Somogyi Ujsag, 1929. július (11. évfolyam, 146-171. szám)

1929-07-02 / 146. szám

XI. évfolyam *146 szám Ara lO fillér Kaposvár, 1929. julius 2 , kedd Előfizetési árak: Egy tiora 2 pengő, negyedévre 6 pengő, postán vagy házhoz szállítva — Hirdetések díjszabás szerint KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Szerkesztőség és kiadóhivatal: ——— imi Kaposvár, Korona-utca 7. »zám Felelős szerkesztő: Iff. E G I, Y ERNŐ Interurban telefon 5. szám A törvényhatósági választások előkészítését megkezdik a Jövő hónapban A ^városnál és megyénél várják a közigazgatási reform végrehajtási utasítását Családi esemény a jugoszláv királyi házban Veldesbő! jelentik. Mária királyné egészséges fiúgyermeknek adott éle­tet. Az újszülött a jugoszláv királyi pár harmadik fiúgyermeke. A kis királyi herceg erős alkatú, testsúlya 3 kiló 200 gr. Az örvendetes ese­ményt ágyulövés tudatta a lakós­­sággal. Bem tábornok hamvai Krakóban Krakó város ünnepi díszben fo­gadta Bem tábornok hamvait. A la­­kósság viharosan tüntetett a magyar barátság mellett. A különvonat 10 órakor futott be a krakói pályaud­varra. A vonat beérkezésekor 21 diszlövést adtak le. A fogadtatáson számos katonai és polgári előkelő­ség volt jelen. Amerika elnökénél magyar kiküldöttek tisztelegtek Hoover elnök kihallgatáson fo­gadta Antal Géza dunántúli refor­mátus püspököt, Ravasz László dunamelléki ref. püspököt, Kovács J. István egyházkerületi lelkészi fő­jegyzőt és Boér Elek egyházkerületi tanácsbirót, a presbiteri világszövet­ség bostoni konferenciájának ma­gyar kiküldötteit. Az elnöknek vala­­mennyiökhöz volt néhány meleg­hangú szava. Mayer János lett a Gazdaszövetség elnöke A Magyar Gazda Szövetség Péter- Pál napján tartotta Bernáth István elnöklésével, Pestvármegye közgyű­lési termében rendes évi közgyűlé­sét. — A közgyűlésen nagyszámban megjelentek vidéki küldöttségek és gazdák. Miután Vancsó Gyula dr. igazgató és Ihrig Károly egyetemi magántanár, titkár előadásában tu­domásul vették a szövetség múlt évi működéséről, zárszámadásáról és költségvetéséről szóló jelentést, megválasztották az igazgatóválaszt­mányt és a számvizsgálóbizottságot. Az elnöklő Bernáth István bejelen­tette, hogy a szövetség elnöki tisz­téről lemond, tekintettel egyrészt a»ra, hogy vissza kíván vonulni az aktiv működéstől, másrészt mert más irányú elfoglaltsága akadályoz­za őt a vezetés kifejtésében. Ezután visszapillantást vetett az agrármoz­galom történetére, majd megemléke­zett azokról a férfiakról, akik a szövetség munkásságában hervadha­tatlan érdemeket szereztek. Szomjas Gusztáv felszólalása után a köz­gyűlés egyhangú lelkesedéssel Ma­yer János földmivelésügyi minisztert választotta meg a szövetség elnö­kévé, akit küldöttség hivott meg a közgyűlésre. A miniszter üdvözlése után a miniszter indítványára tiszte­letbeli elnökké választották Bernáth Istvánt. Kaposvár, julius 1. A közigazgatási reformról szóló törvényjavaslatot a képviselőház, mi­előtt nyári szünetét megkezdte voln?v tudvalévőén országos határozattá emelte. Rövid idő kérdése, hogy az országos határozatból törvény lesz s miután a belügyminisztériumban már régebben dolgoznak a közigaz­gatási reform végrehajtási utasítá­sain, julius első napjaiban előrelát­hatóan ez is meg fog jelenni. A városnál és megyénél csak azt Kaposvár, julius 1. Vasárnap délelőtt 11 órakor, amint azt már napok óta hirdeti a Fő-utcában kifeszteitt vászonfelirat, megnyílott a régi polgári fiúiskolá­ban a kerületi iparostanonc kézi­munka és rajzkiállitás. Eltérően a múlttól, ezévben nemcsak a kapos­vári iparos tanulók állítottak ki az emelet két termében szemet és lel­ket gyönyörködtető anyagot, de ,a földszint három termében ott lát­juk: Tamási, Hőgyész, Babócsa, Len­gyeltóti, Szigetvár, Bonyhád és Ba­­latonboglár iparos tanulóinak .gyűj­teményét és jóleső érzéssel sietünk megállapítani a falu fiatalságának ki­állítása éppen azt a fejlett, éppen azt a nagyvonalú, »szelpb jövőt« tük­rözi felénk, amit a város fiatalsága ed. És még egyet: a kerületi rajz­­kiálltiás egy egész kerület iparos ta­nulóinak anyagát hozta össze 7 köz­séggel és Kaposvárra egylütt, köny-Kaposvár, julius 1. Kecskeméten, ebben a gazdag al­földi városban, ahol a tuberkulózis­nak leggazdagabb az aftása, gyűl­tek össze az idén azok az orvosok, akik a tüdővészellenes mozgalmat ve­zetik ebben az orzságban. Kapos­várról dr. Csurgó Jenő utazott el a gyűlésre, amelyen igen sok, érté­kes előadás hangzott el Magyaror­szág legkiválóbb orvosai szájából.. Dr. Csurgó Jenő, a somogy­­megyei tüdővészellenes mozgalom; várják, hegy megjelenjen a közigaz­gatási reform végrehajtási utasítása s nyomban megteszik a szükséges előkészületeket a törvényhatósági vá­lasztásokra. A törvényhatósági vá­lasztások ugyanis uj névjegyzék alap­ján fognak lefolyni, tehát előrelát­hatóan az uj választói névjegyzék összeállításáról kell gondoskodni. Uj választói névjegyzéket fognak készí­teni a virilisekről is, akik maguk kö­zül Választják mej a törvényható­sági bizottság virilis tagjait. ,nyebb, egységesebb a bírálat, >az esetleges eltérések korrigálása és a külömbségek kijavítása. A magyar ‘miunkás fiatalság tanítói előtt . és mindazok előtt, akiket illet a »szebb jövő« nevében is leemeljük a kala­punkat. * Délelőtt 11 órakor felzengett a »Hiszekegy«, majd Vétek György dr. polgármester üdvözölte Förstner Ti­vadar országos iparoktatási főigaz­gatót, a kormány képviselőjét. Sebők Jenő vezérigazgató az iparosok, Csukly Gyula a tanítók nevében be­széltek, melyekre Förstner Tivadar főigazgató válaszolt és nyt'otta meg a kiállítást. A kiállítás megiekintiés« után társasebéd volt az Iparosszék­házban. Megemlitjük még, hogy a díjazást és a biráíóbizottság dönté­sét lapunk holnapi számában közöl­jük. tudós és lekes vezetője és irányítója, akinek sokat köszönhet e nagy tuber­kulózis halandósága megye, a kö­vetkezőkben mondotta el tapasztat latait és megfigyeléseit: Amilyen kel­lemes benyomást tett rám és minden kongresszusi résztvevőre az a rend­kívül szives fogadtatás, amely már a föllobogózott állomásnál mutatta meg e város igaz, magyar vendég­szeretetét, ép oly lesújtó volt az a tapasztalat, amit azonban ottartóz­­kodásom végére hagytam, hogy e Gazdag anyaggal, fényes eredménnyel nyílott meg a kerületi Iparostanonc« rajzkiállitás Mentsük meg a tüdővészes gyermekeket... A kecskeméti tukerkulózls kongresszus tanulságai ­­Dr. Csurgó Jenő, a kaposvári tüdővészellenes moz­galom vezetője beszámol tapasztalatairól — Még egy emelet a pavillonnak — Sürgős az erdei iskola felállítása — A társadalom sürgős segítségére van szükség hatalmas és dúsgazdag városnak aligha európai színvonalon álló kór­háza vanv csatorna és vízvezeték nél­kül. de az egész városban csupán egy szálloda van, de sem vízvezeték, sem csatornázás nincsen és a tüdő­­vész pavillonja a kórháztól jó pár kilóméternyire van, de a gyönyörű széles utak mellett úszó porfelhők és sok minden egyéb modern higié­nikus elmaradottságok megmagya­rázzák azt a feltűnő nagy halálozási arányszámet, amellyel e szimpatikus város az orszá’ghan elnyerte a leg­­szomorúbb elsőséget a tuberkulózis­halandóság terén. . jó volt látni és jó volt örülni a távolból is annak a feltűnő nagy előnynek, amelynek Kaposvár e té­ren örvend, amely nem is ismeretlen a tuberkulózis-mozgalom vezetői előtt, akik többizben ki is fejezték nekem őszinte elismerésüket, amelyet személyesen e város vezetőségének is kimutatandó, jövőre itt, Kapos­várott szándékoznak kongresszusukat megtartani, hódolva és büszkélkedve egy eredményes tüdővészellenes mozgalom sikereivel. Az előadások átöleltek mindentj <ami csak a tüdővészellenes mozga­lommal összefügg, tehát nemcsak a betegség gyógyításával, de annak szociális tényezőivel, a jövő felada­taival, a nagy fegyverkezéssel és föl­készüléssel is foglalkoztak. És itt újra és újra felhangzott az az igaz­ság, amit én oly sokszor hangoztat­tam: lakást és lakást, azután férőhe­lyet és erdei iskolákat. A tuberkulózis: népbetegség,ame­lyen e megcsonkított országban ;a trianon keresztje csak még jobban a szegénység átkával nehezedik, a szegénység peeing a legjobb talaja ennek a mérges és fertőző gombá­nak, amelyet kiirtani nem elégséges sem az orvosi tudomány, sem annak minden uj vívmánya, de a leküzdésé­hez éppúgy kell a helyes népjóléti kormányzás, mint a társadalom ré­széről a legmelegebb megértés és a legodaadóbb áldozatkészség és az orvosi tudománnyal való nemes együttműködés. Magyarország legkiválóbb bel­gyógyászai, sebészei és orvos-szo­ciológusai bemutatták a legfrissebb kísérleteiket és azok eredményeit. Ezek sorában a legnagyobb érdek­­ődést a sebészi beavatkozások revi­deált eredményei keltették. A mell készítése továbbra is folytatja eredménydus terjedési útját, mig a tüdőplombálás most indult műtétje máris jó eredményeket mutat és a tüdő szétesési folyamatainál igy nagy és sofcszor életmentő hivatás vár rá. Szenzációs hatást keltett és mesz­­sze terjedő következtetésekre adott alkalmat a gyermektuberkulózisról szóló felolvasás, amely nemcsak azt mutatta ki, hogy mennyire fontos az iskolaorvosi intézmény, amikor is az iskolásgyermekek között sok tenn­­járó és panaszmentes fertőző, nyílt :uberkulótikus gyermeket találtak, de komoly megfontolást váltott ki az a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék