Szabad Magyarság, 1959. január-december (4. évfolyam, 1-50. szám)

1959-01-04 / 40. szám (1. szám)

2. oldal SZABAD MAGYARSÁG 1959. január 4 tónkat és Somody István szerint, a legdurvább és leg- szerkesztőnket pedig személy aljasabb módon becsmérelte.) A véres kérdőjel Filozofiailag a szeretet, társtalanul csak vágy, kíván­ság, jóindulat. A szeretettel célbavett egyén ellenállásá­nak leküzdése nem végleges siker. A szeretet-“harc” har­madik lépcsője, a viszonzott érzés adja a Harmóniát. A Végtelenségbe illeszkedő lel­kek összecsengését. Sok lé­lek, érzés eggyé válását, a test körvonalainak, a fizikai talajból született taszitó ha­tásoknak kiküszöbölését. A Síitán, vagy a sátáni tulaj­donságokkal felruházott em­ber megközelitése ezzel szem­ben nem szeretetet, de bűnt és fertőzést eredményez. E kis kitérés után vissza a kül­politikához ! Eisenhower elnök még ki­jelentette: Az Egyesült Álla­mok és annak népe, nem kí­ván más népet elnyomni, u- ralni. Békében kíván élni minden embertársával, s örül a békének. Békének, mely be­csületre és igazságra épült. E meghatódást előhívó sza­vak előtt egy véres kérdőjelet látunk. A magyar és más népek millióinak gyötrelmével krisz­tusi béke nincs. Az Istent ta­gadó és becstelen Szovjettel csak a Sátán együttélése kép­zelhető el. Aki a Szovjettől jó­indulatot vár, igazságot és becsületet, ezen alapon a ve­szett kutyákat és hiénákat is bevonhatja a karácsonyi bé­kehangulatba. A “statusquo” békéje, nem béke, de gyötrel- mes, embertelen gyalázat, melytől Krisztust követő em­ber nem megnyugvást, de hi­degrázást kap. Berlinből — Szarajevó A jóindulat feltételezése a Szovjetet éktelen dühbe hoz­ta. A Tass ügynökség utján ezért közhírré tette a Leg­felsőbb Szovjetben elhang­zott beszéleket. Gromyko kül­ügyminiszter, többek között a következőket mondotta: Minden katonai incidens, akár Berlinben, akár Berlin­ért, az amerikai kontinensre, az Egyesült Államok népére is visszaüt. Millió és millió ember életet követel majd. Ha a krízisnek, mégpedig ha­marosan véget nem vetnek, Berlin nagyon könnyen Sza­rajevóvá vülhat. Az utóbbi mondatban annyi annyi tömény becstelenség la­kik, hogy az majdnem kicsor­dul. A Szovjet mesterségesen, akarattal teremtette meg a berlini krízist és most Nyu­gatot teszi felelőssé emiatt. — Szarajevóban másrészt, pánszláv ügynökök ölték meg Ferenc Ferdnándot. A technikusok által törté­nő atomellenőrzési tervet Gromyko, nyugati kémszolgá­lati szervezetként veti el. így az atomellenőrzés is végérvé­nyesen kútba esett. Gromyko után Sokolovszky tábornagy szólalt fel. A nyu­gati Imperializmusnak, úgy­mond, tudnia kell, hogy há­ború esetén megsemmisítő csapásokat mérünk reá. A Kremlin ekként válaszolt a karácsonyi békeszózatokra. Ekként válaszol már 1945 óta, de Nyugat mégis min­den évben megismétli. Megis­métli mindaddig, mig a téves időzítésű, jóindulatú szavakat a szájára nem fagyasztják. (Úgy látszik, hogy a hosszu- (Folytatás a 10. oldalon) DOBOS Vilmos volt győri fényképész MAGYAROKNAK RÉGI FÉNYKÉPEIT REPRODUKÁLJA Levelezőlap ára: 1.- dollár Címe: 517 W. Washington St. ANN ARBOR Michigan. I ('\W\I ^ Szt. Imre Amerikai Magyar Ifjúsági Estidet, 350 E. 81 St. N.Y.C. 3-ik em. ÍLTCmizd helyiségében 1958. december 31.-én este 9.30-kor zártkörű magyaros SZILVESZTER ESTET — rendez, melyre minden honfitársunkat szeretettel — meghívjuk és várjuk. Magyar muzsika. Mérsékelt árak. Adomány: $ 1.50 a Vezetőség. A VEZÉRCIKK FOLYTATÁSA (Folytatás az 1. oldalról) figyelmeztet, hogy váratlan f fordulatok már nem egy o- lyan népet temettek el vég­leg, amelynek csak hosszúle­járatú tervei voltak. Nekünk is úgy kell az emigrációban élnünk, terveznünk és csele­kednünk, mintha a holnapra készülnénk. Ezért kell nekünk még ma és nem holnap megegyezni abban, hogy milyen nemzeti célkitűzés legyen az emigrá­ció lámpása. Ennek a lámpá­nak a fénye kell megtartson — minden egymás közötti versengés és civódás ellenére is — minden tisztességes ma­gyart a helyes irányban és utón, ha egyszer és valahol a magyar nép sorsával össze­függő fontos kérdésről van szó. Emigrációs életünknek ez legyen a lényege és tartalma. Ebből születik meg az erőt megsokszorozó egység, amely nélkül sem kis, sem nagy, sem sorainkba beférkőzött ellenségeinkkel nem tudunk megbirkózni. A Magyar Felszabadító Bi­zottság nem is lát más lehe­tőséget a magyar emigrá­ció egysége felé vezető utón. A mi munkánk tengelye: minden ésszerű utón és esz­közzel megalkuvás nélkül küzdeni a Kárpátok koszoruz- ta Dunamedence csorbítatlan politikai s gazdasági egysé­géért, az ott élő 14 millió ma­gyar szabadságáért, igazsá­gáért és az őt ért évtizedes sérelmek jóvátételéért. A mi célunk: egy szabad és függet­len, társadalmi ellentéteket, kiváltságokat, valamint osz­tályharcot nem ismerő, a leg­emberibb szociális igazságok­kal mérő, a haladásban élen­járó Magyarország, amely­ben a helyreállított egységű Kárpátmedence népei egy­másrautaltságukat megértve, egyenlő szabadságban, egyen­lő jogok és kötelességek alap­ján, egymás javára testvéri közösségben élnek. A Magyar Felszabadító Bi­zottság nem szolgálja otthoni politikai pártok, foglalkozási ágak, társadalmi osztályok vagy ideológiák céljait. Nem foglalkozunk olyan kérdések­kel, amelyekben való döntés joga egyedül és kizárólag az otthoni magyar népet illeti meg. De nem is mondunk le semmiről a nemzet nevében, mert erre nekünk senki fel­hatalmazást nem adott. A kommunizmussal, vagy annak bármilyen más meg­jelenési formájával meg nem alkuszunk, ki nem egyezünk és nem ismerjük el a vele való együttműködés lehetősé­gét. A magyar nemzeti célokért keresztény erkölcsi alapon állva küzdünk. Elvetjük a materializmust. Ez szabja meg utunkat, ez jelöli ki esz­közeinket, fegyvereinket, de egyúttal küzdőtársainkat is! A második fontos, döntően fontos feladatunk: sértetle­nül megóvni azt a szinte fel sem mérhető eszmei és poli­tikai kincset, amelyet a ma­gyar szabadságharc jelent az egész világon. Nem engedni, hogy a legnemesebb emberi eszme és a magyar nép ellen­ségei ezt is éppen úgy lejá­rassák, mint ahogy népünk rágalmazásával a trianoni te­metőt készítették elő. A magyar nép, szabadságá­ért, igazságáért s a rajta esett sérelmek jóvátételéért folyó küzdelemben a magyar szabadságharc egy uj, eddig szinte elérhetetlennek látszó lehetőség előtt nyitott kaput. Ezt a nemzeti kincset a pusztulás örvénye felé húzzák (Cent. írom Page 1) and Ihe bloodiesi massacre in modern hisiory was perpetrated. To us, Ihe Hungárián Freedom Fight is sacred and nőt as Mr. Eaton termed it "a .phony issue." The Soviet Union and Mr. Cyrus Eaton can make stale- ments regarding the Hungárián Freedom Fight. Bút President Eisenhower said: "Budapest is no longer merely the name of a city; henceforth it is a shining Symbol of man's yearning to be free." And the statemenl of Mr. Henry Cabot Lodge Jr., Repre- sentative of the U.S.A. to the U.N.: "Two years ago one of the greatest events of our century began in Budapest — in the tragic struggle which followed the word 'Hungárián' became a synonym fór 'Hero' all over the world" alsó bears proof of the victory of Juslice. azok, akik a magyar feltáma­dás ellenségei. De azok is, a- kik a szabadságharc óta el­telt két év alatt nem vették észre, hogy magatartásukkal — akaratuk ellenére is — az ellenségnek használnak. Ha hiszünk nemzeti célja­ink megvalósíthatóságában és ennek szolgálatában eljutunk az egységig, akkor többé már nem fontos, hogy vannak, akik más utón járnak. A győ­zelem oda csatlakozik, ahol a hit és a cél együtt menetel. Zsoldosok még sohasem szol­gáltak eszmét. A magyar jö­vendő nem a zsoldosok, ha­nem az eszmét szolgálók ke­zében van. (Ezt a cikket azonos időben való közlésre kapta lapunk és a dél­amerikai Magyar Egység. Fontos, hogy mindkét Amerika magyarjai necsak olvassák, hanem meg is szívleljék. — A szerk.) The people of the world voiced their opinions when they accepted the statements of the Special Committee on the Prob- lem of Hungary of the United Nations at the General Assembly of the U.N. and branded the Soviet Union fór her brulal actions. Against all these stands Mr. Eaton with his statement to the National Press Club. In the name of the Committee fór Hungárián Liberation, Inc. its members and its 75 member so- cieties in the United States, South American, Canada and Europe, we protest against this statement. Committee fór Hungárián Liber­ation, Inc. Gén. Julius Kovács, Vice Presi­dent 2896 Ludlow Road, Cleveland 20, Ohio Nagyrabecsült vevőinek és az összmagyarságnak BOLDOG UJESZTENDŐT KIVANNAK a JOE’S Magyar Import üzlet tulajdonosai Adja a jó Isten, hogy az újesztendőben hazánk meg­szabaduljon bitorlóitól. — Egyúttal köszönetét mon­dunk minden magyar vevőnknek az irántunk tanúsí­tott bizalomért Magyar üdvözlettel BLAZSEK JÓZSEF ÉS NEJE JOE’S Magyar Import Üzlete 148 MARKÉT STREET PASSAIC, N. J. Telefon: PRescott 9-1350 New Jersey legrégibb és legnagyobb importáru üzlete! Hazai Mák Csabai Kolbász Szitálva és darálva Liptói túró Paprika Házilag készült tarhonya Magyar édes nemes Kész rétes tészta lapok Hazai zománcos edények. * Palacsinta és Tarkedli sütők. Zománcos bögrék, magyar hanglemezek, Piatnik kártyák, vető kártyák. — Egyházaknak és Egyesületeknek kedvezméy — Mandula, Mogyoró, új dió, lekvár, rudas vanília, majoránna, sáf­rány, bors és az összes fűszerek kaphatók. Főzó'kanál, hurkatöltó', tökgyalu, derelyemetsző, tésztaszaggató formák és más konyhacikkek. — Megjelent uj képes nagy árjegyzékünk ! ! ! — Ingyen küldjük mindenhova! — Vigyázzon a címre!- VIDÉKRE BÁRHOVA PONTOSAN SZÁLLÍTUNK! -

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék