Szabadság, 1971. április (81. évfolyam, 35-43. szám)

1971-04-02 / 35. szám

An American Newspaper in the Hungarian Language ÁRA 20c The oldest established and largest Hungarian Newspaper in America. Published every Wednesday and Friday Ho. 35. SZÁM CLEVELAND. OHIO Péntek. 1971 április 2 Year 81. Évfolyam AZ EGÉSZ ORSZÁGBAN IZGALMAT KELTETT A GALLEY ELLENI HADBIRDSÁGI DÖNTÉS FT. BENNING, Ga. — A hadbirósági esküdtszék bű­nösnek találta William L. Gal­ley Jr. főhadnagyot 22 viet­nami polgári személy előre megfontolt szándékkal elkö­vetett lemészárlásában. Galley a hadbirósági es­küdtszékhez rövid beszédet intézett, amelyben leszögezte: ha bűnt követett el, egyetlen (bűne az volt ,hogy többre ér­tékelte saját emberrei, mint az ellenség életét. Galley arra kérte a hadbíróságot: mivel döntésükkel őt már megfosz­tották becsületétől, ne fosszák •meg becsületétől a többi, még Vietnamban harcoló amerikai katonát. WASHINGTON — A hové- delmi minisztériumot a Cal- ley-ügyben hozott döntés után telefonhívások ezre árasztot­ta el. Az NBC televíziós és rádióhálózat értesülése sze­rint a telefonhivók egyike sem értett egyet a döntéssel, egyetlen olyan telefonhívás sem érkezett, amely helyesel­te Calley elitélését. Galley fellebbezése automa­tikus, eltarthat 5 évig és nem lehetetlen, hogy az ügy végül- is, az amerikai elnök, mint a haderő legfőbb parancsnoka, elé kerül. ATHENS, Ga. — Az itteni 5 tagú, katonai sorozóbizott­ság, lemondott. Indokolásuk: A Calley elleni döntés után nem tudnak tiszta lelkiisme­rettel katonákat sorozni, mert könnyen lehetséges, hogy a harcba vetett katonák, akik kötelességüket teljesitik — amiképpen azt Calley tette — Calley sorsára jutnak. INDIANAPOLIS, Ind. — Az itteni veterán-szervezet 100,000 dollárt akar össze­gyűjteni Galley fellebbezési költségeire és memorandumot intéz a Fehér Házhoz, a me­morandumban arra kéri Nixon elnököt, hogy kegyelmezzen meg Calleynek. SAIGON, Dél-Vietnam. — Az itt megintervjuolt ameri­kai katonák túlnyomó több­sége bűnbaknak véli Calleyt, akit azért ítéltek el, hogy ma- gasrangu katonai vezetőket mentsenek. CLEVELAND, O. — A Clevelandban megintervjuolt férfiak és nők között egyet­len egy sem akadt, aki ne fe­jezte volna ki megdöbbenését az Ítélet miatt és ne jegyezte volna meg: Miért ítélték el Calley föhagynagyot, aki mindössze hazafias kötelességét teljesí­tette ? Hírek a világ minden részéből LONDON — Az angol rendőrök — kísérletképpen — uj I zubbonyt kaptak. Az uj zubbony kétszázszor olyan élesen | veri vissza az autólámpák fényét, mint a fehérszinmrendőr­j zubbony. SAN CLEMENTE, Calif. — Nixon elnök olyan 18 tag» (•tanács felállítását rendelte el, amelynek tagjai az építőipari S vállalatok és az építőipari szakszervezetek megbízottai közül kerülnek ki. A bizottság feladata lesz az építőipari árakat és ! bérköveteléseket ellenőrizni és gondoskodni arról, hogy azi építőipari munkabérek emelkedése ne haladja meg az évi 6 százalékot. Ennek az évnek az első negyedében az építő­ipari munkabérek emelkedése évi 16.5 százaléknak feleli meg. MOSZKVA — A Tass iroda, a hivatalos szovjet hírügy­nökség, közölte: A szovjet képviselő és helyi tanács-választá­sokat junius 13-án tartják. KAMPALA, Uganda — Sir Edward Frederick Mutesai II. holttestének visszaszállítását Ugandába, 73 puskalövéssel ünnepelték. Sir Edward Uganda első elnöke és Buganda utolsó királya volt, 1969-ben halt meg Angliában és holttes­tét azóta ott őrizték. | LOS ANGELES — Néhány nappal ezelőtt letartóztat­tak 5 személyt ,akinek birtokában 1.1 millió dollár értékű hamispénzt találtak, 20 és 100 dolláros bankjegyekben. Egy detektív megjegyezte: Nem hiába nevezik Los Angelest Amerika pénzhamisitási fővárosának. I LONDON — Savajiraro, 26 éves indiai herceget, a' barodai mahradzsa fiát, kirabolták. A rablók először egy autóban sétakocsikáztatták a herceget, majd elvették éksze­reit és öt magát kidobták az autóból. Az ékszerek (2 arany és brilliáns karkötő, két brilliánsgyürü, egy ametiszt gytirii és brilliáns nyaklánc) értéke — a herceg szerint — -180,000 dollár. i WASHINGTON — Julie Nixon Eisenhower, az elnök lánya, mondotta egy intervju alkalmával: Tisztelem azokat, j akik lelkiismeretbeli meggyőződésükre hallgatva, ellenzik a ‘háborút és meggyőződésükért hajlandók börtönbüntetést szenvedni. Nem tisztelem azonban azokat, akik Kanadába menekülnek. I Mindszenty 79-ik születésnapja csendesen telt el BÉCS — Egy osztrák kato­likus hírügynökség közölte: Mindszenty József, kardiná­lis, Magyaország bíboros her­cegprímása, aki 14 év óta ön­kéntes számüzöttként a bu­dapesti amerikai nagykövet­ség épületében tartózkodik, a közelmúltban töltötte be 79-ik életévét. A kardinális születésnapja csendesen telt el: Mindszenty nem fogadott külső vendége­ket, a nagykövetség tagjai emlékeztek csupán meg szü­letésnapjáról. Ez alkalommal ismét fel­merült Mindszenty távozásá­nak lehetősége és hivatalos magyar kormánytényezők ki­jelentették: A magyar kormány úgy­szólván minden engedmény le­hetőségét hajlandó megfon­tolás tárgyává tenni annak érdekében, hogy Mindszenty elhagyja a budapesti ameri­kai nagykövetséget. A magyar kormány azon­ban egyetlen dologra nem haj­landó és éppen ez az, amihez a kardinális ragaszkodik: A magyar kormány nem hajlandó beleegyezni abba, hogy az amerikai nagykövet­ségről történt távozása után Mindszenty, római katolikus érsekként papi tevékenységet folytasson Magyarországon. így tehát, az úgynevezett Mindszenty kérdés, a kardi­nális 79-ik születésnapja után sem jutott közelebb az azon­nali megoldás lehetőségéhez. A Nyugat óvatosan mérlegeli Brezhnev öthatalmi atom­értekezlet javaslatát MOSZKVA — A Kremlin- ben nemrégiben kezdődött meg a szovjet Kommunista Párt 24-ik kongrseszusa. A megnyitó beszédet Leonid Brezhnev, a párt főtitkára, tartotta. Brezhnev majdnem 6 órán keresztül beszélt és be­szédét a 80 országból megje­lent küldöttek gyakran a szo­kásos tapssal szakították meg. Brezhnev külpolitikai be­számolója a szokásos színvo­nalon mozgott: elitélte Ame­rika indokínai beavatkozását, megvédte a Szovjetunió Cseh­szlovákia elleni invázióját, a közelkeleti feszültségért Izra­elt hibáztatta. Mindennek ellenére, Brezh­nev sikraszállt az Amerikával való együttműködés szüksé­gessége mellett. A főtitkár be­szélt a sztálinizmus problé­májáról és kijelentette: — Helytelenül cseleksze­nek azok, akik a múlt minden hibájáért Sztálint okolják, vi­szont helytelenül cseleksze­nek azok is, akik a sztáliniz­mus korszakát szerencsen- mosdatással igyekszenek ra­gyogóvá tenni. Brezhnev öthatalmi nuk­leáris konferenciát javasolt, amelynek célja az illetékes atomhatalmak nukleáris le­fegyverzése lenne. A konfe­rencián résztvevő ötödik atom hatalom (Amerika, Ang­lia, Franciaország és a Szov­jetunió mellett), Brezhnev szerint, kommunista Kina len­ne. WASHINGTON — Az ame­rikai diplomaták véleménye: Már nem egyszer merült fel nukleáris lefegyverzési kon- fernecia terve és a konferen­cia mindeddig nem valósult meg. A washingtoni angol diplomaták ugyancsak óvato­san mérlegelik a brezhnevi javaslatot. Elhagyják Kelet-Pakistant az amerikaiak Dacca, Kelet-Pakisztan — Innen származó értesülés kö­zölte: Archer K. Blood, ame­rikai főkonzu.1, arra kérte a washingtoni külügyminiszté­riumot: haladéktalanul szál­lítson el minden amerikai pol­gárt Kelet-Pakistanból, mert a kelet-pakistaniak szabad­ságharca következtében a kül- födiek testi épsége és élete nincs biztonságban. A konzul arra kérte az ame­rikai külügyminisztériumot: mindenekelőtt, az amerikai nőket és gyermekeket szállít­sa el Kelet-Pakistanból. Blood konzul kijelentette az újságírók előtt egy rögtön­zött sajtóértekezlet alkalmá­val : — Bizonyos vagyok abban, I hogy a State Department mie- jlőbb, legalább is, az amerikai nőket és gyerekeket elszállít­ja Kelet-Pakistanból. NEW DELHI, India Ke­let-Pakistanból Belgrádiba utazó jugoszlávok repülőgépe megállt az indiai fővárosban és a jugoszlávok közölték: — Dacca jelenleg csendes» az üzletek kinyitottak, és a polgári lakosság napközben ‘az utcán járhat, a további zendü­lés lehetősége azonban nem szűnt meg. ,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék