Somogyi Ujsag, 1929. június (11. évfolyam, 121-145. szám)

1929-06-01 / 121. szám

XI. évfolyam * 121. szám. Ara S fillér Kaposvár. 1929. junius 1, szombat Előfizetési árak: Egy hóra 2 pengő, negyedévre 6 pengő, postán vagy házhoz szállítva — Hirdetések díjszabás szerint KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Ifj. E G L V ERNŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám Interurban telefon 5. szám If]. Kuíi György, a bestiális leánygyilkos a birái előtt Óriási érdeklődés nyilvánul meg a főíárgyalás iráni — A vádlóit hülyeségei szimulál és álhaiaiosan tagad — Dr. Szász Béla egyetemi magántanár, orvosszakértő szerint, a halál előtt a gyilkos dulakodott áldozatával — Délután három órakor folytatják a tárgyalást • ó-A nyomozási vezető csendőralhadnagy 'véres baltával a kezében magyarázta el a gyilkosság színhelyét Fényes pompával zajlott le az urnapi körmenet Mintha az ég is kegyes lett volna irántunk, kaposváriak iránt. Futó zápor öntözte fel a várost, hogy le­hűtve a levegőt és lekötve port a fizikai lét érzésének enyhülésével, annál függetlenebbül, annál meré­szebben, a fföld feledésével szár nyaljon a lélek ezen a szép és nagy katolikus ünnepen Istene felé. Úgyszólván az egész város részt­­vett a körmenetben a hatóságok fe­jeivel az élen. Reggel 9 órakor ze­nés nagymisét celebrált dr. Hoss József apátplebános a templomban, mig Géczy Lajos káplán a templom előtt tábori misét tartott. 10 órakor példás rendben indult meg a kör­menet, cserkészek, leventék, katona­ság és az Eucharistia szent titka előtt leboruló szinpompás hivő se­reg kisérte a legméltóságosabb 01- táriszentséget. Dr. Hoss József apátplebános a Matolay-féle házban, a Neumayer házban özv. Pogány Józsefné és a zárda felvirágzott kapuiban adott áldást. 11 órakor ért vissza a kör­menet a templomhoz, ahonnan dísz­szemlére vonultak a megjelent elő­­kelőkelőségek, a vármegyeháza elé. A szép aktusban frappáns befeje­zést nyert az Ur magasztos ünne­pének délelőttje. f Különvonattal mennek a kaposvári cserkészek Barcsra A barcsi nagy ünnepsé­geken az alispán 'vezeti a somogyi cserkészeket Már beszámoltunk arról, hogy a megyei cserkész intézőbizottság ez évben junius 2-án, vasárnap Bar­cson rendezi meg megyei cserkész­napját, amelynek keretében avatják fel a barcsi 666. sz. Zsolnay­­cserkészcsapat uj zászlóját, amelyet nagybarcsay Barcsay Ákos köz­ponti főszolgabíró felesége adott a csapatnak. A Barcs és környéke lakosságát megmozgató nagyszabású cserkész­ünnepélyen Somogyvármegye mind a tizenhét csapata részt vesz. Két­száz somogyi fiú nemes küzdelmé­ben gyönyörködik ennek a határ­menti városkának hazafias lakos­sága. A kaposvári liliomos kicsiny katonák vasárnap reggel félhét órakor különvonaton mennek a nagy ünnepségekre, amelynek szép programmját a „Somogyi Cserkész“ 10 oldalas rendkívüli száma közli. A barcsi cserkésznapon részt­­vesznek még a baranyai fiuk is Szieberth Árpád elnök vezetésével. A somogyi cserkészeket szeretett alelnökük, Stephaich Pál alispán I. B. elnök vezeti. A különvonat Kaposvárról reggel 6 óra 17 perc­kor indul. Barcsról vissza pedig 22-50 órakor és Kaposvárra ér I órakor. Kaposvár, május 31 Az elmúlt év decemberében Mar­calitól nem messze a vasúti sin mel­lett egy véres női hullát találtak. Az első pillanatokban azt hitték, hogy a vonat yágta darabokra, de amikor jobban megvizsgálták, késszurásokat, fejszétől eredő rettenetes sebekt ta­láltak a hullán. A csendőrök éjt nap­pallá tettek, hogy a gyilkost kézreke­­ritsék. Végre a harmadik napon el­fogták ifj. Kuti György horvátkuti parasztlegényt, akiről az a hir volt elterjedve, hogy a fejszével szétszab­dalt Anda Máriával viszonyt folyta­tott. A huszonötéves parasztfiu elő­ször tagadott, de amikor a hullánál tetemrehivtákj, megtört és jegyző­könyvbe mondta szörnyű tettének minden részletét. — Nagyon szerettük egymást, kö­zös akarattal akartunk megválni az élettől. Amikor szivébe döftem! a kést, rettenetes félelem vett rajtam érőt, nem tudtam' a kést magamba szúrni, nem volt hozzá erőmf. Össze­szurkáltam, baltántmal belevagdal­tam s odafektettem a sínre. Talán — gondoltam — azt hiszik pilajd, hogy a vonat vágta széjjel. Ifj. Kuti azóta benn ül a törvény­szék fogházában. Védőügyvédje már januárban kérte elmeállapotának megvizsgálását, meit, mint a vádta­nácshoz irt beadványában irta, vé­dence már volt az őrültek házában. A tárgyalás A mai főtárgyalás külső képe szó katlan. A második emeleti folyosón rendőrök igazoltatnak mindenk i/aki a főtárgyalási terembe be akarja ten­ni a lábát. Nincs protekció, kímélet, csak az mehet be az előreláthatólag izgalmakban bővelkedő tárgyalásra, akinek jegye van. Jegyet azonban csak hetvenötöt adtak ki. Egy szál­lal sem többet. — Biztos ur, csak engem enged­jen be — könyörög esdő szemmel egy 18—20 éves urilány. — Sajnálom, nem! Jghet! — pz udvarias válasz}. S a lány .mit tehetett mást, leült a folyosó padjára, várt... Talán... Közben egyre-másraJönnek a »je­gyesek«. Előkelő uriasszonyok, lá­nyok, a megszokott hallagtóságból >egy-ketten, jogászok, orvosok. Ki­lenc óra előtt pár perccel szuronyos fogházőr hozza a gyilkost. Amikor leült a vádlottak padjára, fé­lénken néz körül Minden szem rá­tapad, kíváncsian lesik minden moz­dulatát. Dr. Szenes Andor védőügy­védjével beszél pár szót, majd pon­tosan kilenc órakor teljes csendben áll fel a hallgatóság. Kelemen János tanácselnök' vo­nul be dr. Kormos és dr. Meszlényi szavazóbiráival. A jegyzői emelvé­nyen dr. Szabó Ferenc foglalja el helyét, a közvádlói székben dr. Má­­thé Endre kir. ügyész ül. ' — Álljon fel ifj. Kuti György — a magaÁ ügyét tárgyaljuk' — nyitja meg a tárgyalást Kelemen ta­nácselnök. — Jöjjenek be a tanuk. tt Egymásután vonulnak be a fő­tárgyalási terembe a gyilkossági per feketeruhás tanúi. — Figyelmeztetem maguktt, hogy a tiszta igazat vallják, mert a ha­mis esküt a törvény szigorúan bün­teti. Amikor a tanuk elhagyják a ter­met,. kezdetét veszi a gyilkos kihall­gatása. A víidloll semmiről nem akar tudni — Magát az ügyészség azzal vá­dolja, hogy a múlt év december 19- én éjjel 2—3 óra között több1 kés­­szurással meggyilkolta szerelmesét, Anda Máriát. — Bűnösnek érzi magát? — Miért? Ifj. Kuti úgy tesz, mintha az egész tárgyalásból mit sem értene. Folyton csak azt hajtogatja: — Miért, mi­ért?.., — Ne akarjon minket tévedésbe -ejteni — hangzik fel Kelemen ta­nácselnök hangja. — Ne akarja el­hitetni, hogy maga bolond. — Nem vagyok én bolond! A tanácselnök többször teszi fel a kérdéseket, magyarázza, mig végre, ha nem is kielégítő, de feleletet kap. Lassan-lassan kibontakozzik p véres gyilkosság minden előzménye. így, hogy már 7—8 éves korában a hor­vátkuti erdőőrre rálőtt, majd pedig hogy egyik vendéglőben azt hangoz­tatta, hogy késsel agyonszurja zere­tőjét, akivel már 7—8 év óta viszonyt folytatott. A -véres bállá — 'Hát hogyan történt? — Micsoda? — Hát a gyilkosság! . — tin nem gyilkoltam meg sen­kit, nem szúrtam meg Anda Máriát. — Hát ezt a baltát tudja-e kié ? A tanácselnök a véres baltát fel­mutatja a vádlottnak. — Nem az enyém! Miután a tanácselnök semtriire sem kap kielégítő feleletet, felovassa Kuti régebbi vallomását. Ebből a csendőri vallomásból de­rül fény valójában a gyilkosság min­den részletére. A jegyzőkönyv adatai szerint ifj. Kuti először meggyilkol­ta a marcali-i cselédlányt, aztán fek­tette csak a vasúti sínre a hullát. Állítólag úgy állapodtak meg, hogy Kuti előbb agyonszürja a leányt, az­után a vonat élé fekszik. — Hát miért akartak mfeghalni? — Mert nem engedték, hogy el­vegyem a lányt. A f.ihaUgatájsnak semmi pozitív [eredménye nincs, mért a vádlott úgyszólván semmit sem vallott', vagy hallgatott, vagy csak a fejét hajto­gatta, vagy legjobb esetben azt mondta: ...igen, miért. Csak a korábban felvett, most fel­olvasott három jegyzőköftyvből, amé­­lyeket egymásután olvasott fel a ta­nácselnök, lehet rekonstruálni a ször­nyű tettet. De ez a három jegyző­könyv is egymásnak ellenfmbndó. Egyikben azt állítja a gyilkos, hogy nem is ő, hanem! Poherszki Adóit gyilkolta meg Anda Máriát. — Nos, mit szól mága .ezekhez a j egyzőkönyvekh ez ? — Én nem vallottam azt, hogy meggyilkoltam valakit. — Üljön le! Negyed 11 órakor ért véget a vádlott kihallgatása. Utána megkez­dődtek a tanúkihallgatások. Első tanú dr. Fülöp István mar­cali nyug. kórházi főorvos. Tíz perces szünet után újból megnyitja a főtárgyalást Kelemen tanácselnök. A következő tanú dr. Szűcs Ottó járásorvos, boncolóor­vos, aki a helyszíni szemlén is résztvett.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék