Szabad Ifjuság, 1956. július-október (7. évfolyam, 154-250. szám)

1956-10-21 / 249. szám

Nem a bizalmatlanság szülte a véleményt, de a finn— magyar férfi atlétikai verseny előtt még a legvérmesebb szur­koló sem álmodott arról, hogy az első napon 19 pontos vezetés­hez jut a magyar csapat. Pedig így történt: szombat délután a Népstadionban mintegy 25 000 néző előtt a magyar atléták 123:104 arányú vezetéshez jutottak a testvéri Finnország leg­jobbjai ellen. Igaz, az első napi eredményben kissé a szeren­cse is közrejátszott, de melyik sportversenyen nincs szükség Fortuna istenasszony támogatására? örüljünk, hogy bennün­ket segített! ■ ' Bodó csúcs javítás közben A szép, érdekes verseny a 100 m-es síkfutók küzdelmé­vel kezdődött Ha eredmény­ben nem Is hozott szenzációt, az mindenesetre jól jött, hogy Goldoványi legyőzte a finn csúcstartó Hellstent. Az első igazán szívhezszóló dalt azon­ban diszkoszvetőink „kompo­nálták” hármas győzelmükkel. Éppen a legjobbkor szóltak közbe a pontversenybe, mert a finnek három versenyszám utón 36:30 arányban vezettek. Egycsapásra megfordították a helyzetet: 46:42 lett a mi ja­vunkra. S ezután — kivéve a távolugrók okozta zökkenőt — végig biztosan vezetett a ma­gyar együttes. Ez a kis zök­kenő is elkerülhető lett volna, ha 800 m-es síkfutóink nem taktikázzék túl a versenyt. A túlzott taktikázásnak köszön­hető, hogy Rózsavölgyi kény­telen volt megelégedni a har­madik hellyel. Még szerencse, hogy Szentgáli ragyogó haj­rával legvőzte a finn Salsolat. A nap egyik legszebb, de a finnek számára legszerencsét­lenebb versenyét a 3000 m-es akadályfutók vívták. Már-mór úgy látszott, hogy két olimpiai reménységünk, Rozsnyói és Jeszenszki, ha kelletlenül is, de átengedi az első helyet a kitűnően futó Rinteenpää-nek. A nyurga finn versenyző a célegyenesben biztosan veze­tett 5—6 méterrel, de az utol­só akadálynál felbukott, s ez­zel elmaradt egy nagyszerű győzelemtől és egy kitűnő új finn csúcstól. Kénytelen volt a negyedik hellyel megelé­gedni és nagy sóhajtások kö­zepette nézni, mint gratulál­nak honfitársának, a harma­diknak célbafutó Auernak a 8:42,4 perces új finn rekord­hoz. Ezután számunkra remek meglepetés született: a beteg­ségéből alig felépült Bodó 199 cm-es új magyar csúcsered­ménnyel legyőzte a finn csúcs­tartó Salminent (206 a legjobb eredménye), sőt. még a máso­dik helyezett Hagya is meg­előzte 196 cm-es teljesítmény­nyel. A finn versenyzők elvé­reztek a 196-os magasságnál, mindannyian 193 cm-t ug­rottak. Amikor a 4x100 m-es váltók tagjai készülődtek a rajthoz, a közönség körében itt is, amott is ilyenformán beszélgettek: „No, most megmutathatják, hogy nem hiába kapták repülő­jegyet Melboume-be.“’ S mint­ha csak hallották volna a meg­jegyzéseket, olyan pompás él­ményben részesítették a néző­ket. amihez ritkán jut az em­O SZABAD IFJŰSÁG ** 1956. október 21. bér. Mintaszerű váltással, szép futással. 40,5 mp-ces ered­ménnyel megnyerték a ver­senyt, s egyben beállították az országos csúcsot is. Utánuk ötezreseink vívtak nagy csatát eleinte a finnekkel, s később már csak egymással. Az utolsó körben Iharos ferge­teges hajrába kezdett és 14:01,8 perccel biztosan szerezte meg a győzelmet a 14:05,2 perces eredményt futó Kovács előtt. A harmadik helyért viszont óriási küzdelmet vívott Szabó Miklós a finn Julimtól, s, csak az utolsó 100 m-en sikerült be­biztosítani a magyar versenyző­nek a hármas győzelmet. Minden dicséret megilleti at­létáinkat elsőnapi szép teljesít­ményükért. Am a finnek ellen még 19 pontos vezetéssel sem lehet biztosra menni, hiszen a második napi versenyszámofc többsége a papírforma szerint finn győzelmet ígér. A versenyt ma délután foly­tatják. Az eilsö nap részletes eredmé­nyei; 100 ro: 1. Goldoványi 10.7. 2. Hellsten 10.8, 3. Kiss 10.8. 4. Re- kola 10.9, 5. Jakabfy 11, 6. Ke- tola 11.1. — 110 gát: 1. Siukola 14.6, 2- Retezáír 14.6, 3. Lindhal 14.9. 4. Lippai 15.2. 5. Páifi 13.6, 6. Tammenpää. — 400 m: 1. Hellsten 47.2. 2. Rekala 47.7, 3. Adamik 47.8, 4. Kivelä 48.3, 5. Kovács I. 48.7, 6. Botár 49.7 — Diszkosz: 1. Klics 53.25, 2. Szé- csényi 51.41, 3. Lévai 48.96, 4. Karlsson 48.82. 5. Lamm! 48.53, 6. Jouppila , 48.47. — 800 m: 1. Szentgáli 1:49.8. 2. SaJsOla 1:50.1. 3. Rózsavölgyi 1:50.3. 4. Kontio 1:50.9, 5. Kovács L. 1:51.2. 6. Vesääja 1:51.7. — Távoluqrás: 1. 1. Valkama 7.57. 2. Snellmann 7.43.-3. Földesi 7.41, 4. Porras­salimi 7.31, 5. Pusztai 7.05, 6. Veszelovsski 6.90. — Magasugrás: 1. Bodó 199 (új országos csúcs, régi; 198. Bodó), 2. Hagya 196, 3. Rantala 193, 4. Simeiius 193, 5. Salminesn 193, 6. Hemela 180. — Súlylökés: 1. Ijäs 16.12, 2. Kö- vesdi 16. 3. Koivisto 15.86. 4. Mi­ll álvfi 15.75, 5. Lammi 15.23. 6. Szécsényi 14.66. — 3000 akadály: 1. Rozsnyói 8:42,2, 2. Jeszenszki 8:42.4, 3. Aúér 3:42.4 (új finn I csúcs), 4. Rinteenpää 8:47.4. 5. Szmida 9:05.8, 6. Mattsson 9:24.4. j 4x100 m váltó: 1. Magyarországi (Kiss Varasdi, Csányi, Goldoványi) I 40.5 (csúcsbeállítás), 2. Finnország j 43.9. — 5000 m: 1. Iharos 14:01.8, I 2. Kovács J. 14:05.2, 3. Szabó ( 14:08.5. 4. Julin 14:08.8, 5. Tal­paié 14:12.4, 6. Haikkola 14:47.4. j Az első nap után a pontver- ! seny állása: Magyarország—Finn- | ország 123:104. I Néhai Gatlovich Tibor szövet­ségi kapitány síremlékét ma dél­előtt fél 1.1 órakor a Fiumei úti temétöben (34. tábla, 1. sor, 14. sírhely) avatják fel. A síremlék a Budapesti Vasas SK, a Budapesti Szikra (Tipográfia kezdeményezé­sére az OTSB támogatásával ke- riil felállításra. Eltemetlek Jules Rímet, a Nem­zetközi Labdarúgó Szövetség és a Francia Labdarúgó Szövetség közelmúltban elhunyt volt dísz­elnökét. Az országos női egyéni sakk­bajnokság hatodik fordulója után Lángcs öt ponttal vezet Láng és Kertészné (3—3 pont) előtt. Magyar sportkiállítás nyílt az argentínai Rozarioban. Szusza, átadásából Virágh a Dózsa első gólját rúgja Izgalmakban bővelkedett a szombaton délután megrendezett Bp. Dózsa —Bp. Vörös Lobogó labdarúgó bajnoki mérkőzés. Az újpesti csapat remek játékkal rukkolt ki a Népstadion 15 000 főnyi közönsége előtt. Időnként 5000 részvevőre számítanak Pest megyében a falusi dolgozók téli spartakiádján Hosszú ideig az okozott a'leg­több gondot a sportvezetőknek, hogyan iehetrie a falu ifjúságát télen is ‘megfelelően foglalkoztat­ni, sportoltatni. A Pest megyei TSB megtalálta a hélyes formát, amellyel biztosítani tudják a fal­vak dolgozói számára is áz egész éven át tartó rendszeres sporto­lást. Első ízben ők rendezték meg a múlt évben a falusi dolgo­zók téli spartakiádját, méghozzá szép sikerrel — a megyében összesen 2300-an vettek részt a különböző sportágak küzdelmei­ben. Az idén már az egész ország­ban megrendezik, első ízben há­rom ' sportágban' — sakk, torna és asztalitenisz a falu sporto­lóinak téli versenyeit. Tegnap el­FORRADALOM A GERELYVETÉSBEN Egy spanyol \iersenyzo kísérlete tartja izgalomban a gerelyvetőket Elrepült a gerely, ki tudja hol áll meg?... (A l’Equip« rajza) Érdeklődéssel figyeli a sport­világ Erausquin spanyol gerely­hajító új szisztémáját. Múlt va­sárnap Barcelonában a spanyol bajnok bemutatót tartott. Az öt­ven éves és meglehetősen súlyos- testű versenyző minden különö­sebb megerőltetés nélkül 74.23 m-t dobott. Erausquin 25 évvel ezelőtt spanyol bajnok volt, s teljesítményei 55—58 m között mozogtak. Bemutatóját minden jelenlevő szakértő árgusszemekkel figyelte. Az újrendszerü hajítás mozdula­tai harmonikusak és sokban ha­sonlítanak a diszkoszvetéshez. A vélemények szerint az új rend­szer teljesen megfelel a szabá­lyoknak, miután a gerelyt a ha­jító a kötésnél fogja. A mozgás: a hajító kötésnél fogott gerellyel saját tengelye körül forogva előremegy. A megfelelő pillanat­ban a gerelyt elengedi, s azt a kéz végigcsúsztatásával irányítja. Egyébként a spanyolok után a finn atléták próbálkoztak meg elsőnek az új stílussal, bár sem filmet nem láttak róla, sem edző­jük nem volt. A 21 éves Raimo Mikkilä — akinek legjobb ered­ménye 72.18 m — első próbálko­zásai nem sikerültek. Negyedik és ötödik kísérletre a gerely azon­ban kifogástalan dobás után 63 és 63.5 m-re szállt. A hatodik kísér­letnél rosszkor enqedte útjára a gerelyt, s aT majdnem keresztbe- szállva a pályán, az üres tribünbe repült. A dobás hossza azonban 71 m volt. Sajtóértekezlet a feltalálóval Az új stilus spanyol feltalálója, Félix Erausquirt — a zürichi Sport tudósítója szerint — egy sajtó- értekezleten hevesen védte ál­láspontját a kritikákkal szemben. Véleménye szerint ez a stílus se­hol nem ütközik a paragrafusok­ba, s sem a gerelyt, sem kezét nem „keni” semmivel, ami eset­leg a gerely elváltoztatását okoz­ná. ö csak kevés vízzel nedvesíti meg a kezét dobás előtt. Szap­pant soha nem használt. Ez vi­szont pontosan meqeqyezik azzal, amikor a súlylökők, vagy torná­szok magnéziumot szórnak ke­zükre, hogy száraz kézfelületet kapjanak. Erausquinnal szemben azonban az összes eddiqi próbálkozók azt állítják, hogy „kenés” nélkül nem használható az ÚJ technika. Nem is valószínű, hogy tiszta víz biz­tosíthatná a qerely csúszóképes­ségét. Egyébként az év leghevesebb atlétikai vitájának atyja elmond­ta, hogy már 1935-ben kísérlete­zett az ÚJ stílussal, miután jó eredményeket ért el a baszk népi játékban, a „Barra Vasca”-ban. Ennél diszkoszvetés-szerű forgás­sal 3 kg súlyú és 1.50 m hosszú, buzogányszerű vasbotot hajíta­nak el. Akkor azonban nem tudott továbbjutni. „Az 1948-as olimpiai Játékok alkalmával egy eltört gerelyt megpróbáltam tréfából forogva elhajítani. Akkor Jobhan sikerült, s azóta állandóan kísérleteztem. Ebben az esztendőben aztán ke­ményen edzettem, s végre meg­találtam a receptet. Már auqusz­SZABAD IFJÚSÁG a DISZ Központi Vezetőségének lapja. Szerkeszti a szerkesztő- bizottság. Szerkesztőség: Bpest, Rökk Szilárd utca 6. Telefon: 130—460. Kladia: Ifjúság! Lap­kiadó Vállalat. Bpest. XII.. Gaál utca 9. szám. Telefon: 159— 290. 359—780. Terjesztik: Budapesten a Főposta Hírlapterjesztő üzeme, vidéken a helyi hirlapteriesztéssél foglalkozó postahivatalok. Előfi­zetés; Budapesten a kerületi kézbesítő hivataloknál, vidéken a postahivataloknál és kézbesítők­nél Havi előfizetési dlk 8.50 Ft Szikra Lapnyomda Felelős vezető: Kulcsár Mihály \ tusban 80 m-en felül dobtam az új stílussal. Most majd Melbourne- ben meglátjuk. Gerelyeseinknek jó kilátásaik vannak, s technikánk betiltására nincsen ok.” A nemzetközi szövetség hallgat.... Egész Európa atlétikai szövet- ; ségei n^gy érdeklődéssel for du I- tak a nemzetközi szövetséghez, I hogy megtudják a hivatalos ál­láspontot az új „spanyol stílus”- | rói. Áz 1AAF titkára úgy nyilat- j kozott, hogy még nem kaptak kellő információt, tehát nem dönt- ! hettek ebben a kérdésben. Sporthírek Prágában két új uszoda épül. Mindkettőt vízmelegítő berende­zéssel látták el. s egyikük 8000 néző. befogadására alkalmas. A Práqa-naqydíjas férfi és női röplabda-torna első napján Bu­dapest férfi. Ss női csapata egy­aránt Prága válogatottjával mér­te össze erejét.. A férfiaknál a prágaiak 3:0 (9. 8, 5) arányú megérdemelt gj’özelmet arattál:. A prágai női csapat szintén 3:0 (10. 10, 8) arányban győzött a budapestiek ellen. A Szabó—Sliwa találkozó el­maradt az Aljfechin nemzetközi sakkverseny hetedik fordulóján. A verseny állása; Szmiszlov. Taj- manov 4’5 pont. Botvinnik 4. Kérész. Pachmann .4, „NajcJorf Gligorics, ' 3.5, Stahlberg 3.5, Bronstein 3, Szabó 3. Uhlman, Unzicker 2.5, Pedewski 2, Go Iombek 1.5, Ciocaltea t, Sliva 0 pont. A Belgrádi Partizán férfi és női asztáiiténisz csapata szerdán Budepésten. a Sportcsarnokban ‘vendégszerepeit .a Bp. Vörös Me­teor férfi és női együttese ellen. látogattunk a kezdeményezőkhöz, a Pest megyei TSB-hez, megtuda­kolni, vajon, hogy állnak az elő­készületekkel, mit tették már an­nak érdekében, hogy ez évben is sikeresen bonyolítsák le a téli spartakiádot? — Már részletesen kidolgoztuk a téli spartakiád terveit — mon­dotta Saiga Lajos előadó. — S mi, az országosan előírt három sportág mellett még a sízésben is lehetőségeket biztosítunk a ver­senyzésre, amennyiben megfelelő hó lesz. A sakk, torna és asztali- tenisz mellett a nőknek két kiló­méteres, a férfiúknak öt kilo­méteres. sífutó egyéni és csapat- versenyeket rendezünk. Bízunk abban, hogy az idén sokkal töb­ben vesznek részt a küzdelmek­ben, mint tavaly. A sportköri ve­zetőkkel történt beszélgetések alapján mintegy ötezer rész­vevőre számítunk. A . téli spartakiád községi ver­senyei november 17-től december 31-ig kerülnek sorra, január 6—20 között a járási versenye­ket, február 2—3-án Márla- nosztrán pedig a megyei döntőt rendezik meg a Pest megyeiek. Uj dolog a téli spartakiád meg­rendezésében — ellentétben a nyári spartakiádda! —, hogy azok a sportolók is résztvehetnek a különböző versenyekben, akik üzemekben dolgoznak, de vala­melyik falusi sportkör tagjai. Az iskolások és a másodosztályú sportolók azonban nem vehetnek részt a küzdelmekben. I ötletekben dúskáló támadásokkal lepték meg a bajnokság első szá­mú esélyesét, a Bp. Vörös Lobo- | gót és 3:1 (1:0) arányú értékes győzelmet arattak felette. Váltakozó játék után az első félidő 31. percében született meg az első gól, Az örökifjú Szusza szép labdával ugratta ki a jobb­összekötő Virághot, aki baloldal­ra húzódva, pompás gólt lőtt. j(1:0.) A második félidő elején i úgy látszott, hogy a Vörös Lobogó játékosai nemcsak sétapartinak tekintik a mérkőzés további ré­szét, hanem megemberelik magu- I kát. De ez csak a látszat volt, mert az 50. percben egy re­mekbeszabott Szusza-féle Dózsa- gólnak tapsolt a közönséq (2:0). A 65. percben a sportszerűtlenül viselkedő Hidegkútit a játékvezető kiállította. A Bp. Dózsa fölényét a Vörös Lobogó játékosai vitatkozással, néha durva belemenéssel igyekez­tek ellensúlyozni, de sikertele­nül. A 69. percben a baloldalon elfutó Tóth Mihályt Fábián mint­egy 22 m-re a kaputól szabály­talanul választotta el a labdától. A játékvezető szabadrúgást ítélt. Tóth mellette álló Virághhoz qurította a labdát, aki hatalmas bombát eresztett Geller kapujára. A Vörös Lobogó kapusa megle­petésében csak beljebb tudta se­gíteni a labdát (3:0). A játékidő véqe felé még e9y* szer fellángolt a Bp. Vörös Lo­bogó, s a 72. percben Sándor szabadrúgásából Szimcsák qólt is fejelt (3:1). Ezzel el is lőtték ösz- szes puskaporukat, s továbbra is éppen olyan kedvetlenül játszot­tak. mint szinte végiq az egész ! mérkőzésen. A Bp. Dózsa ezen a mérkőzésen ilyen arányban is megérdemelten győzött. ★ Ma öt bajnoki labdarúgó-mér- ; kőzésre kerül sor. A műsor: Bp. i Kinizsi — Cs. Vasas, üllői út, 10 óra, Bp. Honvéd —Bp. Vasas, Népstadion, 12.30, Dorogi Bá­nyász— Szegedi Haladás, Dorog, j 14.30, Tatabányai Bányász — Pécsi Dózsa, Tatabánya, 14.30, Szombat­helyi Törekvés—Salgótarjáni Bá- í nyász, Szombathely, 14.15 óra. Mit lehet ehhez szólni? Crapp káprázatos )j úszóvilágcsúGS-eredményei Sydney, október 20. Szombaton Sydneyben 55 yar­dos medencében a legjobb auszt­ráliai úszók részvételével ver­senyt rendeztek. Ezen káprázatos új világcsúcsok születtek, ame­lyek elsősorban a 18 éves Lor­raine Crapp nevéhez fűződnek. Az. ausztráliaiak fiatal olimpiai reménysége 440 yardos verseny­ben nem kevesebb, mint négy világcsúcsot döntött meg és közte 400 méteren 4:50 percen belüli időt úszott. Nem sókkal Crapp 440 yardos versenye után rajthoz állt Auszt­rália 4x110 yardos női gyorsúszó váltója is. Az együttes 4:22.3 per­ces eredményt ért el, amely jobb mint a magyar válogatott 1952- ben felállított 4:24 perces 4x100 méteres világcsúcsa. — A váltó­ban elsőnek úszó Crapp ideje 1:03.2 perc volt. ami egytized- másodperccel jobb mint honfi- társnőjének Dawn Frazernek a 100 méteres világcsúcsa. Crapp négy új világcsúcsa — a régiek, amelyeket ugyan ö tartott — a következők: 200 m: 2:18.5 p (2:19.3 p), 220 y: 2:19.1 p (2:20.5 p), 400 m- 4:47-2 p (4:50.8 p), 440 y: 4:48.6 p (4:52.4 p). A sydney-i világcsúcsokról ér­kező hír után az MTI munka­társa felkereste az olimpiára ké­szülő Gyenge Valériát, hogy mondja el véleményét Crapp újabb kiváló eredményeiről. Gyenge Valéria így nyilatkozott: — pt lehet ehhez szólni?,Fan­tasztikus! Szinté elképzelhetetlen, hogy női versenyző ilyen eredmé­nyeket érjen el. amely még fér­fiaknak is becsületére válna. Crapp és általában az ausztráliai versenyzők kitűnő eredményei már sokszor gondolkodóba ejtet­tek engem is. Szinte rejtély szá­momra, hogyan tudják ezeket a teljesítményeket elérni. Nem hi­szem. hogy többet edzenének. többet úsznának, mint például mi. magvar versenyzők. Inkább arra göndölok. hogy egészen újszerű lehet a stílusuk, amely gyorsabbá | teszi úszásukat, mozgásukat. E bármilyen is legyen a körűimén; Crapp egészen kivételes tehetsé ■ az úszósport történetében. ZALAMEAi BÍRÓ NÉMET FILM CALDERON DE LA BARCA színművéből Rendezte: Martin Hellberg Bemutatásra kerül: október 25-től Váratlanul nagy pontfölenyre tett szert a magyar atlétaválogatott az első napon Kikapott a bajnokság esélyese Bp. Dóssá—Bp. Vörös Lobogó 3:1 (1:0) Ma a Népstadionban Bp. Honvéd—Bp. Vasas baj. noki labdarúgó-mérkőzés. 12.30 órakor. Bp. Honvéd: Faragó — Rá­kóczi. Bányái, Dudás — Bo- zsik, Kotász — Budai, Kocsis, Tichy, Machos. Czíbor. Bp. Vasas: Kamarás — Kár­páti, Teleki, Sárosa — Bund- zsák. Berendi — Kaduly. Csordás, Szilágyi L, Bárfi, Le- lenka. Magyarország —Finnország férfi atlétikai mérkőzés, 14.30 óra. A második nap műsora: 400 m gát, rúdugrás, gerely, 200 m, 1500 m. hármasugrás. 10 000 m, kalapácsvetés, 4x400 m váltó. 123:104

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék