Szabad Szó, 1945. március-április (47. évfolyam, 1-29. szám)

1945-04-27 / 27. szám

Hírek Fel kell szabadítani zenei szemléletünket a százados német hatás alól A Nemzeti Parasztpárt az európai zenéért A nacionalista nőmet törek­vés Európában nemcsak poli­tikai és gazdasági téren nyil­vánult meg, hanem az élet más területein is éreztette reakciós hatását. így általában a kul­turális és igen nagy mérték­ben a zenekultúra terén mu­tatkozott meg hatása» Az a német szellem, amely a maga kiválóságát hangoztatta, el­árasztotta egész Európát köze­pes értékű alkotásokkal s a nagyközönség nem tudta ma­gát függetleníteni tőle. Nálunk is — hiába indultak olykor tiszteletreméltó törek­vések — az átlagközönsóg íz­lése ée igényo a multszázadi német zenére és befogadására alakult át. Ez a körülmény beléjük nevelte azt a tudatot, hogy a német zene mindonek- fölött való. Az így elnevelt közönség aztán bizalmatlan volt a nem német muzsikával szemben, megvetette a magyar népzenét, mert csak a német zenét vagy a népieskcdő ci­gányzenék a* úgynevezett „magyar nótát“ értékeltn. Zenekultúránk művelőire az a nagy feladat vár, hogy a nagyközönség zenei ízlését fel­szabadítsák a százados német hatás alól. Utat kell keresni a közönség lelkében az igazi magyar népi zenéhez és az egyetemes európai muzsikához. A Nemzeti Parasztpárt meg­kezdi ezt a tervszerű és ko­moly munkát. Zenei szeminá­riumokat, nyilvános előadáso­kat rendez, ahol zenei kiváló­ságok mutatnak rá a zene igazi értékeire, hogy elvezessenek a magasrendü zenoi élvezetre. Közelebbről négv előadásból álló szeminárium ép egy nagy reprezentatív előadás rende­zését tervezi a Nemzeti Pa­rasztpárt. A középkor zenéje A középeurópai német zenei hegemóniával szemben ez a szeminárium és a hangverseny igyekszik kidomborítani az európai muzsika eddig kevés« ismert értékeit. Az átlagközön­ség könnyen hajlandó a 19. századi német műzenét az európai zenekultúrával azono­sítani. Pedig az előző száza­dok zenei termése óriási kin­cseket rejt magában, amelyek­ről eddig kevesen tudnakl Itt van a középkor zenéje, amely­nek hallatlan szellemű gazdag­sága, tökéletes művészi meg­formálása csak a szakemberek számára volt eddig leginkább megközelíthető és élvezhető. Ezért az első előadásban a középkor rejtett értékeit hoz­zuk a közönség elé A közép­kor muzsikusa és a mai idők zenei alkotója sok olyan do­logban érti meg egymást, amelyek századok folyamán feledésbe merültek. Mi ismét felfedezzük a magunk számára ezt a muzsikát ós ezért eddig még Magyarországon csak ki­vételes alkalmakkor és a leg­Nagy üzlethelyiség BwIviroeJhain, legjobb helyen, fölckwwnt, több emelet részletekben kiadó. Ajánlatokat «zaikma, Igény olt hely (naffyKáiC. földszint, emelet) mog- iolSlceével „Forgalom" jelizvre TtKiBor hirdetőbe körünk. IV., Szervita tér 8. Népkonyha A Nemzeti Paraaztpárt VII ke- rflletl szervezete április ÍO-áti hét­főn megindítja népkonyháját Fé­sűs napi száz főre. Adag 7 deka kenyér és egy tál Mel 1 pengő ellenében. Ai étkesék kötelesei leadni ebédjegyüket. Jelentkezés wa étkezéshez való felvételre min­őén d. a. 10—11 érát*. Ebődkxmtás Uajs A m. X cm. ritkább esetben hallható „or­gánumokat“, „cantus qcmtlu- sokat“, a középkori muzsika romekeit fogja ismertetni az előadásában Dévai Gábor, a középkori muzsika legkiválóbb hazai kutatója. Az előadást kórusszámok illusztrálják. A keleteurópai muzsika A második előadás egy szin­tén kevéssé ismert területre ve- zoti a hallgatókat. A kelet­európai, különösen az orosz népi muzsikáról keveset tu­dunk. pedig a nagyszerű orosz zenekultúra megújhodása a né­pi muzsikának volt köszönhető. Muszorgszkij és a többi nagy orosz zenoi reformer a népi muzsikából indult ki. De a szovjet birodalom területén és annak határai szomszédságá­ban élő török népek zenéje szintén ismeretlen a magyar közönség előtt, pedig éppen Bartók Bélának az első világ­háború előtti avatóliai tanul­mányútja bizonyította, hogy a magyar és török népzene kö­zött ősi és megdöbbentően szo­ros kapcsolatok állanak fenn. Olyan népdalokat hozott haza, amelyek majdnem hangról- hangra azonosak ismert nép­dalainkkal. A harmadik előadás az új magyar zongorairodalomról ad keresztmetszetei, különösen a legfiatalabb muzsikusaink ed­dig alig ismert müveiből. így alkotóművészeink megtalálják a termékeny kapcsolatot, hogj- magukra hagyottságukból ki­szabadulva. érdemes legyen továbbra is dolgozniok. A szovjet-zene A negyedik élőn dás a szovjet muzsikáról- szól. Ismertetni fogjuk ennek a hatalmas biro­dalomnak a zene! életét, mo­dern orosz komponisták mű­vészi törekvéseit, kapcsolatait az európai zenekultúrával és sajátos jellegzetességüket. A reakciós politikai uralom mes­terségesen távoltartotta a szov­jet kultúrát tőlünk és így a modern orosz muzsikáról még szakembereink is keveset tud­tak eddig: mimlössz.e Sostako- vics szimfóniájának egyik té­tele és zongoraversenye jutott el hozzánk az utóbbi időben. A dunavölgyi népek muzsikája Ezen a szemináriumon kfvül a Párt nagyszabású zenekari hangversenyt is rendez, ame­lyen előadásra kerülnek a du- navöigvi népek modern muzsi­kájának az értékei, magyar, szerb, horvát, román, szlovák és bolgár művek. Ez a hang­verseny a dunavölgyi népek kulturális együttműködésének lesz a szimbóluma, hogy az itt lakó kis népek az eddigi mes­terségesen szított sovinozmu- sukból kilépve, megtalálják egymás közt a baráti kapcsola­tot a muzsikán keresztül is. Mind a szeminárium, mind a zenekari hangverseny előké­születi munkálatai nagy lendü­lettel folynak a párt Andrássv úti központi helyiségében. A szeminárium előreláthatóan két héten belül megkezdődik, a ze­nekari hangversenyt május kö­zepe táján rendezi a Paraszt­párt. — Olvasóinkat, a műsor­ról és az előadások időpontjá­ról ideiében részletesen tájé­koztatjuk. A Nemzeti Parasztpárt VTI. kerületi snervonetse április 26-án, csütörtököt! pártnapot tart Dafmj«<ná<ch n. 9. m, helyliisépréibou d. u. 4 órakor. Pá.r'ttn.ffok irwegrj^I»“ ntése kötelező. érdieJklodölkjeft azíve- •uei látom k­Szabad szészék így fizetik a MÁV nyugdíjasokat A Szabad Szó szerkesztősége segítségét kérjük két-három- száz ember nevében. Naponta sorbanállunk a Nyugati pálya­udvarnál a 62-es postahivatal előtt és várjuk, hogy megkap­juk a nyugdíjunkat. Várjuk, de hí ba várjuk. Idönkint ki­szól a pénzt osztó tisztviselő úr, hogy: „Akinek van ezer pengőből visszaadni, az bejö­het“. Erre van. aki bemegy, az aztán meg is kapja a pénzt. A többiek várnak tovább. Van közöttünk olyan, aki december óta nem kapott egy fillért sem. Most várhat addig, amíg ezer pengőből vissza tud adni. Én magam Szigetszentmiklósról já­rok be. Segítséget kérnénk, de nem is annyira arra, mint in­kább a nyugdíjunkra volna szükségünk, mert éhenhalunk. Berta János MÁV raktárnok és Lehrfeld Emil ny. MÁV segéd­tiszt Tiétek a föld Szólitlak, Szűcs Andris, Kakassziki pusztán, Indulj el rögvest az Ökör hajtok útján, A bénumi réten Vár rád Bóka Dani: Hegy mire készülünk, Meg fogja mondani Török Lali, Túron, Unilod a hangomat? UDt vinni Kevibe Kant orozd a lovad. Bak Béla, Bogdrzón. Mindig nagy volt « szád: Most mutasd meg mit tudsz, Köszörüld a kaszád, Ssürsmbd Pál, Szentes, Rád is szükség vagyon: Bárki utad állja, Szó nélkül üsd agyon. Gyürkőzz, Gi/ilre Jard Vásár hely kutason, Forgasd a bunkósod. Hogy példát mutasson. Szedd össze a bandát Te is öreg Mikus, Ne maradjon veszteg Békési kubikus. Ébredj, Tiszdninnenf Támadj fel, Tiszántúl! Most válik a hajnal Sötét éjszakáim. Sötét éjszakának Legyen immár vége. Aki ellenünk van, Folyjon el a vére. Dózsa György népéről Hadd szakadjon a lánc: Holnap virradatkor Elkezdődik a tánc. E. Kovács Kálmán. MADISZ hangverseny A MADISz-zenekar elRŐ hang­versenyén Vargha Pál vezé­nyelt Ez a zenekar úgylátszik a Budapesti Hangversenyzene­kar örökébe akar lépni, mert tagjai szintén nagyreszten a Fővárosi Zenekar soraiból ve­rődtek össze. Önmagában még ez nem lenne baj, csak sajnos, az ilyen alkalmilag összeálló társaságok általában nem pró­bálnak, dolgoznak komolyan Példa rá oz a koncert. Homá­lyos liangfoltok, pongyola rit­musok idomtaianították el Mozart Don Jüan-nyitányát, Beethoven C-moll zongoraver­senyét ée Vili. szimfóniáját. Vargha Pál ügyes karmester lenne, ha mozdulatait mérsé­kelné és határozottabbá tenné; a megkezdett tempó követke­zetes végigvezetéee azonban nőm erénye. Szoltsányi György alapos felkészültséggel, csak a beethoveni tűz lobogtak nél­kül zongorázott. Cca 1 kg. Furcsa meglepetés éri az embert, ha a Nagykörút egyik újabban élelmiszert is árusító üzletében kíván vásárolni. Gya­nútlanul negyedkiló cukrot kérek, a 260 pengős áruból csak ennyire futja pénztárcám­ból. Nem kapok. Az üzlet vezetősége ugyanis csak fél­kilós és kilós zacskókba cso­magolva árulja édes portéká­ját. Ez nyilván kényelmesebb és arra igazán nem gondolnak a kitűnő üzletemberek, hogy vannak, akiknek nincs mód­jukban egyszerre 130 pengőt = 75 dkg. adni cukorért. Már előre ft*­zem a keserű kávé izét, aé legalább égy szemrevaló friss apót viszek haza. Olt az ára is a táblán: cca Vs kg. 15 pengő, cca 1 kg. 29 pengő. Egy kilósat kérek. Sietve viszem haza a cipót, de fel­tűnik, hogy a reggel jegi/rc kiváltott kiló kenyér nehezebb volt. Bekopogok a szotnszéd- hoz lemérni. Pontosan 75 deka. Elgondolkozom, mi ez: lopás-» vagy csalás. Annyi minden­esetre bizonyos, hogy gazsági — Kováé« Imre előadása a Galilei Körben. A Galilei Kör előadássorozatén a magyar szellemi élet 'ogkitűnőbb kép­viselői számolnak be a legidő­szerűbb kérdésekről. Csütörtö­kön délután S órakor Kovács Imre fog előadást tartani „A magyar föd kérdése“ címen. Érdeklődőket szívósén látnak. (Podmaniczky-utca 81. I.). — Segítsünk a fasiszták áldo­zatain! A diadalmas Vörös Hadsereg kiszabadította a bör­tönökből és táborokból a fa­siszták által ehurcol lakat, akik most legyengülve, lerongyo­lódva gyalogolnak hazafelé. A Fasiszták Atal Elhurcoltak Segítő Bizottsága falragaszo­kon kérelemmel fordul a kö­zönséghez, hogy mentsék meg a fasiszták áldozatait. Ruhát, fehérneműt, cipőt ée pénzt kérnek számukra. A* adomá­nyokat a házmegbízottak gyűj­tik össze és továbbítják ren­deltetési helyükre. — A munkakcrtt'ők nem kap- nat élelmiszeriegyet A köz­el látásügyi miniszter rendeleté szerint a 18—60 éves munka­képes férfink és a 18—40 éves nők. akik a társadalom szem­pontjából hasznos foglalkozást rendszeresen nem űznek, nem kapnak élelmiszeri egyeket, A rendelet részletesen intézkedik, hogy kik esnek a hasznos fog­lalkozást nem űzők kategóriá­jába, valamint, hogy kik men­tesülnek az élelmiszerjegy meg­vonás alót — Halálozás. Vajda M. Pü, aa Operaháa fényképésszé hetvemagy- óvea korában megholt. Vajda több mint negyetteziázroten ált állott ok Operahá* szolgálatában, melynek tagjai között nagy ozaretetben ét megbecsülésben veit része. — Eszmei tervpá yázat Buda­pest újjáépítésére. A székesfő­város néhány nap múlva terv­pályázatot fr ki a városrende­zésre és Budapest újjáépíté­sére. A tervpályázaton na­gyobb pályadfjakat tűznek ki. A pályázat célja a felszaba­dító oslromban elpusztult fő­város világvárossá való újjá­építése, a természeti szépségek megőrzésével. Tulajdonképpen ötletpályázatról van szó és egyik legfontosabb alapelve, hogy a tervezők bosszú Időkre tekintsenek előre és ne törőd­jenek azzal, hogy a kivitele­zés nehézségekbe ütközik és jelentős áldozatokkal Jár. — Működik s küiflftymtntaz- fértum igazoló bizottsága. A knliigyminiszlérium igazoló bi­zottsága megkezdte működé­sét. Kéri mindazokat, akik a minisztérinm alkalmazottal el­len bármilyen terhelő adat bir­tokában vannak, azt szóban vagy írásban ira igazoló bizott­ságnál (Szabadság-tér IS. II. 3.) jelentsek be. — Bérköle ön a gyáraknak. Takáoe Ferenc ipariigyi mi­niszter abból az alkalomból, hogy a gyárak és a munkás­ság között megkötötték tíz első kollektív munkabér szerződést, beszédet mondott a Vasasok budapesti székházában. Beje­lentette, hogy a kormány meg­könnyíti a bérek kifizetését és erre a célra kölcsönt ad * gyá­raknak. Biztosítékképpen az állam a kölcsönt Igénylő gyár egy része, vagy az egész gyárüzem felelt asadbfl rzési jogot nyer. — A II. kerületi elő járása* got igazoló bizottság llodó Ist­ván elnöksége alatt megkezdte működését. A bizottság felkért mindazokat, akik az igazolás alá kerülő személyekről ter­helő adatokat tudnak, hogy ezeket sürgősen hozzák az Igazoló Bizottság tudomásár» (II. kerületi elöljáróság épüle­tében a Nemzeti Bizottság panaszirodájában, d. e. 8—1-ig panaszirodájában, délelőtt 8 órától 2 óráig). — Megvendégelik május el­sején a gyerekeket. A május e se jel gyermeknap előkészü­letei a befejezéshez közeledned A Nemzeti Segély gyermek- konyháin és a Gyermekbará­tok Kerületi Csoportjainál, a házmegbfzottaknál ée az isko­lákban máris tömegével jelent­keznek a résztvevő gyermekek. Az állatkerti ünnepély kereté­ben uzsonna, színielődás. meee, zene. sokfajta játék ée ver­seny vár a gyermekekre, akik­nek semmiért eem kell fizot- niök. — Harasttnsl Király Margit uy. potg. i»k. Igazgató HajdúsaóhORa- kó« 1044 dooomber ÍR án elhunyt — Kötelező az éle'mezé 1 köl- csönjegyek felváltása. A köz- ellátáei kormánybiztosság az élelmezési kölcsünjegyzést le­zárta. Közel 40 millió pengő folyt be. Aa élelmezési köl­csönt a kormánybizlosság oly­képpen fizeti vissza, hogy a jegyek es év deoember 31-ig házbér- és adófizetésre, vala­mint mindenféle éle'.miszervá- sdrlásra felhasználhatók. A kereskedők kötelesek a köl- csönjegyet felváltani, vagyis a visszajáró összeget kötele­sek készpénzben kifizetni. — Szálast sofőrjének fia a rendőrségen. A XIII. kerületi kapitányságon több nyilas ve­zetőt vettek őrizetbe,' köztük K Öttel Károly körzetvezetőt, aki a Juhász Andor utcában a _ legnagyobb gránáttüzben barikádok építésére hajszolta a környékbeli lakosságot és a járókelőket. Rend;rkézre ke­rült Suplic Sándor. Szálasi so­főrjének fia is, aki egyik fő­szereplője volt a dunapaTti gyilkosságoknak. A kapitány­ság politikai osztályán meg­kezdték az el fogottak kihall­gatását, ugyanakkor több más nyilast is őrizetbe vettek, akiknek lelkét súlyos bűn­cselekmények terhelik. így dr. Patyi István orvost, aki Ge>~ Rtapo-kém volt, Kuhár Milán karpaszomáuyos őrmestert ós Zsebők Istvánt- aki minden ok nélkül agyonlőtte Kranyák Sándor hadirokkantat, A XTIÍ. kerületi kapitányság kéri azo­kat, akik az elfogott nyilasok ellen terhelő adatokat tudnak szolgáltatni, jelentkezzenek Dagály utca II. szám alatt, II. emeleten. — A közellátási kormánybls- tos felhívja az érdekeltek fi­gyelmét arra, bogy a „C“ jelű gyermekjegyekre a sajtot és kevert túrót esnk május első­jéig lehet beváltani az OMTK fővárosi tejüzem fiókjainál fm a Szondy-ntca 7®. szám alatt üzemben. — Gépkoestroneeokból — mentőautó. Űjpeeton önként Jelentkező szakmunkások géj>- koréi roncsokból mentőautót ál­lítottak öesse, A mentőautót Átadták rendel tét óeéoed

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék