Szabadság, 1947. január-március (3. évfolyam, 1-73. szám)

1947-01-25 / 20. szám

Népbfróség előtt állott Manyi a 14 éves nyilasházi vetkeztető o sertésszálütás tíz városba Enyhítettek a scrj/ísforg'.alom kor. ! át olásán. A rendelet szerint ezen­túl magánosoknak is szabad, meny» nyiefgre való tekintet nélkül 100 kilón felüli sertéseket szállítani a kővetkező, helyekre: Budapest— Ferencváros, Debrecen, Győr,- Mis­kolc, Pécsi Szeged, Salgótarján, Szolnok, Tatabánya, ózd. Az így szállított sertést csak a Közvágó­hídon lehet kVágni é,s a termelt zsír és szalonna 50 százalékát le kell adni. Másik felével a tulajdo­nos szabadon rendelkezik és min­dén- korlátod,s nélkül hivtalos áron forgalomba hozhatja. SPORT Jó magyar eredmények Bánosban Davosban a téli főiskolai világ­bajnokság során az össseistt, ver­senybe- számító műlesiklásban a a nők között Dagman Rom (Ausz­tria) győzött 1:48.3 perccel. A férfiak versenyében első Egon Schöpf (Ausztria). A negyedik he­lyezést Szikla (raagyar)s érte el 1:41 perceg idővel. Az 500 méteres gyorskorcsolyá­zóéban 1.' L&uri Parkines (finn) 44.8, 2. Fajor Kornél (magyar) 46.1, 3. jEáekfi /kos (magvar) 47.1. Az Újpest Törökországban por- tyázó labdarúgócsapata szombaton az ankarai válogatottal, vasárnap pedig egy katonai válogatottal mér­kőzik. Magyarország birkózó csapatát hivatalosan is meghívták az ápri­lisban tartandó prágai Európa, bajnokságra. Budapest gyorskorcsolyázó baj­nokságát február 8. és 9-én rende­zik a városligeti jégpályán. Max Schmeliuget, a boxolő világ, bajnokot az angol megszállási öve­zet bírósága fölmentette a náci- barátság vádja alól. Az egykori német nehézsúlyú hivatásos ököl­vívó világbajnok ismét versenyez­het. Barna Viktor, aki évek óta Ame­rikában tartózkodik, az. Asztali teni­szezők Szövetségéhez küldött leve­lében bejelentette, hogy a világbaj­nokságokon magyar színekben kí­ván indulni. Indulásával esélyeink megnövekedtek a csapatbajnokság­ban. Anglia és Európa Válogatott lab­darúgó csapatainak mérkőzését, május 10-én játsszák le a Hamp­den . Park stadionban. Valószínű, hogy az európai válogatottban a szovjetorosz labdarúgók is részt, vesznek. líiió «d iiiisir Budapest . PfiNTBK 12.10: Járz. — 13; Etoadá». — 13,15: Stnw.vTßs müveiből. — 14: Kitek. —14.10: Hanglemezek. — 11.20: Helyszíni közve­títés ogy gyár tanoiicotöionából. — 14.30: Hegedű. — 15.16: Rá dió iskola. — 1.6: Kap-güemezek. — 16.15: Gyermekbará­tok roü^OTä, — 16.30: Énefckettős. —17: Hírek. — 17.10; Szefesáerv^zeti tanács- adó. — 17.30: Scakazefive-zeti híradó. — 17.25: Vőr-ösfcei3S®t. — 17.45: Sporlk&z- leiml&niyek — 18: Iláy László előadása. — 13.15- íTeMiat&lSan cserepek, Rózsahegyi előadóestje. - - 19: Egy- régi J>á-1. — 20: Híreik. — 20.20: Rádiózenekav. — 21. -10: Angol nyelvoktatás. — 21.30; hírek oroszul. — 2ß: Hírek, — 3:’.30: ’ ilang-'e- me-'.ek. — Hajlómé ?ek. — 24: Hírek. — 0.10—0.20; Hírek francia étf angol nyelven Budapest II. 17: ötórai tea. — 1«: Hírek — 18.05: Az USA ajáuidűkleimezei. — 19.30: Falu- híradó. — 1945; A falurádió népfőisko­la.le. — 20: Hanglemezek. — 50.30: A rádió .szabadegyeteme. — 21: Hírek. — 21.15: Cigányzene. — 29.15: Hanglemezek. Illlllllllllllllll!!!!!!l!lllllillllllllllllll!lil!lllll(l!lllitiíill SzßSßdsmp Demokratikus napilap Felelős szerkesztő: Haraszti Sándor Felelős kiadó: Elek László Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, vm., József-körút 5. sz. Telefon: 138-578. 138-383 Hirdetési osztály telefonszáma: 135-735. Nyomatott a „Szikra” Lapvállalatok körforgógépein. — Felelős nyomda- vezető: Nedeczky László FRANCIAORSZÁG német államszövetséget követel A külügyminiszter,helyettesek Lon­donban folytatták a német és oszt- •rák béke tárgyalását. A francia kormány a többi nagyhatalmiakhoz jegyzéket intézett, amelyben új al­kotmányt javasolt Németország szá­mára. A tervezet lényege hír sze­rint ez, hogy Németország külön­álló német államok konföderációja lenne. Az egyes államok saját rend­őrséggel rendelkeznének és köve­teket is küldhetnének az egyes kül­földi hatalmakhoz. A francia kül­ügyminisztérium másik jegyzéket is intézett a nagyhatalmakhoz, amely a békeszerződés megkötéséig ideiglenes német kormányzat, meg­szervezését javasolja. A német kérdéssel kapcsolatban a moszkvai rádió megállapította, hogy az angolszász övezetekben a gazdasági élet sokkal kedvezőtle­nebbül alakul, mint keleten, bár az angol és amerikai övezet iparilag fejlettebb a szovjetövezetnél. A visszaesés okát a szov.iot-szemleíró abban látja, hogy Nyugaton a megszálló hatóságok alig nyúltak hozzá a monopolkapitalista nagy­ipart szervezethez. — Gero Ernő közlekedésügyi mi­niszter tömegével kapja az üdvözlő táviratokat,-melyek mint a három­éves gazdasági terv megteremtőjét üdvözük benne. Legutóbb a Buda. pesti Bérautófuvarozók Ipartestii- lefce, a XIV. kerületi MKP üzemtit­kári értekezlete, a körmendi Ré.ba. híd munkásai és- a Kisiparosok Or­szágos Szabad. Szervezete küldte el a miniszterhez táviratait, — A sw-Rpamjegyek beváltása késedel­met szenved, mert sz.iíl-itáöi akadályok miatt, a üzemek nem tud-. t?Jk a köveié íményokn-ek eleget lenni. A meglévő kis keletekből plsösorbföi a decemberi jegyeket váltó tik be-araim cv, megtifct&nt, sorra kerülnek a januári rzanrn.nje^rrek is. MR feapyrsk Ie®sf?€5; A januári líüseUáiási é. xiótjsgrekre rsak január 31-1" adnak 2 ;*,ak ,-AnoIlo” főzö­tojáspótUH na elosztóhelyek. — Újságírók figyelmébe 1 A kö­zelgő közgyűlésen alapszabály sze­rint azok nem szavazhatnak, akik­nek 3 hónapnál nagyobb tagdijhát. ralékuk van. A MUOSz felszólítja tehát a hivatásos újságírókat, hogy rendezzék tagdíjhátralékukat. P r. GÄOO BÉLA ii tv'.í'mI (VITT,. Szent királyi-utca 6.) L'j tekfonssáma: 136—035. — A Magyar Vöröskereszt nevé­ben visszaéléseket követeit el Dá. vai György. Jogosulatlanul pénze­ket vett. fel. A Vöröskereszt meg­bízatását visszavonta. — A Mfi-MSz, a X. kerületi elöl­járósággal, valamint a tanoncépítő mozgalommal közös értekezletet tartott. A kerület ifjúsági vezetője beszámolója után felhívást intéztek Kőbánya lakosságihoz a tfnonc. otthon megsegítése érdekében, melyre az üzemektől és magáno­soktól már több adomány érkezett. — A Vf.- T-.S ,ovJet Művelődési. Tár. f*SBR ;tr.dományi iirrn-yra január .ő3-vri cíéuíáu 6 ójakor ütést tort a Tár­saséi széli'názában. (Szen+ikirälyi-u. M/a* Aa iüéseíi, „A -o-jetúnió munkajoga“ cimmeT (art dr. Nizsalovszki Endre egyetemi tanár előadást. — A köztársaság ünnepén, feb­ruár elsején, az iskolákban szüne­tet tartanak ás ünnepélyt rendez­nek. A ROTÁL SZÁLLODA TÁNCOS TEA- DÉLUTÁNJAIT ismét megrendezi. Mind­azok, akik scombst, vasárnap, vagy ünnep­napokon .-solid keretek között, finom uzsonna mellett -táncolva ' akarják eltölteni dél­utániakat, örömmel fogadták ezt a hírt. Minden héten többen és többen beszél nek a P-OVM, hanmdátos ötórai teáiról, ah-1 a legjobb zenekar, Feijner-Dabón jasz- egyiittese játszik. . SZÍNHÁZAK és mozik műsora fantomja (am.), fél 4, fél S, fél 8. vas. és ünn. fél 2-kor is. — Marx: Jég hátán is megélünk, fél 4, fél 6, fél S, vas. és ünn. fél 2-kpr is. —Oraitta (T.: 454—-689): Csillagok parádéja, 4, 6, S, szemb-, vas. ünn. 2-kor is. — Otthon: Ismeretlen imádó, fúl i, fél 6, fél 8. — Palace: Amiről mm beszélünk, 11, 1, S, 5. 7, 9. — Partisans JEgy fiúnak a föle, fél 4, fél 6, fél 8, vas. Ó3 ünn. fél 2-kor is. — Pátria: Boszor­kányt vettem feleségül, 4, 6, 8, bzomb., vas. és ünn 2-kor is. — Petőfi: N:-ma kolostor, fél A, fél 6, fél 8. vas. és ünn. fél 2, vi4t fél 6, fél S. — Phönix: Fiatal ördögök és Fekete bandita, 11, 1, 3, 5, 7. — Roxy: (T.: 2-25—419): Táncos kalóz é* ÍCanadai véreb, 2, 4. 6. 8, vas. é3 ünn. fél 32, fél 2, fél 4, fél 6. fél 8. — Royal Apoll« (T.: 223—G99) : Hová lettél drága völgyünk, fel 4, ví6. S, — Savoy: őrség a Rajnán, fél 4. fél 6, fel 8. vas. és ünn. fel 2-kor is. — Seal«* (T.: 1-20—1501: Csillagok parádéja, 4, 6, 8, »zomb.. vas. és ünn. 2-kor is. — Szabadgág (T.: 249—595): Raffles, a frákkos betörő, fél 4. fél 6, fél S. — Tinódi: 'Emlékszel még? Claudette Colbert, fél 4, fél 6, fél 8. — Túrán: Pusr.ták lK'se és Havray éjszakák, 2, 4, 6, 8. vas. és ünn. fél 12-kor is. — Tátra, Üllői-út 63: Csattar a csók (nm.), fél 4, fél G, fél 8, vas. és ünn. fél 2-kor is. — Újlaki: Titkok útja, fél 6. fél 8, vr.s. és ünn. fél 4-kor is. — Uránia: Ifjúság ünnepe és Népek ítélŐFzéke (Coring és társainak bűne és bünbődése), 4, 6, 8. -— II. hétre prolongálva Arat a wiiiar Városi színház Kezdete: 3, 146, ^8. Városi: Avat a vihar (am.), S, 146, fél 8. — Zuglói: Raffles, a frakkos betörő, fél 6, fél 8, vas. és ünn. fél 4-kor is. — Szabad­ság, Újpest: (T.: Újpest 299): Eskü, íél 6. fél 8, vas. és . ünn. fél 4-kor is. — Tündér, Újpest (T?: Újpest 291): Kilencen a gáton, fél 6. fél 8, vas. és ünn. fél 4-kor is. t— Béke, Rákospalota: Angyalok a tüavonalban, 5, 7, vas. és ünn. 3-kor is. — Tapasz, Rákospalota: Amiről nem beszélünk, 5, 7, vas. és ünn. 3-kor is. — Széchenyi, Pestújhely: Fiúk s, gáton, fél 6, fél 8, vas. és ünn. fél 4-kor is. — Rnyal, Kispest ÍT.: 183—739): Társbérlet fél 6, fél 8, vas. és ünn. fél 4-kor is. — Flór«, Kispest: Kis csavargó, fél 6, fel 8, vas. m fél 4-kor is. — Fórum. Pcstszentlőrinc: Férfiak kedvence, fél 6, fél 8, vas. és ünn. fél 4-kor is. — Flóra, Pestszentlörinc: Álomkeringő, fél 6, fél 8, vps. és ünn. fél 4-kor is. — Kossuth, Pestszent?rzsébet: Lehull az álarc, fél 6, fél 8, vas. és ünn, fél 4-kor is. — Táíra‘, Pcstszeníerzstbct: Zoro-IIuru a két molnárlegény, 5, 7, vsa. és ünn. 3-kor is. — Táncsics, Cfeepel: Mandzsu bestiák, fél 6, fél 8, vas. és ünn. fél 4-kor is. SZÍNHAZAK MAI MŰSORA. Operaliáz: Aktxaiídrov-ögyüttes (7). — Nemzeti; Anto-rviiis és Cleopatra (fél 7). — Nem­zeti Kamara: A bunda (7)1 — Madáeli"• Egereik és emberek (7). — MSveöy,: Tizenhétéves vagyok (7). — Belvárosi: Jakoborsoki és. aj eapetdes í'7)> — Ma- ííyitr; Jani ka (7). — Fővárosi* Operett: Fekete liliom (7). — Víg: Nemzeti drogéria (7). — Pesti: A 15rj?delov:rg (7). — Medgyaszay. Uraim, csak et;v­ro9sután! (7). - Pódium: Mi lenne, ha . . . (7). Kamara Varieté; Kerne- vá! ''7). — Royaj R^vfí Varieté: Tavaez a Körúton (71. Holnap, szombaton nvit a &i©3E<5é I., Kriszilne-Iiörút 3-55. , DANKÓ F1STA JÁVOR MOZIK MŰSORA* Alfa, Kőbánya: Szováthy Éva, fél 6, fél 8, vas. és ünn. fél 4-kor is. — Ady: Szingapúri táncosnő (am.), 3, =r, 7. -— As tő rí;;: K. 225-ös Korvett a, 5, 7, vas. és ünn. fél 4, fól G, fél S. — Bethlen, 2»2ő—:ei>3: Operaház fantomja (am.), 4, 6, 8, szornb., vas. és ünn. 2, 4, 6, 8. — Belvárosi: Uj csillag született (am.), 5, 7, vas. éé ünn. 3-kor is. — Bodogváf, József- körút 63: Raffles, a frakkos betörő és Mexikó hiénái, fél 4, fél 6, fél 8, vas. és ünn, fél 2-kor is. — City: Szépek sv.éps (am.), fél 4, fél G, íél 8, vas. és ünn. fél 2-leor is. — Corsó, Váci-u. 9. 182—SIS: A szerető két arca (am.), fél 4, fél 6, fél S. szomb., vas. és ünn. 1-1, fél 4, fél 6, fél 8. — Corvin: Kard és szerelem (am.), 4. 6, 8, vas. és ürül. Hl és 2-kor is. — Bécsi, 12.1—343: Kard és szerelem (am.), 4, 6, 8, szomb., vas- és ünn. 2-kor is. — Bózs?.: Villamosszék felé, fél 6, fel 8, vas. és ünn. fél 4-kor is. — Elit: Hazugság nélkül, fél 4, fél 6. fél 8, va8. és ünn. fél 2-kor is. — FHorádó: Parancsolj a csillagoknak (am.), 4, 6, 8. — Éva: Kék hold völgye, fél 6, fél 8, vas. és ünn. fél 4-kor is. — Flórián: Amiről nem beszélünk, fél 6, fél 8, vas. és rinn. íél 4-kor 5«. — Híradó Filmszínház (Mafirt mozi): Mafirt Krónika a legújabb magyar eseményekkel. Orosz Híradó a Szovjetunió Hgújfbb esemé­nyeivel, Francia Híradó. Hírek a világ minden tájáról. Zenélő tájak. Ismeret- . terjesztő fiira. -Dávid é3 Góliát. Rajzos trükkíilm. Víz királynői. Amerikai sport­film. Folytatólagos egyórás előadások reggel 9-től este 10 óráig. — Homéros: Asszony a vonaton, 3, 5, 7. — Hunnia: öten voltak (am.), fél 4, fél 6, fél 8, vas. 63 ünn. 11 és fél 2-kor is. —Ip?ly (T.: Lipót 460): Kővirág,' fél 4,, fél 6, fél 8. vas. és ünn. tél 2-kor is. — József Attila: Hófehérke és a 7 törpe, 4, 6, 8. — Kamara: Szépek szépe (am.), 4, 6, 8, szomb., vés. és ünn. 2-kor is. — Kossuth: (T. :li27——824): Szin­gapúri táncosnő, fél 4, fél 6. fél 8, vas. Műnk autón utazni fogalom Mert gyors, pontos, üzembiztos A kocsik télen fűtöttek Az ország egész területére ráí- islnnk szeméSyfravart üHPII imtlálf 5 ifi ÜK li imm. I A leány anyját, Pintér Józsefeiét, aki főmotofcónő volt, halálra ítélték. ' I A köztársaság elnöke még nem döntött kegyelmi kérvénye ügyé- I ben. Apja is nyilas volt. Nővérének vőlegényét nyiláé tömcggyilkoseág- I ban való vészvétel miatt már léivé- gezték. \ A leány ügyében, akit a, nytlas- j házban imnctenki Manyinak hívott, I újabb tanúkat hallgatnak M. Nem' mindennapi bünü-gyet tár­gyalt a népöíróság Hácz-tamácsa. Fiatal leány ártott bírái elé. A vád­irat szertnt a. Sfeent István-körút 2. ezámú nyilashéteban a leány, áld aktkor még csak tizennégy éves volt, kegyetlenkedlett az üldözöttek■■ kel. ö vetkőztette le az előállított üldözött* nőket, akikét súlyosan bántalmazott, azzal &7. űrüggyel, hogy ékszerölíct keres náluk. Uj nyomon keresik a félszemű gyilkosí, aki meőölíe és feldarabolta Lencsés Emerencíát Lencsés Emerencíát is, a gyilkos­sággal gyanúsított félszemü em­lőért is. Elmondotta, hogy találko­zott a íélszemüyel, aki másnapra találkozót beszélt meg vele. A talá'ko-óra detektívek kísér­ték o!.a lányt, i>. a férfi úgy. látszik megnesselte aT veszélyt, mert nem ment el. Mont, hogy úgy látszik, Lencsés Emerencia gyilkosa mégis Buda­pesten van., s. rendőrség újult erő­vel nyomoz utána. A nyomozáshoz igénybeveszik az orvosszakszerve­zet segítségét is, hogy támpontot kaphassanak a félszemü emberről. et»"- ■»-i-L- A köztársasági elnök kihall­gatáson , fogadta' Böhm Vilmos stockholmi követet. Proteigáiták az Uránia liim- s?Jelíáz mm sikeréi M.ult és jövő érdekes, sőt saelleines talál komija az-a, Lét film, amelyet csütör­tökön mutat be a Mafirt az URÁNIA film­színházban. Az egyik, a múlt, ,,Nép?l£ ítélőszéke’' címinel villámtempóban, száguld végig az. elmúlt évek eseményein, bemutatva mindazt a borzalmat, amit a fasizmus hozott a szenvedő Európára. Ennek a drámai múltnak egyetlenegy jó pilla na' a van, az, amely le is zárja ezt a szörnyű korszakot. Ez a pillanat a nürnbergi nagy nemzetközi per eseményeinek vetítése után következik be. akkor, amikor r-;.»ját sze- meinkkel láthatjuk, a náci főbűnösök jól megérdemelt hünhődését. — A máeik, n jövő, „A/, ifjúság ünnepe’* című filmből árad felénk életvidám ságga.1, örömmé1, nevetéssel és az ifjúság rdegávalragadó lendületével, .a szivárvány tarka színeiben. A „Szépség ünnepe” idei testvérfilmjc ez a minden jelenetével tr, ppfer getéget kiváltó film. Yalóban azt a jövőt mutatja, amely után mindannyian vágyódunk, a békét! Mind a két film ^ Szovjetunió és a Mafirt áldozatkészségéből magyar beszéd szöveggel kerül a közönség elé. Erre nagy szükség is van, mert ezeket a filmeket látni kell és a fel iratolvasás bizony elvonja a közön­ség figyelmét sokszor a legszebb jelene­tekről is. Tavaly tavasszal rejtélyes gyil­kosság ‘ történt Budapesten. Egy ismeretlen férfi leszúrta Lencsés Ernőre?, fin rendőriig hyilvAr.tar^ totit nőt, A holttestet feldarabolta. A megcsonkított test részeit a vá­rosban különféle helyeken, kapu­aljakban elrejtve találták meg. A gyanú egy magas, öszes, rá.n- cosarcú, félszemü emberre terelő­dött, aki sokat forgolódott az éj­szakai alvilágban élő nők között. Tudták róla, hogy ismeri Lencsés Emerencíát. A .gyilkosság óta többé nem látták. A nyomozás során az a feltevés alakult ki, hogy a tettes alighanem orvos, vagy más olyan foglalkozású, aki az anatómiával tisztában van, mert a holttest szétdarafootását nagy „szakszerűséggel“ végezte. Heteken át széleskörű nyomosán folyt, de nem jutottak a tettes nyo­mára. Már-már feledésbe merült áz ügy. Nemrégiben azonban a ro- 'rnán rendőrség értesítette a buda­pesti főkapitányságot, hogy' Bukarestben az utóbbi hóna­pokban nyolc hasonló gyilkos­ság történt. Valószínűnek látszott, hogy Lencsés Emerencia gyilkosa átmenekült Ro- málniába és ő követte el a buka­resti gyilkosságokat is. Most aztán fordulat következett be. A minap jelentkezett a rendőr­ségen egy lány, aki jól ismerte fi sift@refc míís©Éi A legjobb budapesti zenész, táncos, lát­ványos színházi S7.órsi:ozás a Royal Varieté műsora. Egész estét betöltő remek műsor, amely «. nézőtér szűnni nem akaró tetszés- nyilvánítása közben i>ereg le. Bohózatok, blüettek, magánszámok. vi?ághírü artisták Szerepelnek a programban. Ezt a műsort meg kell nézni. a, , LegíSöbet fizet | K-Mmtí’fm&si ifíiiüit«, WWMl—IIIHMMHMiWI SZÉ iílSl Éf?, | VALLÁL | j rádióért, roncsért is, S ~ csövekért, szerelési anya- m j- p » U F IF gokért, villamossági cik- m í Standard cianoza íssd | IV- Királyi Pál-utca IS/b. Telefon: 189—Ö8S. 3 Budaperf, XI., Bartók 8 I,,,,n,ii „ .homiuiiiui uhuiih.jjwhu im. ........■uw, B é 1 a-út 43. (volt Horthy g M raS5zereie5 Telefon: 2 5 8 —114. | ß @ d l i __________ I 1 5 éve fennálló munkaiaiha __——— I Molnár Gyula & divatcikk kiekereskedé. !B ßp., VII., Somogyi Béla. semnez IS.-(KX) forint vagy iv, , K eruiec ^ > W 6t 3/c. Telei.: 427-575. árukészlettel rendelkezőt. BoW&ros stueK» 4 | Megbeszélés péntek délután cS. <2- i — ............... 2—'5-ig, vagy vasárnap bérgaaEoSía i | 2 —S óráig. Ssondy-utca moaieiigedíHye!, öl • i W ß J . I_ ri/b. 7T, 2^_ e?.i>rös fi t bérért M 9H*ÍHQ'Sb Férfirahát, fehérneműt, «».OOO frlórt «hton. W Dl liOll “őnyeset ügetem, réstóre ™rium ' ^to'ában 16—20 SBobás beköl- Telefon: 185-092. ! tőz'hetö épületet ke- ----------—.......................... örOBClÄÄeS s l ’esek, ]<ehe;61eg Veszek, azonnal fizetek, erkéilyei, adó. é.; zt- ! Tjai kilátással. ,,Kül csipkefüggönyt, rezlon- Sráswie-n!fc6se-D kgp. | fölei“ jeligére ki- takarót, futószőnyeget, ható. a-ctöba VII., Király-utca 43. szánig VIIISSC )-------------;-------------------------- TEICHNBR-üzlet. naigy választók bau j n AM P ÍO Gyárépület 2100 □ öl • j HIRDESSEN ipa,vásánv Sábor Miktös a Soölötóf-ben l"t4iT113&%23. ' j 8 H irbitési díjszabás } Apróhirdetés szavanként hétköznap . . —.4-0 Fi vasárnap . . —.60 F Kishirdetés mm-soronként hétköznap . . —.80 F. vasárnap . . 1.— Ft. 11 /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék