Szabadság, 1971. május (81. évfolyam, 44-51. szám)

1971-05-05 / 44. szám

2. OLDAL SZABADSÁG SZABADSÁG Editor: ZOLTÁN GOMBOS Published every Wednesday and Friday THE LIBERTY PUBLISHING COMPANY Edited and Published at Szerkesztőség és kiadóhivatal 1736 EAST 22nd STREET, CLEVELAND, OHIO 44114 Telephone: 241-5905 First issue: November 12, 1891 Előfizetési árak — Subscription rates United States of America and Canada Egy évre (one year) $20.00 — Félévre (half year) $11.00 Negyed évre (quarter year) $6.00 Más országokban (other countries) egy évre (one year) $30.00 félévre (half year) $16.00 —SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO— NEMFONTOS DE ÉRDEKES CHARLESTON, W. Va. — Lawrence Morris, rendőrka­pitány, mondotta nemrégiben az újságíróknak: Egyre töb­ben panaszkodnak affelől, hogy mind több nő visel fe­szülő rövidnadrágot. (hot pants.) A panaszok azonban eredménytelenek, tekintettel arra, hogy Charlestonban nincs olyan törvény, amely megtiltaná ezt. Ezzel eszem­ben viszont, ma is érvényben van egy olyan törvény Char- lestoniban, amelynek értelmé­ben kihágást követ el az a nő, ak ikalapot visel a színház­ban, vagy a moziban. Ennek a törvénynek a megtartását, természetesen, nem erőszak- köljuk ki, tény azonban az, htígy formálisan a törvény ma is életben van és hatályos. * * * WASHINGTON — Charles Percy szenátor (R-Ill.) újab­ban hosszúra növesztette ha­ját, a modern divatnak meg­felelően. Egyik választója nemrégiben 2.50 dollárt kül­dött Percynek, azzal a kérés­sel, hogy nyirassa rövidebbre haját. A szenátor ezt megtet­te. Érdekes megjegyezni: A szenátus borbélymühelyében a szenátorok haját ingyen nyírják, ennek ellenére, nincs tudomásunk arról, hogy Percy a 2.50 dollárt visszaküldőtte volna választójának. Melles­leg megjegyzve: Percy több­szörös milliomos. * ❖ * SAN FRANCISCO — A University of Nevada egyik 6 éves nőstény-csimpánza, már hosszú idő óta, a süket­némák jelbeszédével, beszél­getni tud az emberekkel. A nőstény-csimpánz valóban ta­nulékony, mert nemrégiben, újabb beszédjeleket tanult meg és most már összesen 130 süketnéma jelbeszéd-jelet is­mer. Az egyik ilyen jel szó­szerinti fordítása: Azt aka­rom, hogy csiklandozzanak. Szabadlábon a marathoni repulogeprablo RÓMA — Raffelle Mini- chiello, aki 18 hónappal ez­előtt a marathoni repülőgép­rablást elkövette és egy sze­mélyszállító amerikai repülő­gépet Californiából Rómába rabolt, szabadlábra került, véglegesen, felmentve. Minichiello Olaszországban valóságos nemzeti hős lett és amikor börtönét elhagyta, sokezren várakoztak reá a ka­puban, hogy üdvözöljék. — Sajnálja, amit tett? — kérdezte egy újságíró. — Miért sajnálnám? — kérdezte vissza Minichiello, meglehetősen arcátlanul. Egy másik kérdésre vála­szolva, a marathoni repülő- géprabló kijelentette: esze ágában sincs visszatérni az Egyesült Államokba, ahol, a repülőgéprablás miatt, eset­leg halálbüntetés várhat reá. — Olaszországba jöttem és Olaszországban akarok ma­radni — mondotta az újság­íróknak Minichiello. Később egy amerikai ripor­terrel ezt az üzenetet küldöt­te Amerikának: — Üdvözlöm az Egyesült Államokat és minden ott élő barátomat. SPORT RIPORT MAGYAR SIKEREK AZ IFJÚSÁGI VIVÓVILÁGBAN0KSÁG0N Emberrablással fenyegetőznek STOCKHOLM, Svédország — Innen származó jelentés közli: Olof Palme, svéd mi­niszterelnök, három fiát, név­telen telefonáló, elrablással fenyegette. A szükséges óvin­tézkedések megtörténtek, a gyerekeket éjjel-nappal az or­szágos rendőrség ügynökei őrzik. John B. Connally pénzügyminiszter aláírásával ellátott dollár bankók most hagyták el első ízben a Bureau of Engraving and Printing nyomdáját Washington D. C.-ben. A MENEKÜLTEK PORT-AU-PRINCE, Haiti. — Jean Claude Duvalier, Hai­ti uj elnöke, kijelentette a nemzetgyűlésben: Az ajtó nyitva áll a menekültek szá­mára, amennyiben hazatér­nek, szívesen fogadják őket. Nem vagyunk hajlandók azonban egyetlen haitii, vagy külföldi kommunista ügynö­köt sem visszafogadni. BOMBÁK CEYLON, Colombo — Ki­lenc különböző irodában ki­lenc bomba robbant. A bom­bázott irodák között olyanok is voltak, amelyek amerikai érdekeltség tulajdonában van­nak. Sebesülés, haláleset, nem történt, az okozott anyagi kár jelentéktelen. (Folytatás az 1-ső oldalról) első fordulótól kezdve bizto* san vette a “kanyarokat’", s remek vívással megérdemel­ten lett világbajnok, A két másik magyar lány: Hajzer Judit és Maros Magda nagyon tehetséges ígéretek; s mind három magyar lány nevével — reméljük — még sokszor fogunk találkozni. — A kard és párbajtőr verseny, — kü­lönösen az utóbbi a négysze­res holtversennyel, — ha ní­vóban nem is érte el a tőrt, de izgalomban és meglepetés­ben nem volt hiány. A pár­bajtőrt és kardot nem a szov­jet nyerte, hanem a francia, illetve a magyar fiú vesztet­te el. Gedőváry Imre. ez a szimpatikus balkezes kardozó a verseny győztesének lát­szott, s az utolsó előtti asszó- jában szovjet ellenfelével szember már 4-2-re vezetett. “Meccs-labdája” volt, de el- idegeskedte, s valóban elemi hibákat csinált — egv találat­tal vereséget szenvedett. Ez az egy találat — a világbaj­nokságot jelentette, — sajnos csak második lett. Kitűnő képzettségű, s ha rutint sze­rez, — sokszor és sokáig tag­ja lehet a magyar “nagy” válogatottnak. — Epében Pap Jenő kiválása folytán a dön­tőben nem voltunk érdekel­tek. A francia versenyö már 4-2 veszegett, — rándulást szenvedett, a verseny negyed­óráig szünetelt, s azután — úgy mint Gedőváry kardban — egy találattal a szovjet epéző mögött maradt. — Ha­tározottan m e g á llapitható olasz vivás uj és sikeres vér­keringése, ma már úgy a franciák, olaszok, németek, angolok is — vivászatjuk — közvetlenül, vagy közetve ál­lami támogatást kapnak. A nyugatnémetek, — ahol sok magyar edző működik, — uj szint hoztak különösen a tőrben, — modern, a klasz- szikus formáktól eltérőt, — de a siker igazol. Kíváncsian vár­juk, mi fog e kísérletekből valóra válni. A nemzetközi szövetség technikai irányitója Székely Tibor volt, a csapat edzője Somody Lajos, akiben nem­zetközi színvonalú mestert is­mertünk meg. (1956-ban tőr­bajnok és magyar válogatott volt, később lett szakoktató, majd mesteredző.) A csapat vezetője: Tábor István a Vi- vószövetség főtitkára volt, aki kitünően, barátján fogta egybe az együttest, s egyben mint elsőrangú versenybíró­ként ismerték el. A hazai ma­gyar fiatalok kifogástalan sportszerűséggel, szerényen viselkedtek, s vívásukkal, igyekezetükkel azt a re­ményt keltették, — hogy a jövő nagy versenyeiben foly­tatják elődeik olyan felejthe­tetlen dicsőség-sorozatát! Zöld Ferenc Dr. Fonda a lányáról NEW YORK — Henry Fon­da, az ismert szinész, nem­régiben ezeket mondotta for­radalmárrá vált, 33 éves lá­nyáról, Janeról, az újságírók­nak: Véleményem az, hogy alapjában véve Jane jó lélek, akinek nemes ösztönei van­nak. Tudom, hogy hisz abban, amit csinál, módszereivel azonban nem értek egyet. Nem hiszem, hogy a federális kormányt meg kell buktatni ahhoz, hogy emberibb, jobb és igazságosabb életet teremt­sünk. A Capitol fodrásza WASHINGTON — Martha Griffiths, kongresszusi képvi­selőnő, kijelentette: A Capi- tolnői fodrász-üzlete, amelyet egy kongresszusi bizottság vezet, szinte majdnem min­dig deficittel dolgozik. Büsz­ke vagyok azonban arra, hogy ezt az üzemet kizárólagosan nők vezetik. Capetown, Délafrika. A szivát- ültető sebészet kezdeményezője. Dr. Christiaan Barnard, legutóbbi sajtónyilatkozatában azon tűnő­dik. vájjon az orvosok miért hagy-' ják meghalni a végzetes szívbaj­ban szenvedőket, ahelyett, hogy átültető sebészetre küldenek őket. Szerinte az élet meghosszab­bítása. mindenképpen érdemeVok és indok. :■ , v .. ■ lapunkat

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék