Szabadság, 1945. január-március (1. évfolyam, 4-62. szám)

1945-02-18 / 26. szám

1945 február 18 SZABADSÁG 3 Február 23-án a Vörös Hadsereg napja lesz Budapesten 4z őlösbi*otiság kiadta a eziuigazgaiói engedélyeket „A mi munhátihíól függ jelen és jövő“ % A budapesti és környéki özem! bizottságok elnökeinek ülése A Budapesti Nemzeti Bizottság ótösbizotfsaga péntek délután a Központi Városházán ülést tartott, amelyen több fontos döntést és határozatot hozott. Kossá István bizottsági tag fel» izolálásában rámutatott arra, hogy február 23*án lesz a „Vörös Had* sereg napja“, a Vörös Hadsereg felállításának 2é»ik évfordulója. -Javaslatára a bizottság elhatározta, hogy ebből az alkalomból és Buda* pest teljes felszabadulásának örö* mére a főváros nagy ünnepséget rendez, amelyre az orosz katonai hatóságokat is meghívja. Az ün* népségei öttagú bizottság készíti «16, amelynek elnöke dr. Csorba János polgármester, tagjai: Mihály ffi Ernő, Darvas József, Orbán László, Bánóczy László és Major Tamás. Felkértek ezen* .kívül a Magyar Művészek Szabad* szervezetét, hogy szintén jelöljön ki néhány tagot. A bizottság elhatározta ezután, hogy külön bizottságot küld ki a népbirósági tanácsok felállítására. E bizottság dr Major Ákosból, a népförvénvszék elnökéből, dr. Ríes Istvánból, dr. Némefhv Jenőből és dr. Hubert Józsefiről áll. A népbirósági tanácsok számát — figyelemmel a népbiróságokról már ■megjelent kormányrendeletre — Budapest területére ölben állapi* tolták meg. Az ötösbizottság ezután a fő* városi színházak megnyitásának kérdésével foglalkozott. A Magyar Művészek Szabadszervezete szin* művészeti osztályának a Budapesti Londonból jelentik : A londoni szakszervezeti világ* értekezlet pénieki záró ülésen első* ízben vettek részt egy volt eilen» séges ország képviselői: a finn szakszervezeti mozgalom kikül* dőltei. A kongresszus csütörtökön egyhangúan elfogadta azt a ki* állványt, amelyet az egyesült nem* zetek munkása'hoz inlézlek, hogy még nagyobb erőfeszitést fejtse* nek ki mindaddig, amíg győzel* mesen befejezik a háborút. A kiáltvány igy szól: Hatvanmillió munkás nevében megfogadjuk, hogy fáradhatatlanul dolgozni fogunk a fegyveres erők ellátásán, amig el nem érkezik a nap, amikor a legyőzött ellenség leteszi a fegyvert. Citrine, a brit szakszervezeti szövetség titkára, hangsúlyozta, hogy egy ország sem élhet elszi* getelve a nemzetközi szakszerve* zeti mozgalomtól. Az ellenséges országok műn* kásságának azonban be kell bizonyítaniok, hogy méltók arra, hogy helyet kapjanak a szakszervezeti tanácsban. A pénteki ülés végén élőter* leszfefték az értekezlet záró»javas* fatál. A javaslat bevezetőül meg* állapítja, hogy a háborút a dolgozók viv* tak meg, éppen ezért bekét kötni nélkülük nem lehet. A kongresszus üdvözli a krimi értekezlet történelmi jelentőségű döntéseit. A világ dolgozói a leg* határozottabban követelik a háború bűnöseinek könyörtelen megbün* ietését, a náci rendszer teljes fel* Nemzeti Bizottság által elfogadót! és megerősített ötös tanácsa javas* latot tett a budapesti színházak vezetősége és megnyitása ügyé* ben s e javaslat alapján a fővá* rosi színházak nyitási engedélyeit az 1944—45. csonka és az 1945 —46. teljes színházi évadra adták ki. A Nemzeti Színház igazgatója Major Tamás lett. A bizottság utasítja a sziniga*.* gaíókat, hogy színházuk megnyitása ügyében haladéktalanul vegyék fel az érintkezést a Magyar Művészek Szabadszervezete színművészeti osztályának ötös tanácsával. Ezután felhatalmazták a Nem* zeti Színház igazgatóját arra, hogy a Nemzeti Színház jelenleg hasz* Halhatatlan épülete helyett az 1944 — 45. színházi évad hátralévő ré* szere igénybe vehesse a Magyar Színház épületét, illetve helyiségeit. Kossalstván javaslatára kimondta a bizottság, hogy az igazoló eljá* rások sürgős megindítása céljából szervezőbizottságot küld ki, hogy megalakítsa az igazoióbizotlságokat mind a fővárosnál, mind az üze* meknél, vállalatoknál, miniszterül* moknál és másutt is. Az ötös bizottság ezután a köz* ellátási kormánybiztos hatáskörének kérdésével foglalkozott. Miután a debreceni ideiglenes kormány Vas Zoltán nemzetgyűlési képviselőt nevezte ki Budapest teljhatalmú közellátási kormánybiztosává, az ötösbizottság most minden élelme* zéssel kapcsolatos ügyosztályt és fővárosi üzemei neki rendelt alá. számolását és a német gazdasági élet minden ágának az újjáépítés szolgálatába való állíiását. A béke* kötés során — hangoztatja a javaslat — megfelelő módon bíz* fosííani kell a jóvátételre vonatkozó kötelezettségek teljesítését. A külföldön felhasználandó német munkaerőket nemzet* közi ellenőrzés alá kell he* lyezni. Minden áron meg kell akadá* lyozni, hogy a német munkások felhasználása következtében más nemzetek dolgozóinak életszínvonala csökkenjen. A javaslat megelége* déssel emlékezik meg arról, hogy a szövetségesek továbbra is kitar* tanak az Atlanti Charta elvei mellett. Mag?aror«»ácol is mrghivtók A‘ szakszervezeti világkon­gresszus csütörtöki ülésén Markov, a szoviet szakszerve­zetek küldöttségének egyik tagja megállapította, hogy a szakszervezetek háború-utáni munkájának ta án legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosít­sák a leszerelt katonák mii* lióinak alkalmaztatását. A kongresszus úgy határozott, hogy felhívja a magyar.szak* szervezeti mozgalmakat, küld­jenek megbízottakat az érte* kezletre. A demokratikus Magyarország erejének próbaköve a JVemzeti Segélyakció sikere HÍREK A visszahúzódókról, 9 gyáván lapulókról, a munkakerülőkről, a semmittevésbe süllyedi emberekről is kell már néhány szól szólni. Akik ra» gaszkodnak a pinceodukhoz a * pince• odúk patkányszelleméhez, akik a takar* galó sötétségbe húzódnak vissza t nem mernek kibújni a napvilágra. Akik nem képesek lelfogni, hogy a régi vliág örökre összeomlón — sokkal inkább romokban hever, mini szerencséliensorsu lóvárosunk — s a most vajúdó időkből már a dől* gozó közösség őszintén demokratikus országénak kell megszületni. Ezt az or* szagol esak megfeszített munkával, a lizikai és szellemi dolgozók tökéletes összefogásával lehel felépíteni s ehhez a munkához minden karra és minden kopo* nyara égető szükség van. A fasisztákat, a szabofálókal és azokat a kétes egyéneket, akik résztvenck — hacsak közvetve ta — a nyilasok bűntetteiben, elintézik az arra hivatott hatóságok és elitéit a demokratikus nép* törvényszék. De azok, akik csupán Áré» nyelemszereietbcl bujkálnak továbbra is a pincék sötétjében, s akik pusztán csak lustaságból húzódnak vissza a munkától — önmaguk vetik bele magukat egy szelektáló rostába, melyből előLb'Utóbb ki kell hullámok.- KAROLYI MIHÁLY, a londoni magyar tanács elnöke, Bu* da pest felszabadulásával kapcso* latban nyilatkozatot adott, amely* ben örömét fejezte ki a magyar főváros felszabadítása alkalmából. Senki sem akadályozhatja most már a magyarokat — mondotta Károlyi — hogy felvegyék az összeköttetést és jóviszonyt léte* sitsenck szomszédaikkal: a cse* hekkel, szerbekkel, románokkal és különösen a Szovjetunióval. — Elfogtak egy Qestapo»tömeggyil* kost. Szlovénia felszabadítóit terű étén a hatóságok kezére kerüli a bácskai származású Stabler, Gestapo-tiszf, aki Lengyelországban több mint 1500 em- bért végzett ki. Sfab'cr rövidesen nép* törvényszék elé keiül. — Az OTI és a MÁBI meg* kezdte a jelenlegi viszonyok között különlegesen fontos szociá'is jelen* íőségü működését. Munkájuk azon* ban csak úgy lehet zavartalan, ha a munkáltatók esedékessé vált já* ruléktartozásaikat befizetik. A já* mlckokat az intézetek központi székhazaiban működő pénztárnál, vagy a pénzbeszedőknél kell be* fizetni.- PESTKÖRNYÉKEN FLSÓ- NEK Szentlőiincen nyíllak meg az isko­lák. Már január 22«en megindult a tanti* lók foglakoztatása. Az első nap csak tizenkét gyemek jelent meg, a második héi végén azonban a tanulók száma már elérte a kétszá at- A város vezetőségének szociális gondoskodásából a gyermekek naoonta ízletes, tápláló éleihez jutnak az •■kólában.- MAGHALT PÁLMAY ILKA. Tragikus körülmények között meghalt Pálmay Ilka, a rééi békevilág nagynevű primadonnája- Nevével fügé össze az első világháború előtti magyar színjátszás, amelynek Jászai Marival, Blaha Lujzával és Küry Klárával egyik ki* emelkedő alakja volt. Pálmay Ilkát 87 éves korában érte a tragikus halál. Szombaton he­lyezik örök nyugalomra.- BEMUTATKOZOTT az újjászervezett Székesfővárosi Zenekar. A Magyar Kommunista Párt rendezésében csütörtök dél* után lelkes közönség előtt adta első hangversenyét az újjáalakult Szé­kesfővárosi Zenekar. Az egész zenekart fűtő uj szellem bizonyítja, hogy a Csilléry— Sámy féle dílef* fáns kort a leggyorsabban ki* lehet seprüzni zenei életünkből. Beethoven, Bartók, Kodály és Csajkovszky egv*egy művének bensőséges előadása mellett ki* emelkedő és különös lelkesedéssel fogadott produkció volt az évek óta mellőzött Weiner Leó vonós* zenekari diwtimentójának elő* adása. Magyarország népe számára a „demokrácia“ nem üres szó, ha* nem olyan lehetőség, melynek megvalósulása csak rajta áll. A demokrácia az útja annak, hogy a nép gazda legyen saját hazájában, hogy biztosítsa jogait, emberibb életkörülmények közé jutását. Biz* tcsifékai ennek azok a demokratikus szervek, melyeket a munkásság van hivatva megteremteni s a demokratikus állam a maga egész súlyával biztosítani és megvédeni. A dolgozó nép mai uj szervei közül talán a legfontosabbak az üzemi bizottságek, melyeknek min* den üzemben a dolgozók demo* kratikusan választott leghaladóbb, legátfogóbb látókörrel rendelkező elemeit kell összefogniok, s az üzem minden kérdését a munkás* ság, az összesség érdekében irá* nyitaniok. Az új Magyarország felépí* lésének sikere függ attól, hogy a munkásság ezzel a széieskörű lehetőséggel ho* gyan tud élni, mennyire meri, mennyire tudja megragadni a reáváró feladatokat. Van remény rá, hogy meg fog felelni azoknak. Á magyar mun* kásság 25 sötét esztendő után is annyi egészséges, csiraképes ele* met őrzött meg magában, hogy ma mikor végre süt rá a szabad* ság napja, ki fog hajtani, élethez fog térni A budapesti és kör* nyéki üzemi brottságok elnökei most először üllek össze, hogy kicseréljék tapasztalataikat s az Összejövetel valóságos kis mun* kásparlamenf volt, amelyen ele* vénén élt mindaz, ami a külön* böző üzemekben más és más tor* mában megszületett. A munkásság hozzákezdett, hogy élettel töltse meg az Üzemi Bizottságokat és a demokratikus Magyarország azzal siet segítse* gere, hogy törvényesen, a rend* szer teljes súlyával védi és támo­gatja azokat. Az összejövetelen a Szakszer* vezeti Tanács főtitkára, Kossá 1st» ván ismertette az üzembizottságok felállítására és működésére vonat* kozó iparügyi minisztériumi rcn* dcletet. A gyárnegyedek és külvárosok nagy üzemeiben a csepeli Weiss Manfrédtől kezdve az újpesti Egyesült Izzóig a felszabadulás után sok helyen, de távolról, sem mindenütt, megalakultak az üzemi bizottságok. A rendelet szerint most már „meg kell. alakítani az üzemi bizottságokat minden olyan ipari, bánya* és kohóvállalatnál, valamint közhasznú villamosműnél, mely 50 alkalmazottnál többet foglalkoztat, mert ezt a munkának, nnnt .a tér* melés egyik legfontosabb tényező* ének megbecsülése, továbbá az üzemenkivül lévő vállalatok üze* mének megindítása és üzemük biz* tositása, valamint a gazdasági élet* nek a háború után való megszer* vezése szükségessé feszi.“ Az üzemi bizottságok tagjait a gyárak alkalmazottaiból kell megválasztani, még pedig úgy, hogy abban a töhbség a gyár munkás* • ságának bizlosiftassék. Nem lehetnek tagjai a bízott* Ságnak a gyár igazgatót, vagy azok a vezető tisztviselők, akik* nek a vállalat, vagy a személy* zeti osztály vezetésében döntő befolyásuk van. Törvény szabi* lyozza most már, hogy az üzemi bizottságok hatásköre kiterjed az üzemeknek a munkaviszonyt illető összes ügyeire, úgymint a mun* káberre, munka* és szabadság* időre, az alkalmazotti munka* viszonyból folyó jogok érvénye* sífésére, közös gazdasági és jóléti érdekeire, különösen pedig a család* védelemre, üzembiztonsági, egész* ségügvi berendezésekre, kulturális és jóléti intézményekre, a bal* esetek elleni védekezésre, sfb. Feladata ezenkívül a bizottságnak, hogy az üzemeket megtisztítsa a fasiszta elemektől s azoktól, akik resztvettek az üzem megrongáld* sában. Közre kell működniük az üzemi bizottságoknak javaslataik* kai, úi munkamódszerek beveze* tésével a jobb és gazdaságosabb termelés előmozdításában, s fela* datuk, hogy mindenben elősegítsék a termelés eredményességét. Éppen ezért tartozik az igazgatóság az üzemi bizottságoknak leg* alább negyedévenként non* tos jelentést tenni a vallalat helyzetéről és üzletmenetéről. Ezentúl az üzemi bizottságnak joga van az üzleti könyveket is felülvizsgálni és rész* vénytársasagok nál, nagyüzemeknél az igazgatóság, illetve a taggyűlés ülésein meebizofljával tel es tanács* kozási joggal résztvenni. A jelenlévő* a legéberebb fi gye* lemmel kísérték a rendeleíiől szóló beszáme’ót. Bár a rendelelet ege* szében élénk vita után az értekei* let magáévá tette, a részletek to* vábbi megvitatását, sőt mode siti* sál tarloita szükségesnek. Mindenképpen biztató jelnek kell tekintenünk a munkásságnak azt az érzékenységét és éberségét, mellyel frissen szerzett lehetőségei* hez ragaszkodik. A vita különösen élénkké vált a hatósági szervekhez való viszony kérdésében. A ren* delet ugyanis az ip^ríerjgyelőse* gekef mini fellebbezcsi hatóságé* kai bizonyos tekintetben az üzemi bizottságok fölé helyezte s a mun* kásság, visszaemlékezve az ipar* felügyelőségek eddigi munkáselle­nes magatartására, a legélesebben tiltakozott ez ellen. A rendeletet ismertető Kossá István rámutatott arra, hogy a mun* kásságnak az iparfelügyelőségeket moSt már nem mint ellene irányuló eszközöket kell. tekintenie, hanem — minthogy most már ezekben a a szervekben is résztvesz a maga képviselőivel, — ott is széles le* hetőségek állnak nyitva előtte csak* úgy, mint az egyes üzemeken belük — A mi munkánktól függ je* ' len és jövő — mondotta Kossá István s ebben az egy mondatban benne sűrűsödött minden remény, de minden kötelezettség is. Tér"ed a dániai szabót ázsmozgalortt A dán rádió jelentette, hogy a német megszálló huiósigok intézkedésére erősen korlátozzák a dániai vasú forgalma . Hetente csak háromszor lesz vonalárat. Ezeket az intézkedésekéi azzal indokolják, ho y nin­csen elég szén. Ezt pedig az idézte elé, bogv a németek nagvraennyiségű szenei szállítottak ei Dániából. A dán hazafiak állandó szabotázrcselektr.ényei mind több nimet katonát kötnek le a vasuivona'ak őrzésére. Tegnap a dán hazafiak feírob* bántották a Funk és Totnsen gyárat ét egy gépgyárat. üéna ék BS’üárOSl UltiMláZ ának egyik ablakában legszerényebb keretek között (SkeleÜäVfii ntSrUnK. Szálemisottvan Hatvanm l!ió szervezett munkás nevében a szakszervezeti világkongresszus könyörtelen antifasiszta harcot hirdet ■

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék