Somogyi Ujsag, 1929. február (11. évfolyam, 27-49. szám)

1929-02-01 / 27. szám

XI. évfolyam * 27. szám km 8 fillér Kaposvár, 1929. február 1., péntek Előfizetési ára: Egy bóra 2 pengő, ífyedévre 6 pengő, postán vagy házhoz szállítva Hirdetések díjszabás szerint KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: If], EOLY ERNŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal ­­Kaposvár, Koron a-n tea 7. szám internrban telefon 5. szám A legrövidebb Időn belül megkezdik a íüzérlakíanya építését Az ellenzék harca a közigaz­gatási reform el­len Budapest, januar 31. A Budapesti Értesítő jelenti: Az ellenzék a legélesebb harcra készül a közigazgatási reform ellen. Az el­lenzék azt hangoztatja, hogy a re­form elhomályosítja a közigazgatá­sok autonómiáját. Pesszimiszti­­kusan Ítéli meg a kereskedelem helyzetét a Pénz­intézeti Központ Jelentése Budapest, január 31. A Budapesti Értesítő jelenti: A Pénzintézeti Központ most adta ki az ország gazdasági helyzetéről szóló jelentését. A jelentés megállapítja, hogy a múlt évben úgy a növényi termelésben, mint az állattenyész­tésben szaporulat állott be úgy, hogy az egész mezőgazdasági ter­melés értéke meghaladja a 3800 millió pengőt. Külkereskedelmi mér­legünk passzivitása a múlt év első 9 hónapjában az előző esztendő­höz képest 11.7 millió pengővel emelkedett. A kereskedelem helyzetét a je­lentés pesszimisztikusan ítéli meg. A fizetésképtelenségek száma emel­kedett. Az iparban a foglalkoztatás mértéke és az értékesítés lehető­sége az előző esztendőhöz képest gyengébb volt, válság jelenségei azonban nem mutatkoznak. A mezőgazdaság fogyasztóképessége nem javult. Az ipari termelés érté­ke meghaladja a 2.6 milliárd pen­gőt, vagyis több, mint 600 millió­val emelkedett az előző esztendő termeléséhez képest. A csonka or­szág ingatlan tulajdonának értékel? milliárd pengő. Jelentést kell tenni kelenként a légzőszervek megbetegedésé-' ről a népjóléti miniszternek Kaposvár, január 31. A népjóléti miniszter a mai napon rendeletet intézett az összes alispá­nokhoz, amelyekben elrendeli, hogy úgy a vármegyék, mint a városok első tisztviselői minden héten jelen­tést kötelesek tenni a légzőszervek hurutos megbetegedéseiről, ahol csak láz kíséretében lépnek fel és ezen jelentésekben kötelesek közöl­ni a megbetegedések számát. A rendelet az egész Európában mind jobban terjedő influenzának akar gátat vetni, hogy ott, ahol a betegség járványszerüleg lép fel, a szükséges védekező intézkedéseket meg lehessen tenni. Kaposvár, január 31. Ismeretes, hogy a honvédelem­ügyi minisztérium megvette a Du­nántúli Bank tárházait és a Baross­­utcai úgynevezett iparudvart, ahol jelenleg a csendőrség van, hogy a Tolnáról Kaposvárra helyezett tü­zérosztálynak megfelelő, modern kaszárnyát teremtsen. Részint átala­kítás, részint uj építkezés utján óhajtotta a minisztérium az elhe­lyezés kérdését megoldani. Erre vonatkozóan a város és a kincstár között szerződés is jött létre, ezt a közgyűlés is letárgyalta Kaposvár, január 31. Annak idején megirta a Somogyi Újság, hogy a kutuszminliszter lent járt Székesfehérvárott és 700.000 pengő hozzájárulást ígért meg a leánygimnázium és á zárda kibővi­­tésére. Ez még akkor csak ígéret volt, de mára már élő valóság. Ugyanis a »Székesfehérvári Napló« legutóbbi számában a következőket olvassuk: »A székesfehérvári leánynevelés kérdésének sokat hányt-vetett kér­désében ma érkezett le Klebelsbe"g gróf közoktatásügyi miniszter leirata a városhoz. A miniszter leiratában kifejti, hogy a leánynevelés kérdé­sének úgy a leányliceum elhelyezé­séhez, mint a Ferenc József nőne­velő intézet zárdájának és polgári, és jóváhagyta, arra az álláspontra helyezkedve, hogy a város szem­pontjából nem közömbös, ha ál­landó, uj fogyasztó alanyokat nye­rünk. Az iratok a megyei jóváha­gyás után felkerültek a miniszté­riumokba. A döntés most érkezett le a városhoz. A belügy- és pénzügyminiszter hozzájárult, hogy a város az átalaki*ással kapcsolatos 400.000 pengő függőkölcsönt fel­vegye, a honvédelemügyi minisz­térium viszont közölte, hogy a legrövidebb időn belül megkezdik az építkezést. valamint elemi iskolájának kibőví­téséhez hajlandó nagyobb segéllyel hozzájárulni. A zárda épületének, a polgári és elemi iskola épületének kibővítéséhez hajlandó 200.000 pen­gő segélyt adni a katolikus alapok­ból, ha a város a zárda telkébe be­nyúló Zlinszky-házat kisajátítja. A leánygimnázium felépítésére vonat­kozólag kijelenti, hogy az 1931. évi költségvetésbe 500.000 pengőt vesz fel erre a célra, de kiköti, hogy a város a zárda uj iskolájával szemben fevő telket szerezze meg és ugyan­csak 500.000 pengővel járuljon az építés költségeihez. A mniíszter aján­lata valószinüleg a februári közgyű­lés elé kerül«. Megint csak eszünkbe jut a mi árva kereskedelmi iskolánk. sánál is figyelemmel vannak a kö­zönség igényeire, arra, hogy in­kább szereti a rövid és változatos műsort, mint a hosszút és egyhan­gút. Ezért a műsoron szerepelnének a dalárdák énekszámmal, a Zene­kedvelők Egyesülete zeneszámmal és valami rövid előadás, zene, iro­­dálom, szociális, vagy tudományos témakörből, esetleg a budapesti Uránia műsorából, vetített képekkel. Minden eszközt fel kell használni az érdeklődés felkeltésére, hogy a biztos alapokon megindulhasson a munka. Hangsúlyozta a polgármes­ter, hogy ezek a matinék nem érin­tik a Zenekedvelők Egyesülete prog­­rammját, sőt épen annak az érde­kében folyik, hogy az Egyesület által rendezendő esti koncertek mi­nél nagyobb érdeklődésre tarthas­sanak számot, épen a matinék ha­tása folytán. — Ez a cél — mondotta a pol­gármester — és ennek a támoga­tására kérem az igentisztelt meg­jelenteket. Dr. Thury Zsigmond szólt hozzá elsőnek, kijelentve, amennyiben egyetemes, kulturális célt szolgál, készséggel támogatja Dr. Szigethy Gyula Sándor vissza­pillantást vetett arra az időre, ami­kor Kaposvárott még virult a zenei élet. A klasszikus zenére éhes közön­ség megalakította a Zenekedvelők Egyesületét, mely eleinte a Korona' szálloda nagytermében, később a nagy érdeklődés folytán a helyszűke miatt a színházban rendezte ífét­­hetenkint koncertjeit, minden belé­pődíj nélkül. Sajnos, a tisztán mű­kedvelő közreműködőkből létesült koncertekkel' szemben a krtiikaoly magas igényeket támasztott, hogy ez a szereplők kedvét teljesen elvette és igy nagynevű művészeket kellett hozni, ami természetesen pénzbe ke­rült. Ezt nem bírta el az egyesület és igy kénytelen volt a szépen meg­indult zenei életet sorsára hagyni. Az a meggyőződése, hogy a mati­néknak feltétlen sikerük lesz. Sze­rencsésnek tartja a műsor összeállí­tását és az időpont megválasztását. Örömmel üdvözli az akciót és sze­retné látni a sikert. Dr. Szabó Béla kir. tanfelügyelő a maga részéről örömmel üdvözli az akciót, de éppen az érdeklődés felkeltése céljából minél alacsonyabb belépődíjakat javasol. Tallián Andor ny. alispán öröm­mel üdvözli az akciót. A kulturális fejlődés gyönyörűen halad a város­ban, a közönségben nagy az érdeklő­dés, csak az a baj, hogy ez az ér­deklődés sokfelé oszlik. Minden ala­kulatnak meg van a maga publiku­ma, mindig azokat látni, igy nem csodálható, ha a közönség közönyös lesz. Valakinek meg kell indítani az egységesítésre törekvő akciót és ezt bizalommal, örömmel kell fogadni. Dr. Goitein Gábor elsősorban az Uj-Somogyhoz intézte kérelmét, hogy kellő magaslatról támogassa az ügyet, azután a Somogyi Újságot kérte, elégedjék meg azzal, hogy a A 'város hathatós támogatása melleit széles alapokon Indul meg a ze­nei és Irodalmi újjáéledés Kaposvárott Kaposvár, január 31. A Somogyi Újság kezdeményezé­sére megindított akció mely mati­nék rendezésével zene, művészet és tudományos téren óhajtja a város lakósságát minél szélesebb réteg­ben az önművelés zászlaja alá ösz­­szehozni, tegnap jelentős állomásá­hoz érkezett el. Ugyanis tegnap délután 6 órakor tartotta ez ügy­ben a meghívottakból álló bizottság értekezletét dr. Vétek György pol­gármester elnöklete alatt a város­háza tanácstermében, hogy a város­sal és Zenekedvelők Egyesületével karöltve végrehajthassa nagyon szép programmját. Az értekezteten ott voltak az elnöklő polgármesteren kivül: Sárközyné Bernhard Anna, Tallián Andor, dr. Szigethy Gyula Sándor, dr. Herczog Manó, dr. Szabó Béla, Bársony János, dr. Serényi Antal, Gálos Ferenc, dr. Molnár István, dr. Cziráky János, Soltész Emil, dr. Goitein Gábor, dr. Wessely Antal, dr. Thury Zsigmond, ifj. Egly Ernő. Az értekezletet dr. Vétek György polgármester nyitotta meg. Ismer­tette az akció célját, melynek lé­nyege : minél szélesebb rétegeket belevonni az önművelődésbe, hogy egyrészt a hajdan virágzó zenei éle­tet ismét megteremthessék, más­részt, hogy a tudományokban, iro­dalomban a város közönségének önművelését elősegítsék. A célt úgy kívánják elérni, hogy egészen ol csón, minimális áru belépőjegyekkel a téli hónapokban vasárnap délelőt­­tönkint matinékat rendeznek a vá­rosi moziban. A műsor összeállitá-Megkapja a 700.000 pengőt a kultuszminiszter­től Székesfehérvár iskola­építésre

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék