Szabad Szó, 1950. január-március (52. évfolyam, 1-76. szám)

1950-01-20 / 17. szám

Nyugdíj élösdiek nélkül A hivatalos lap legutóbbi száma rendeletet közöl a nyugdíjjal kap­csolatban. Lényege az, hogy nem lehet csökkenteni a nyugdíjat, ha a nyugdíjas összes keresete vagy jö­vedelme nem haladja meg a havi 1200 forintot. A nevelési járulék­ban részesülő családtagok után egyenként 120 forinttal nagyobb összeget kell számításba venni. A dolgozók állama gondoskodik minden munkából kiöregedett dol­gozójáról. Újabb és újabb intézke­dések történtek ennek érdekében. Magáiéi értetődik azonban, hogy nyugdíj ürügyével nem biztosíthat senkinek fényűző életmódot és fő­ként nem teszi lehetővé, hogy fia. tál, egészséges, munkabíró emberek élősködjenek az államon gondtalan jóiélben. Talán sehol a világon nem volt annyi úgynevezett nyug­díjas, mint az úri Magyarországon. A hatalmon lévök nemcsak zsíros állásokat juttatták egymásnak, ha­nem elképesztő összegű nyugdíjat __SPORT__, is. Negyvenéves „nyugalmazott“ főispánok, polgármesterek éltek ví­gan az adózók pénzéből, italozás, kártyázás és vadászat közepette tengetvén el még hátralévő 30—40 esztendejüket. A bányák, iparvállalatok való­sággal fejedelmi életmódot bizto­sítottak a legszebb korban nyug­díjba vonult vezérigazgatójuknak és egyéb vezetőiknek, miközben, a nehéz munkából kiöregedett bá­nyászt, szakmunkást a biztos éh­halálba lökték A nagybirtokosok is gondoskodtak arról, hogy hajcsá- raik a szolgálat után is gondtala­nul éljenek, de a béres, napszámos a cselédpénztártól mindössze any- nyit kapott egy hónapra, hogy egy pakli pipadohányt vehetett belőle. Népi demokráciánk egyre foko­zottabban gondoskodik a munkából kiöregedett, vagy munkaképtelenné vált dolgozókról, a nyugdíjasokról is, de vigyáz arra is, hogy nyugdíj címén ne legyenek él ósdiéi a dol­gozók országának. — Iskolafogászat a tanyavilág­ban. A hódmezővásárhelyi tanya­világban az iskolásgyertnekek ré­szére bevezetik az ingyenes isko­lai fogászati rendelést. — Csak imíjég hozható forga­lomba. A belkereskedelmi minisz­ter új ren delete értelmében Buda­pest főváros területén természetes jeget árusítani tilos. Műjeget ház- hozszállítva csak a Budapesti Jég­értékesítő hozhat forgalomba. — Megkezdték a csór! vízmű építését. A hét elején a főváros­ból geológusok érkeztek Csőrra, hogy megvizsgálják a talajt a víz­vezetéki csövek elhelyezése végett és kijelölték az új vízmű pontos helyét. Ez a vízmű látja el majd Székesfehérvárt Vízzel. — Tejfeldolgozó üzemek a fal­vakban. A zemplénmegyei Alsó- bereckiben és Karos községben tejfeldolgozó üzemet létesítenek. A tejüzemek nagy segítségére vannak a dolgozó parasztságnak, mert a tejet többé nem kell a városba szállítani, hanem azt helyben a mindenkori napi áron adhatják át. — Kultúrház Csákváron. Most i adták át rendeltetésének Csákváron I az új kultúr házat. A kul túrotthont a dolgozó parasztok önkéntes ro- ! hammunkával építették fel. ■ •— Kettős vasúti sínpár. Még | ebben az évben elkészül az ötéves l terv keretében Miskolc és Sátor- i aljaujhely között a második vasúti ! sínpár. Ugyancsak új sínpárt kap a I kisujszállás-debreceni vasútvonal is. — Jutalmat kapott két ormos, pusztai vájár. A tízhónapos mun­kaverseny során Svidró József és Gyurkó István ormospusztai vájá­rok 5 hónap alatt 10 hónap terme, lesi előirányzatát »teljesítették. Fi. zetésükön felül 2—2000 forint ju­talmat kaptak. — Fogház feketénvágásért. Vali- hora Istvánná kulákasszonyt a vá­sárhelyi uzsorabíróság engedély­nélküli sertésvágásért 3 . hónapi fogházra és 5000 forint pénzbünte­tésre ítélte. — Az országos gyorsíróverseny eredményei. Az Országos Gyors­iroda sztálini munkafelajánláskép­pen gyorsíró-tehetségeket kutató versenyt rendezett. Első lett dr. I Baczony László, második Fenyvesi j Mária. A közalkalmazottak szak- , szervezetének serlegét Konrád Edit [kapta, mint 300 szótagos fokon a legjobb közalkalmazott gyorsíró. Labdarugócsapataink megkezdték az előkészületeket a tavaszi idényre ff ír ek az aszlaliteniszcsapat szabadsághegyi edzőtáborából Csökkeu a hőmérséklet, nfalth havazás A hideg légtömegek ma reggelre nyugat felé Franciaországig, délfelé a Kárpátmedencét körülvéve, a Fe­kete-tengerig nyomultak előre. Ha­zánkba Csehszlovákián, Ausztrián és Lssan délkelet felől Románián át szivárog be a hideg. A hőmérséklet tegnap a Dunántú. Ion egyes helyeken csak olvadás­pontig, országszerte azonban még 1— 4, Szegeden és Péesett 5 fokig emel­kedett. Éjszaka a Dunától keletre 0 fok körül volt. Ma reggel a hideg levegő a nyugati megyékben már erősebben éreztette hatását: Ma. gyéróvárról mínusz 7, Szombathely­ről, Keszthelyről, Győrből mínusz 6 fokot jelentettek. Az északi megyék­ben a kedden megindult havazás a déli megyékben pedig az esőzés szer. din egész napon át tartott. A Bala­tontól északra eső vidékeket 10—20. az északi határszélt 10—15 centimé­teres hótakaró borította be. Farkas, gyepűn 38. a Szabadsághegyen 30, Mátraházán 27 cm a hó vastagsága. A délkeleti és keleti megyékben a csapadék mennyisége csak 6—10 mm-t tett ki. VÄRHATÖ IDŐJÁÜÁS: Mérsékelt, időnként megélénkülő északnyugati, északt szél, helyen­ként hófúvás, erősen felhős idő. Többfelé kod, újabb havazás, ha- vasesö, délkeleten esetleg még eső. A hőmérséklet nyugat fejői tovább csökken. — Traktoros értekezlet Kapos­váron. A somogymegyei gépállo­mások traktorosai kétnapos érte­kezletet tartanak ma és holnap Ka­posváron. Az értekezleten kiérté­kelik az elmúlt év munkáját és megbeszélik az új előirányzatot. — Egyre több az újító. A tata. banyai Szénbányák NV dolgozói decemberben 87 újítási javaslatot adtak be. Az elfogadott újítások évi 131.000 forint megtakarítással járnak. Az újításokon kívül a bá­nyászok számos értékes javaslatot tettek a balesetelhárítás és a munka megkönnyítése érdekében. Az újítók mintegy 20.000 forint ju­talmat kaptak. — Újfajta igáskocsi. A makói állami gazdaság bognárműhelyé­nek brigádvezetője, Kapus Sándor, újfajta igáskocsit készített. Az új kocsi teherbírása jóval nagyobb, mint a régié, ahnak ellenére, hogy kevesebb fa kell hozzá. Munka­időben is 25 százalékos megtakarí­tást jelent az újfajta igáskocsi. — Szlováknyelvű tanfolyam. A Magyarországi Szlovákok Demo­kratikus Szövetségének békéscsa­bai csoportja sílováknyelvü tan­folyamát most fejezték be. Mintegy 200 hallgató vett részt a tanfolya­mon. A szlovák helyesíráson kívül egyéb közismereti tárgyakat tanul- tak a hallgatók. 6 Ä SzMlSZÓ Az asztalitenisz világbajnokság ren­dezőbizottságához egymásután érkez­nek a külföldi résztvevők távirati ér­tesítései arról, hogy mikor érkeznek Budapestre. Az angolok, walesiek és skótok külön repülőgépen jönnek és január 27-én már Pesten lesznek. Ugyancsak 27 én érkeznek a cseh­szlovák asztaliteniszezők is. Tegnap fogadta el a rendezőbizottság az utolsó nevezéseket. Jelentettük már, hogy az angolok csapatában nem sze­repel Barna Viktor, az angolok ösz- szeállítása tehát a következő: Berg­mann, Crouch, Leach, Simons, Ven- ner. A női együttes: Beregi, Dace, Franks. A francia sajtó is sokat foglalkozik a budapesti világbajnoksággal. Álta­lános vélemény szerint az angol Berg­mann bizonyosan megszerzi az egyéni világbajnokságot. A magyar asztaliteniszegyüttes & Szabadsághegyen, edzőtáborban ké­szülődik. Király Baba, Sidó és Soós kitűnő formában van. Kő ez ián álla­pota is javul és az orvosi vélemény szerint, bizonyosan résztvehet a vi­lágbajnokságon. A Magyar Szövet­ség azoknak a versenyzőknek részére, akik indulnak a világbajnokságon, de nincsenek edzőtáborban, kötelező szövetségi edzéseket írt elő. A Magyar Okölvívószövetség helyiségében kisorsolták az 1950. évi kétfordulós NB I. osztályú ökölvívó- csapatbajnoki mérkőzéseit. A sorso­f lás érdekessége, hogy a múltévi bajnok Csepel, már az első mérkőzésen, február 5-én, az FTC-vel mérkőzik. A bajnoki rajt tehát február 5-én kezdődik, a Cse­pel—FTC rangadó előtt a Kistextnek a Kaposvári DSK lesz az ellenfele. A Bu­dapesti , Lokomotív Győrbe látogat eh A következő fordulóra február 12-én kerül sor. A mérkőzések sorrendje: Csepel— Kistext, V. ETO—Kaposvári DSK, FTC—Budapesti Lokomotiv. Február 19: Kistext—FTC, Kaposvári DSK— Budapesti Lokomotiv, V. ETO—Csé­pel. Február 26: Budapesti Lokomo­tiv—Csepeli MTK, FTC—Kaposvári DSK, Kistext—V. ETO. Március 5: Kaposvári DSK—Csepel, FTC—V. ETO, Budapesti Lokomotív—Kistext. Labdarúgócsapataink a Ferencváros, e SzAC és a Debreceni Lokomotív kivételével, megkezdték az előkészületeket a tavaszi idényre. A Honvéd SE a héten tornateremben ed­zett. Puskás edző kö­zölte velünk, hogy az . első edzőmérkőzést valószínűleg február 5-én Szegeden játsz- szák. Az MTK játé- i kosai a háromhetes pihenő után szintén megkezdték az edzé­seket. A csapat tegnap Hévízre uta­zott és ott folytatja az előkészülete­ket. A Vasas-játékosok Hajduszobosz­LENINGRAD, Moszkva és Gorkij városok sífutóversenyét a leningrá- diak nyerték meg. A HAVASESÖ következtében egyes labdarúgópályák talaja használhatat­lanná vált. Változások történtek tehát a Téli Kupa totómérkőzések pálya- beosztásában. A Magyar Acél—Postás mérkőzés a Magyar Acél Szilasi-űíi pá­lyáján kerül sorra délután fél 3 órakor. A K. Lombik Gyömrői-úti sporttelepén kettős mérkőzésre kerül sor. Negyed t órakor az Elektromos a Kerámia el­len. fél 3 órakor pedig a BMTE a K. Lombik ellen játszik. lón- üdülnek, de itt nemcsak üdülés- 11 és ■ fél'ponttal-. Rudenko már gyér­_ . • - >, • ___i_i_______Cl-,-.— . cv o L- Le* r-\ _ ről, hanem komoly munkáról van szó. A csapat reggeli tornával __ kezdi a mindennapos munkát. Délelőtt tanul­nak, délután a szabadban edzést vé­geznek. A szabadidőben asztalitenisz, röplabda, kötélhúzás és ökölvívás szerepel napirenden. A héten vidéki csapataink is már a szabadban végez­ték edzésüket. A győriek két hét múlva játsszák első edzőmérközésü- ket. A női sakkvilágbajnokság küzdelmei befejeződtek Moszkvában. A versenyt Ludmilla Rudenko, a Szovjetunió versenyzője nyerte meg mekkorában megismerkedett a sakko­zással. 1936-ban megnyerte Lenin­grad bajnokságát és második lett az országos bajnokságon. Budapesten szombaton kezdődik az országos egyéni sakkbajnokság dön­tője. Szabó László nagymester világ­bajnoki előkészületei miatt nem vesz részt a versenyen. A sakkbajnoki verseny döntőjét a Gellérí-szálló kultúrtermében rendezik. Szombaton délután 4 órakor a következő párok mérkőznek: Füstér—Benkő, Bogács Barcza, Gereben—Bérezi, ' Török— Typari, Szili—Jenei, Bakonyí^Köbel, Kluger—Vitálius, Szilágyi—Macskási és László—Sándor. SPORTHÍREK A TÉLI KUPA vízilabda mérkőzés eredménye: BRE—MEFESZ 7:1. A Vörös Meteor—Sallai Imre sportkör mérkőzés elmaradt. A'. DEÁK, a Ferencváros válogatott középcsatára a szombathelyi mérkő­zésen sportszerűtlenül viselkedett, ezért a. fegyelmi egyesbíró döntése, alapján a tavaszi Idény első hat baj­noki mérkőzésén nem játszhatok. RÖPLABDA EREDMÉNYEK: Cse­pel—KAOE 61:23, Háztartási Bolt— BRE 59:4. ■A SZOMBATON délután 4 órakor kezdődnek a Műjégen az országos mükorcsolyázóbajnokság gyakorlatai. A gyakorlatokat vasárnap délelőtt 11 órakor folytatják. A VÖRÖS METEOR ú,i sporttelepének építését már megkozdték. A Korszwu, új sporttelep a Csömöri-íit és a Bakos- patak között épül fel. TiimUccU Már a közeljövőben műsorra tűzik' a demokratikus magyar filmgyártás első, egész estét betöltő szinesfilm- jét, „Ludas Matyi'tót. A főszerepet mint ismeretes, a magyar filmgyár­tás új népi színésze, Sós Imre játssza. Még két fiatal tehetség sze_ repel a filmben: Horváth Teri és Szemes Marika. A „Vörös nyakkendő“ című szovjet film szinkronizálása befejeződött. A filmet februárban mutatják be a kö­zönségnek. •» Egyre több kolhoz rendelkezik ál. landó vetítőberendezéssel. Legutóbb Zaporozsje kerületének egyes kolho­zaiban rendeztek be korszerűen fel­szerelt mozihelyiségeket. Ebben a kerületben rövid idő alatt az állan­dó mozik száma másfélszeresére emelkedett.-A „Balesetelhárítás a bőriparban“ címmel készül film a közeljövőben. Az OTI a balesetelhárítás fontossá­gára akarja felhivni a széles töme­gek figyelmét. Műsorok Operaház: Az eladott menyasszony (D. 7.; 7). — Városi: A szevillai borbély (V. Sz. III. 2., 7). — Nemzeti: Ellenségek (Földvári-bérlet, (tó8). — Magyar: Ka­renina Anna (Szász K.-bérlet, 7). — Madách: Szabad a pálya (Talián-bérlet, 7). — Belvárosi: Hétköznapok hősei (Arányi-bérlet, 7). — Fővárosi operett: Gerolsteini hercegnő (7). — vidám: „Gömböc úr" (Bercsényi-bérlet, tó 8). — Ifjúsági: Dzsomárt szőnyege (bérletszü­net. 7). — uttürö: Tamás bátya kuny­hója < % S). — Bábszínház: Piroska és a farkas (3, 5). — Fővárosi Varieté: Uj világ csillagai (8). — Kamara varieté: Görbe tükör (8). — Optimisták: Tartós nevetőhullám (9). — Miskolci Nemzeti Színház: Hétköznapok hősei (Táncsics- bérlet, 148). BEMUTATÓ MOZIK: DUNA (V. Lloyd, V.. Fürst Sándor-u. 7.): Senki nem tud semmit (vígjáték). 5, 7, 9. V. 3. — FÁKLYA (V. DécSi. VI., Teréz-körút 28.): szovjet Kirgizia (do­kumentfilm). 145-tői este Űrig folyt. Vas: n-től este 11 ig. — FORUM (IV., Kossuth L.-u. 18.): Néma barrikád (ellenállási), tó 5, %7, 9. v. «>3. — KÖRÚTI HÍRADÓ (VII., Erzsébet-körút 13.): l. Magyar filmhíradó. 2. sárkcsil­KIS- ÉS APRÓHIRDETÉSEK JUSUIRDETESEK: milliméterenként "" APRÓHIRDETÉSEK: szavanként Hétköznap . • • • • 1.20 Ft hétköznap . . . « . —.58 Ft vasa map . « > • • 2*40 Ft vasárnap , . • , . L— Ft t_ káza^ _J Ruházkodás h g Lafab 8 fl gfiffafél« fc Megnősülne 29 éves, esetleg egész komthnlu Jéállapotban lévő férfi'LAKASOKAT, szobákat,Csillárt Vogel csillár­dolgozó férfi. Szolid, bútort vennék, feltét- átmeneti kabátot ven-'azonnai közvetítek. Bár (üzemtől Rés-let javí- dolgozó leány válaszát ^^^és tó nék priváttól. „Sürgős",mikorra, bárhol. Tele-tás, felüvegezés, álkaim) kérem, „Ketten együtt‘‘jprjVáttól“ jeligére a Jeligére (Szabad Szó) fon: 422—136. Express, vételek. Mária Terézia­j el Igére. kiadóba. kiadóba. , Erzsébet-krt 16., fsz. 2. tér egy. Legnagyobb Duna-Uidjoink épüé. séröl rendszeres dokumentum-feive. teleket készít a filmgyár. Filmre veszik az Árpád.hid építkezését, A felvételeket már megkezdték. ■» Az egyik francia filmujság vezércikk­ben foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy a francia filmek az utóbbi időben ki­zárólag a bűnt, a prostitúciót, a bete­ges elhajlásokat, a kétségbeesést tár­iák a néző elé. Ugyanakkor a francia kormány betiltja a „Döntő fordulat", az „Ifjú Gárda" és a „Találkozás az Elbán" című szovjet filmeket, nehogy a dolgozó nép erőt, optimizmust merít­sen belőlük elnyomói ellen vívott har­cához. •S A mezőgazdasági munkák szünete, lése idején a Szovjetunióban külö­nös gondot fordítanak arra, hogy jó filmekkel lássák el a falusi lakos. Ságot. Grúzia hegyi falvai t rendsze­resen látogatják mozgó vetítőberen. dezések. Legutóbb a „Micsurin" és a „Sztálingrádi csata" című filmeket mutatták be. * Dvorak csehszlovák zeneszerző életé­ről film készül. • lag (szovjet ismeretterjesztő film). 3. Szovjet sporthíradó. 4. Hegesztők (cseh dokumentfilm). 5. Szovjet híradó. — MÁJUS 1. (v. Atrium, II., Mártirok- útja55.): senki nem tu>l semmit, (vígjá­ték). Ah 5, tó 7, Ah 9. V. tó 3. — PEST (v. Corso, IV., Váci-utca 9.): Egy hajó története (dráma). 4, 6, 8. Naponta. — RÁKÓCZI (v. Omnia, VIII., Kölcsei- utca 2.): Egy hajó története (dráma), tó 3# Ah 7, tó 9. V. tó 3. — SZIKKA (V. Scala, VI., Teréz-körút 60.): A kormány tagja. 5, 7, 9. V. 3. — VÖRÖS CSILLAG (v. Royal Apollo, VII-, Erzsébet-körút 43.): Egy hajó története (dráma). 5, 7, 9. V. 3. - BRIGÁD (V. Adria, XVIII. kér.): Egy hajó története (dráma), tód, tó 8. V. tó4. — KORZO (IV. kér., Ar- pád-út 57—59.): Egy hajó története (dráma). 4, 6, 8. Naponta. — MUNKÁS (v. Alfa, X., Kápolna-u. 3/b.): Egy hajó története (dráma), o, 8. V. 4. — ROYAL (XIX. kér.): Egy hajó története (dráma). 6, 8. V. 4. — TÁNCSICS (XXL kér.): Egy hajó története (dráma), ‘/hä, tó8 V. tó4. - TATRA (XX. kér.): Egy hajó története (dráma). 0, 8, V. 4, UTÁNJÁTSZÓ MOZIK: ADY (VII., Somogyi B.-út 3.): A pász­tor csókja (vígjáték). 4, 6, 8. V. 2. Na­ponta Varietéi — BASTYA (v. Palace, VII, Erzsébet-körút 8.): orsat csomó­pont (partizánfilm), ti, 1, 3, 5, 7 9. — CAPITOL (VII., Baross-tér 32.): A pász­tor csókja (vígjáték), H, j, 3, 5. 7, ____ CITY (VI., Bajcsy Zs.-űt 36—38.): A pásztor csókja- (vígjáték), 4, fl, 8. V. 2. Varieté! - ELIT (V., Szt. István-körút 16.): Fekete ház (Dickens regénye). 5, 7, 9. V 3. — kamara (VII., Dohány­utca 42.); Milliomos úr szerelmes (paródia). 4, Ah 7, 9. Varieté! — KOS­SUTH (V., váci-út. 14.): Az élet vándo­rai (hindu film), tó5, tót, tó9. — NAP (XI., Bartók Béla-ut 39.)- Az acélt meg» edzik (dráma), 4, 6, 8 V. 2, — PATRIA (VIII., Népszinház-u. 13.): Fekete ház (Dickens regénye), tó5, «47, 9. v tój. - SZABADSÁG (XI., Bartók Séla-út 64.): Bűvös sapka. tó5, tó7, 'V>9. V tó3. Varieté! - SAVOY (VIII., Üllől-út 4*.): Az elet vándorai Chindu film), tóö, tó?. tó9. - STUDIO (VÍI., Akácfa-utca 4.)| Fekete ház (Dickens regénye). 4, 6, s. U. 2. — TINÓDI (VI.. Nagymező-utca *.): í/oHV5 ,hÁz (Dickens regénye), tó 5 <,7 tó 9. V. tó 3. ’ «

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék