Somogyi Ujsag, 1929. március (11. évfolyam, 50-72. szám)

1929-03-01 / 50. szám

XI. évfolyam • 50. szám Ára S fillér Kaposvár, 1929. március 1., péntek Előfizetési árak: KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: Egy hóra 2 pengő, negyedévre 6 pengő, postán vagy ——* Kaposvár, Korona-utca 7. szám házhoz szállítva — Hirdetések díjszabás szerint Felelős szerkesztő; Iff. EGEY ERNŐ Interurban telefon 5. szám Az IPOSZ nagyválaszí^ mányi ülését követő ban­ketten Mayer Bertalan kor­mánytanácsos mondta az első f elköszön tőt Részletes tudósítás a nagygyűléséről Budapest, február 28. Tegnapi számunkban már röviden beszámoltunk az IPOSZ nagyválaszt­mányának határozatairól. Megírtuk, hogy a nagyválasztmány megállapí­tása szerint az ország 365 ipartes­­tülete közül 207 a Kézműves Kamara felállítása mellett döntött. Az ország minden iparosa kíván­csian várta a gyűlés eredményét, éppen ezért annak részleteiről az alábbi tudósítást hozzuk. Az IPOSZ Nyár-utcai palotájának nagytermét teljesen megtöltötték az ipartestületek delegáltjai, vala­mint a nagyszámban megjelenő or­szággyűlési képviselők. A széksor­ban foglalt helyet Máyer Bertalan kormánytanácsos, a helybeli Ipar­testület elnöke is Papp József elnök gyönyörű meg­nyitóbeszéde után meginduló vitá­ban a 150 Ipartestület delegált képviselőinek egyöntetű kívánsága volt a Kézműves Kamarának fel­állítása, amelynek legsürgősebb megszervezését, a szónokok állandó tetszésnyilvánítástól kisérve, kér­ték. Az országgyűlési , képviselők közül Rubinek István, Éry Márton, Erődy-Harrach Tihamér, Gubicza Antal szólaltak fel. A nagyválaszt­mány tagjai leírhatatlan lelkese­déssel üdvözölték a kamara fel­állítását sürgető szónokokat, majd pedig elhatározták, hogy úgy a miniszterelnöknél, mint a kereske­delemügyi miniszternél deputálni fognak és az iparosság kívánsá­gainak e téren való megvalósítását kérik. Ezután több felszólalás hangzott el a Társadalombiztosító ellen. A szónokok azt hangoztatták, hogy a kormány meg sem kérdezte az ipa­rosságot, amikor a Társadalombiz­tosítót megszervezte. Panaszukat Írásban foglalva, eljuttatják a nép­jóléti miniszterhez. A gyűlés után a Royal-szálló fe­hértermében banketten vettek részt a delegátusok, akiknek soraiban mintegy 30 országgyűlési képviselő foglalt helyet. Az első felköszöntőt Mayer Bertalan kir. kormánytaná­csos mondta lelkes ünnepléstől ki­sérve, a kormányzóra, utána az ipa­rosság lelkes bárátai, vezérei be­széllek. A megyei képviselők közül dr. Éhn Kálmán, gróf Hunyady Fe­renc, Gálffy Dénes dr., dr. Neu­bauer Ferenc, dr. Kálmán Jenő és Sámik József felsőházi tag szólalt fel. Ezzel a monstre-gyüléssel való­színűen most már megvalósul az iparosság régi vágya: a Kézműves Kamara, amelyért lelkesen harcolt Frühwirth Mátyás képviselő és tár­sai vezetésével az ország iparossá­gának 80 százaléka. amelyeket Kaposváron nem tudnak előállítani. Két oknál fogva súlyos ez a panasz. Sérelmes a kaposvári gyárak fumigálása, másodszor pe­dig figyelembe nem vétele azoknak a munkásoknak, akiknek ugyancsak a kenyerükről és családjukról van szó. Ha számításba vesszük azt, i hogy a kis és nagy méretű téglák ' közötti árdifferenciák a szállítás költségei alaposan felülmúlják, tel­jesen illuzórikusnak látszik a ta­karékoskodás a kaposvári gyárak és munkások kárára. Itt is hang­súlyozzuk az illetékesek belátását, amelytől a kellemetlen és bántó kérdés mielőbbi elintézését várjuk Kaposvár javára. Zágráb melleit kiöntött a Száva Zágráb, február 28. Az olvadás és az esőzés követ­keztében a Száva folyó Zágráb mel­lett kilépett medréből. A Dunán Erőd mellett, a Dráván Eszék mel­lett nagy robbantásokkal próbálják a veszélyeztetett hidakat a jégtől szabaddá tenni. Jelentések a zajló Dunáról Belgrád, február 28. A Vaskapunál román katonaság jégrobbantásokat végzett, de a ren­delkezésre álló technikai eszközök nem bizonyultak elégségesnek, hiány mutatkozott főleg nagyobb mennyi­ségű robbantó anyagban úgy, hogy a munkálatokat félbe kellett szakí­tani. Pozsony, február 28. A Duna vízállása tovbb emelke­dik és ezért Dévénynél tegnap dél­után megkezdték a Duna jegének robbantását. Vigyázatlanul fülöli, leégett a pince Tarany, február 28. A taranyi szőlőhegyben van több háromfai kisbirtokosnak szőlője, mint szőlőtulajdonosok többször el-ellá­­togatnak egy-egy kirándulásként is a szőlőbe, hogy téli unalmas nap­jaikat kissé változatossá tegyék. Fe­hér Imre volt községi birónak is van pincéje az említett hegyben. A múlt szüret alkalmával vagy 15—20 akó bort kapott. Ezt a kis borát lá­togatta és fogyasztgatta néha-néha- Egy ilyen alkalommal a nagy hi­degtől féltve borát, egész nap tüzelt a pincében. Estefelé indult hazafelé. Ugylátszik a tüzet nem oltotta el s az ott maradt parázsból a hordókat beterített szalmára valószínű az éj­jel szikra pattant s az eoből kelet­kezett tűz a pincéjét teljesen el­hamvasztotta hordóstól, borostól együtt. Ahol a ölró, az elöljárók, asszonyok is gazdasági lanfolyamot hallgatnak Patalomban nagy eredményi érlek, el a népműve­lési előadásokkal Kaposvár, február 28. Lassan, lassan csak berukkolunk a tavaszba. Egy kegyetlen, hosszú hosszú tél után, gigászi küzdelme­ket megviva a betevő falátért és a tüzelőért, sok száz munkás várja azt a tavaszt, amely még mind a mai napig bizonytalansággal van tele. Lesz-e elég munkaalkalom, lesz-e közmunka itt Kaposváron is Pécs mellett, ahol egy templom, óvoda, elemi iskola és még sok más épül fel az idei tavasszal. Két elintézettnek látszó kérdés vetteti fel velünk a problémát a munkanélküliség kérdésének meg­oldását. Csak elintézettnek látszó, mert mindkettőnél ma még teljes bizonytalansággal találkozunk. Az első a kórháznál még hátralévő munkák befejezte­­tése, ahol ismét hangsúlyozzuk, kamatozatlanul hever még mindig a sok milliárd, nem is emlitve a zord időt, amely az ablak és ajtó nélküli épületekben több mint való­színű alapos károkat okozott. A csatornázási, viz és konyha felsze­relés 30 - 40, a többi munkák mi­nimális 60 munkásnak adnak itt kenyeret és természetes a mind tü­relmetlenebbül váró vállalkozók is ki lennének elégítve. Ezelőtt pár héttel határozott for­mát öltött a kórházi munkák meg­kezdéséhez szükséges pénz előte­remtésének módozata. Azóta a kérdés elaludt, de remény van arra, sőt biztosra vesszük, hogy illetékes helyen tudomást vesznek a helyzet nyomasztó kényszerűsé­géről és a kérdés minél előbb elintézést nyer. A csendőrlaktanya építésénél súlyos panasz tárgyát képezi a kisméretű téglák kiirása, Palalom, február 28. Vármegyénk legkisebb és legsze­gényebb községei közé tartozik Pa­talom. De van egy dolog, amelyben vele a legnagyobb községek sem versenyezhetnek, ez a népének az összetartása és nagyfokú művelődési vágya. E nemes erények felkeltésé­ben nagy része van a község derék tanítójának, Bucsi Ignácnak, aki évek óta nagy szeretettel, buzgalommal szolgálja a népművelés ügyét. Nincs egy év, hogy nem szervezve tanfo­lyamot, nem vezetve dalárdát, ren­dezve néhány műkedvelői előadást és nem vezetve tanulmányi kirán­dulást. Ez évben az ő kezdeménye­zésére vándortanfolyam indult meg, amelynek vezetője Kovács Pál ny. gaz­dasági tanár. A 2 hetes munka f. hó 26-án befejezést nyert. Az ünnepé­lyes aktus „Hiszekegy“ eléneklésé­­vel vette kezdetét, majd Bucsi Ig­nác tanitó tartotta beszámoló jelen­tését, ezt követte a vizsga. Lélek­emelő volt látni, amint egymásután felállt egy-egy hallgató (biró, elöl­járók, feleségek, cselédasszonyok) és komoly, értelmes, okos feleletet adtak a feltett kérdésekre. Mintha csak gyermekekké lettek volna a már élet iskolájába járt felnőttek oly készséggel feleltek, áhítattal csüngtek a kérdező tanár tekinteten, kipirult az arcuk, csillogott a sze­mük. A női előadások anyagát a konyha és virágkertészet, szarvas­­marha-, sertés és baromfitenyésztés, trágyaismeret, gyümölcsfagondozás, tejkezelés, — a férfiakét — ezeken kivül még talajismeret, növényter­mesztés képezte. A tanfolyam iránti érdeklődés és sikerének jellemzé­séül szolgáljon az a körülmény, hogy a tanfolyam óráit 48 nő és 44 férfi (összám 90 százalék) pontosan hallgatta. Vörös Ferenc hallgató Felczán Jó­zsef népm. titkárt, Egerszegi Sándor a tanfolyamvezetőtanárt köszöntötte fel, emléktárgyat átnyújtván neki. Felczán József népm. titkár vála­szolván az üdvözlésre, elismeréssel adózott a szervezőnek, a tanfolyam-Kaposvár munkáslömegei várják et kórház és csend­­őrlaktanya építésének megkezdését

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék