Állami leánygimnázium, Sopron, 1924

A SOPRONI MAGYAR KIRÁLYI ÁLLAMI a LEÁNYGIMNÁZIUM a ÉRTESÍTŐJE Az 1924/25. ISKOLAI ÉVRŐL KÖZZÉTESZI : SCHWARTZ KÁLMÁN IGAZGATÓ. Hiszünk egy Istenben Hiszünk egy Hazában, Hiszünk egy isteni, örök igazságban Hiszünk Magyarország feltámadásában. Adatok az intézet 1924—1925. évi történetéhez. Az 1924—25. iskolai évet szabályszerű időben nyitottuk meg. Augusztus hó 31-én volt az alakulóértekezlet, utána meg­tartottuk a felvételi és a javítóvizsgálatokat. Az I. osztályos felvételi vizsgálatok a nm. Minisztérium 19.725—V—1924 számú rendeletére elmaradtak. Szeptember hó 1., 2. és 3-án voltak a beírások. A nyilvános tanulók létszáma az előző évhez képest 7-tel növekedett. Férőhely hiányában az utolsó 3 évben több mint 100 nem- helybeli tanulótól kellett megtagadnunk a felvételt. Ha a nm. Minisztérium az épület délkeleti szárnyát kiépítené és az inter nátus létszámát 100 ra emelné fel, nemcsak sokkal több tanulót részesíthetnénk a nevelés-oktatás áldásaiban, hanem csökkennék az a nagy ellentét is, amely az alsó és a felső osztályok létszáma között mutatkozik. A jelenlegi viszonyok között ugyanis a tanulók nagyobb része csak 4, legfeljebb 6 osztályt végez ; ha az inter- nátus kibővítésével több idegen tanulót vehetnénk fel, okvetet- lenül emelkednék azok száma is, akik a gimnázium összes osz­tályait akarják elvégezni. Az alsó 3 osztály a tanulók magas létszáma miatt párhu­zamos volt. Szeptember hó 4-én volt az évnyitó istentisztelet és az osz­tályok rendezése, 5 én az igazgató ismertette az intézet fegyelmi szabályait, 6-án kezdődött a rendes tanítás, amely a szabályszerű szünetek kivételével megszakítás nélkül folyt június hó 19-ig bezárólag. A Vili. osztály vizsgálatait május hó 18—25., az össze­foglaló ismétléseket június hó 19—27. napjain tartottuk meg. Június hó 29-én volt az évzáró istentisztelet, az iskolai év be­rekesztése és a bizonyítványok kiosztása. Személyi ügyek. A tanári testületben az előző év állapo­tához képest a következő változások történtek : Szlimák Lajos r. tanár, akit a nm. Minisztérium az 1922 évi I. t.-c 24. §-a értelmében még 1922. évi július 1-től kezdődő hatállyal nyugalomba helyezett, de aki mint nyugalmazott tanár is szíves volt tanszékének betöltéséig intézetünknél még két évig tovább működni, az 1923—24. iskolai év befejeztével végleg megvált az intézettől. Ugyancsak az 1923—24. iskolai év végével nyugalomba vonult Schuh Kamilla r. tanár is. "f/TX

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék