Szabad száj, 1949 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1949-07-09 / 28. szám

Tűnődés egy gyümölcs-csárda előtt Most már egv olyan csárda kéne,. Hol mondjuk tököt lehet enni. Mert én bevallom, egyszer, végre Tök-részeg szeretnék lenni! Tour de Hongrie Ahol az ellentétek taszítják egymást A meglehetősen rossz házaséletet élő színészházas­párról folyik a szó egy társaságban. — Mi tehet az oka, — kérdezi valaki — hogy ezek olyan rosszul élnek egymással? — Egyszerű, — hangzik a magyarázat — a férj rokonszenve folyton fogy, az asszony ellenszenve viszont egyre nő. Csikágőban nem ritka eset Alaptalan aggodalom «Vitamine« cukrokat gyártanak». _________________________________________________ H aragosok figyelmébe [Versessyesi Kiről* A megfejtést nem Kell bekűlleni.] VÍZSZINTES: 1. AZ ELSŐ SOR. 17. Szép szó, ha megtartják úgy jé 18. A film és a falrahányt borsó, leszi. 19. Csonthó (a hegyről lezúduló hötömég). 20. Nem válaszol a levelemre. 22. Kirág. 24. Kiejtett kettős- betű. 25. Fa — angolul. 26. Fénytelen —. franciául. 28. Uncle... 29. Méh palota. 31: Tojás Becsben. 32. A „zene­est" része (I). 33. Betaszit 35. Lemásol. 37. Lakatlan (!). 38. Sárga fütyülök. 39. S J. 40. Ház a hegyekben. 41. Rá­helyez. 42. Temesi Torma Egy­let. 43. E E E E: 45. Szem­mel érzékel. 46. Kalória — rövidítve. 48. Sima felületű* 49. Két igelíötő. 50. A vadász ül benne (hosszú és méla). 52. Hasad. de nem a test­részed. 54. Német város a Snalé mellett. 55 Híres az ..almája". 57. Szomorú 59- Német város, híres a pat­kányfogója. FÜGGŐLEGES: 1. A MÁSODIK SOR. 2. Ha emberek vannak mellette., akkor egy szindarabcím. 3. Ez a kút, vidéki vízvezeték. 4. Termékeny vidék Francia- országban. 5. ür, de távirati­lag van idehíva. 6. C T. 7. Talmi. 8. Tekintetes rövidí­tése. 9. Egyiptomi bika-isten. 10................ az ökörcsordá le­geln i (azért ökrök). 11. Neki­lendülés. 12. E. E. R. 13. Pégé. 14. Kiejtett betű. 15. Soha — németül. 16. Északi férfinév. 21. Alávaló de nem pelenka. 23. Faház. 26. Csa­varrész. 27. Minden átlátszó (?) dolog ilyen. 29. Kihelyez. 30. Nagymennyiségű. 33. A héja csúszós dolog. 34. A gesztenyével teszi, de más él­vezi. 36. Priamos trójai király fia, megszöktette Helénát. 38. Főzelékféle, nekem pl nem nagyon kell. 39. Hely, állás — németül. 42. Grund. 44. A virág lakhelye társbérletben 47. Mitológiai alak. 49 Női ruhaanyag. 51, Német megszó­lítás. 52. A fogait használja. 53. Fejetlen adós. 54. A víz­ben él, de a szárazon meghal. 56. Az ón vegyjele. 57. A szo­bába. 58. Eszes, de fejtetőre esett (a második betű kettős). 59. Honvédelmi minisztérium. — Miért mosolyog a beteg? — Azt mondja, hogy jói becsapott bennünket, mert a bal hármas betegnek van vakbélgyulladásq. e heti ajdeblod viccünk Zuhanyai megáll egy horgász mellett a Duuaparton. — Na, nem harapnak? — érdeklődik — Nem, — fele i búsan a horgász — Próbálkoz­tam kukaccal nem haraptak Sajtot kínáltam nekik, nem kellett. Húst lettem a horogra, fütyültek rá. Ad­jon tanácsot, mit tegyek? — Egyszerű, — feleli Zuhonyai — akasszon egy forintot a horogra, vegyenek rajta a halak, amit akarnak. — Bácsi kérem, olyan cukrot szeretnék, amiben nincs sok vitamin, de cukoríze van. TILOS A CSŐK - RÓMÁBAN Rómáról o'vasíam tegnap a hírt: Ott a törvény kimondja kereken. Hogy tilos csókolódzni az utcán. Valamint parkokban és tereken. Csoda erkölcsnemesítő dolog... Mert, ha ajkuk csókot vágyik inni, A fiú a leányt, a törvény nevében Köteles a lakására vinni. (Rex) Orvosi megfisyeíés szerint a betegek narkózisban kibeszélik titkaikat Zsúfoltan robog az autóbusz és a perronon halkan így szól egy pasas a másikhoz: — Uram, adja vissza az órámat... most emelte ki a zsebemből. — De kérem! — hangoskodik a másik '— Hogy meri ön ... — Pszt, halkabban, miszter! Ne csináljunk egy­másnak kellemetlenségeket. Adja ide az órámat, itt van az ön tárcája... DOHKHY A hölgy csinos volt, csókos, kedves, — Olv szép a nyári szerelem, — Szólj, mit szeretsz? Faggattam hévvel ■— Ó... én a dohányt szeretem... Besieltem egy kis trafikba, S cigarettát vettem neki... Ezer darabot... Illatost... Jót. Füstöljön, hogyha szereti... Ránézett a cigarettára S szólt s elöntötte a harag: «Űgv látszik, ön nem ismeri még A rokonórtelmű szavakat!. (b. i.) Bürokrácia, oh! — Mondd, apafej, elhagytuk már Solymárt és ürömöt? IwSaBiBBDH&BaBaaVBaaBBBaaESBRQBaBVBBCaaBBBBQSSBi^BBBSBlIBByiiaaeBBaBBBBBBaHaaaBES« m k \ fen m iíÉÉtré! jíiíoit gszOnkk I *a a Kőim, a kis falusi szatócs sok dolga miatt sehogy sem tudott időt szakítani § J arra, hogy meglátogassa a tőle harmadik faluban lakó rokonát. Végre egy vasárnap a 5 elhatározta, hétfőre magához rendeli a fuvarost és megbeszéli vele, kedden álljon § 5 elő a kocsival, hogy a szerdát a rokonainál tölthesse. De csütörtökön mégis úgy D b elöntött, hogy pénteken sem indul útnak, mert szombatra feltétlenül otthon akart jg S lenni. ® ®eaa«osBaoBiínBEiiinBBBan»a®EBBBiBiiiiDBB«sii3aHBEií!siaBB BBBBaBBBBBBBBBBaBBBISBaBBBil Érdeklődő: Mi is olvas­tuk a napihirt, hogy Strai- sundban é! egy líl éves özvegyasszony,. aki kije­lentette, hogy, ha meg­felelő férfira akadna, is­mét férjhez menne Mint­ha csak igazolni akarta volna azt, amit Brandy kapitány múlt heti napló­jában állított, hogy «férfi és nő között lehet önzet­len barátság, fpitéve, hogy a férfi még nincs 10 vagy elmúlt .80 esztendős. De nőknél még ez a korha­tár sem nyújt feltétlen biztosítékot. > Br. F. G: Kívánságára utánanéztünk és megálla­pítottuk, hogy Laczkó Géza június 13-1 magas­színvonalú rádióelőadásá­nak ez volt a pontos cí­me: «A társadalmi érint­kezés nyelvi formái a de­mokráciában.» Heten a hó ellen: Cso­dálatosan szép felvételek teszik felejthetetlenné ezt az egyébként is kitűnő expediciós filmet. Csibészek: Szellemes vígjáték, ennivaló kö- lyökszereplőkkel. Dr. O. I : Multheti szá­munkban már ismertet­tük a módot. Üdv. K. Tné és D. E. Bp. Az első saj­nos nem jöhet, a máso­dikkai más formában fog­lalkozunk. Szív. üdv. L. A. Bp.: Nem eléggé humo­ros. V. M. Győr: Egyre majd sor kerül, a többi már meg jelent. P. L. Bp.: Köszönjük, de keresztrejt­vényekét nem tudunk kö­zölni külső munkatársak­tól. Szív. üdv. E heti ejnye-bejoye rovaturV — De kérem, értsék meg, hogy valami elírás tör­tént! Nem én haltam meg, hanem a társbérlőm. Két jegeskocsis és egy viüamoskalauz verekedé­séről adott hírt a napok­ban egyik laptársunk * ezzel a címmé!: «Két jeges-ember parázs össze­tűzése a villamosütközőn». Szerencsére a jég nem gyúlékony anyag és így a parázs nem lobbant lángra ... * Egy rendelet «az ille­tékekre vonatkozó egyes jogszabályok módosításá­ról és kiegészítéséről». Elnnek a rendeletnek 2. 5. (1) bekezdés d. pontja így hangzik: «A'éí évesnél fiatalabb ló, szarvas- marha vagy bivaly után, továbbá korukra való te­kintet nélkül a szamár vagy öszvér után> ennyi . és ennyi illeték fizetendő. Szóval a szamárnál még a fiatalság sem mentség __ A z új ebadó-rendelet végrehajtási utasítása eb­adó szempontjából kü­lönbséget tesz a házőrző és egyéb kutyák között. A Világ ismertetése sze­rint uházörzés céljából FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS FELELŐS KtADÓ: VIDOR GYULA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bajcsy-Zsitinszky-út 34. Telefon: 125—340* Előfizetési díj 1 hónapra 3 forint, negyed évre 9 forint. Csekkszámlaszám: 36.662 Kéziratokat és rajzokat nem érzünk, mea és nem adunk vissza. Hungária Hirlapnyomda Rt.. Budapest V Bajcsy Zsilinszky-út 34. Felelős: Dak a István tartolt eb az a kifejlett eb, amelyet állandóan a szabadban a ház körül tartanak és ezt télen is áriaom nélkül viseli». Mit, könyörgünk, a há­zat? Hogy azt viseli árta­lom nélkül? Hát ha rá nem szakad, mért ne vi­selhetné ártalom nélkül, na nem? Mint az egyik napilap Sport-Revü c. rovatában Olvastuk, Sebes Gusztáv labdarúgókapitányunk, hazaérkezvén Stockholm­ból, többek közt így nyi­latkozott: «Válogatott csapatunk nagyon becsii- lete.en, válogatottakhoz méltóan küzdött, a mér­kőzés teljesen sportsze­rű körülmények között folyt le. Most még úgy elől, mint hátul szükség van több keménységre» Mit mondjunk? Hony sóit qui mai y pense... Elelcíroüios liamiká! szerkesztett TABÁNYI MIHÁLY — Kedves hallgatóink, Tabányi Mihály műsora rövidzárlat miatt elmaradj SÉL Az idei nyál* tapasztalataiból s Ki korán kel, azt a hideg leli...

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék