg matróz, Hirschbérg iéjS Hähier csónakon akarnak átkelni az Atlanti Öqeánon. E vcélra meg­vásároltak :egy vitorlás csónakot. Árbocait és vitorláit leszerelték s 'ezek helyett alumíniumból készült felépítménnyel látták el, hogy.a ten­gervíz becsapását megakadályoz1- zá;k. A vállalkozás érdekessége a 'két matróz által feltalált,^ kézzel hajtható motor, amely a csónakot, a tervek szerint, óránkint ^körülbelül hat kilométer sebességgel hajtja. A motor, m,elvnek szerkezete Jeg­­inkább a biciklikbe emlékeztet, ren­des. hajtócsavart hoz mozgásba. A vakm,erő utazás előreláthatólag 50 napig fog tartani. Apácák az amerikai egyetemeken A. Marquétte-Egyetemre, 'Mn­­waukpe-ben, a nyári félévre 270 apáca iratkozott be. Az egyetem össz,es hallgatóinak száma 75fyvolt. A knltnra fattya­hajtásaiból A francia P,egas és a spanyol Mavangli uj »rekordot« állítanak fel Mletelire osztják a várost, hogy a menhetyi gyermeluM minél jobban ellenőrizhessék Vasárnap délelőtt 11 órakor tar­totta a menhelyi telepbizottság ülé­sét dr. Kovács Soma h. polgármester elnöklete alatt, amelyen a bizottság tagjait dr. Gobbi Gyula egészségügyi főtanácsos, menhelyi . ig. főorvos informálta a gyermekvédelem to­vábbi feladatairól. Különösen ki­emelte, hogy az állami gondozásba vett gyermekek nagy része nélkü­lözi a szeretetteljes gondozást, ame­lyet az állam biztosítani nem tud, tehát a társadalom adja hozzá a szivet, hogy érezzék a kis elhagya­tottak, hogy nemcsak anyagilag, de erkölcsileg is védelmezzük őket. E tekintetben hárul a menhelyi te­lepbizottságra hálás feladat. Dr. Cságoly főorvos javaslatát, hogy apró kerületekre osszák a vá­most és néhány utcának mintegy 5—6 menhelyi gyermekét egy kö­zelükben lakó gvermeksz^rető uri­asszony ellenőrizze, a bizottság ma­gáévá tette és igy a 200-on is felüli gyermeksereg lelki gondozása is teljesen biztosítva látszik. A párt­fogók kijelöléséről a szülőket érte­sítik és tartoznak jótanácsaikat, fi­gyelmeztetésüket meghallgatni, meg­fogadni, mert szükség esetén ható­sági támogatás is rendelkezésükre áll. Dr. Nicsovics Sándor felszólalásá­ban az apasági keresetek visszássá­gait tette szóvá és dr. Gobbi igaz­gató megígérte, hogy e minden te­kintetben fontos gyakorlati kérdé­sek megoldását illetékes helyen szor­galmazni fogja. Délután az igazgató-főorvos az Anya- és Csecsemő Otthont láto­gatta meg, amelynek működéséről !a legteljesebb elismeréssel nyilat­kozott, megígérvén a tovább] lel­kes együttműködés biztositását. Szép ünnepség hereiében avatták fel a reálgimnázium cserhészcsapatánah zászlóját A kaposvári reálgimnázium nagy­nevű cserkészcsapata, a 653. sz. Somssich-cserkészcsapat, tegnap dél­előtt tartotta fényes ünnepségek ke­retében zászlóavatási ünnepélyét, amelynek fényét nagyban emelte, hogy azon az iskola tanári karán ki­­vül, Kaposvár nagyszámú előkelő­sége, cserkészszülők és az összes cserkészcsapatok képviselői is meg­­jelentek^ A zászlóavatási ünnepélyt a cser­készinduló vezette be, amely után Stancz Jánosné zászlóanya adta át a gyönyörű zászlót. — Ez a zászló -- mondotta — légyen a ti vehetőtök. Ne felejtsé­tek el soha, hogy ti a magyar nem­­ízet kicsiny katonái vagytok. Hi­szem, hogy zászlótokat meglengeti a szél a Kárpátok bércein, a nagy­haza minden szögletében. Szűnni nem akaró lelkes éljen­zés közepette koszoruzta meg ez­után a zászlóanya a zászlót és kö­tötte fel hófehér szalagját. A taps csillapultával dr. Császik István pápai kamarás, csapatpa­rancsnok tartott lendületes, haza­fis ágtól izzó beszédet: — Ennek az intézetnek növendé­ke], amelyhez ti is tartoztok, min­denkor megállták helyüket a csata­mezőkön. Hiszem, hogy a szeretet jegyében kifejtett tevékenységiek mindenkor a megérdemelt nevet szerzi ennek a csapatnak, amely ma ezen zászlóval megkapta azt a szim-A népjóléti minisacter nyilatkozik a tisztviselői lakásépítő akcióról

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék