Somogyi Ujsag, 1929. március (11. évfolyam, 50-72. szám)

1929-03-01 / 50. szám

2 SOMOGUUMG 1929 március 1 1-3 Kerékpár g0ST LOBL ÁRPÁD * | Varrógép villanyszerelési é$ mechanikai vállalatnál ^ I = villany és rádió telefon: 251. “ 1 ® a r I ■ . wja vidor felszerelés o-I o ozecnenyi-ter palota részletre is legolcsóbban | *r| I „GILLET“. „SAROLÉA“ stb. motorkerékpár k^viselet^rXSSi 50 Prészletre vezetőnek, a hallgatóknak, buzdítván őket tovább önképzésre, kiemelvén egybe annak a jelentőségét, hogy a nők is oly szép számmal és lelke­sen vesznek részt a népművelésben. A patalomi tanfolyam egyik bi­zonyítéka annak, hogy a mi népünk akar, szeret tanulni, csak legyen lel­kes tanító, jegyző, pap stb. népmű­velő, aki ezen nemes érzését táp­lálja, élessze, de bizonyítéka annak is, hogy csendes és mélyen ható népművelő munkával legsikereseb­ben szolgálhatjuk népünk anyagi és szellemi kultúráját s ezzel édes ha­zánk újjászületését. Megszorították a polgári fiutsko~ Iák különbözeti ás magánvizsgá­latait Kaposvár, február 28. A vallás- és közoktatásügyi mi­niszter 640-05/1929—1929. VI. sz. rendeletével a polgári iskolai kü­lönbözeti és magánvizsgálatok szín­vonalának emelése érdekében újabb megszorításokat tett, amelyek a következők: A rendes korban lévő tanulók, vagyis azok, akik a tör­vényszabta minimális életkornál legfeljebb két évvel idősebbek (I. oszt. betöltött 9 — 11 s igy fo­kozatosan emelkedve osztályonkint) ezentúl csak abban az esetben nyerhetnek magánvizsgálatra enge­délyt, ha állandó lakóhelyükön ne­müknek megfelelő polgári iskola nincs, kivéve a méltánylást érdemlő eseteket (pl. hatósági orvosi bizo­nyítvánnyal igazolt hosszabb — 3—4 havi betegség, vagy nyilvános iskolába járást akadályozó testi állapot stb.) Mivel a nyelvekből a rendes ta­nulókkal elvégzett olvasmányok anyaga a magántanulóktól is meg­követelendő, ezért a magántanuló az írásbeli vizsgálat megkezdése előtt Írásban bemutatni tartozik olvasmányainak és a könyv nélkül tanult költeményeknek és prózai részleteknek jegyzékét. Ha a be­mutatott felsorolás nem kielégítő, a tanuló magánvizsgálatra nem bo­­csájtható. Az a magántanuló, aki­nek kettőnél több Írásbeli dolgo­zata elégtelen, szóbeli vizsgálatra nem bocsájtható s osztályismét­lésre utasittatik. A magánvizsgálati kérvények legalább 6 héttel előbb, Szőnyegek, vászonárak, saját készítésű paplanok legkiválóbb minőségben Kertész Manónál Fé-ntca 13. azaz május 1-ig, julius 15-ig, vagy október 15-ig, a szerint, hogy az illető a tanév végén, a tanév ele­jén vagy karácsonyi határidőben óhajt vizsgázni, kizárólag a folya­modó lakása szerint illetékes polg. isk. igazgatósághoz nyújtandók be. A később beérkező kérvények — orvosi bizonyítvánnyal igazolt be­tegség esetét kivéve — vagy köz­vetlenül a kir. tanfelügyelőhöz, vagy a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez benyújtott kérések tár­gyalás nélkül visszautasittatnak. Gróf Apponyi Albert májusban külpolitikai elö~ adási íarí Kaposváron Kaposvár, február 28. A Magyar Nemzeti Szövetség ka­posvári fiókja, az összes kaposvári társadalmi egyesületek nevében fel­kérte gróf Apponyi Albertet egy külpolitikai előadás tartására. Az előadást, — amely iránt ország­szerte nagyarányú érdeklődés nyil­vánul meg — a színházban tartják meg. A MANSz. kaposvári fiókja fel­kéri a társadalmi egyesületeket, hogy a rendezőbizottságba való de­legálás céljából, képviselőik neveit dr. Krieger Pál árvaszéki alelnök­­kel közöljék. Hasbaszurta vejéí egy nyolcvanhároméves föld­míves KlSdobSZa. február 28 Fekecs Imre (alsó) 83 éves kis­­dobszai földműves házában gyak­ran játszódtak le órákig tartó civa­­kodások. Az idős gazda állandóan vejével, Kovács József 50 éves föld­művessel torzsalkodott, aki ugyan­abban a házban lakott. Fekecsék ve­szekedésére már nem egyszer lettek figyelmesek a szomszédok is, akik többször vetették magukat közbe, hogy a vő és após között az ál­landó perpatvarnak véget vessenek. Egyideig, tán 2 héten keresztül, nem is hallottak zajt, csendes volt minden. Mignem kedden délben, ebéd után újból rettenetes károm­kodás, orditás zaja hallatszott a Fe­kecs portáról, majd pedig egy ré­mes, velőkig ható sikoltás. Amikor a szomszédok átszaladtak, Kovács Józsefet a szoba padlóján vérbe-fetrengve találták, a hasa át volt szúrva. A helyszínre érkező csendőrök megállapították, hogy Kovácsot apósa szúrta hasba egy hosszú konyha­késsel. A súlyosan sérült földmű­vest beszállították a szigetvári kór­házba. A szurkáló após ellen meg­indult az eljárás. Nagyszabású tüzpróba a tűzoltólaktanya belső területén március hó 3-án, vasárnap d. e. 11 órakor a tűzoltóság és hatóság valamint az érdekeltek részére. A Budapesti Minim tv tüzoltókészülétr gyára mutatja be produktumai- Magyar UIIIIIIIIp A nak teljesítőképességét. Amelyen alkalmuk lesz az érdekelteknek meggyőződniük arról, hogy milyen hordereje van tűzese­tén egy ilyen Minimax tűzoltóké szüléknek ős miképen történik a kezelése ezen világszabadalomnak. A bemutató megtekintése teljeson díjtalan. Ezúton kérjük a meg nem hi­vott érdeklődőknek szives megjelenésüket. MAGYAR MINIMAX R-T. Mától 3 napi 3 napig előadásban m Ém Tolsztoy Leo MbB világhira regénye filmen =1 Kozákok }= Előadások kezdete 4, fél 7 és fél 9 óra. Mérsékelten felemelt helyárak! Csütörtök—péntek—szombat. Naponta 3 előadás! 4, fél 7 és fél 9. Tolsztoy Leo regénye filmen: nDZflHDH Kaukázusi történet 12 felvonásban. A Ro­yal Apolló 4 héten át volt műsordarabja. — Főszereplő: JOHN GILBERT. — Remek kiegészítő műsor! Rádió^müsor Péntek, március 1. 9.15: Hang-^ verseny. 9.30: Hírek. 9.45: A hang­verseny folytatása. 12.00: Déli ha­rangszó és időjárásjelentés. 12.05 : Trió-hangverseny. 12.25: Hírek. 12.35: A hangverseny folytatása. 13: Pontos időjelzés, időjárás- és vízál­lásjelentés. 14.30: Hírek, élelmiszer­­árak. 16.00: Üzv. Pósa Lajosné Pósa bácsi müveiből olvas föl. 16 ó. 45: Pontos iddőjelzés, időjárás-, vízállás­jelentés és hírek. 17.10: Gallay-Gai­­bel Sándor irodalmi előadása. 17 <x 40: Sovánk'a Nándor és cigányzene­karának hangversenye. 19: Francia nyelvoktatás. 19.40: A Baumgarten­­alapitvány dijainak nyertesei saját müveikből olvasnak fel. 20 óra 50: Hangverseny. 22.00: Pontos időjeY- zés, időjárásjelentés és hirek. 22.20: A m. kir. 1. honvéd gyalogezréd zenekarának hangversenye MEINL UJTERMÉSŰTEA Fióküzlet: KAPOSVÁR, Korona-utca 13. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék