Szabadság, 1945. április-június (1. évfolyam, 63-133. szám)

1945-05-02 / 87. szám

4 SZERDA, 1945 MÁJUS t. Jiabadsá^. Elfogták Szitnyai Zoltánt az Uj Magyanás uszító cikkíróját Milotay „médiuma“ rendőrkézen Május elseje külföldön A világ dolgozóinak ünnepét az idén mindenütt különös lelkesedés­sel ünnepelték meg. Az elmúlt nyilasidők egyik legszélsőségesebb uszító ja, a nácibarát Szitnyai Zoltán „író“, az Uj Magyarság hírhedt cikk­írója a politikai rendőrség fog­lya. Szitnyai, a köpönyegfordító, változatos pályát futott meg: az Újság hasábjaitól az Uj Ma­gyarságig, ahol csakhamar „elő­kelő“ helyre emelkedett a nyi­las zsurnaliszták sorában. Ami­kor Gáspár Jenő, a rosszemlékű Sajtókamara hírhedt főtitkár­igazgatója erőszakkal elfoglalta a Singer és Wolfner könyvki­adó vállalatot, az ő regényét vette meg elsőnek. Szitnyai Zoltán hosszas buj- dosás után került rendőrkézre, ahol azzal védekezett, hogy „Mi­lotay hipnotikus ereje és befo­lyása alá került“ és ennek ha­tása alatt írta cikkeit. A kitűnő „író médium“ rövidesen Népbí­róság elé kerül. cd magtjar pádiá ismét magyar Miklós Béla miniszterelnök beszéde A szabad május elsején dél­ben 12 órakor megkezdte adá­sait a magyar rádió. A Him­nusz hangjai után Miklós Béla miniszterelnök lépett a mikró- fon elé, hogy az éter hullámain keresztül köszöntse a munka ünnepén a világ szabadságsze­rető népeit. — Az ideiglenes nemzeti kor­mány programjának van egy része — mondotta ezután a mi­niszterelnök —, amit inkább előfeltételnek neveznék, mint programnak és ez: a teljes sza­kítás a múlttal. Ki kell jelente­nem, hogy a jogfolytonosság megszűnt. Vissza kellett és vissza kell térnünk minden jog és tár­sadalmi együttélés ősforrá­sához, a néphez. A kormány demokratikus aka­ratból született és demokratikus elveket vall. Az ideiglenes nem­zeti kormány nemzetgyűlésen programot adott, amely min­denkire nézve kötelező és a jog­forrás erejével bír. A demokra­tikus törvénykezés és kormány. zás a népből ered, a népért van és ^ néppel együtt, vagyis a nép bírálatán és választásán keresz­tül történik. — A szabadság jogaira és vé­delmére azonban csak az tart­hat igényt, akinek nem a sza­badság megszüntetése és a zsar­nokság uralma és mások fiéikai és szellemi eltiprása a célja, __ f olytatta a miniszterelnök, — majd az ország külpolitikai fel-’ adatait ismertette, amelynek természetes útja a legszorosabb együttműkö­dés Moszkvával, a legtelje­sebb összhang a nagyhatal­mak kormányaival és köz­véleményével és legharmo- nikusabb együttműködés szomszédainkkal: Jugoszlá­viával, Romániával és Cseh­szlovákiával. A miniszterelnök ezután ki­jelentette, hogy állandó figye­lemmel kíséri a kormány az ipari munkásság érdekeit és igyekezett a munkabér emelé­sével, munkaalkalmak újra te­remtésével, a munkásság köz­vetlen közreműködésével jussát bztosítani és a jobb jövőbe át­menteni. Iparkodik a tisztvise­lők anyagi ellátottságát is nö­velni. Sürgősen visszaállítja a munkásbiztosítás teljes önkor­mányzatát és munkásvédelmi törvényekkel meg fogja szaba­dítani az ország dolgozóit az aggkori ellátatlanság, a munka- képtelenség és elcsigázottság rémeitől. Támogatni fogja és elősegíti a magánkezdeményezést, a vállalkozási kedvet és ezzel a kisipar és kiskereskedelem boldogulását is szolgálni kí­vánja. Az adózásnál a legszélesebbkörű progresszivitás fog érvénye­sülni. — Régen csak a kormány kért bizalmat a néptől — fe­jezte be szavait Miklós Béla—, ma a kormány bizalmat adni is akar a népnek és a népből sarjadt demokratikus pártok, nak. Mert nem vitás, hogy csak mindannyian együtt tudjuk le­rakni a sziklaszilárd alapokat, amelyeken felépíthetjük a de­mokratikus, független Magyar- országot. Félegykor elhangzott az új ma­gyar rádió első hírszolgálata, majd a magyar demokratikus pártok ve­zetői járultak a mikrofon elé, hogy szóljanak az ország dolgozó népi­hez. Tildy Zoltán, a Független Kis­gazdapárt elnöke hangoztatta, hogy meg kell teremteni a dolgozók sza­bad és boldog Magyarországát. Rákosi Mátyás, a Magyar Kommu­nista Párt vezetője rámutatott arra, hogy a magyar munkásság bebizo­nyította: tudatában van annak a felelős szerepnek, amely rá a nem­zet felépítésében vár. Szakosíts Árpád, a Szoc áldsmokrata Párt ne­vében a munlca teremtő és megújító erejéről szólott. Sapka Géza a Pol­gári Demokrata Párt, majd Kovács Imre a Nemzeti Parasztpárt nevé­ben beszélt. Kossá István pedig, mint a Szakszervezeti Tanács főtit­kára, üdvözletéi küldte a magyar falu dolgozóinak, elsősorban az új földtulajdonosoknak és köszönetét küldte a magyar munkásság nevé­ben a világ dolgozóinak. A szabad magyar rádió működé­sének első napján Filippov és Őri. gorjev, a szövetséges ellenőrző W- zottság tagjai Pokomy Hermann altábomagynak, a magyar fegyver­szüneti ügyek vezetőjének kíséreté­ben meglátogatták a rádiót. A fo­gadáson ott volt Gyöngyösi János külügyminiszter és a főváros ve­zetői. Ortutay Gyula, a rádió meg­bízott vezetője rövid beszéddel kö­szöntötte a vendégeket. Grigorjev a szövetséges ellenőrző bizottság tagja válaszában megállapította, bogy n rádió megindulása jele an- nak, hony Magyarország rálépett az újjáépítés útjára. Gratulált ehhez az eredményhez és hangsúlyozta, a maguk részéről is mindent el fog. nak követni, hogy a magyar rádió munkája minél hatékonyabb és ml bél eredményesebb legyen. W?etj?nrful a dunai teherhajózás A Magyar Folyam- és Tenger­hajózási r. t. értesíti a szállítási közönséget, hogy rövid időn belül megkezdi a teherárúforgalmat a Budapest—Baja szakasz állomá­saira és viszont, egyelőre alkalmi járatokkal. A szállítási feltételek és díjtételek tekintetében felvilágosí­tás az igazgatóságnál, V, Mária Valéria-u. 11. kapható. Villamos teherjératokat kérnek az élelmíszerkereskedők A fővárosi élelmiszerkereske­dők a Nagyvásártelep közeli megnyitásával kapcsolatban ké­relemmel fordulnak Vas Zoltán közellátási miniszterhez és a BSzKRT igazgatóságához, hogy villamos anyagszállító kocsikon vagy vagonokban teherforgal­mat is bonyolítsanak le. A ké­rést azzal indokolják, hogy fu­var hiányában a villamos teher- járatök szállíthatnák a Nagyvá- sártelepről az élélmicikkeket. Ezzel meggyorsítanák és olcsób­bá tennék a főváros, valamint környékének ellátását. MOSZKVÁT legkiválóbb művészei öltöztették díszbe erre az alkalomra. A Vörös­téren a végeláthatatlan tömegeket ilyen felírások fogadták: „Dicsőség a szovjet csapatoknak, amelyek ki­tűzték a győzelem zászlóját Berlin­ben! Éljen az angol-amerikai-szov­jet hadseregek szövetségének győ­zelme a német fasiszta betolakodók felett!" A- Puskin-téren a felvonulók a nagy szovjet támadás hőseit ünne­pelték. A Nagyszínház homlokzatát a 16 szövetséges köztársaság zász­lója és jelvényei díszítették. Az ün­nepi légkör elárasztotta a várost, a villamosokat, az autóbuszokat, a há­ziak kapuit újra festették és az iránylámpák helyett a járókelőkre hatalmas gömblámpák árasztották a fényt. A Szovjetunió, mint egyet­len szabad, boldog család ünnepelt. ROMANIA minden városában és falujában niagy tömegek ünnepelték az első szabad május elsejét. Bukarestben az ünnepségek Groza miniszter­elnök, a fegyverszüneti bizottság tagjai, a szövetséges ellenőrző bi­zottság vezetői, a kormány, a szak- szervezetek, a román politikai és társadalmi élet vezető személyiséged jelenlétében folytak le. A fővárost nemzetiszínü és vörös zászlók díszí­tették. A parasztság nemzeti viselet­ben vonult fel. A munkásság, a pár­tok és a hadsereg szónokai után a foldmívelésügyi miniszter, a Vörös Hadsereget és Sztálin marsallt üd­vözölte, majd ezt mondta: „Szeretettel üdvözöljük a ma­gyar parasztságot és a magyar földmunkásokat, akik 193(5 óta harcolnak a nagybirtokosok és fasiszták ellen.“ A népgyülés emléktáviratot küldött Sztálin tábornagynak. Vatikan Államban is tegnap ünnepelték elsőízben a május elsejét. A Vatikán területén teljes munkaszünet volt, az „Osser- vatore Romano“ nem jelent meg és a Szent Péter templomban ünnepi misét celebráltak. mit akar igazolni PR. GARAM JENŐ ? Már minden minisztériumban folynak az igazolási eljárások. Remény van arra, hogy rövidesen csak Igazolt tisztviselők ülnek a minisztériumi íróasztalok mellett, olyanok, akiknek egész politikai és emberi magatartásuk alkal­mas arra, hogy a magyar de­mokrácia ügyét szolgálja. Amíg az igazolás lefolytatva nincs, nem működhetik zökkenésmentesen az állami apparátus. A kultuszminisztériumban Is folynak az Igazoltatások. Meg­lepő nevet olvastunk a hirdet­ményben, amely az Igazolásra kerülők neveit sorolja fel. Iga­zolásra jelentkezett Dr. G a- r a m Jenő, aki nevét kezdet­ben a sportban, később a hír­hedt Kulcsár-féle értelmiségi kormánybiztosságban tette Is­mertté, helyettese volt Kulcsár Istvánnak. A kultuszminiszté­rium egész demokratikus tiszti­kara kíváncsian találgatja, — mit akar igazolni Garam Jenő? Megváltoztatták a vagyonmenső vásár rendszerei Néhány nap előtt kritika tár­gyává tettük a Postatakarék­pénztár vagyonmentő vásárát, amely a gyors lebonyolítás révén lehetővé tette, hogy az utóbbi esztendőkben elrablóit ingósá­gokat veszélytelenül értékesít­hessék. Ezzel kapcsolatban a Posta vezérigazgatója máris kö­zölte velünk, hogy a vagyon­mentő vásár rendszerét megvál­toztatják. Ezentúl az árverésre benyújtott tárgyakat a közön­ség két és félnapon át tekint­heti meg, mielőtt kalapács alá kerülnek. Mindenkinek, akinek a nyilasok elrabolták ingósá­gait, módjában áll azokat a vá­sár kiállítási termeiben kutatni. A rendőrség is állandó ügyeletet tart az Árverési Csarnok helyi­ségeiben és az ott lebonyolódó forgalmat rendszeresen ellenőrzi. Ha mindezeknek az óvatossági rendszabályoknak ellenére mégis nem kívánatos jelenségeket ész­lelnének, az árveréseket teljesen beszüntetik. Sztrájk a debreceni egyetemen Az egyetemi hallgatók ledöntették Tisza István szobrát A debreceni egyetemi kör böl- csészettan hallgatói az egyetem könyvtárterméban tegnap gyű- • lést tartottak, amelyen az ifjú- 1 ság megütközéssel és felhábo­rodással vette tudomásul, hogy a már hónapokkal ezelőtt az egyetem tanácsához beterjesz­tett kéréseit nem intézték el, így az egyetemet nem tisztítot­ták meg a fasiszta elemek­től és nem törölték az egye­tem nevéből a Tisza István nevet. Az egyetemi ifjúság elhatá­rozta, hogy mindaddig nem hall. gatja az előadásokat, amíg a „Tisza István tudományegye­tem" nevet meg nem változtat­ják; nem hajtják végre a gyö­keres tisztogatást, nem tisztáz­zák, hogy ki tekinthető tovább­ra is az egyetem tanárának es el nem ismerik az egyetemi kli­nikák alkalmazottainak üzemi bizottságát. Az egyetem tanárai közül ed­dig dr. Karácsony Sándor, Szabó Árpád és Pukánszki Béla csatlakozott az egyetemi ifjú­ság határozataihoz. A gyűlés végén körülbelül száz bölcsészhallgató felvonult az egyetemi klini­kák bejárata előtt levő Ti­sza István-szoborhoz és a szobrot ledöntötte. Helyére a szobor talapzatára a következő szövegű táblát he­lyezték: „Tisza István gróf, a német hódítók szolgája, a ma­gyar nép és nemzetiségek zsar­noka. Pusztuljon még az emlé­ke isr Letartóztatták Sándor Jenőt, a KEOK volt vezetőjét A Szabadság az elmúlt napok­ban leleplező cikket írt azokról a deportálásokról, melyeket a KEOK minden törvényes alap nélkül hajtott végre és amelyek során közel 300.000 embert hur­coltak ki az országból. Az el­hurcolt szerencsétlenek majd ki­vétel nélkül eltűntek a galíciai halálfalvakban és közülük csak néhányan tértek vissza. A cikk keretében megírtuk, hogy a de­portálások ügyében a legfőbb fe­lelősség Sándor Jenő zeneszer­zőt, a KEOK akkori vezetőjét terheli, aki a jogszabályok meg­sértésével hajtotta végre ezt a példátlan arányú deportálási manővert. A cikk adatai alapján a politi­kai rendőrségen megkezdődött a vizsgálat. Kiderítették, hogy Sándor Jenő Budán bujkál. Hosszas keresés után sikerült el­fogni egy pincében, ahová a nyo­mozók elől elbújt. Bekísérték a politikai rendőrségre, ahol meg­kezdték kihallgatását. Vallomása alapján fény derült arra, hogy Sándor Jenő a Felvidékről és Máramarosszigetről 40.000 embert vitetett az ország határain kívül az akkori kor­mány tudta nélkül, azon a jogcímen, hogy ezeknek nem volt rendben állampolgár­ságuk. Amikor a kormány tudo­mást szerzett Sándor Jenő saját kezdeményezésű deportálásáról, ezt azonnali hatállyal leállította és az állampolgárságok rögtöni revízióját rendelte el. Sándor Jenő vallomása alap­ján most fény derül a KEOK törvénytelen működésére és az általa szolgáltatott adatok a KEOK többi vezető bűnösét is rendőrkézre juttatja. Pártközi értekezlet elé kerülnek a moziengedélyek A moziengedályek kérdését párt. közi értekezlet tárgyalja le, amely még ezen a héten összeül a belügy­minisztériumban. A belügyminiszter a pártok véleményének meghallga­tása után készíti el javaslatát a moziengedélyek ügyérőd. Dís^előad ások a; OperaFiázkan Május 1-ét két nagyszabású dísz­előadással ünnepelték lelkes hangu­latban az Operahá-ban. Az előestét a Munkás Kultúrszövetség ren­dezte. Az előadás előtt Kmnáromy Pál, Jemnitz Sándor, Szakosíts Árpád és Losonczy Gáza mondott beszédet, majd Bartók táncjátéka. „A Fából faragott királyfi”, Fa doni vezénylésével, Otlrubay Melinda, Tatár György, Harangozó Gyula,' Kálmán Etelka táncával, utána Pa- taky Kálmán énekelt és ezt követte Mussorgsky „Hovancsina" nagy­operájának egyik felvonása, Fe- rencsik János vezénylésével. Oláh Gusztáv rendezésében, Basilides Mária, Székely Mihály, Palló Imre, Fodor János, Fekete Pál szereplőié­vel és végül Csajkovszky Zenéjére tervezett táncköltemény „Romeo és Julia” állott műsoron. A máso­dik estét a Magyar Színészek Sza­badszervezete rendezte, „Föld, Ke­nyér, Szabadság” cím alatt, három részben. A Himnusz után Jámbor Alajos alpolgármester mondott üd­vözlő beszédet, majd zenekari szá­mok, szavalások, táncjelenetek, énekszámok, operarészek tarkítot­ták a gazdag, változatos műsort, amelynek előadásában Ascher Osz­kár, Halmos János, Major Tamás, ján, Pataky Jenő, Peti Sándor^ Medgyaszay Vilma, Beregi Oszkár, Pataky Kálmán, Polgár Tibor, Ba­jor Gizi, Somlay Artúr, Budanovits Mária. Mészáros Ági, Kálmán Osz­kár, Halmos János, Major Tárnán, Gobbi Hilda. Ferencsik János’ Gombaszögi Frida, Pless László, Ottrubay Melinda, Bordy Bella, Brada Rezső, Zsedényi Károly, Kő­szegi Ferenc működött közre nagy sikerrel. A KOLOZSVÁRI Nemzeti Szín­ház Budapesten tartózkodó tagjai május 5-én 11 Órakor a Városi Színházban társulati ülést tartanák. — BEMUTATÓ lesz szombaton a Nemzeti Kamaraszínházban, Ma­dách és Csehov egyfelvonásosak kerülnek színre. — HONT FE­RENC értesítést küldött, hogy rövidesen ismét visszatér Buda­pestre. — BASTI LAJOS irodalmi varietéja Vasárnap nyílik: Karády Katalin, Neményi Lili, Greguss Zoltán, Lendvay Andor, Somló Ist­ván, Székely Mihály és mások szereplésével. ból faragott, Bajazzók, Parasztbecsü­let. (fél 5.) _ Nemzeti Színház: Bánk bán (fél ö). — Nemzeti Kamaraszínház: Tartuffe (fél 5). - Művész Színház: Előjáték Lear királyhoz, Marsa'l Ibolya (fél I). — Fővárosi Operettszínház: Csárdáskirálynő (fél 5). — Pódinm: Szájkosár nélkül (fél 4). _ Medgyaszaj Színpad: Francia szobalány 15), A MAGYAR RÁDIÓ MŰSORA 14 M: Hírek. —16.0»: Fonó melódiák — Nagykovácsi IrOiia éneked a iád.ó: zenekart vezényli Polgár Tibor — lb.-O: A Nemzeti Segély munkájáról Stern Szeiena beszél. — 16 40- 1 d .aít: „Ny‘tány olasz stílusban 2 Bartók: Magyar parasztdabk A rád.cá zenekart vezényli Ferenc&k János — L.W): ^ Hírek. — 17.15; „Magyar'vér­tanuk Bajcsj -Zsilinszky Endréről Nagy Ferenc beszél. — 17.35; Opera­részletek. - lg.««: Hírek - 18.05: tílrek - 18.10: Hírek — 18.15: Várnai Zseni WTseket mond. — Í8.30: 1. Glinka: Kamari n«zk aj a. 2. Rabaud: Éji m net (vezényel a szerző). 3. Musszors. kij: , J.. a - k°Pár hegyen. — szimfonikus költemény (Párisi Lamoureu::- en kar vezényel Albert Wolf). (Hanglemezek.) — 19 00: Hírek, 19.15:• Magyar költők a forradalomban. (Petőfi, Ady és József Att.la versek.) Elmondja Görög Ilona ^ngyári László. 19.45. Hanglemezek Iniáílj : A nap eseményeinek összefogd

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék