Sporthirlap, 1914. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1914-01-05 / 1. szám

2= ©Hal. SPORTHIRLÁP 1. ®sáj»r A spanyol foolballról. Az FTC spanyolországi tará’á aktuálissá teszi, hogy a íootballsrort ter­jeszkedéséről Spanvo’orszánban néhány érdekesebb adatot közöljünk. .Tesszük ezt' annál is inkább, mert a spanyol vezető k'uboljf már elhatározták, hogv a tavasz folyamán Párisban, Brüsszelben és Londonban is szerepeltetni’ fogják színeiket és ezzel polgárjogot szereznek/a spanyol footballsport* rak nemzetközi'viszonylatban. Az angol amatór- csapaíok közül eddig a/Corinth’iánok, New Crusa- dgrs, Civil Service, Lc-don Nomads, Bromley, Plumsiend, New Brompton és Hampstead csapatai játszottak a különböző spanyol városokban, azon-' kit dl kirándulást; tettek a Spanyol városokba á Racing Club de BruxeHes, a pragai Sp'arta és r.e’nány délfrancia csapat. A csapatok kerületekbe vannak beosztva, a melyeknek központi igazgatá­sát Madridban végzik. Az egyes kerületek győz­tesei elődöntő- és dönlőmérkőzésoket látszanak. A Bilbao Athletic Clubnak van a l gszcbb pályája r,2 északi-egyesületek kört, az építkezés-* költségek 80.000 pezetát tettek ki. A San Sebastiani pálya 2Ö.CXX) pesetába kerüít. A Bilbaói Klub különben egyike a leggazdagabb spanyol egyesületeknek, a melynek Madridban is van fiókja. Vagv 30 klubja vari az északi kerületnek, a melyek közül emlí­tésre méltó még a fentieken kívül a Racing Club Trunbcn, a Trun Sporting Club, az Arenas FC és "a Deportivo, mindkettő Bilbaoban. A legjobban fej­lett azonban a footballsport talán Catalóniábnn, Barcelonában és környéken. Felemlítünk még ne­hány klubot, a melyeknek neveivel a közel jövőben talán találkozunk. Barcelona FC, Espana FC, Depor­tivo Es-anol Universily, Madrid FC, Athletic Club Madrid, Soctedar Gimnastieo, Vigo FC, Fortuna de Vigo, Reál Club de Corunna. Annak idején a híres kakasviadalok iránti érdeklődést Sheffieidben hattérbe szorította a footballsport. Úgy latszik, hogv ugyanez a varázsere e mutatkozik a fooíballnak a spanyol bikaviadalokkal szemben is, mert a m:g azelőtt például San Sebastianban kizárólag a bes­tiális bikaviadaiok iránt nyilvánult meg a tüzes* vérü spanyolok érdeklődése, addig ma már ezer­számra akad látogatója a íootball-rriórkózéseknek is, sőt éppen ‘ San Sebastianban a footballsport szemmelláthatólag kiszorítja a bikaviadalokat, Bilbaoban ezelőtt kivétel nélkbl minden vasárnap rendeztek bikaviadalt. Ma már csak a .nyári hó­napokban és elvétve télen rendeznek ilyen barbár mutatványokat. Szóval háttérbe szorul a loojbali (térhódításával a bikaviadal és a Epanjjrololaf nem­zeti labdaiatéka — a pelota. Foothallbabona. A Kotts Cdunty játékosait ygy ottani fogtechn'kus cgy-cgy ébenfából készített gyűrűvel ajándékozta meg, a mélynek külső bur­kolatát elefántcsont-fogakkal ellátott miniatűr száj díszíti. Állítólag ez a talizmán fogra a Nőtte Countyt az English Cup-mérkőzések folyamén a vereségtől megóvni. Vederemről Segély az ÉTC-nek és a Hungáriának. Az Erzsébet falvai Torna Clubnak 250, a bécsi Hun­gária Sport Clubnak 3CC korona segélyt szavaséit meg a tanács. Az azelőtt jómódú IJTC-t a Pest- környékbe való beosztása viselte rtfeg annvjra, hogy segélyre szorult, A bécsi Hungária magyar egyesület. Az MLSz az osztrák szövetségnél tuda­kozódott előbb felőle, a honnan kedvező válasz jött Jövőre a Hungária segélyét 500 koronára emelik. A gyári paragrafus és a Tatabányai SC, A KAOE megfelebbeztc az intéző-bizottságnak azt a döntését, hogy a Tatabányai Soort Clubra nem alkalmazta a gvári paragrafust. Az intéző-bizotiság elismerte u^yan, hogy á I ata bányai Sport Club tényleg olyan csapat, a melyik az úgynevezett gvárí paragrafus körébe tartozik, azonban elévülés címén már nem akarta alkalmazni rája. A tanács n KAOE felebbezésére újból vissza adta az ügyet intéző-bizottságnak tanulmányozás végett Nem lehetetlen tehát, hogv a Tatabányai Sport Clubra ráhúzzák a gyári paragrafust,*a melynek értelmé­ben csak az a játékos igazolható a részére, á ki már előzőleg legalább egy éve van Tatabányán alkalmazásban. az AMERIKAI BUFFET KIRÁLYÍJ 67 Minden utánzás dacára mégis csak a legol­csóbb buffetja Budapestnek, mert hideg és me­leg, francia és magvar konyhájából a légizletesebb és legolcsóbb ételeket tálalják fel éjjel-nappal Sporttáreaságok találkozóhelyeI Büntetés a levonulásért. Megdorgálta az MLSz tanácsa a BTK, a Rá'o^c ahai SC, a VI. kér. FC és a Nagyszebeni SC-ot, mert a pályáról levonul­tak. Heves vita fejlődött a BTK második csapatá­nak levonulása miatt Ez ugvanis a BTK intéző­jének határozott utasítására történt. A tanács tag­jainak egy része azt kívánta, hogv a BTK utasit- tassék más intéző bejelentésére. Csányi dr. főtit­kár kérésére azután a tanács elállóit ettől a radi­kális lépéstől. Nem mindig előnyös az áremelés. Az Aston Villa—Derbv Countv-mérkőzésen az igazgatók ka- rácsonvi .rekordbevételt* reméltek és 1 shillingre emelték fel a legolcsóbb helyárát. Ez azonban megbosszulta magát és összesen csak 12.000 né­zője akadt a mérkőzésnek. A bevétel ennek meg- • felelően csak 14.000 koronát tett ki. NépteJen tanácsülés. Ugyancsak meglátszott a legutóbbi tanácsülésen, hogy . holtszeronban va- gvunk. Az érdektelen tárgysorozat miatt éppen csak hogy határozatképes volt az ülés. A durva hang. Megfelebbezte — mint megírtuk — az Erzsébetvárosi Sport Club az intéző-bizott­ságnak a Szeiffert-ügyberi hozott Ítéletét. A felcb- bezésében azonban olyan hangot használt, hogv a tanács nem csak hogy elutasította a felebbezést> hanem egyúttal meg is dorgálta érte az ESC-ét Ne sértegesd a bfrót. A Szolnoki MÁV és a Kecskeméti Munkások bajnoki mérkőzésén a szol­noki játékosok közül három játékos Gerő Miksa bírót megsértette. Gerő az MLSz fegyelmi bizott­ságán kívül még külön beperelte a járásbíróságnál becsületsértés miatt Pető, Ferenc és Finaiy Miksa játékosokat. Előbbit száz korona, utóbbit ötven korona pénzbírságban marasztalták el A fegyelmi bizottság Petőt és Finalvt junius 1-ig, a harmadik játékost, Bcíchnitz Miklóst pedig ápr lis elsejéig tiltotta el a játéktól. Szolnok megfelebbezte az ke­letet, a tanács azonban nem volt kegyelmes han­gulatban és a felebbézést e’utasitotta. Balesetek a karácsonyi angol ligamérközé- seken. Az angol ligáért küzdő csapatok a kará­csonyi ünnepekre is ki vannak sorsolva és künnven megeshetik, hogy egynéinelyik csapatnak karácsony nagyhetében három mérkőzést is kell egymást követő három napon lejátszania. Az ilv megeről­tető mérkőzéseken természetesen könnyebben1 tör­ténnek kisebb-nagvobb sérülések. így értesülésünk szer’nt Johnstoiv az Everton balösszekötőié a lábát ‘törte és ugvanígv járt M’Fayden, a Preston North End kitűnő hátvéd’e in. Everton Manchester United éjién játszott, Preston North End Blackbum ellen. Blackburn-Rovers pozíciója a ligabajnokság­ban a karácsonyi ünnepekben szerzett öt pontjá­val nágyon megerősödött és most 21 mérkőzés után 29 ponttal vezet Sunderland 26 pontja előtt- A legeredményesebbén Shea szerepelt a csatárok közül, a ki a karácsonyi mérkőzések folyamán hét goalt lőtt és az idei goalíövők között 20 goallal a rekordot tartja. Egy elmarad £ bajnoki mérkőzés. Az Erzsébet­városi TC-Hellas AC IV. osztályú bajnoki mér­kőzést az őszi szezonban nem bonyolították le, rriert a kisorsolt napon a mérkőzésre kijelölt pálya hasznavehetetlen volt és más terminusra pedig a Hellas AC nem akarta kiállítani csapatát. Az .in­tézőbizottság valószínűleg az ETC javára írja a mérkőzés 2 pontját. Óvás — rossz bíró miatt. A Droguisták SpE elvesztette december 7-én a BKVT ellen lejátszott baínoki mérkőzését. A vereségben azonban rém tud megnyugodni, és a mérkőzés ellen óvást je­lentett azon a címen, hogy Koch Lajos, a méi kő­zés birája -josszul ’átta el tisztét Az óvást a biró- bizoítság minden valószínűség szerint elutasítja, mint a hogy az elmúlt heten elutasította a FIÁK óvását is, a melyet aJBEAC ellen elvesztett mér­kőzés után nyújtott be azon a cimeri, hogy Gorszky Tivadar rosszul bíráskodott. Az MLSz évi rendes közgyűlését február egyik szombatján tartja meg. A tanácstagságra vonat­kozó ajánlóleveleket az egyesületek január 29^g tartoznak beküldeni. '■/ A* ETC Szombathelyen. Az Erzsébetfalval Torna Club a tavaszi szezonban első vidéki mér­kőzését Szombathelyen a Szombathelyi Spo^-t Egy­lettel tartja. ) GrunwaSd Miksa visszavonul. A BAK intézője hír szerint a közel jövőben teljesén visszavonul a BAK footballügyeinek, a vezetésétől. Utódja .Pus­kás István, a jelenlegi helyettes intéző less. \ Feljeentés Taffe! Miksa ellen. Am.ker.TVE feljelentette az MLSz-nél Taffel Miksa szövetségi bírót, az FTC tag át, iátékoscsábiíásért. A III. kér. Taffelt okolja, a m'ért egvik legjobb játékosa as FTC részére irt ala nyilatkozatok V "T Uj intéző. Spitzer Andor lett a Hirsch és Frank cégcsapat ui foolballintézője a lemondott Machő Alajos helyett. Címe: VI., Aréna-ut 128 (Hirsch és Frank-gyár.) Visszavont átigazolási kérelem. F-iedmann Sándor a TTC fedezete az FTC részére kért átiga­zolási kérelmét visszavonta. A TTC-nek egyelőre nem lesz sok haszna, mert a katonáskodó Fried- mannt időközben Komáromból visszahelyezték Dél-Tirolba. Egy megkésett levél. Hónapokkal ezelőtt az MLSz kérdést intézett a német szövetséghez, hogv lehetséges volna-e a k^-sonyi ünnepek alatt Né­metországban megyar— német reprezentatív mérkŐ* zést tartani. Egyúttal reván3 méikőzést is felaján­lott a tavaszi ünnepek egyikére. Már mindenki ei., feledkezett a dologról, a mikor december 23-éj megérkezett a németek válasza, a melyben értesii tették a szövetséget, hogy a karácsonyi ünne pit alatt lehetetlen válogatott mérkőzést rendezni, mert a német csapatok el vannak foglalva. Uj vidéki egyesület az MLSz-ben. A Pozsonyi At'etikai Club felvételre jelentkezett a szövetségnél, Strasser Emil a Nagyváradi AC jóképessógü játékosa bejelentette a szövetségnél, hogy az MTK részére beadott átigazolási kérvény nem tőle ered A szövetség ennek alapján az átigazolási kérelmet megsemmisítette. A Törekvés téli tréningje. A Törekvés csa­pata nem tölti tétlenül a téli pihenőt sem. A játé­kosok Löwenrosen Károly vezetésével vasárnapon* kint turista kirándulást rendeznek a környékbeli hegyekben, a mi nagyszerű tüdótréning a játéko­soknak. Az elmúlt vasárnap Dömsödön voltak], Szeitíer Károly Temesvárt. Szeitler Károjiyt, az FTC játékosát, mia’att az FTC túráján részt vett, hivatalából áthelyezték Temesvárra. Szeder­nek, ha megjön a túráról azonnal Temesvárra kel| utaznia. i A figyelmes FTC. Az FTC külföldi turájial- kalmával több helyről képes lapon üdvöcAJpp/: MTK elnökét, Brüll Alfrédot Érdekes, hogy Erű több képeslapot kapott az FTC-től, mint a sajt csapatától. A Törekvés Lembergben. A húsvéti keítŐ3 ün nepekre a Törekvés meghívást kapott LembergbőL A Törekvés a meghívást elfogadta. Hogy kik lesz­nek az ellenfelei, azt később allapitják meg. < Az Ékszerészek öröme Nagy az öröm az Ék­szerészek Sport Clubjában. Legiobb jáíákcsát, Weisz Aladárt katonáéktól kiszuperálták azon a címen, hogy „gyöngék a lábai*. IFJÚSÁGI LABDARÚGÁS. Fegyelmi bizottság az ILSz-ben. Az ILSs fe­gyelmi bizottságot alakit, a mely működését tv ja­nuárban tartandó rendkívüli közgyűlés után fogja megkezdeni Eddig az intéző bizottság Ítélkezett az ILSz kötelékébe tartozó egyesületek és játékosok fegyelmi ügyében, de az utóbbi időben a játékosán és az egyesületek számának növekedése folj Á* annyira megszaporodott a munka, hogy ennel'-éso intézése csak az intéző bizottsági, üléseknek Pvé. éjjeli órákig való meghosszabitásával vált lehetsím] Ez kényszeritette az ILSz-et arra, hogy fegy^rcú bizottságot alakítson, a mely a játékosok' fegy:or*- ügyeivel foglalkozván, csökkenti az intéző bifthb ságnak munkáját, a miáltal módot ad a fontol* ügyeknek részletesebb és pontosabb kezelésért Já­Az ILSz márciusig nem ad ki játékost. F^oz tikosok kiadatásának megnehezítésével többért foglalkozott már az ILSz, Ennek r ';t ti£*' ’ látta szükségét, mert az ifjúsági egyesületek- *s®L tői folytonosan panaszkodtak, hogy jobb iátékoiaJI kát az MLSz egyesületek oly nagy tömegben vonj jak magukhoz, hogy iátékos-anyag hiányában egyJ süiciüknek fennmaradása lehetetlenné válik, M A második fő ok pedig az volt, hogy a nagjl egyesületek intézői leigazolják az ifiuség* játékosé* kát az MLSz-nél anélkül, hogy a megállapított ki*’ adaíási dijat az ILSz-nek lefizették volna. Ezeket körülmények indították az ILSz tanácsát arra • f elhatározásra, hogy kötelékéből iáiéhoz', as MI részére 1914. március l-ig nem ad lei,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék