Állami leánygimnázium, Sopron, 1922

A SOPRONI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI a LEÁNYGIMNÁZIUM a ÉRTESÍTŐIÉ AZ 1922/23. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI: SCHWARTZ KÁLMÁN IGAZGATÓ. Hiszünk egy Istenben, Hiszünk egy Hazában, Hiszünk egy isteni, örök Igazságban, Hiszünk Magyarország feltámadásában. Adatok az intézet 1922—23. évi tör­ténetéhez. Az 1922—23. iskolai évet szabályszerű időben nyitottuk meg. Augusztus hó 31-én volt az alakuló értekezlet, utána meg­tartottuk a felvételi és a javító vizsgálatokat. Az I. osztályos felvételi vizsgálatra 57 nyilvános tanuló jelentkezett, akik valamennyien megfejitek az előírt követelmé­nyeknek. , Szeptember hó 1., 2. és 4-én voltak a beírások. A nyilvá­nos tanulók létszáma az előző évhez képest 115-tel növekedett. Ennek oka az volt, hogy a leánygimnáziummal kapcsolatos internátus egy évi szünetelés után ismét megkezdette műkpdését és a soproni Zrínyi Ilona tisztileány- nevelőintézet igazgatósága intézetünkben iskoláztatta 50 növedékét. A tanulók létszámának ezen nagy mértéken való emelke­dése az f. és a III. osztály párhuzamosítását tette szükségessé. Szeptember hó 5-én volt az évnyitó istentisztelet. A tanítás szeptember hó 6-án kezdődött, de mivel, a meg­üresedett történelmi és vegytani tanszék még nem volt betöltve, szeptember hó 21-ig osztályonként csak napi 4 órában tanítottunk. A rendes óraszámban való tanítás szeptember hó 22-én indult meg és a szabályszerű szünetek kivételével megszakítás nélkül folyt június hó 20-ig bezárólag. , A Vili. osztály vizsgálatait május hó 7—12., az összefoglaló ismétléseket június hó 12—27. napjain tartottuk meg. Június hó 29-én volt az évzáró istentisztelet, az iskolai év berekesztése és a bizonyítványok kiosztása. Személyi ügyek. A tanári testületben az előző év állapo­tához képest, a következő változások történtek : A nm. V. K. M. az 1922. évi 1.1. c. 24. §-a értelmében Rodt Lajos beosztott állami főreáliskolai igazgatót, Hümpfnerné Kerestély Olga dr. r. tanárt és Szlimák Lajos r. tanárt még a nagy szünidő folya­mán végelbánás alá vonta, illetőleg nyugalomba helyezte. Rodt Lajos igazgató mint az intézeti igazgató helyettese 2 évnél tovább

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék