Sporthirlap, 1918. január-június (9. évfolyam, 1-25. szám)

1918-04-15 / 15. szám

13, szám SPORT HÍRLAP ATLÉTIKA A versenyzők díjazása. Eléé volt a vasérmekből. — Tisztességes díjazást a versenyzőknek. — Nyilatkoznak az atléták. A versenyek díjazásáról irt cikkünk­nek élénk visszhangja támadt az atléták körében. Sokan szóbelileg fejezték ki meg­elégedésüket, hogy a kérdést szőnyegre hoztuk, többen pedig levélben buzdítanak, hogy folytassuk akciónkat mindaddig, mig el nem érjük, hogy az atléták teljesítményeit megfelelő dijakkal honorálják. Kispuska Géza a MAC bajnok futója hosszabb levélben helyesli a cikk tartalmát és mint aktív atléta kér szót. Levelében elis­meri, hogy amatőr atlétának nem szabad a dijak értékét nézni, de kérdi, hogy a szövet­ség előtt mindegy, hogy valaki nemzetközi versenyen-e, vagy bajnokságban győz-e, vagy kezdők versenyén, és nincs-e nagyobb értéke egy rekord eredménynek, mint egy „pimf“ harmadrangúnak. Ha igen, akkor a többet és lelkiismeretesen dolgozó atléta nem érdemel-e kiváló teljesít­ménye után külömb dijat, mint egy kezdő. Megértette a MASz állásfoglalását a háború első napjainak hevületében, de azóta négy év múlt el. És ha régen a nagyobb verse- nyékén ■ megfelelő volt a díjazás, miért ne lehessen most is! • Engedje meg a szövetség — írja Krepuska — hogy bizonyos standard eredmények el­érése esetében kaphassanak a győztes ver­senyzők ezüst érmet is, és még szigorúbb standardok mellett tiszteletdijakat is. így el­érhetjük, hogy itthon levő atlétáink komolyan fognak dolgozni és közreműködnek atlétikánk színvonalának emelésén. Ha ma drágábbak a dijak, hát adjanak csak azok az egyesületek, amelyek bírják anyagilag és szívesen adnának. Legyen keve­sebb verseny, de elfogadható díjazás, akkor sikerültebb versenyek mellett a közönség érdeklődése is nagyobb lesz és igy ami az egyesületeknek elvész a vámon, megtérül a réven. Vértes Jenő, az MTE sprintere is levélben fejtette ki nézetét. Első sorban javasolja, mondja ki a MASz atlétikai szakosztálya, hogy az első három helyezettnek a dij feltét­lenül kiadandó. Vele is megesett, hogy jó idő mellett mell- szélességgel lett második és még sem kapott dijat, mért kevés volt az indulók száma. Más­részt ö is helyesnek tartaná az ezüst érmes díjazást. Ma nem egy régi atléta azért nem versenyez, mert régebben kezdő ifjúsági atléta koréban szebb dijakat kapott, mint ma a bajnokok. Sportol, de ócska vasakért nem versenyez Versénydijat minden némileg magát meg­becsülő atléta elteszi emlékbe, de a mai íz­léstelen vas, vagy imitált vas érmeket gar­madával nyerni és megőrizni nem érdemes. Inkább nem versenyez. Az első két levél tartalmához hasonló tartalmú levelet írtak m égAltay Géza (MAC) sulydobó, Kurunczy Lajos a Törekvés baj­nokfutója, Lóránt László (MTE) és mások. * Az atléták körében tehát közóhaj, hogy a MASz szakosztálya a versenydijazások terén további engedményeket tegyen. Ugyan a je­lenlegi szakosztály a kérdésben újabb állás­pontot nem foglalhat, de április 18 án összeül a tanács, talán foglalkozhatna a kérdéssel, vagy utasíthatná az újból megválasztandó szakosztályt újabb állásfoglalásra. A birkózó szakosztály már megengedte a díszített ezüst érmes díjazást is. Pedig azt hisszük, a birkózók éppen olyan igazolt ama­tőr tagjai a szövetségi egyesületeknek, mint az atléták. Ami jól esik az egyiknek, az a másiknak is jó. Legyen az atléták és birkó­zók részére megállapított mérték egyforma. Hiszen az egyesületek egy tekintélyes része szívesen adna rendesebb versenydijakat, csak a szövetség megengedné. Annál inkább, mert nemzetközi versenyeken külföldi neves atlétáknak még sem való vas érmeket, vagy legjobb esetben bronzérmeket adni. B. Ö Terminus egyeztetés a MAsz-ban. Szerdán este tartotta a MASz titkán értekezletét, amelyen az egyesületek bejelentették és összeegyeztették a tavasszal és nyáro 1 rendezendő versenyeiknek tér-. minusát. Az értekezleten képviselve volt az FTC, MAC, MTK, MTE OTE, valamint a Debreceni TE. Az egyesületek nagy versenyrendezési kész­séget mutattak fel és augusztus végéig úgyszól­ván minden vasárnapot és ünnepnapot lefoglal­tak versenyrendezésre. A bejelentett pályaver­senyek igy oszlanak 'meg.' MAC, i.TK, OTE 4—4. FTC 3. MTE 2, DTE 1 pályaverseny ren­dezésére vállalkozott. A szövetség megrendezi tavasszal az if,usági és szenior bajnokságokat. A gazdag piogrammot kiegészíti még az MTE rendezésében két országúti futóverseny és az FTC két országúti gyalogló versenye. Az értekezleten részben megállapodás törtért az őszi versenynapokra is, ez azonban esetleg még változást szenvedhet. Örvendetes megállapodást kötöttek az egye­söletek jelen vo’.t képviselői: Zuber (MAC)> Goldmann (MTK), Biunner (FTC), Léváy (MTE) és Seidl (OTE) a statisztikai harc elfajulásának megakadályozására, Zuber Ferenc a MAC ré­széről inditváryozta. hogy az egyesületek álla­podjanak meg bizonyos feltételekben, hogy a hegemóniáért vívandó küzdelem a tavaly jelent­kezett túlzott és helytelen statisztikai harccá ne fajulhasson. Ajánlotta, hogy az egyesületek körülbelül egyforma mértékben foglaljanak le napokat, egy egyesület se rendezzen két napos versenyt és a. versenynapokon a versenyek száma se Jegyen több egy megállapítandó szám­nál.- Az értekezlet elfogadta Zuber indítványát cs mindjárt meg is állapodtak, . hogy tavasszal és nyáron legfeljebb 15, ősszel pedig csak 14 versenyszámot Jrnak ki egy versenynapra. : Zuber elfogadott indítványa rémélni engedi, hogy az egyesületek az idén, okulva a tavalyi példán, nem süjyednek le a Statisztikai harc értéktelen hínárjába, hanem komoly versenyek keretében törekednek majd az elsőbbség meg­szerzésére. Aki a becsületen megvívott küzdel­mekből kerül majd a statisztika élére, az emelt fővcl tekinthet vissza az elmúlt eseményekre. Tanácsülés a MASz-ban. A MASz tanácsi áp­rilis 18-án tartja első ülését a háború folya­mán. Az ülés tárgysorozatán szerepelnek a MAC ielebbezésc az egyéves átigazolás ellen, az uj szakosztályok megválasztása, közgyűlés előké­szítése, titkári és pénztári lelentések, esetleges indítványok, folyó ügyek. Remélhető, hogy a Jövőben a tanács ismét gyak abban tart ülést cs a szakosztályok a helyzet kényszerűsége foly­tán nem kerülnek ismételten olyan helyzetbe, hogy hatáskörükbe nem tartozó ügyekben hoz­zanak határozatokat. Eljegyzés, Altér Dezső hadnagy, az FTC volt atlétája, eljegyezte Kandel Ilonkát Megnyílt Budapest legújabb látványossága! KERTÉSZ II. BÉKE PINCE elnevezéssel a volt Stemhardt-mulató fényesen átalakított helyiségében á Magyar Labdarugók Szövetsége házban Vili., Rákóczt-ut 63. szám alatt Budapest legkedélyesebb reggeli, ebéd és vacsorázó he ye. Sportegyletek találkozó helye. — Kecskeméti Rác Józsi muzsikál. Minden időben frissen csapol! sör. Az egyórás (utó rekord. Hosszabb ideig úgy tudta a ASz irodája, hogy az egyórás íutás rekordja Lovasa Antalnak (MAC) 16.460 méte­res eredménye, mert Lovassnak 1913. ősszel el­ért 16.873 méterés eredményéről szóló hitelesítő jegyzőkönyv hollétéről senki sem tudott. A múlt héten dr. Szerelemhegyi igazgató megtalálta a 16.870 méteres eredmény hitelesítését tartal­mazó jegyzőköyvet. Tehát az egyórás futás rekordja 16.870 méter. Közé iskolai verseny. A II. kér. forcái iskola intézeti csapatok részére kedden mezei futóver­senyt akart rendezni a Margitszigeten. Ám a sziget igazgatósága nem engedte meg, hogy a sétányon fussanak, eztrt a. rendezőség a ver­senyt mint pálya távfutó versenyt bonyolította le. Eredmény : 3 km. hármas csapatverseny kez­dőknek. I. I, kér. gimnázium 14-2 J-3 = 6 pont . Egyénileg: 1. E: ős János (1. kér.) 11 p. 10pip­ik Könye György (I. kér.). 3. Kuchinka C.ynla (I. kér ). 4. KörnyeiN. (If. kei.keresk.). 4 ku. hármas csapatverseny' haladóknak. 1- II.’ kér. főreál I-f-3 + 4 =*= 8 pont. 2. I", kér, féreg!. Egyénileg. 1. Buday Elegjér (II, kér. reál) 14 p. 58 mp. 2. Hamang József (IV. kér. főreál). 3. RoK Aiadár (If. kér. toreál) 4. Kunz Ferenc (II. kér. íöreál). Nem indulhatott Körívéivé? Pál (MTE) a mezei futóbajnokságban, mert egy nappal a bajnok­ság előtt műit üdülő beteg katonát további ke­zelésre Rózsahegyre vezényelték. Morár Teofil hadnagy, a BEAC'kiváló súly* í.tlétája, jelenleg Budapesten tartózkodik, mint sebesült. Sérülése már annyira javult, hogy is­mét trenirozhatik. Régi formájától még messze jár Morár. a tavaszi versenyekben azonban hiz- tosan részt vesz. Uglár balesete. Uglár'István, az FTC-nek nem­régen feltűnt futója a múlt héten, baleset kö­vetkeztében, a lábát törte. Uglár, mint építő ipari gyakornok épületen dolgozott, ahol egy állvány a lábára esett és térdben törést oko­zott. Uglár az idei mezei futóversenyeken buk­kant fel az ismeretlenségből és az FTC ifjúsági csapatának volt egyik erőssége. Brausz után a csapat legjobb futója volt. Pályán tréningben már is figyelemre méltó formát mutatott. Bal­esete, sajnos, hossz ujidöré lehetetlenné teszi szá­mára a versenyzést. 7. •Mai. Fényképezőgépek objektivek, prizmái látcsövek a leg- olcsóbban kaphatók. Veszek zálog' | jegyet és cserélek. CWP^JPHATSCHEK NÁNDOR optikai fényképészeti szaküzlet* audaeest. EmébeMcörat 33. n. (Keyal Orfeum mellett.) VÁRADY BÉLA töhercegi udvari szállító divatáru kereskedő sport nyakkendői foulardbóf. Folytonosan változó újdonságok. röüzlel: IV., Vácsl'Utca 15. Fióküzlet: IV., Tiirr Istváu.utca 9. sx. /$ign2agasaö&\^ mtm/aron wsáríanbS\ fSmkésipeQiúrf basz-A ÍV Wpálí^fampf fia lemezeket! j |\V^/r£RNBEJJG / » WvV xtdv hangsicrguar / ' - tákÓCl nty

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék