Somogyi Ujsag, 1929. augusztus (11. évfolyam, 172-196. szám)

1929-08-01 / 172. szám

XI. évfolyam • 172. szám Ara S fillér Kaposvár, 1929. augusztus 1, csütörtök előfizetési árak: KERESZTÉNY POLITIKAI NAPILAP Egy bora 2 pengő, negyedévre 6 pengő, postán vagy i—wa—— házhoz szállítva — Hirdetések díjszabás szerint Felelős szerkesztő; Iff. E61Y ERNŐ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Kaposvár, Korona-utca 7. szám Interurban telefon S. szám Magyar a magyarral ne pereskedjék Van egy székely közmondás, Japieiy úgy szól, hogy »a székely ember meghalt, de a pere hem«. Ez a közmondás azt jelenti, hogy ha székely ember egyszer megindít egy pert, akkor — elviheti a per a va­gyonát, az egészségét, az életét, de a székely ember a pert még haíá'a után is folytatja. Valami hősies ha­sonlatosság van a pereskedő szé­kely ember és Csaba királyfi legen­dája kőzett. Csaba királyfi seregé­nek katonái még haláluk után is har­colnak és a mérhetetlen világűrben sietnek székely testvéreik, mir gyár fajuk védelmére. Csaba királyfi legendája egy örök Ígérvény a magyar Glóbusz lakói­nak, hogy tudja meg mindenTiarcoló magyar, hogy amikor legkevésbbé várja, akkor jönnek seg tségére a ie­­vegő-égen keresztül Csaba királyfi vitézei. A perlekedés nemcsak anya­giakban teszi próbára a magyar 'em­bert, de anyagi leromlásán keresztül, lelki ellenálló képességét és a nagy magyar ügy iránti fogékonyságát is összemorzsolja. Ezért értékes és min­den magyar vonatkozásban megszív­lelendő az a javaslat, hogy »magyar a magyarral ne perlekedjék«., > A iuxusidők, a patópáli kedélves­­kedések, a nemtörődömség korsza­ka lejárt. Vagy egész marokkal meg­fogjuk az élet üstökét és 'akkor lé­pést tarthatunk az élet megpróbálta­tásaival, vagy odadobjuk a ^gyeplőt és akkor a viszonyok ellenséges pa­ripái velünk együtt rohannak az ör­vénybe. Érettünk és helyettünk sen­kinek sem fáj a feje, Ide nekünk így család gyermekeinek, önmagunkért és egymásért kell emésztenünk, vaty felvérteznünk magunkat. Évszáza­dokon keresztül virtust csinálhattunk abból, hegy minő gavallériával tu­dunk vérezni a nyug ti kultúra védel­mében, évszázadokon keresztül bej­viszállyal és pereskedéssel gyengí­tettük egymást, hogy mások, talán éppen ellenségeink ez alatt az idő alatt hízzanak és erősödjenek. Magyar a magyarral ne perleked­jék! Ez a figyelmeztetés az aradi golgota városából robbant ki, nem az egyszerű magyar testvér szólal meg ebben a figyelmeztetésben, ha­nem az anyakebléről leszakított test­vér szava sikolt mindnyájunk fülébe. A golgotát járó testvér, a megpró­báltatások súlyos keresztjét hordoz­va kiált mindnyájunk felé: »Magyar a magyarral ne pereskedjék». Ha kinézünk a nagyvilágba, azt látjuk, hogy a népek és nemzetek végzetes pereskedésének zaja tölti be a Világegyetemet. Minden konfe­rencia végelemzésül egy-egy nagy per, amely per a békeszerződések hekatombáiból táplálkozik. Ha nem tér észre az emberiség, alighanem a székely közmondás válik valóra: a világ összeomlik, de a per él — fov'ább. Az Aradról jövő figyelmeztető szó­hoz, annak megszivleléséhez és be­tartásához nyújtson kisérő zenét az az állapot, amit a nagyvilágítár'elénk. A népek és nemzetek pereskedése közben találjunk egymásra s mi ne Kaposvár, julius 31. A ma reggeli postával egy ne­mes lelkű uriass/onv sorai jöttek el hozzánk száz pengő kíséretében. Rö­vid p'ár szó a hozzánk "c Oldott izenet, arait az alábbiakban adunk: — Sok szerencsét kívánva a kitű­zött és oly hasznos célhoz, küldöm mellékelve a 100 pengőt. * Márffy Béláné (Hencse) cseleke­dete ma uj lelkesedést önt belénk és a kitűzött cél elérésének uj hitével folytatjuk akciónkat tovább. Bízunk abban, hogy a hencsei nagyasszony példáját követni fogja a- Dunántúl leggazdagabb vármegyéjének többi tehetős nagysága is és bízunk fcbban, hogy az elhangzóit szó nem a pusz­tába kiá.tó szava. Éppen ezért felhív­juk ismc'i'Iíen Kaposvár és Somogy-Julius hó 30 án tartotta rnásod'k szakülését Kaposvárott a Kamara ta­nácstermében a Kamara talajmiveló és növénynemesitő szakosztálya. A gazdag tárgysorozat megbeszé­lésére a kamarai t gokból delegált és a közérdekű munkásságuk jutal­mazására választott szakosztályi ta­gokból pontosan 31-en jelentek meg a szakosztályi ülésen. A szakosztályi ülés foglalkozott a »minőségi« búza­termelés aktuális kérdésével. Faber Sándor szakosztályi elnök, m. kir. gazd. akad. tanár az ülést megnyitó beszédében is k tért a minőségi bú­zatermelés fontosságára, majd a tárgysorozat első pontjaként a ka­mara czirányu munkásságát, vala­mint az összehasonl tó fajkisérleíek utján a kamara jövő munkásságát e kérdésben Rajczy Géza l ám arai t.tk'ár ismertette. A tárgyhoz Klad­­h'gg Alajos cukorgyári igazgató, földbirtokos, Manningsr Adolf né­­metbólyi hg. Montenuovó uradalom jószágigazgatója, Darvas Ferenc nagybérlő, Bánó Iván földbirtokos szóltak hozzá. — A szakosztály tagjai élénk helyesléssel vették tu­domásul a Mezőgazdasági Kamará­nak'a »minőségi« búzatermelés ér­dekében Kifejtett munkásságát és azon meggyőződésüknek adtak kife­jez kf hogy csak a külföldön is *kere­­sett, jó minőségű búza termelésé­vel biztosíthatunk a magyar búza részére gondtalan és jó értékesi'éVt. Majd a burgcnyavetőgumóellátás pereskedjünk egymással, hanem fog­juk meg egymás kezét s Sigy vezes­sük egymást a magyar összetartás várába! vármegye hazafias közönséged, hogy fogjanak tüzet és szivük, leikük ere­jével anyagi tehetségeikhez mérten álljanak az ügy szolgálatába. Itt van az augusztus elseje. A ka­posvári közhivatalokban holnap fize­tés lesz. Nem akarjuk hinni, (hogy la magyar társadalomnak az a rétege, kmeíyen áll és bukik ez Uz ország, ne vett volna mindezideig tudomást a »Somogyi Újság« akciójáról. Nem akarjuk hinni azt, hogy sehol,fezeken a helyeken nem akad egy íe.kes er­délyi magyar fiú, aki odamegy tár­saihoz és felhívja őket a repülőgép akcióhoz való adakozásra. Még egy pengő is segít és ennyit bizonyára mindenki el nélkülözhet.' Előre hát és akkor szállani fog a »Somogyvár­­m f gye«. és a burgonyaértékesités kérdésé­ben tájékoztatta a kamara működé­séről a jelenlevők! t Rajczy Géza tit­kár. Ismertette a Barcsi Délmagyar­országi Gazdaíárházszövet! ezetnek nek azon munkásságát, hogy a dél­­somegyi étkezési burgonyái részéi e az olasz piacon tálát mcg'elelő jó értékesítést, melyről a kamara a kör­zetéhez tartozó gazdaközönséget hi­vatalos lapjában, a »Dunántúli Szán­­tóvető«-ben fogja annak idején rész­letesen tájékoztatni. Vér Ferenc kamarai vegyészmér­nök a nrgyobb gazdaságokban be­állítandó azon mütrágyázási terveket ismertette, amelyeket azon célból di­lit be a kamara anyagi segélyezés mellett egyes nagyobb gazdaságok­ban, hogy azoknak megtekintésére a környékbeli kisbirtokosokat összehív­hassa a kamara és a helyszínén tar­tott előadásokkal ismertesse és mu­tassa be a műtrágyáknak termésfo­kozó hatását. Tájékoztatta a szakosz­tályt nevezett előadó a kamarai mii­­trágyabeszerzés egyes részleteiről, felkérvén a jelenlevőket arra, hogy a kamara utján szerezzék be mütrá­­gyaszükségietiiket, mert igy a nagy­mennyiségű megrendeléssel a leg­több kedvezményt tudja biztosítani a kamara a rendelőknek. A tárgysorozat további pontjaiként az őszi takarmánykeverékekkel be­állítandó termelési kísérleteket, va­lamint á takarmányrépa eltartható­sági és termelési kísérleteit tárgyal­ták. Ezen említett kérdések tárgya­lásánál élénk vita f^lődött ki jelen­levők között, mely a kérdés tisztázá­sát vonta maga után. Az indítványok során Rajczy Géza kamarai titkár a kaposvári országos mezőgazdasági és ipari kiállításra hívta fel a jelenlevők figyelmét. Fa­­bér Sándor gazd. akad. tanár, szak­osztályi elnök ped g a kisérletképen Tihany vidékének hegyoldalain be­állított levendula, pirétum termelési kísérleteit ismertette. Leszállt a Szt. Louis Robin A St. Louis Robin repülőgép min­den baj nélkül szerencsésen leszállt a földre, miután julius 13-án reggel 7 óra 17 perckor felszállva, meg­szakítás nélkül a levegőben tartóz­kodóit. Egy jelentés szerint a re­pülőgépnek azért kellett leszállania, mert Robert Son őrnagy, aki a vál­lalkozást pénzelte, már sokalta a világrekord megdöntése óta járó összeget, ugyanis az volt a megál­lapodás a pilótával, hogy minden órára, amelyet a régi világrekordon túl tölt a levegőben, 120 dollárt fizet s ez az összeg a leszállásig már 18.360 dollárra rúgott, Robert Son őrnagy rádió-táviratban utasí­totta- az aviatikusokat, hogy azonnal ereszkedjenek földre. Tíz ember meghalt a hőségtől Newyorki jelentés szerint a hőség tovább tart s Newyorkban tegnap 10 ember halt meg napszurásban. Hatalmas árvíz Indiában Az indiai Sind kerületből kataszt­rofális árvizet jelentenek. Az elmúlt héten több, mint 30 óráigltartó eső zudult a kerületre s egyedül Haide­­rabadban több, mint 100 ház ömlött össze. Hogy emberéletben minő kár esett., még nem állnak rendelkezésre megfelelő kimutatások. Titokzatos gyilkosság Szerbiában Pirotból jelentik, hogy a Nisava partján tegnap este egy súlyosan; megcsonkított férfiholitcstet találtak. A teljesen mezítelen férfinek levág­ták a kezeit és a lábait. Az angol-orosz tár­gyalások A Pravda az angol-orosz tárgya­lásokkal kifejti, hegy az angol köve­telésekre a szovjet ellenkövetelések­kel' fog válaszolni s követelni fogja az angol szovjetellenes propaganda megszüntetését és az angol köröknek az orosz ellenforradalmárokkal valói megszüntetését. Esküvő verekedéssel A Budapesti Értesítő jelenti, a Mai nap írja; Ungvári jelentés szerint Dohos László kertész la! odalm ára hí­vatlan vedégek tolakodtak be, ebből összetűzés keletkezett és a betolako­dók szivenszurták a vőlegény öccsét s azután elmenekültek. Száz pengői küldött özvegy Márffy Béláné lapunk repülőgépakciójára A Mezőgazdasági Kamara növénytermelési és íalajmüve­­lésl akciója

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék