Sport-Világ, 1902. január-december (9. évfolyam, 1-52. szám)

1902-09-07 / 36. szám

1902. 36. sz. SPORT-VILÁG 331. oldal. 'DISON KI ERÉKPÁR-J^GYESÜLET. Alakulásiévá 1898. Klubhelyiség, Angol kávéház, VII., Erzsébet-körút 30. Klubestély szerdán. Vendégek szivesen láttatnak. Beiratási díj 2 korona. Alapító tagdíj 50 korona, rendes tagdíj 12 korona évente, höl­gyek tagdíjat nem fizetnek. Hiva­talos lap a- »Sport-Világ«. Elnök : Arany Dezső. Álelnök : Ehrenrfcich Dóri. Titkár : Vecsey Nándor, lakik VII-. Szövetség-utcza 36-/B. I. em. 14. szám. Jegyző : Pesch Ferencz. Pénztáinők : Papp Miksa lakik, VI , ÍJj-utcza 85. sz. II. em. 15. szám. Ellenőr : Kalotai Ármin. I. Kapitány : Hirsch Lajos. II. Kapitány : Stern Henrik. Háznagy: Radványi ^ Leo. írásbeli közlemények a titkárhoz, pénzküldemények a pénztárnokhoz czimzendök. Kirándulás. Szeptember 8án, vasárnap, délután 2 órakor Megyer. Felkérem az igen tisztelt tagokat minél számosabban megjelenni, mert csoportfényképezést készíttetünk. Szeptember 9-én, hétfőn, délután 2 órakor Csepelre. Hirsch Lajos, kapitány. J_| UNNIA jy^AGYAR glCYCLE-^ LUB. »S A’apitási év 1891. Clubhel iség .* Magyar Király szálloda (külön terme) V., Dorottv»- urcza 2- sz. hová mindennemű irásbe i köz­lemények külderdök. Clubestély minden szer­dán. Clubkávéház: --.Beiratás 4 kor Tagdíj *0 kor. Hivatalos lap »Sj őrt- Világ«. Elnök : Dr. Keléi yi Imre, VII., Dohány-utcza 3- Al­einik: V átterich Ödön, VII., Dohány u. 5. Titkár : Adamovits Milán, V., Nagy-Korona- utcza 4. Pénztáros: Mikol.k Gyula. VI."ütő u. 5. Ellenőr: Ki eutle Ferencz. Kapitány : Gy. Fai kas Lajos. Háznagy : betöltetlen. ÓLYOM« T/ERÉKPÁROS-EGYESÜLET. IV­n­Alakult 1897. Egyleti helyiség: VI., Király-u 54., Próféta-u. sarok (Scherübel-vendéglö). Összejövetel minden csütörtökön este. Hiva­talos közlöny a »Sport-Világc. Beiratási dij 3 korona. Tagsági díj évi 12 korona. Elnök ; Réthy Árpád. Alelnök : Seregi Zsig- mond. Titkár : Fábián Jenő (So- roksárí-utcza 20b Pénztárnok : Gara Dezső (Flór-utcza 4). Ellen­őrök : Schiller József, Komlóssy Pál. I. kapitány: Seregi Zsig- mond. lí. kapitányok: Jakabb József és Mayer Gyula. Ház­nagy : Nagy Lajos. Pénzküldemények a pénztárnok, Írásbeli közlemények pedig a titkár czimére küldendők. Kirándulás. Szeptember 7-én Gödöllő. Találkozás: keleti pálya­udvar, indulás : 3 órakor. Szeptember 8-án Télény. Találkozás : elnöki lak, indu- ás : 1/s4 órakor. Fábián, titkár jyj AGYAR [AGYAR ABDA RUGÓK gZO VÉTSÉGE­IM AGYAR J^ERÉKPÁROS-gZÖVÉTSÉG« ELNÖKSÉGE. Elnök : Kiss E. János tanár, IX., Erkel-utcza 9. Alelnökök : Dr. Kelényi Imre, VII., Dohány-utcza 3. Teasdale Ottó, VII., Hungária-út 13. Titkár: Tarján Elemér, IX., Lónyay-utcza 13/a IT. em. 17, a kinek czimére a szövetségre vonatkozó összes ltvelek intézendők. Jegyző: Malcsiner Lipót, V., Lipót-körút 22. Kapitányok : aranyosmaróthi Dr. Rónay Gusztáv, IX., Ferencz-körút 14. Dr. Léhner Jakab, Mosony-Halászi. Pénztáros : Mikolik Gyula, IV., Sütő-utcza 5, II. em. Ellenőr : I.áhm Károly, VI., Andrássy-út 13. Mindennemű Írásbeli közlemények a titkár, pénz­küldemények a pénztáros czimére intézendők. Elnökségi ülések a »Magyar király« szálloda (V. Dorottya-utcza 2.) külön termében tartatnak. Szövetségi tagdíj évenkint 4 korona. Beiratási díj újonnan belépő egyletek részére 10 korona, magán- kerékpárosok részére 3 korona. Fizetések befizetési lap­pal vagy utalványnyal eszközlendők. Elnök : betöltetlen ; alelnökök : Kárpáti Béla és dr. Füzesséry Árpád,- főtitkár: Horváth Ferencz (VIII., Sándor-utcza 38, II./23); titkár : Malaky Mihály ; ideig­lenes pénztáros : Farkas Elek (VIII., József-utcza 72.) ellenőr : Boros Ignácz. A Szövetség igazgató tanácsa augusztus 30-án tartott ülésében kimondotta szabályként, hogy a szövet­séges egyesületek alapszabályokkal nem rendelkező egyesületek csapatai ellen nem játszhatnak ; továbbá, hogy a meg nem kezdett vagy félbeszakított mérkő­zésekre elkelt jegyek árát köteles a rendező egyesület mindenkitől, a ki kívánja, visszaváltani ; az ebből szár mazó igazolt kárt és elmaradt hasznot az az egyesület tartozik megtéríteni, a melyik a mérkőzést meg nem kezdte vagy félbeszakította. Elfogadta továbbá a játék­térnek a kapuk előtti jelzésére előterjesztett módositást. Megengedte az Újpesti Torna-Egyesületnek és a B. Posta- és Távirdatisztv. Sport-Egyesületének, hogy az augusztus 31-iki és a szeptember 21-iki 6-os football-tornán részt- vegyenek; eltiltás alatt álló játékosaik azonban ezen alkalmakkor sem játszhatnak. Megszavazta a szükség­hez képest időközönként kiadandó szövetségi értesítő költségeit. Horváth Ferencz, főtitkár. pÓVÁROSI j^ERÉKPÁR-j? GYLET 1899. Egyleti helyiség: Janisch-fél-. ven­déglő (Vili., Kerepesi-út 29.) Össze­jövetel minden csütörtök este 8 óra­kor. Elnök : Lun Károly (IX., Csarnok­tér), Alelnökök: Tuchten Adolf és Nagy István. Titkár: Malcsiner Lipót (V., Lipót-körút 22). Jegyző: Gertler Rezső. Pénztárnok: Róth Albert (Hungária út 170. sz.). Ellenőr: "Winkelhofer Káioly. Menetfölarancsnok: Kopasz Lajos, I. kapitány: Zója Márkus, II. kapitány: Weisz Zsigmond. Háznagy: Singer Gyula. Beiratási dij 3 korona, alapító tagsági dij 100 korona. Rendes tag­sági díj évi 12 korona. írásbeli közlemények a titkár czimére küldendők. Egyleti hivatalos lap a »Sport-Világ« Jegyzőkönyvi kivonat a f. hó 4-én tartott választ­mányi ülésről. Klupp Albert, Engel Frigyes, Kellner Lajos rendes tagokul és Klupp Albeitné pártoló tagul felvétettek. Husztolesz, Frisch, Pécsi, Antal, Löwy és Muskát az egylet költségén ré.-zben az újvidéki, részben a debreczeni versenyekre kiküldettek. Lan Károly, elnök. Kirándulás f. hó 7-én d. u. 2 órakor Göd, f. hó 8-án d. u. 2 órakor Margitliget. Weisz, kapitány. 'pURISTA-pERÉKPÁROS-p GY LET. Alakult 1892. évben. Klubhelyi­ség : Bristol-szálloda, IV., Mária Valéria-utcza 5. Elnök : Kiss E. János tanár, IX., Erkel-utcza 9. Titkár: Hergovits József, Vili., Szentkirályi-utcza 8. II. titkár: Ötvös Lajos. Pénztáros: Pejtsik Károly, IV., Kossuth Lajos-utcza 4. sz. Kapitány: Láhm Károly. H. kapitány : Mezey Béla. Ellenőr: Ifi. Szabó Kálmán. Választmányi tagok : Dr. Korchmáros Kálmán, Tattay Ferencz.Összejövetel minden csütörtökön este. Sürgősebb ügy­iratok a titkár czimére küldendők. Kirándulás folyó hó 7-én délután 2 órakor Csömör, folyó hó 8-án délután 2 órakor Mátyásföld. Láhm, kapitány. B UDAPESTI A TLETIKAl J^LUB. B UDAPESTI rpQRNA-^LUB. Alakult 1900 ban. Klubhelyiség: VII-, Rottenbiller-utcza 37j3 városi elemi iskola. Tornaórák: kedd, csütörtök és szombat Rendes tagok: évenként 24.korona, pártoló tagok: évenként 6 korona, alapító tagok egyszersmindenkorra 109 k >r ma. A klub hivatalos lapja a »Sport-Világ«. Elnök ifj. Stielly Gyula; másod­elnök: Dr. Nagy Zo’tán ; titkár: Bartos Árpád (VII., Rotten­biller-utcza 37i3, városi elemi iskola vagy Emke kávéház) ; jegyző: Hajós Dezső; pénztárnók : Hívás Lajos, Csengery-utcza 24; ellenőr: Grolig Ernő ; ügyész : dr. Blauner Márton ; szertáros: Vajda Károly; kapitány: betöltetlen; művezető: Vágó Henrik. Jegyzőkönyvi kivonat a B. A. K. 1902. augusztus 27-én tartott üléséről. Titkárhelyettes bemutatja Sauer Artur joghallgató úr levelét, melyben utóbbi közli, hogy a Római fürdőben a vÍ2befulástól klubunk tagja, Guttniann Miklós men­tette meg. A választmány örömmel veszi tudomásul a bejelentett esetet, köszönetét mond Guttmann Miklós-nak, kit büszke­séggel számít a klub tagjai közé ; ügyességéért és bátor­ságáéit a klub ezüst-érmét adományozza neki. B UDAPESTI III. K V—E ERÜLETI GYLET. B UDAPESTI (BUDAI) rpORNA-jg GYLET. ERENCZVAROSI ■'ORNA­,LUB. 'ORNA- ES Alakulási év 1887. Egyleti helyiség: IN. (Űjlak), Lajos- utcza 36- Gyakorló órák : hétfőn, szerdán, pénteken és szom­baton este l/28—9 óráig. Alapító tag 100 korona. Rendes tag évi 24 korona. Pártoló tag és növendék évi 12 korona.Hivatalos lap a»Sport-Világ«. Elnök: dr. Stern József (III., Zichy-utcza 7). Alelnök : dr. Sziklai Salamon.Titkár : Ruda Győző (III., Lajos- utcza 176). Pénztáros : Fazekas János (III., Mókus-utcza 22). Ellenőr: Deutsch Adolf.Szertáros: Kékessy Imre.Jegyző: Szilágyi Károly. Zászlótartó: Prikkel József. Orvos: dr. Űnterberg Jenő. Művezető: Tóth István. FootbalLkapitány : Schaberszky Leó. (III., Lajos-utcza 123). Egyleti pálya : III. kér., Határ-utcza , (dunapart). Alakult 1875. Egyleti helyiség és tornacsarnok: 1., Attila-utc/a 2­Verseny- és jégpálya: II. Széna­tér. Tornaórák: hétfőn, szerdán, pénteken ; vívóórák : kedden, csü­törtökön, szombaton este 7—Soráig. Elnök : Kollár Lajos, alelnökök : Dr. Czölder János és VVettstein Gyula, igazgató ; Demény Károly, helyettes - igazgató : Dr. Wein Dezső, titkárok : Holfeld Henrik és Dr. Schubert József, pénztáros : Galambos Ede, ellenőr: Vtdovics __ Rókus, művezető és szertáros : Bé ly Mihály. A vívást Berti László főhadnagy vezeti. Az egylet hivatalos lapja : a »Sport-Világ« Alakult 1899-ben. Clubhelyiség: Bakáts-tér 14 ; tornaterem r Bakáts-tér. 12. Tornaórák: kedd, csütörtök és szombat este ; saját pálya : k. soroksári-úti elemi iskola mellett. Alapító tag: 100 k. ; müködö tag : 12 k. ; pártoló tag 8 k. Tiszteletbeli elnök : Tolnay Lajos ; elnök : dr. Springer Ferencz. IX., Üllöi-út 9), alelnökök: dr. Köncs Boldizsár és Vajdi Károly ; titkár : dr. Schneider Béla (IX , Soroksári-utcza 51); jegyző: Malaky ^ Mihály ; pénztáros: Máthé János (Soroksári-utcza 44) ; ellenőr es háznagy : Hermá i László • athletikai művezető : Békés Artur ; kerékpár-müve tető : dr. Rónay Gusztáv; torna-művezető : Békés Gyula; gazda : Horváth Ferencz; üg>ész: dr. Hecht Ernő; kluborvos dr. Czoniczer Márton ; football-osztály főnöke : Kárpáti Béla ; kapitány : Horváth Ferencz VIII., Sándor-u. 38). II. kapitány : Malaky Alihály. Alakult 1885. Clubhely i ség : V. kér , Markó-utcza 20. sz. a., föreáliskola tornaterme. Tornaórák: minden kedd, csütörtök és szombaton. Alapító ta­gok : 200 korona. Müködö tagok : éven­ként 28 korona, pártoló tagok : éven­ként 10 korona. Egyleti értesítő a »Sport-Világ«. — Elnöki állás jelenleg betöltetlen. — Másodelnök : Iszer Károly. Alelnök : Kankovszky Vilmos. Titkár : Otte Ferencz. Jegyző : Sajó Béla. Pénztáros ’.Müller Hugó. Ellenőr : Wrchowszky Vilmos. Szertáros: Kakas Gyula. Művezető: betöltetlen . Club-orvos: dr. Kovách Aladár. Pénzküldemé­nyek Müller Hufe ó pénztáros czimére V., Akademia-utcza 13. sz. alá czimzendök. Jegyzőkönyvi kivonat a f. é. augusztus 21-én tartott választmányi ülésről. Rendes tagul felvétetett: bischer Károly növendék. Kilépésüket jelentik Bartkó Jenő és Becker ,Ottó. Függőben marad. Harsády József pártoló tag kilépése elfogadtatik. Otte F„ titkár. jg UDAPESTI pOSTA^ÉS -pÁVIRDATISZTVISELÓK gPORTEGYESÜLETE. Alakult 1899. Egyesületi helyiség: VII., Wesselényi-utcza 41. elemi népiskola tornaterme. Alapitó tagok : 100 korona. Rendes tagok évi 12 korona. Pártoló tagok : évi 4 korona. Egyleti érte­sítő: »Sport-Világ«. Elnök: hennyei dr. Hennyey Vilmos. Al- elnökök: Bérczy Ernő, Józsa Lajos. 1. titkár : Szöts Sándor, lí. titkárok. Branszky Antal, Klimcs Károly. Pénztáros : Vá­mos Izsó (külföldi hirlaposztály akailémia-U’.cza 12). Ellenőr: Persa Árpád. Szertáros: Missuray Ágos:o i. Művezetők: Akay Alajos, Benecsek Gyula, Németh Andor, Alexics Milyenkó és Branszky Antal. Football-kapítány : Harsády József (központi posta- és távirdahivatal leadás). pÓVÁROSI 'J’ORNA-^LUB. Alakulási év 1902. Klubhelyiség: (VI., Nagymező utcza 21- földszint az udvarban). Alapító tagok 100 korona, rendes tagok évenként 12 korona, pártoló tagok évenként 10 korona. Egyleti értesítő a »Sport Világ«. Ügyész: Dr. Osztern Lipót (VII., Kerepesi-út 8). Kluborvos: Dr.Raab Manó orvos (VII., Wesse­lényi-utcza 37. II. em.) Elnök : Gergely (Goldbaum) Jó .séf (VII., Klauzál u. 10., I. em. 11). Alelnök: Kun János. Titkár: Spitz Zoltán. Helyettes titkár: Quittner Vilmos. Pénztáros : Friedmann Jenő (VI., Kiraly-u. 34., I. em. 15.) Ellenörök : Schwarcz Emil, Bleszits József. Jegyzők : Fuchs Gyöz'i, Friedmann Hugó. Háznagyok : Belgrader Rezső, Steiner Béla. Gondnok : Kádár Gyula. Football-kapitány : Goldschmiedt Miksa. Athl.-kapitány : jelenleg betöltetlen. Kerékpároszt- vezetője : Kovács József. Egyleti pálya : Mátyásföld (Batthyány-utcza). Minden sze.dán este 8V2 órától összejövetel, szombaton este 8l/4 órakor szakosztályig értekezlet tartatik. Pénzküldemények a klub pénztárosánik, írásbeli közlemények Gergely (Goldbaum) József elnök czimére (VII., Klauzál-u. 10 , I. em. n.). Belépni szándékozók a választmány határozata é rtelmében október hó 1-ig beiratási díjat nem fizetnek. Meghívó. Folyó év szeptember hó 14-én délutáni 3 órakor klubhelyiségünk nagytermében tartandó rend­kívüli közgyűlésre, meiyre a klub t. tagjait ez úton történt értesülésünk folytán is megjelenni kérjük. Tárgysorozat, mint a rendes közgyűlésé. Kán János, Gergely (Goldbaumj József, alelnök, h. titkár. elnök. Jegyzőkönyvi kivonat a f. hó 3-án megtartott rend­kívüli választmányi ülésről. Rendes tagul felvétetett: Sebestyén Pál, Komjáthy Rezső, Hegedűs Ferencz, S. Vajda Péter. Alapító tagul felvétetett : lovag Léderer Sándor, egy­ben a választmány méltóságos lovag Léderer Sándor úrnak a klub iránt előzetesen is biztosított páitfogásáért egyhangúlag jegyzőkönyvi köszönetét szavazott. Reiner Aladár bízatott meg a klub ideiglenes jegyző­jének és az irattár kezelőjének. Reiner Aladár, id. jegyző. QBUDAI -yORNA-gG GYLET. Alapíthatott 1872-ben. Tagsági djak. Rendes tag évi 24 koron"., pártoló tag és növendékek évi 12 korona, alapító tag- 200 korona, egyszersmindenkorra. Hivatalos lap »Sport-Világ« Elnök: Dr. Botzenhardt János (III., Laios-u. 221. sz.). A'elnök : Hilbert Vilmos. Titkár: Hellmich Otó (Hl., Pacsirtamezö-u. 43. sz,). Jegyző : ^ Benedek Zsolt. Pénztáros : Szobovich Albin. (III., Dohánygyár). Ellenőr: Schiessel Antal. Gazda és mű­vezető : Bábel Rezső. FootbalLkapitány: Kugler Sándor, III., Zsigmond-utcza 66. Egyleti csarnok és pálya: (III., Kalvin- utcza 4. sz.). Tornaterem (HL, Kórház utcza 9- sz.). Foot- ball-pálya: (III., Linczenpolcz-féle téglagyár). A már 28 éve a világot 'J uralkodó Premier Helical eredeti angol kerékpáro­kat, mélyen leszállított árban 125 írttól kezdve, I™ V^íliw/ havi 8 és 10 frtos rész­letre, jó minőségű Cyclon német kerékpárokat 90 írtért és kerékpár-alkat­részeket 30°/o-os árleszállítással szállítunk, s pa Első rendű külső gummi--------------------------- frt 5.— és fit 4.— El ső rendű belső gummi — ----------------frt 3.-- és frt 2.— Acetylenlámpa — — — — — — — frt 3.25 és frt 2.— 1 pár kitűnő pedál_— — — — — — frt 2.75 és frt 2.40 An gol nyereg _______— — — — — — frt 3.25 és frt 2.— Te leskop-pumpa — — — — — — — frt 1.25 és frt 1.— Franczia kulcs — —-----------— — — frt—.50 és frt—.36 Ko rmány-foggantyuk, párja.................. .............frt—.40 és frt—.34 Le gújabb augusztusi, 300 képes nagy árjegyzék ingyen. ImANG JAKAB és FIA kerékpár-nagy raktára BUDAPESTEM, Józset-Hörnt 41. szám. Fióküzlet: Rottenbiller-utcza I. szám. Az árúk kitűnőségéért kezeskedünk és nem tetszőket kicserélün vagy a pénzt visszaadjuk. Szakértői javító műhelyek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék