Sporthirlap, 1931. november (22. évfolyam, 96-103. szám)

1931-11-28 / 103. szám

10 resarasBE SPORT H1 01 \P hogy az o’lmpiai vesrenyzölnk megfelelő megélhetési viszonyok közé jussanak, Étert különben el lehetünk készülve arra, hogy az olimpiai kiküldetéskor éppen a legjobb versenyzőink nem állhatnak majd rendelkezésre. Ke tessék azt mondani, hogy az OTT és olimpiai szakosztálya nem állásköz­vetítő intézmény, de hassanak oda, hogy összeköttetéseik igénybevételé­vel azt a néhány kiváló sportem­bert, aki a mai súlyos gazdasági vi­­ezonyok között nem képes exiszten­­ciáját biztosítani s így a sportolást *ó űzheti megfelelően, átsegítsék a válságon és tegyék lehetővé szá­mukra az olimpiára való felkészü­lést. Ha ugyan egyáltalában törőd­nek még azzal, hogy Magyarország színei Los Angelesben a népek nagy csatáján képviselve legyenek ... Ki nyeri a iőrcsapaíiiajiiokságot ? Rövid interjú a Vivószcvet­­ség fö.tkárávai — Halló! Itt Sporthiriap. Ott? — Vívóazövetség, Misléy iőtitkár. — Érdeklődünk a tőrcsapatbajnok­ság esélyeiről. Mi a véleménye. Ki nyeri ? — Nyilvánvalóan a Tiszti Vívó Club. Gfellner, Kadnitzky, Hatz Ottó, Masz’ay homogén, erős együttest al­kotnak, a többiek nem tudják meg­bontani soraikat. — A MAC? — Pillér Franciaországban van, ami nagy hendikepet jelent. Nagy, Hatz József, Gerevich, Hehs rssm megvetendő ellenfelek, de nem hi­szem, hogy komolyan számítani- le­hetne a győzelmükre. Ámbár a ví­vás — vívás. Minden lehetséges, fis biztos is, hogy a Maoisták Pillér nél­kül is ki akarják vágni a rezet. Na, de mégsem... — A további sorrend véleményé szerint hogy alakulhat? — Harmadik lösz a BEAC, negye­dik a RÁC. Ezt biztosra veszem. J-RUHÁT mii vízhatlan Fódenból ^ Kg mén ók után pr bálva H 3 pengőért készítek 8| JEtt jra ISiCIOT sporlszsbft, EÖ1 VŐS, faftá MliúL írre A 26/<x I. emelet f {gi 'i ELE KON . AU l Ovi ATA 292- 71 — Közölhetem, hogy a verseny va­sárnap csak délután 5 órakor kezdő­dik, mért mindössze négy. csapat ne­vezett és ezt a körmérkőzést e—r dél­­délután is le lehet bonyolítani. — Köszönjük. Sg.i/ kis D<m>s~-~'}uv/ícJa. ásszá vacj-ij, (ntfpCiA is az-a tzMM/íváti? (Szín: Santdll vivő!erem-, lő pér kardja csattog. Személyei;: Doros, Gerevich Ali, Ka hős, Santelli, Nézők.) Doros (Gereviehhez): Ali, AU, hol vagy? Gyere, vívjunk. .All: Tessék várni egy kicsit, most pihenek. Doros: • Gyere csak. Habos Danái lesz a zsűri. Nem szólok egy szót sem, annál Ijsz a tus, akinél Ítéli. Ali: Jó, én se szólok. Kabos: Állás, rajtat (Vívnak.) Állj, tus Doros! Doros: Ttis Doros) Jó, nem szólok egy szót sem. 'Kabos: Nem is szólhatsz. Állás, rajta! (Tovább vívnák.) ÁtIj! Állj! Tus Gerevich. Ali: De Bandikám, hozzám se ért. Kabos: Én láttam, hogy a kezeden talált. Santelli (mesziröl): Kezem fiú, mi az, mi csinálja magon. Ez Gerevich támadta. Nézők: Gerevich támadt. Kabos: Jó, akkor tus Doros. Ali: Nem baj, legyen nálam. Doros: Haligass! Nálam van. Tus Doros. Ali: De előbb nálam Ítélte. Külön­ben is a$t tetszett mondani, hogy nem tetszik szólni egy szót se. Doros: Később meg nálam. ítélte. Tanköteles vagy, ne szólj egy szól te . . . Ali: Csak azért szóltam, mert azt mondta, hogy cl tetszett találni. Még azután én támadtam. Doros: Nem úgy van az, én tá­madtam, csak nem tol állam: Ali: Ne úfíyei Kabos: Ti mondtatok, hogy nem szóltok egy szót srl Doros, AH (egyszerre): Jó, nem szólunk egy szót se. SZOMBAT, 1931 NOVEMBER 28. Az olaszok még egy próbát tartanak a magyar—olasz torna­­verseny elölt A december . 13-án Budapesten sze­replő olasz válogatott tornászcsapat összeállítása még nem végleges. Az olaszok ugyanis igen nagy súlyt he­lyeznek arra, hogy éppen az olim­pia küszöbén győzelemmel hagyják el Budapestet. Mint ahról a MOTESz-t levélben értesítették, de­cember 7-én Milanóban gyűjtik ossza Olaszország legkiválóbb tornászait s itt egy próba versenyen elért ered­mény alapján fogják elvégezni a csapot végleges összeállítását. A próbaversenyre a következő torná­szokat jelölte ki az olasz szövetség: Neri, az amszterdami olimpia nyuj­­tóversenyéuek második helyezettje, Lertora, aki már a párisi és amsz­terdami olimpián is tagja volt, az olasz csapatnak; Martino, a párisi olimpia gyűrű versenyének győztese, Lucchetti, a Braglia arany koszorús­verseny 1929. évi győztese, Mandrini, Olaszország 1928. és, 1929. évi bajno­ka, továbbá Gianinonne, Tognini, Trónéi, Baiiistíni és Lupi, a feltörő fiatalok, akik ezen a versenyen akarják' bebiztosítani helyüket a los­­a n gelesi csa pá tban. A válogatóver­seny befejezése után a csapat azon­nal vonatra ül. Milanóban és az olasz szövetség elnöke,, lovag Cor­­bari vezetésével útnak indul Buda­pestre. A második próba is sikerült — — megtartják az FTC dirt-track versenyét ATLÉTIKA Az MTK atlétika; szakosztálya december 12-én este 7 órakor tartja évadzáró ünnepélyét a klub Andréssy­úti helyiségeiben. Csütörtökön délelőtt — amint jeleztük — megtartották az üllői­úti pályán a második próbát is, mely kitünően sikerült. Kiderült, hogy a futballpálya kiválóan al­kalmas ilyen versenyekre és bár az mai állapotában is megfelelne a kívánalmaknak, mégis úgy ha­tároztak, hogy a versenypályának kijelölendő részeket salakréteg gél látják el. Eá igen helyes és mi ehhez csak azt ajánljuk, hogy az így kisalakozoít pálya belső körét kerítsék'be. Attól lehet ugyánis tartani, hogy a versenyzők korlát vagy egyéb határjelző hiányában átlépik a pá­lyát, mely esetben őket diszkva­lifikálni kellene, nem is szólva ar­ról, hogy .az óvásoknak is tág te­ret nyújthat a bekerítetten pálya. Ennek az eshetőségnek tehát mindenképpen elejét kell venni, annál is inkább, mert az nem is kívánna nagyobb áldozatokat. Egész egyszerűen a belső salak­pálya határvonalán vékony kis 1 pálcikákat kell kitűzni és ezeket ' olcsó fehér szalaggal, vagy akár 1 papírral összekötni, hogy az eset­leges ,határátlépéséket” így köny­­; nyen meg lehessen állapítani. Ez az intézkedés nem kerülne sokba és elejét venné az esetleges disz­­kvalifikálásoknak és óvásoknak. BIRKÓZÁS Nagyszerűen sikerültek a bir­kózó bírótaníolyam „nevezései”. Nagy az öröm a Birkózó Szövet­ségben, nem csak azért, mert a hét elején megkezdett bírótan­folyamra több mint 50-en jelent­keztek, hanem, mert a hallgatók között 27 egykori és jelenlegi versenyző van. Az ismertebbek: Matúra, Győri, Galambos, Szalay, Srnyes, Schaller, Heller. Érde­kesség még, hogy Révész detek­­tívfőfelügyelő és Bálló dr., a Rókus kórház sebészervosa is birkózóbíró akar lenni. A gyakor­­lati előadásokat már kedden megkezdik. Két Eisemann-sláger is fokozta a hangulatot. ,.Pá, aranyom, pá!...” és „Köszönöm, hogy imádott...” Végül azt is eláruljuk, hogy míg a Kék bálvány cimű magyar beszéiő­­film 130.000—140.000 pengőbe került,, addig a Hyppolit költségei nem ha­ladták túl a 100.000 pengőt. Pedig a Hyppolit kiállítása fényesebb, tech­nikája finomabb. De szakemberek ké­szítették!... AUTÓ ES MOTOR Szeptember 11, vagy szeptember 181 A jövőévre szóló sportnaptárt ösz­­szoállította és kiadta úgy az AIACli, mint a iTCM. A két nap­tárnak természetesen cgyotsní kelle­ne, mégis ■ amint megállapítottuk — az osztrákok Semmering-versenye és a föl hegyiversenyünk dátuma nem egyezik a két naptárban. Mert míg az ALAClt szerint a Semmering- Verseny szeptember 11-én, a Buda­pest hegyi verseny pedig szeptember 18-án kerül lefutásra, addig a FICM által kiadott naptárban a két határ­nap fel van cserélve. Felhívtuk erre a körülményre a KMAC figyelmét, a’íoünán azt áz értesítést kaptuk, hogy az eltérést, ők is. észrevették és mar intézkedtek is a korrigálás vé­gett. A KMAC érintkezésbe lépett ugyanis az Osztrák Automobil Club­bal és tisztázta vele a. két verseny dátumát. Eszerint a két verseny vég­leges határnapja: Séminering-verseny: szeptember 11. Budaitest hegyiverseny: szeptem­ber 18. Ebből megállapítható, hogy az AIACR naptára közölte helyesen a versenynapokat. Receptek a hűtő­víz befagyása ellen? A hőmérő higanya fagypont ajá szállott: itt a tél. Ami azt jelenti, hogy az autósnak és a motorosnak védekeznie kell a hűtővíz befagyása ellen. Sok mindent ajánlanak ez el­len a motorok orvosai és mi is se­gítségükre kívánunk lenni az. érde­keiteknek s ezért alább adunk né­hány- jól bevált, biztosnak nevezhető receptet a hűtővíz befagyása ellen. A befagyás ellen a hűtőbe spirituszt vagy glicerint kell önteni, de a glicerint nem sza­bad egyedül használni, mert így megtámadja a gumitömlőket. Ha tiszta spirituszt kívánunk alkalmaz­ni, akkor a keverési arány ez: ÍS fok hidegig: £3 ti spritnsz, 75 f» víz 29 fok hidegig: 30 % spiritusz, 70 % víz 29 fok hidegig: 40 % spiritusz, 60 1'. víz A glicerkikev.crékct így kell hasz­nálni: - , 20. fok hidegig: 13 % • spiritusz, 13 % glicerin, .60 víz 26 fok hidegig: 17 % spiritusz, 17 % glicerin, 66 % víz. • Ft£M Mint a bomba!... (Bemutatták az új magyar beszélőfilmet) A finn megszólalt és a magyar mo­zikat angolok, németek, franciák kerí­tették a hatalmukba. Nem tudtuk s nem akartuk hinni, hogy Magyaror­szágon most már örökké idegen nyel­vű filmszínházak működjenek, hogy a magyar életnek legyen egy olyan területe, ahol minden nyelv hivatalos, csak a magyar nem. Ezért hittük, hogy a bészélofilm feltalálója — ha nem is gondolt rá, ha nem is akarta — a magyar filmgyártást is új élet­re keltette.. Sajnos, a közönség látva az itthon és külföldön készített gyatra magyar beszélőfilmeket, kezdte azt hinni, hogy minden kísérletezés reménytelen, A magyar beszélőfilm csak rossz lehet. Igyekeztünk szembeszállni a kiala­kuló közhangulattal, mindén alkalom­mal figyelmeztettük úgy a filmszín­házak vezetőit, mint a közönséget, hogy bocsássák meg a kísérletezők hibáit, különben sohasem kerülhet sor a jó magyar beszélöfilmekre, amelyek majd kiállják a versenyt az idegen filmekkel és kielégíthetik a legkénye­sebb ízlést is. Most a nyár folyamán ismét filmet forgatatk a Hunnia-filmgyá.rban. Egy külföldi vállalkozó kegyeskedett ki­használni azt a kitűnő alkalmat, hogy Budapesten a film . gyári költségei alig teszik ki a németországi költsé­gek cgyharmadrészét. Mert nálunk a műterem ára kb. 60 százalékkal ala­csonyabb, mint külföldön, éppen azért, hogy a külföldi filmtókét idecsalogas­­sák. (Ezért hoztak n németek olyan rendeletét; hogy csak azt tekintik német filmnek, amelyik Németor­szágban készült.) A külföldi film­­vállalkozó,! aki Budapestre jött, ma­gyar és német Verzióban1 készítette el á filmet, melynek címe: — Hyppolit, a lakáj. , Filmkörökben híre járt, hogy a film nem rossz. Bátrabb emberek azt is mondták, hogy jó. A hírek azonban — most már megmondhatjuk — nem találtak hitelre. A magyar beszélő­­filmben senkisem bízott. Mikor a kö­zönség a bemutató színház foyerjében meglátta a Hyppolit képeit, azt mond­ták: .— Jaj, már megint egy magyar film!... — És péntek este 1 bemutatták ezt a magyar filmet. A közönség savanyúan nézte a szokásos bevezető feliratokat. Azután kezdődött... Néhány felvétel Budapestről: a Du­­tiapart, Savcyai Eügen lovasszobra, azután forgalmas utcák, terek... Jól ismert képek, de valahogy stílusosan fotografálya, „filtnszemmel” össze­­kercsgélve... Budapest a világváros... A közönség' nézett. Egyszerre teherautók sora látszott, előttük egy lovaskocsi, amely elakadt. ...Torlódás, kiáltozás, egy rekedt hang ...a kép emelkedett, láthatóvá vált a kocsis: Szenes_ Ernő... és magyarul beszélt!... A közönség mosolygott. Ugrott a kép... Iroda... Sehneider Mátyás bérfuvarozó... Kabos Gyula, remek maszk és egy szó... A közönség kacagott!... Azután tovább folyt a játék... A bérfuvarozó leánya szerelmes a fia­tal üzletvezetőbe, aki mint soffőr ke­rült a céghez, holott diplomás mér­nök... A szülők a tanácsos úr unoka­­öccséhez szeretnék adni a leányukat, mert akkor biztos lenne az a bizonyos közszállítási koncesszió... A bérfuva­rozó felesége lakájt fogad fel, az előkelő Hyppolitot, aki 27 évig szol­gáit egy grófnál... Osortosü... A la­káj újra butoroztatja a Schneider­­villá-t, fogyókúrára kényszeríti as úr­nőjét és minden vacsora előtt szmo­kingba bujtatja a gazdáját... Sőt ráveszi a „művészet pártolására” is... Végül elintézi, hogy a szerelmesek egymáséi lehessenek... És a közönség nevetett, kacagott, tapsolt. Siker volt. Úgy csapott le ez a siker, egy magyar beszélőfilm sikere, mint a bomba!,.. Az örvendezésen túl, keressük meg — okulásul! — a siker okait. Kabos Gyula alakítása szenzációs. Színpadokon régen ismert és elismert komikust tehetsége a beszélőfilmen hatványozottan érvényesül. Csortos Gyula kabinetalakítását tanulmányul ajánlhatjuk Holl jvgood és Berlin sztárjainak. Gőzön Gyula kisebb le­hetőségeket is remekül kihasznál. Haraszti Miéi jó. Szenes Ernő és Simon Marosa duettje, nagyon ked­ves. Jávor Pálból ugyan hiányzik a fijmbonvivánok simulékonysága, túl­ságosan merev, de a mérnök szerepé­ben valahogy ez is megbocsátható. Gárdonyi, Sárosi, Bársony, Herceg és Pázmán „Cémahang-dalár<lá”-jit igen mulatságos. Kitűnő Góth Sándor epi­zódfigurája. A fiatalság nőnemű ré­sze már néni dicsérhető ennyire. Ér­dekes, hogy a beszélőfilmekhez nem találnak egészen megfelelő fiatal női szereplőket. Fenyvesei Éva jól beszél, jól mozog, de azért nem hisszük, hogy ő lesz a beszélőfilm magyar primadonnája. Viszont a nagyon szép Erdélyi Mici filmszerű, dekoratív je­lenség, táncolni is tud, azonban se énekhangja, se filmre alkalmas be­szédtechnikája. ^ Miért jó a film ? Még fontosabb okok : tehetséges, rutinos emberek ké­szítették. Rendezője a kitűnő, sok sikert aratott Székely István volt, aki Berlinből jött haza elkésziteni a Hyppolitot. Zágon István kedves me­séjét Nóti Károly írta filmre. Első­sorban ennek a két magyar tehetség­nek érdeme, hogy a Hyppolit jó film és méltó a sikerre. Filmszínházak műsora RELA’AKOSI (Irinyi u 21 T.t 63—3 — 29): Clöndás: 5, 1^8. U10 Vas.i fái 4, 5, 6, fét 8, negyed 9, 10. A fér­jem barátnője mucié English, Fritz Schultz. ttalph A, Koberts). — A vieekend bősei (Zoro és Hnru). — Han­gos Magyar Híradó. 110IKK,RaF (Vili. József-körút 63. T.J 38—4 -70 1: Eöadás: W, V18. 10. Vas.: 2-tól. Kit szerettem az éjjel. (Liáné Haid, Petrovich Szvetiszlav; vígjáték.) Buffalo Bili (kalandos dráma, Wallaco Beery. John Ma Brorvn), CAPITOL (VII.. Baross tér Jegyrende­lés: 54—3—37 1: Előadás: 4. 6, 8. 10. Vas.: 2-kor is. őszi manőver (Paul Hörbigor, Lucie English). — Szellem­­járás a játékboltban BECSI (VI., leráz Kérni 29. T.: 21-3- 43. 25-9-32. U-8~05.lt Előad.: 4. 6,8, 10. Vas.' 2-kor is. Hangos híradók — John Boies, Lupe Vclez: Katjusa (Száműzetés Szibériába. ELIT (V.. Lápot kiírat 16 T.t ití 1—51 >• Előadás: 4, fi, 8, 10. Vas.: :J, %:>, U'J, Kő, 10. Erénycsőszük . (Halph'A. íio­­berts, Félix Bressart). — Sliki szüle­tésnapja. 1' ÉSZ EK (VIII., József körút 70. T.: 4G- ö—40.1: Előadás: Kő. 14.8, %W, Vas.: 403-tól folyt B e : hangos hnrleszk­­matiné. — Ek.szerrablás a hálószobá­ban. (Iteginald Denny.) — Mikor le­szel az enyém! (Eggert Márta.) — Sascha-varleté. FÓRUM FILMSZÍNHÁZ 'Kossuth Lajos­­utca 18. T.: b0— 5—43. 80—5—07): 5, K8. Ü10. Vas., szomh., ünnep: 4, 6, 8, 10. Hyppolit, a lakáj (Pesti emberek pesti története, Irta: Zágon és Nóti. Eise­­mann-zane. Csortos, Góth, Kabos já­téka). — Halló Itt. rádió (Európa rá­diója reggeltől estig), IMPERIAL (VIJ., Dembinszky ntea é« Aréna út sarok. T.: 32- 8 90.1: Előadás: ■ 5-től * folyt. Vas.: fó! 3-tól. Erénycső­szök (vígj., tíalviU A. Koberts, Félik Bressart). — Kit szerettem az éjjel (Operett, Liáné Haid, G. Alexander, Petrovich Svet1 ,zlav), V'as. d. e.: bur­­lcszkmatiné. JÓZSEFVÁROS! (Kálvária-tér 6. T.: Sl- 6-44.1 Előadás: 7. 1,510. Vas: 2-től folyt. Az ot Dison (Budapesten először). — Snszterprlne (Harold Hoyd). — Cowboyszcrelem (Garrv Cooper). KAMARA ÍVD Bohány-n 42/44 Tel.. 41—0—27.). Előadás: 6, 8, 10. Az elsza­badult Afrika (Misztikumok, ismeret­len szépségek, hátborzongató titkok és rejtélyes csodák filmje. Magyarul be­szél). Híradó. U'DOVIKA (!K„ niISi ót 101.1 Előadás: fél 5, T, wgyu. 10. Vas : 2-től folyt. Egy kis ballépés (Renala Mitllór). — A táncos huszár (Grctl Tholmer). NÉP (\áei nt 70 T.: 93—0 -fki.i llélk,: 5 tői, vas.: 3:tól folyt. Erzsébet ki rályné (Lil Dagover, Paul Ottó). -­­Pénz áll a házhoz (Siegfriod Arno). OMNI A (Vili., József korul és Kölcsey­­ulea saroli. T.: SO 1— 25.): AVesteru Eleetrio leadógépen. 4. fi. x. ni Vas : iinnop: 2-kor is. Hangos híraduk — .John Boles Lupe A’elez: Katjusa. (Száműzetés Szibériába. ' OKION (1V„ Eskü út 1. T.: 83 -1 -02.1: Előmlás: VJ6. V(.8. Vő 10 Vas : \í4 kor is. — Nem leszek a férjed (Jeánette Mao Douald, Reginaid Denny). — Ma­gyar és Fos híradó PALACK FILMSZÍNHÁZ (Erzsébetkői­­ót 8. Telefon: 363-23.) F.l.ad.: 4. li, í 10. Hangos híradók. — Hortobágy (ma­gyarul és németül beszél; Mindszco­­thy, A'erebes) PATRIA (Vili.. Népszínház u. 13. T.t 45 — 6—73.1: Előadás: V-j 5, (j 8. %U). Vas.: fél 3-tól folyt Kit szerettem az éjjel (Liáné Hairt. Petrovich Szve­tiszlav hangos vígjátéka i — Szent láng (dráma, Dita arlo, G. Fiöl.lich). _ (Nagy tnezrt-u. 22-24 T.i 220 US, 292 ta a ~■50)1 2—io-ig folyt, azután 6, 8, 10. Vms. 1-4-ig folyt.. i»: r«:» » u nii'Ai «*i> azután 4, 6, 8,10. (V'ns. (I. e. üli órakor gyermekmatiné. Oszkár bácsi mesélh Hyppolit, a lakáj (Zágon Ist­ván, Nóti Károly vígjátéka: Csortos. Góth. Kabos). — Írország (ntiképekb — Filppy inlnt autótulajdonos. — Hangos ina*yar és amerikai híradó. 1IOYAL APOLLO (Erzsél>et korflt 45 7\s J. 429—46, 419-02.1: Előadások:. 5. 10. Szomh.. vas.: 4, 6, 8, 10. Bobul (Vi­dám történet egv úrról, akinek köny­­nyű az élőt, mert sodródni tud). — Magyar világhiradó. ROXY (VI!., Rákóczi út 83. T.: J 43-8- 24.1: Előadás 4-tfil. vas.; 2 tői , folyt. Kit szerettem az éjjeli (Liáné Hgid George Alexander. Petrovich Szveto­­zár). — A tenger hiénái (kai. reg. 10 fv.). — Hangos híradó. TATRA (IX., Üllői ut 63 1 Előadás: 1-73. 7, >410. Vas.: 3-tól folyt. Kémszolgáíat (Brigidé Ilelm, Willy Fritseb). —A pcsíi fin —(Teréz kőrút 60 T.t 197— 67 és 68): Előad.: 5, ne­­/jtlíKk gyed 8, fél 10. Szombat, \lr§'£H, vas., finnep- 1 6, 8, to Marlene Bietrieh hatalmas drámája: X 27. A titok­­zatos esszonv — Híradó. CORVIN (Vili József kőrút és üllői-ót sarok. T.: 38 9-88 39- 5 84.1. Elő­adás: 1,66. v.8 1,610 Vas ■ <^4 kor ti. A esászárvadász (Louis 'Trenker). — Híradó. I ItAMA 'Rákóczi út 21 T.: 450 43 és 460 46.1: S. Ví8, */,13 Szombat, vas. iinnop: 4. fi 8. 10 Híradó. - Marlene nietrich hatalmas drámája: X. 27. A litokzato- asszony Fiók adminisztráció Csehszlovákiában: L i p a Ujságiroda. Bratislava, Hosszú-u. 13. Nyomatott a Stádium Sajtóvüíhilaí küííói’üogépeüi,' Ví.,r Rózsa-utca 111. sz. Felelős szerkesztő ós kiadó: Benedek Aladár ! i Fcitliís üzemvezető-: Győry Aiadár.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék