Szabad Ifjuság, 1952. július-szeptember (3. évfolyam, 152-229. szám)

1952-07-26 / 174. szám

2 J952 július 8«. Öttusázóink nagyszerű küzdelemben egy arany, egy ezüst és egy bronzérmet nyertek Csermák József olimpiai bajnok távirata Rákosi Mátyás elvtárshoz „Boldogan jelentem Rákosi elvtirsnak, hogy a kalapácsve­tésben olimpiai bajnokságot szereztem és világcsúcsot állítottam fel. Ezzel újra magyar kézbe került a kalapácsvetés olimpiai baj­noksága. Hálásan köszönöm a támogatást, amelyben a párt és személyesen Rákosi elvtárs részesít bennünket, élsportotokat. So­kat köszönhetek Németh Imre elvtársnak is, aki igazi kollektív szellemben, tapasztalatátadással segített hozzá a sikerhez. ígérem, hogy eredményeim további fokozásával fejezem ki hálámat édes hazám iránt. Csermák József. HdmeerUinna, Július 25. Hämeenümna gyönyörű fekvé­sű középfinnországi városka. Helsinkitől 120 kilométerre. Ami­kor fenyvesek, apró tavak kö­zött visz az út, minden gondo­latunk az öttusázók felé jár. akik már öt napja küzdenek az öttusai egyéni és osaipatbajnoki címéért. Esős. szeles időben készültek fel Benedek, Szondv és Kovácsi az utolsó feladatra, hogy a négy- kilométeres nehéz terepen, isme­retlen pályán, a svédeknél iobb időeredményt ériének el. A terep igen nehéznek tátszofí. Már 500 méter után kisebb emelkedő. Benedek Tibor, aki egy arany­és egy ezüstérmet szerzett. maiid a 2800 méter után igen magas domb nehezítette meg a futók feladatát. Egyperces idő­közökben indították útnak a versenyzőket, a mi öttusázóink Ahogyan a karikatúrista látja a sokoldalú Szondit. közűi először Kovácsi indult el. azután 30.-nak Szondv. maid nem sokkal később Benedek. Már Kovácsi sikeres futása is azzal bíztatott, hogy Szondv és Benedek jó eredménye esetén. Magyarországtól nem lehet el­venni a csapatbajnokságot Szondy és Benedek minden ideg­szála megfeszítésével küzdött és a várt eredménynél mind a ket­ten tizenöt másodperccel jobb időt értek el. A hangszóró csakhamar négy nyelven közli a számunkra ör­vendetes hírt: Az öttusázó csapatversenyben első Magyarország, 2. Svédor­szág, 3. Finnország, 4. USA, 5. Szovjetunió. Közben kiszámítják az egyéni Helsinkibe küldött munkatársunk telefonjelentése: verseny eredményét is. Benedek 2. és Szondy 3. helyre került. Boldogan ölelik át egymást a nagyszerű csapat és egyéni he­lyezéseket elért magyar spor­tolók. Szondy sokáig nem tu­dott szóhoz jutni. Azután körülveszik őket a külföldi' újságírók, fotoriporfe- rek és az olmpla eseményeit megörökítő magyar operatőrök. Itt vannak a magyar öttusázó versenytársak, a szovjet, svéd, mexikói, chilei sportolók. Az újságírók kérdéseire Be- r.edek elmondja, hogy igen nagy erőfeszítést jelentett a győzelem kivfvása. — Hallatlanul nagy erőt adott nekünk az a tudat, hogy az első négynapi eredmény után mindenki nagyon remény­kedett bennünk. Magunk mögött éreztük a dolgozó milliók szere- letét, azt a nagy megbecsülést, amelyben már a tatai edzőtá­borban is részünk volt. Ezért tudtuk leküzdeni azt a nehézsé­get is, hogy utolsó napon, Ková­csnál együtt, kisebb sérüléssel versenyeztünk. Szondy István testnevelő ta­nár, elsősorban annak örül. milyen lelkesedést kelt majd diákjai között a győzelem. Ez­után art mondja: — Nagyon örülök, hogy meg­törtük a jeget és huszonnyolc év után elhódítottuk a csapatbaj­nokságot a svédektől. Ha az edzéseknél még több gondot fordítottunk volna a futásra, úgy ma kettős magyar győzelem születhetett volna. Kovácsi Aladár orvostanhallgató, a csa­pat legfiatalabb tagja, mindösz- sze 19 éves és őrül, hogy ő a O ...................— ■ A Szovjetunió eddig az első, Magyarország a harmadik helyen a nemzetek versenyében Üdvözlő táviratok százai sportolóinkhoz Valamennyi finn lap és a Hel- sinkibe külön repülőgépen ér­kező svéd újságok hatalmas cik­kekben foglalkoznak az olimpiá­val. Jelentős teret kénytelenek saentelni azoknak a hatalmas sikereknek, amelyeket a szovjet sportolók és a népi demokráciák versenyzői nap mint nap elér­nek. Az újságok első oldalain három-négyhasábos kép örökíti meg Zátopek új, második olim­piai bajnokságát. Sok kép közli Csermák kalapácsvetését s lát­hatjuk az újságokban a magyar tornászleányok közül a Keleti Ágnesről és Köröndi Margitról készült felvételeket. Miről írnak a finn lapok ? A lapok tele vannak szovjet, magyar, csehszlovák versenyzők sikereiről 6zóló beszámolókkal. „A Szovjetunió első a torná­ban“, „Puskás gólt rúg”, „A verhetetlen Zátopek”, ilyen és hasonló címeket olvashatunk. Mindegyik lap közli a nemze­tek versenyének állását is, a 7, 5, 4, 3, 2, 1 arányú pontozás alapján. (Első hely 7 pont stb.) A csütörtöki versenynapig bezá­rólag a Szovjetunió magasan vezet 283.5 ponttal, második az USA, amely eddig 179 pontot ért el. A részvevő 69 ország közül jelenleg Magyarország joglalja el a harmadik helyet: a mi versenyzőink 70 pontot sze­reztek. A negyedik helyen pilla­natnyilag Svédország áll. Az otaniemi táborba csütörtö­kön pillanatonként érkeznek a finn táviratkihordók. Egymás­után jönnek a hazai táviratok, amelyeket diadalmas sportolóink kapnak. Az üzemek dolgozóitól, a sporttársaktól érkeznek ezek az üdvözlő táviratok, s köszön­tik azokat a nagyszerű teljesít rraénveket, amelyeket eddig elér­tek. Csermákot többi között a tapolcai fütöház dolgozói üd- vözlik, a pompás eredményt el­ért öttusázókat a Vörös Meteor Sportegyesület, a törökök ellen fölényesen győző labdarúgókat úttörők, Köröndi Margitot a Va­sas Sportegyesület, Keleti Ágnes még egy lakóház kollektívájától is kapott üdvözletei. Csupán egy délelőtt több mint 300 távirat köszöntötte legjobbjainkat és buzdította többi versenyzőinket is újabb sikerekre, újabb 'győ­zelmekre. Csermák ét a veszprémmegyei rekord Vidám, jókedvű magyar spor­tolókkal robog az autóbusz csü­törtökön este Otaniemi felé. Természetesen legtöbben Cser­mákot. az úidorisült olimpiai bajnokot veszik körül és érdek­lődnek győzelmének részletei felől. A fiatal, 20 éves tapolcai sportoló még mindig a verseny, az ünneplés hatása alatt áíl. Amikor szó kerül a versenyről és a többi részvevőről, kiderül például, azt sem tudja: Strandi!, a küzdelem egyik nagy olimpiai esélyese nem is jutott be a döntőbe. — Strand'd tényleg nincs a legjobb hat közöút? — kérdezi Csermák meglepődve. —- Hát bizony én, amikor elértem azt a nagy dobást, már nem is tud­tam semmire sem figyelni. Leg­jobban szerettem volna ekkor odarohanni középre, veletek együtt örülni ennek a nagy közös sikernek. Amikor három dobás után még háromszor men­tem a 'dobókörbe, akkor sem tudtam már összpontosítani gondolataimat: otthon jártam. Tapolcán s arra gondoltam, hogy most rádión keresztül tiz­én tízezer magyar dolgozó hall­gat ja ezt az eredményt, azok. akiknek mindent köszönhetek. Tudjátok, mire vagyok még büszke? Arra, hogy a Veszprém- megyei csúcseredmény is 60.34 méter lett. •. Vidám este Otaniemiben Nagy derültség fogadja Cser­mák szavait és amikor az autó­busz megérkezik. Otaniemiben már újabb üdvözlők, szívből jövő gratulációk, ölelések vár­ják a harmadik olimpiai bajnok­ság megszerzőiét. Ünnepel az egész tábor. Együtt örülnek a hatalmas sikernek rajtunk kívül a szovjet csehszlovák, román, bolgár, lengyel sportolók is. Csütörtök — különösen iói sikerült nap volt. A szovjet tor­nászok kilenc aranyérmet kaptak tornában, mi kettőt, az atléti­kában a csehszlovákok két aranyéremmel tértek vissza Ote- niemibe. mi eggyel. S a szovjet versenyzők még számos kiemel­kedő helyezéssel kerültek a győ­zelmi emelvényre. Egy francia újságíró megkapja a választ Késő este van már, de szá­mos angol, francia, német új­ságíró személyesen vagy tele­fonon érdeklődik Csermák iránt. A nyugati újságírók, akik a múltban kételkedtek a mi nagy­szerű kailapácsvető eredmé­nyeinkben, félreérthetetlen cél­zássá! ilyen kérdéseket tettek fel. — Hol érték el ezekét &z ered­ményeket? Milyen körülmények között? Most egészen mást kérdeznek. A francia L'Equipe francia reakciós lap munkatársa Sir Józsefhez a magyar válogatott atléták állami edzőjéhez fordult1-— Hogyan csinálják ezt? Ho­gyan tehetséges, hogy maguk­nál. ennyi tehetséges fiatal at­léta aan? A francia uiságírő megkapja a választ: — Nálunk, a ml országunkban minden lehetőség megvan arra, hogy a fiatalok sportoljanak, fejlődjenek — mondta neki Sir József. — De ez még csak . ° kezdet. A következő években érik maid meg a gt/ümölcse an­nak a hatalmac támopdtámnh. amelyben nálunk a sportolók részesülnek. Felnőnek azok a fiatalok, akik tízezrével vesznek részt a eno-tbem akiknek min­den lehetőségük megvan a sportolásra. Lukacs László A DISZ táviratai olimpiai bajnokainkhoz Keleti Agnes elvtársnőnek. A magyar dolgozó- és tanulóifjúság nagy örömmel értesült nagyszerű győzelméről, amelyet a XV. nyári olimpiai játékokon a talajtornában elért. A Dolgozó Ifjúság Szövetsége Központi Vezetősége szeretet­tel üdvözli az o'implal bajnokság elnyerése alkalmából. Kiváló eredményével hozzájárult szeretett hazánk, népköztársaságunk nemzetközi tekintélyének növeléséhez. Győzelme ifjúságunkat újabb tettekre lelkesíti a szocializmus építése terén. Dolgozó Ifjúság Szövetsége Központi Vezetősége Csermák József elvtársnak. A magyar fiatalok nevében szeretettel üdvözöljük olimpiai győzelme és nagyszerű világcsúcs eredménye alkalmából. Büsz­kék vagyunk kiváló teljesítményére, amellyel dicsőséget szerzett a Magyar Népköztársaságnak és újabb bizonyságot tett felsza­badult népünk és Ifjúságunk nagyszerű képességeiről Olimpiai sikerével, amelyet — a nép illamának támogatásával _ — kitartó és szorgalmas munkával ért el, a magyar sportoló ifjúság példa­képévé vált. Példaképe Ifjúságunknak a küzdenltudásban, a haza forró szeretetében. Biztosak vagyunk abban, hogy még sokszor fogja győze­lemre vinni népi demokráciánk színeit, lelkesítve ezzel ifjúsá­gunkat a szocialista építésben újabb nagyszerű tettekre. Dolgozó Ifjúság Szövetsége Központi Vezetősége Magyar győzelemmel kezdődött az olimpiai vízilabdabajnokság legfiatalabb magyar olimpiai bajnok. Az ünneplés sokáig tart, itt maradnak a magyar győztesek között a szovjet öttusázók, akik együtt örülnek a fényes magyar győzelemnek. Az egyéni verseny­ben negyedik helyezett, Novikov mondja: — Reméljük, még sok-sok szovjet és magyar sikernek örül­hetünk ezen az olimpián. Bol­dog lennék, ha mmél többszőr kerülne még fel zászlójuk a győ­zelmi árbocra A legfiatalabb: Kovácsi Gyula, a győztes csapat harmadik tagja. A kis magyar csapat harsány éljenzéssel fogadja az őszinte baráti szavakat, amelyre Szondy így válaszol: — Éljen a Szovjetunió/ Éljen a mi szeretett hazánk! Éljen Rákosi elvtárs! Szepesi György Szombati olimpiai műsor Atlétika; Tízpróba folytatása (110 gát. diszkosz, rúdugrás, gerelyvetés, 1500 in). 1500 m döntő. Női súlylökés. 4x100 m előfutam. 4x400 m előfutam. 200 m női döntő. Vívás: Párbajtőr csapat döntő. női tőr egyéni. Úszás: 100 m férfi gyors elő- és középfutam, 100 m női gyors­as 200 m női mellúszás előfutam. Vízilabda: Magyarország—Egyip­tom. Súlyemelés: Könnyűsúlyú és váltósúlyú küzdelmek. Kosárlabda. Vitorlázás. Céllövészet: Agyaggalamb lövé­szet döntő. Birkózás: Kötöttfogású küzdel­mek. Helsinki, július 25. Az olimpiai játékokon lassan az uszoda felé fordul az érdek­lődés. Pénteken már kora reg­gel, 7 órakor versenyzőle, bírák, sőt a nézők is, a nagy olimpiai stadion mögött lévő nyitott uszoda felé tartottak, ahol a vízilabdamérkőzéseket rendezik. Itt az uszodában is — mint a nagy stadionban — minden áttekinthető. Mintegy tízezer néző számára van hely a me­dence négy oldalán lévő tribíb nőkön. Számos rádióállomást készítettek itt, ahonnan a világ minden tája felé közvetítik majd a naigy izgalommal várt verse­nyek, összecsapások részleteit. Soha még ilyen nagyszámú résztvevője az olimpiai vízilabda tornának nem volt, mint most. 21 ország küldte el csapatát, köztük a Szovjetunió, Magyaror­szág, USA, Mexikó, Argentína, Egyiptom, Hollandia, Olasz­ország és még több nemzet. A medence szélén már ott áll­nak a vizilabdatoma megnyitó­jának játékosai: a magyar és a mexikói vízilabdázók. Vízbe ------------------O'- -------------­s zállnak, úsznak néhányszor kapura lőnek, utána az ameri­kai Curron sípjelére megkez­dődik a mérkőzés. A mi csapa­tunk nem a legerősebb együttes, sei állt ki: Antal — Fábián, Gyarmati — Szittya — Lem- hényl, Aszocts, Martin összeállí­tásban kezdi a küzdelmet Ha­marosan megmutatkozik erő­fölényük. Különösen a csatár­sor játszik ügyesen. Nem sok idő telik el és már néhány góllal vezetünk. Néha-néha a mexi­kóiak is próbálkoznak, de nem az ő étdemük, hogy gólt sike­rül elérniök Az amerikai játék­vezető összevissza ítélkezik és a fordított ítéletek eredménye, hogy gólokat kapunk. Végered­ményben 13:4 arányban simán megnyerjük az első mérkőzést. — Könnyen játszottunk — mondja a mérkőzés után Gyar­mati, a magyar csapat egyik tagja —, ha a bíró becsületesen vezette volna a mérkőzést, ezt a négy gólt sem kaptuk volna. Azt hiszem, hogy a további mérkőzé­sek során még jobban megy majd a játék. EKI EREDMÉNYEK: PENT ATLÉTIKA: 3000 méteres akadályfutii. Olimpiai bajnok; Horace Ashen- felter (Egyesült Államok) 8:45.4 p. (olimpiai csúcs). 2. Kazancev (Szovjetunió) 8:51.6 p. 3. Disley (Anglia) 8:51.8 p. 4. Rintenpää (Finnország) 8:55.2 p. 5. Söder- berg (Svédország) 8:55.6 p. 6. Hesselmann (Nyugat-Németország) 8:55.8 p. ... 9. Aprö József (Magyarország) 9:04.2 p, 400 m-es síkfutás. Olimpiai baj­nok: George Rhoden (Jamaika) 45.9 mp (olimpiai csúcs). 2. McKenley (Jamaika) 45.9 mp (olimpiai csúC3beállítás). 3. Matson (Egyesült Államok) 46.8 mp. 4. Haas (Nyugat-Németország) 47 mp. 5. Wlnt (Jamaika) 47 mp. 6 Whitfield (Egyesült Államok) 47.1« mp. Ignatyiev (Szovjetunió az elő­futamok során 47.4 mp-cel új szovjet rekordot futott. A 200 m-«s női síkfutás elő­döntőiének első futamában Jack- son (Ausztráliai 23.4 mp-es idő­vel úi világcsúcsot futott. A döntő hatos mezőnyében részt- vesz Hniktna (Szovjetunió) Is. aki 24.1 mp-es idővel nyerte meg az elődöntő második futamát. ÖTTUSA: dttusabajhoksáq terepfutó ver­senyében: 1. McArthur (Egyesült Államok) 14:20.4 p. 2. Benedek (Magyarország) 14:40.9 p. 3. Percy (Anglia) 14:41.9 p, .. . 17. Szondy (Magyarország) 15:40.4 p. öttusa eqyéni összetett ver­senyben: olimpiai bajnok Hall (Svédország) 32 pont. 2. Benedek (Magyarország) 39 pont. 3. Szondy (Magyarország) 41 pont. 4. Novi­kov (Szovjetunió) 55 pont. Öttusa csapatversenyben: ollm- piai bajnok Magyarország (Bene­dek, Szondy, Kovácsi) 166 pont 2. Svédország 182 pont. 3. Finn­ország 213 pont, 4. Egyesült Álla­mok 215 pont. 5. Szovjetunió 293 pont 6. Brazília 313 pont. VÍZILABDA: Nyugat-Németország — Románia 8:4 (4:1). Egyiptom—Portugália 10:0 (6:0). Belgium—Dél-Afrika 6:5 (4:3). Jugoszlávia—Ausztrália 10:2 (4:1). Magyarország—Mexico 13:4 (6:2). Péntek délután! eredmények: Olaszország—India 16:1. Anglia— Ausztria 4:3. Spanyolország— Brazília 3:2. Hollandia—Szovjet­unió 3:2. Svédország—Egyesült Államok 5:1. VÍVÁS: A párbajtőrvivó csapatbajnok­ság mérkőzései során a magyar vívók Luxemburg. Franciaország és Finnország legyőzésével cso­portjukban az első helyen végez­tek. Különösen nagy sikernek számít, hogy a világbajnok ás volt olimpiai bajnok francia csa­patot 9;5 arányban legyőzték. Az elődöntőben hat csapat két csoportban versenyez a tovább­jutásért. Az első csoportban Olaszország. Dánia és Luxem­burg. a második csoportban Magyarország. Svédország és Svájc vívnak. Szombaton reggel elődöntőben a svájci csapat lesz a magyarok első ellenfele. SÚLYEMELÉS: Léqsúly. Olimpiai bajnok: Udo- dov (Szovjetunió). 2. Namdjou (Irán). 3. Mirzal (Iráni BIRKÓZÁS: Lécjsúly: Hódos (Magyarország) pontozással győzött Kyllönnen (Finnország) ellen. Középsúly: Németi (Magyarországi kétvállra fektette Grytet (Lengyelország). KönnyGsúly; Tarr (Magyarország) pontozásos győzelmet aratott Cools (Belgium) felett. Nehézsúly: Suli (Románia) pontozással győ­zött Kovács József (Magyar- ország) ellen. A délutáni mérkőzések során Szilvást és Kovács Gyula kétvál­las. Pólyák pedig pontozásos győzelmet aratott. Kemény, bár jobb volt, mint a Jugoszláv Vul- kov, egyik támadása után öntust vétett. CÉLLOVES: Célpisztoly (60 lövés). Olimpiai bajnok: Benner (Egyesült Álla- mok) 553 pont. 2. Leon (Spanyol- ország) 550 pont. 3. Balogh (Magyarország) 549 pont. 4. Mar- tazov (Szovjetunió) 546 pont. 5. Valnsteln (Szovletunió) 546 pont, 6. Ullman (Svédország) 543 pont. LABDARÚGÁS: Jugoszlávia—Dánia 5:3 (3:0). Tehát az első négy közé: Magyarország, Svédország. Nyu­gat-Németország és Jugoszlávia jutott. További sorsolás ma dél­előtt. KOSÁRLABDA^ A kosárlabdatorna első forduló­iának eredményei: Szovletunió-' Bulgária 74:44, Egyesült Al!a> mok—Magyarország 66;48. Ar­gentína — Fülöpszlgetek 85:59, Uruguay—Csehszlovákia 53:51 (hosszabbítás után) Francia- ország—Egyiptom 92:64. Brazília-J Kanada 57:55. Mexikó—Finnország 66:48.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék