Sporthirlap, 1944. január-június (35. évfolyam, 1-51. szám)

1944-01-29 / 9. szám

SZOMBAT, 1944 JANT7AR 29. A villámigazolások nagy eseményei: Bonyhádit villámmal visszaigazol­ták a Kolozsvári AC-hoz-Boldizsár a Szeged AK-é, Nagy Pál egyelőre nem lehet a Ferencvárosé „Kivételes" igazolásokat engedélyezett az MLSz Az MLSz elnöksége külön tár­gyalta azoknak az egyesületeknek a kérelmeit, akik a megengedett és szabályos három villámigazoláson felül még további villáinigazolásokat óhajtottak eszközölni. Az elnökség Kiin csók József vil- lámigazoláísá.t a Diószegi TSE-hez, mint sz&hálytalanit elutasította. Ugyanígy elutasította Hálad-Rinyi Béla Igazolását a BSzKRT-hoz. Nem engedélyezte Berasca Ernő Igazolá­sát aem & Pécsi VSK-hoz. Azonnali hatállyal felfüggesztette Nagy Pálnak, a Bezdáni SE játéko­sának igazolási jogát és szigorú vizsgálatot tett folyamatba. (Nagy Pált, amint megírtuk, a Ferencváros igazolta volna le a Soproni VSE ki­adatása alapján. Ez azonban a je­lek Szerint szbálytalan, mert a játé­kos valójában a Bezdáni SE Igazolt [ játékosa.) Engedélyezte a villámmal való igazolást az MLSz elnöksége a kö­vetkező esetekben: Kolozsvári AC részére: Bonyhádi Lajos (volt Gam­ma), aki azért igazolható, mert baj­noki mérkőzésen nem játszott a Gammában, MAVAG: Hárai Pál, Kispest: Perjásl Ferenc és Tarján Miklós, SalBTC: Szenes Árpád, BSzKRT: Lévai István, Serege La­jos, Csutorái; Mihály, Forgács Ká­roly és ifj. Hrubeczki Ferenc, BVSC: László József, Farkas Kálmán é® Nagy Gyula, Hódmezővásárhelyi TVE: Juhász Jenő és ifj. Pyber Zoltán, Kispesti Törekvés: Gyújtó Ede, Szeged AK: Boldizsár Géza, Vörös János és Süli András, Vasas: Sütő Károly, Zörgő János, Balázso­vies László és Magvan Kálmán, Veszprémi Danuvia: Mesíter István, Ognyenovics Emil, Szika Lajos és Szilágyi Sándor, Komáromi AC: Horüyák Mihály, Jergler Ferenc és Szatyor! Pál, Újvidéki AC: Tóth László, Makói AK: Varga Jenő, Pécsi VSK: Jávor Imre, M. Pamut; Matuz László, Ceglédi MOVE: Szuh István, Tarsoly Antal, Halweber Fe. renc és Jankó József, MOVE Per- Törekvés: Vizes Károly, Szarváth Károly, Debreceni VSC: Kádas Ist­ván, Szabadkai AEG: Csikós Sán­dor, URAK: Abrahám Gyula, Pest- imrei MOVE: Ulicska Jenő, Ferenc­városi SE: Toronyi Sándor, Kőbá­nyai TC; Béri Vendel, Ceglédi Vos- utas: Bujáid László, Hangya: Nagy Imre Ernő, Szentlőrinci AC: Fukár Lajos, G. Tóth Péter. D—----□ Lesz-e egyszer Mf eH.lt I o labdarúgóházban J______L mtezővasar? lm J (Van, aki hisz benne) Szőke II menjen sátorba lakni — A Kispest Gyetvaival tárgyalt (?) — Igen kapós volt Kuli* Bandi —- Miért van Kaposvár lázban? — fíem érdemes olyan játékost marasztalni, aki menni akar —. emcsak , elad *, „vesz** is a Z. Danuvia — különös levelet kapott a BE AC — Nem jó olyan csapatban já szánj, ahol dolgozik is az ember Csevegések a labdazúgóházb61 Korán érkezők beszélgetnek ítz egyik sarokban: — No, végre megszűnt a játélíos- vdsár. Egyszer már rendezhetnének intézővásárt is. Tudják, hogy az nem is olyan bolondság f Egyszer még azt is megérjük, — mondja Lengyel Nándor, az QMTK intézője. — Hát egy jó intéző mindenesetre többet ér, mint három rossz játékos, o— toldja meg a zuglói „tata". ■— Hogy milyen gokat számít egy jő vezetőség, itt van a kolozsváriak példája. Merem állítani azt, hogy az Opata—Seaniszló—Soponyai 'hármas­nak igen nagy része van abban, hogy a Kolozsvár olyan remekül szerepel •— fejezi be Lengyel Nándor. Szőke II melegen érdeklődik az intézők között: — Ura%ín, intéző urak! Hála a labdarúgásban eltöltött önzetlen mun­kásságuknak, talán akad önök kö­zött olyan is, aki egy „házacskát" kapart össze. Szűk lett a jelenlegi lakásom, Szeretnék égy nagyobbat. Hátha akad önök között olyan, aki tud nekem egy nagyobb lakást adni, .— érdeklődik tréfálkozva a neves játékvezető.-— Hát nézze, kedves Szőke úr, ha megelégszik a gárdonyi „tHkend" há­zammal, nagyon szívesen a rendelke. zésére bocsátom, — mondja Fiola Antal.-— Én sátrat adnék neki, hadd ed­ződjék alatta a tavaszi „meleg" idényre, — jegyzi meg tréfásan So- ponyai, * — Hoxá olyan vágtatva* — kér­dezik a kispesti Szűcs Nándort. — Még egy játékost igazolunk vil­lámmal! — És ki azt •— Perjésit a WSC-ből! — Már kösd. •v— Jobb későn, mint soha. Ezzel eltűnik az egyesbírő szobá­jának ajtaja mögött. A kaposváriak pesti képviselője újságolja: — Nem fe tudom, volt-e valaha Kaposvár olyan lázban, mint most. — No miért t Csak nem Szabadkai miatt t — Azért is, de nem az a nagy iz­' gólom oka. Még majdnem egy hónap választ el bennünket február SO-tól és máris mindenki a Nagyvárad el­leni barátságos mérkőzésről beszél. Olyan is van, aki már meg akarja váltani a jegyét előre, hogy láthassa Bodoláékat. «­Valaki bedugja a fejét az igazoló egyesbíró szobájának az ablakán: — Kérem, nagyon szeretném tud­ni, hogy melyik egyesület kit iga­zolt vitámmal. A titkárnő kiszól: —> Sajnos, e pillanatban nőin tu­dunk erre felvüágositást adni, mert olyan nagy tömeg igazoló lapunk van, hogy eyy-két nap beletelik, amíg feldolgozzuk, A legnagyobb baj az, hogy mindenki az utolsó pilla­natban nyújtotta be az igazolásokat, A legtöbbje ezzel a felJKáltással: „Jaj, remélem, még nem késő!“ Ezek után az én szerény vélemé­nyem az, hogy a villámigazolásokra nem kellene nápolyit adni az egye­sületeknek, hanem esik öt percet,— fejezi be tréfásan a titkárnő. * Uraim, ajánljanak nekem. né­hány jő csatárt, — mondja Csőre, a fő „cupringer".-— Mi az, már bennünket is be álcát avatni ennek a „mesterségnek™ a titkaibaf —- kérdezik többen te. — Dehogy-dehogy. Komolyan be­szélek. Az OeSC-nek, ahol mint edző működöm, szüksége lenne néhány jó játékosra. Így van ez. Annyian jöt­tek hozzám, hogy ajánljak nekik já­tékost, meg játékosok, hogy ajánljak nekik egyletet, hogy most, amikor nekünk kellene, nincs már szabad já­tékos! — fejezi be keserűen Csere. * Régen nem látott, ismerős arc tű­nik fel a folyosón. Romhányi, a szol­nokiak hajdani Intézője. Már száll is felé a kérdés: •— Csak nem kapcsolódik be ismét szorosabban a Szolnok életébe ? — De igen, Éppen most jelentet­tem be, hogy Mészáros helyett én veszem át á Szolnok intézőségót, — feleli Romhányi csendesen. # — Látják, ezért nem érdemes az olyan játékost tartani, aki el akar menni, — mondja egy intéző, amint Kanyar egyegbirő szobájából kijön. — Miért* —• Három játékos jelentette be ajánlott levélben az MLSz-nek, hogy kilép az egyesületéből. — Kik azokt — Földi Tibor a Ganzból, Polyvds a Temerinből és a KáSC tehetséges játékosa, Zakariás. * Pleiner mondja Máté Bélának, a Vasa® pénztárosának: — Hát tsajnálhatjátok, hogy a , Jaksit“ nem igazolták le villámmal, ö éppen a Vasas csatársorába való lett volna. Hiszen az ősszel is egy jóllövö középcsatár hiányzott. Úgy lőni pedig igen kevés magyar csatár tud, mint Jakab. — Nyugodjon meg ,fater", mi ezt ■mind tudtuk. És Jakab volt az első számú jelöltünk, de olyan nagy volt a tárgyalások alatt a két egyesület között az anyagi különbség, hogy nem sikerült áthidalni. No de mi van a Z. Dunuvúival? Állandóan csak „elad™ t — Miért? Éppen a napokban egyez{ünk nveg az MRTSE-vel és át­adták a tehetséges, fiatal jobbszél­sőjüket, Sáryt. * Az előszobába Reinhardt József, a BEAC hajdani válogatott csatára lép be. Többen azonnal megkérdezik: — Ni csak, kit látunk. Csák nőm oltár a BEAC is villámmal igazolni f — Isten ments. Egy nagyon külö­nös eget miatt vagyok itt; Ma hiva­talos levelet kaptunk az MLSz-től, amelyben felszántják a BEAC-ot, hogy egy elsöcsapatbeU játékosát három napon belül, felfüggesztés terhe mellett adja ki. A levélhez mellékelték a vUldmigazoló lapot is. A legérdekesebb az ügyben az, hogy a játékos egyetlen szóval se-m tett erről nekünk említést. Különben is végigjátszotta az egész őszi idényt. Kíváncsiak vagyunk, mi van a dolog hátterében. Hiszel Reinhardt odaszólt Mészá­ros irodalgazgatónak: — Beszélhetnék kérem ebben az ügyben Kulcsár elnök úrral t —- Sajnos, ma este bajosan, mert elnöki ülés van, amely féltizlg is el­tarthat. Szíveskedjék holnap jönni. Egy NB-s játékos kesereg: — Egy bizonyos. Nem jó olyan csapatban dolgozni, ahol játszik is az ember. Ha győz a csapat, akkor min­denki körülveszi a munkahelyén. Ha pedig kikap, akkor még a köszönését sem fogadják az emberitek. Ez bizony már megtörtént velem néhányszor. A hallgatók közül igen sokan he­lyeselnek. *-,• Az egyik gavallér intéző egy utalványt adott át Ormi bácsinak, az MLSz altisztjének: — Itt van, kedves Greü bácsi, két fröccsre szólő utalvány. Fogyassza el egészséggel. Egy nagyhírű edzőnk megszólalt Hát ez is megér két pengőt. ___ Talán négyöt is — toídják me g. Magam sem tudom., hogy álla­nak most o borárok! — jegyzi meg az edző, — Ez biztos, mert aíkkor nem becsülte volna le azt az utalványt — bizonyítják többen. « Vitéz Aronffy Janky Béla száza­dos mondja: — Nagyon sajnálom, hogy Katik Bandi barátom olyan várállatvul elígérkezelt a kolozsvári Bástyához. Szerettem volna ugyanis őt a leven­ték országos edzőjének megnyerttó, de mint mondta., kapcsákMax Kolozsvárhoz fűzik, ezért vájass- totta a Bástyát. Megsúghatom külön­ben, hogy a kaposvári Rákóczi te tárgyalt Katikkal, de a kaposvári vezetők ( nem beszélgettük vele elég tüzetesen s így ábbaníMVádtak a tárgyalások. A mSyen na,gy értéket vesztett Kulikkal a KRAC, ugyan­olyan értéket nyert tstoOMJ a JmIoss- vári Bástya. Remélőm, hagy a> kolozsvári levente labdarúgás tew- tésébe azért be, tudora majd Őt kapcsolni. ff Papp János, a Kispest főtitkára kérdezi az előszobában: — Nem tudnak m urak egy fő balszélsőt T Egy hang lesről: — Talán Gyetvai mogfdldtnet Poipp János félig tréfásan feleli: — Néhány hete talátn nem is lett volna ilyen tréfás ez a megjegy­zés ... Talán még ma sem olyan íréfás.,e Kertész Géza Ideiglenes működési engedélyt kap (?) Az MLSz elnöki ülése Az MLSz országos elnökség-e a legutóbbi ülésen a következő ügyek­kel foglalkozott: Kertész Gézának az Újpest Fű­hez éa Békéi Jánosnak az ózdi VTK- Hoz edzőként való szerződését az elnökség egy előbbi ülésen nem vette tudomásul. Most a két edzőnek be- e irányára, a fennforgó méltányos- sági okok miatt az MLSz azt a ja­vaslatot terjesztette fel az OSK-hoz, illetőleg a sportmester vizsgáztató bizottsághoz, hogy a két edzőnek ideiglenes működést adjanak addig is, amíg a legközelebbi edzői tanfo­lyamon vizsgát nem tehetnek. A Szolnoki MÁV SE javaslatát a villámígazolások újabb szabályozása tárgyában az GT elő terjeszti. Az OeSE felülvizsgálati kérelmét a Várpalotai SE elleni mérkőzése ügyében elutasította. A NAC ama kérését, hogy feb­ruár 13-án Zágrábban a Gradjanski- val megmérkőzhessek, az MLSz pártfogóíag terjesztette az OSK- hoz. Az elnökség ügy határozott, hogy ha a bécsiek is akarják, akkor már­cius 26-án Bécaben kiállítja Buda­pest válogatottját Bőcs ellen. A visszavágót április 23-án Budapes­ten rendezné még az MLSz. Az elnökség köszönetét szavazott Bertha Sándornak, az Edzők Testü­leté szövetségi biztosának azért & munkáért, amelyet az EV három­napos táborozása körül kifejtett. Tudomásulvették a következő edzői szerződéseket: Békéscsabai .Törekvés: Kristóf Károly, Szegedi VSE: Bér- kessy Elemér, Makói VSE: Veszelel József, Ngyszöllösi LE: Schusáter Béla, Szegedi HTSE: Priszlinger Ferenc, Debreceni VSÖ:: Mól é János, Hungária 8C: Populés István, Ti­pográfia: tamási Zoltán, Győri ke­rület: Horváth Pál, MOVE-kerület: Budavári Károly. Utasították az ET-t, hogy a gyúrók részére,létesí­tendő alosztály ügyében ügyrendet dolgozzon, ki és javaslatot terjesszen az MLSz elnöksége elé, Azon egye­sületek, amelyek ezév február 19-ike déli 12 óráig nem terjesztik be az edzőikkel kötött szerződést, játék­jogukat azonnal elvesztik. Tejet az ifjúságnak! Látogatás a budapesti ifik torna­termi edzésén r (Csütörtökön dél titán látagvitist téliünk a Fér. Vasutat; póeeUúti tornatermében edzés-t tartó budapesti ifiknél. Latogatá- eunkról az alábbiakba,! számolunk bet.i Szabó Pál szövetségi edző fúlhat előtt néhány perccel érkezik, akkorra már teljes az ifik létszáma. Itt van már Kiss Gábor szövetségi edző és Horváth Gyula testnevelő tanár is. Addig is, amíg a „hivata­los" edzés megkezdődik, enz ifik nagyszerűen elszórakoznak. Tucatnyi kis bőrlabda kerül elő s a meabe- ölttteött játékosok ezzel gyakorolják a pás,szólást és fejelést. Néhány-an még „kapura" is lőnek, még hozzá mezítláb! A kapufákat ezúttal két bordásfal jelenti. Háromnegyed hat után Horváth tanár a tápjába fúj és máris megkezdődnek a pompás gimnasztikái gyakorlatok, A játéko­sok láthatóan mindent nagy kedvvel éa élvezettel csinálnak. „Ameriká- zást“, azaz kisebb csalásokat sehol sem látunk ... Mintegy ötven ifjú dolgozik a teremben. Szabó Pál mondja róluk: —■ Igazán csak megelégedéssel beszélhetek a fiákról. Olyan lelkí- ismoreteson és szorgalmasan dolgoz­nak, hogy ezért külön dicséretet érdemelnek. Nézzük a játékosokat... A leg­különbözőbb színű ingekben edznek, ahány egyesület, annyiféle ing. Sőt! Még az egyesületeken belül is külön­félék néha az ingele, hiszen olyan csajaitok játékosai Is vannak Itt, amelyek bizony nem duskálkodnak a földi javakban... Bellát nem is ez itt a fontos, hanem a tehetség, no meg a szorgalom és a jókedély..- Jó háromnegyed óra múlva Szabó Pál és Kiss Gábor veszi kézbe a fiú­kat. Két soportban dolgoznak, egyelőre azonban csak az aipré bőr- labdákkal. A két edző nemcsak el­magyarázza, hanem meg te mutatja, mit hogyan kell caináiníok a fiúk­nak. Sorra kerül a fejelés, a passzo­lna, a labdavezetés, a toppolás. Szabó és Kiss elmagyarázna a játé­kosoknak, hogy ezekkel a kis lab­dákkal kell először bánni tudniok, akkor azután a nagy labda is enge­delmeskedni fog nekik. Mintegy másfélórahossíat tart az edzés. Utána a játékosok sietnek a Ma, szóm haló u délután fél 2 órakor a ilagyar ügeiő- verseny Egyesület versenyt rendez fürdőszobába, mert várja őket a finom tej. Közben Kiss Gábor ezt mondja: — Minden második edzésnapon elméleti elöalásoleat is tartunk. Elő­tolást tartott már többek közt Kal­már Jenő és Kiss M. Ernő is. Legutóbb Szabó Pál tartott előadást a játéktechtnikáról, legközelebb pedig én keriilök sorra. A tejkiosztás ellőtt a .fiúk sor­számot kapnak, mert mint Szabó Pál mondja: — Olyan étvágyuk van ezeknek e gyerCkekm.dk, hogy még a vasat fe megennék. Hát még a tije-t hogy ree innák meg...--------------<♦>----------------­A T okodi CSC kiadta Gerendáéi Bér $ betaftósatárát a MÁV jK'lort'nok, A Fér. Valután villámmal JolgageltR Nagy Iíás«lót a k!s Hungáriáiról. 3

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék