Szabadság, 1971. június (81. évfolyam, 52-60. szám)

1971-06-02 / 52. szám

An American Newspaper in the Hungarian Language ARA 20c The oldest established and largest Hungarian Newspaper in America. Published every Wednesday and Friday No. 52. SZÁM CLEVELAND. OHIO Szerda, 1971 junius 2. Year 81. Évfolyam MEDDIG MARADUNK VIETNAMBAN? ÚJRA A SZENÁTUS ELÉ TERJESZTIK A McGOVERN-HATFIELD JAVASLATOT Hírek a világ minden részébe! COLUMBUS, Ohio — Robert Taft Jr. republikánus szenátor a jövő évi elnökjelölő konvención mint “favorite son” akarja Ohiot képviselni és a kellő pillanatban az ohioi szavazatokat Nixon elnöknek átadni. Ohio egyike a kulcs­államoknak az elnökjelölő konvención. WASHINGTON — A viet­nami háború folytatásának az ellenfelei ujterveket dol­goztak ki, hogy a törvényho­zókat és a közvéleményt fel­sorakoztassák a vietnami há­ború folytatása ellen. A bé­kecsoportok célkitűzése kará­csonyra hazahozni az utolsó amerikai katonát is Indokiná- íból. Hogy céljukat elérjék, új­ra előveszik George S. Mc­Govern és Mark 0. Hatfield szenátorok béke javaslatát, amelyet a szenátus 59-39 szó­többséggel egy évvel ezelőtt elvetett. Politikai körökben most sem jósolnak több sikert a javaslatnak, mint egy év­vel ezelőtt. Még ha sikerülne is egy-két szótöbbséggel meg­szavaztatni az amerikai had­erők kivonását elrendelő tör­BÉCS — A kommunista or­szágok és a Vatikán közötti kapcsolat rendezésére vonat­kozó kezdeményezés VI. Pál pápa nevéhez fűződik. A “mo­dus vivendi“ létrejötte érde­kében, május hó elején, négy napig tartó közvetlen tár­gyalás indult a Szentszék és a lengyel kormány hivatalos képviselői között. A tárgya­lásról kiadott hivatalos köz­lemény csak annyit jegyzett meg, hogy “a közös érdekkör­be tartozó kérdésekről véle­ménycsere történt.” A Var­sóban tapasztalható általános felfogás arra utal, hogy jelen­tős változás van folyamat­ban a római katolikus egyház és az állam viszonyában, bár a teljes megoldást kizártnak tartják, inkább “óvatosan ha­ladódnak ítélik meg a meg­beszélések menetét. A Szentszék vallásra vonat­kozó Kelet-Politikája régebbi keletű, mint Willy Brandt, nyugatnémet kancellár, politi­kai vonatkozású keleti uttö- rése. XXIII. János pápa az 1960-as évek elején, felvette a diplomáciai kapcsolatot Ju­goszláviával és Magyarország­vényjavaslatot, gyakorlatilag nem lenne jogerős, mert két­harmad többség kell ahhoz, hogy törvényes ereje legyen. A Committee for Peace ne­vű békecsoport nemcsak olyan szedettvedett alakulat, mert tagjai között található több tekintélyes munkásve­zér, továbbá volt miniszterek és nagykövetek, köztük Clark Clifford volt hadügyminisz­ter és Edwin Reischauer ex- nagykövet. A csoport junius második hetében erős propa­ganda offenzivát indit a há­ború befejezésére Washing­tonban, amikor az ország min­den részéből a különböző fe­lekezetek, munkásszerveze­tek, üzleti érdekeltségek, köz­életi vezérek a fővárosba jön­nek megbeszélésre. gal megállapodást kötött. Az idén felgyorsult ütem­ben következett egymás után a hivatalos szentszéki kikül­dött Szovjet Unióbeli látoga­tása, Yugoszlávia elnökének, Titonak római látogatása, és a magyar külügyminiszter, Péter Jánosnak vatikáni lá­togatása. Lengyelország lakáossága túlnyomórészt római katoli­kus, ezért az uj lengyel kor- mányval való egyezkedés, lé­nyegében, döntő próbának ve­hető. A keservesen elviselt Go- mulka rezsim emlékeit és a múlt decemberében feltörő elégedetlenség jeleit csak úgy tüntetheti el a jelenlegi len­gyel kormány, ha bármilyen korlátolt mértékben is, de ok­vetlen egyezségre lép az egy­házzal. Hz Egyesült Nemzetek a halálbüntetés ellen NEW YORK — Anglia, Olaszország, Norvégia és Uru­guay együttes határozati ja­vaslatot nyújtott be az Egye­PÁRIS — 100 amerikai asszony, a Vietnamban fog­ságban szenvedő vagy eltűnt katonák hozzátartozói ered­ménytelenül próbálták a kom­munista államok képviselőit meggyőzni arról, hogy enged­jék haza a hadifoglyokat, még mielőtt foimálisan vé- getér a háború és az Egyesült Államok kivonja csapatait Dél Vietnamból. A legutolsó jelentés szerint 1,612 ameri­kai katona van az eltűntek között. A vietcongi és az észak vietnami delegáció ve­zetői az asszonyok beadvá­nyát elutasították azzal, hogy addig nem lehet a hadifoglyok elbocsátásáról szó, amig egyetlen amerikai katona ma­rad Vietnamban. sült Nemzetek “Social Com­mittee of the Economic and Social Council” nevű taná­csához a halálbüntetés eltör­lése érdekében. A javaslatban felkérik a tagállamokat arra, hogy ott, ahol a halálbüntetés még ér­vényben van, óvatos és alapos kivizsgálást eszközöljenek a vádlott érdekében, egyúttal elismerik egyes tagállamok er- revonatkozó, előzőleg fogana­tosított intézkedéseit; továb­bá felkérik az egyes tagálla­mokat arra, hogy a halálbün­tetéssel kapcsolatos, kialakult véleményüket jutassák el az Egyesült Nemzetek főtitkárá­hoz Mr. U Thanthoz. Gang-gyilkosság Bronxban BRONX — A két héttel ezelőtt történt gang-gyilkos­ság két áldozatának személy- azonosságát megállapította a bronxi rendőrség, s ezzel ki­derült, hogy James H. Jack- son, alias McKinley Rogers és James Ebo, alias James Hen­ry Hall, avagy Robert Tho­mas, az atlantai, 100,000 dol­láros ékszer rablásban rész­vevő banda tagjai voltak. Mint emlékezetes, múlt év NEM ZÖRÖG A HARASZT, HA . . . Ä Vatikán és a lengyel kormány tárgyalása FILICUDI, Szicília — Ennek a kis szigetnek a lakossága tiltakozását fejezte ki az olasz kormány azon szándéka ellen, hogy a Mafia 15 tagját erre a népszerű turista-szigetre száműzzék. Általános sztrájkot helyeznek kilátásba, ha a kormány mégis megvalósitja elhatározását és a szigetet gengszterekkel népesíti be. BERLIN — A nyugati szövetséges hatóságok (U.S.A., Franciaország, Anglia) a teiwezet náci-kongresszus megtar­tására nem adtak engedélyt. YUBA CITY, Calif. — Az év legbizárrabb tömeggyil­kosságának eddi 18 áldozatát fedezték fel. A gyilkos, Juan V. Corona mezőgazdasági előmunkás konokul tagad. WASHINGTON — A képviselőház előtt fekszik egy javaslat, amely a 65 éves felülieknek kedvezményes vitel­dijat biztosítana a repülőgépeken és a vasutakon. CAIRO — A politikai szakértők szerint, az újonnan kötött egyiptomi-szovjet 15 éves katonai paktum a közel- keleti országokban lényegesen megerősitette Anwar Sadafc elnök hatalmát. Sadat szovjetbarát-ellenfelei bíztak abban, hogy Moszkva segítségével átvehetik a kormányzást, azon­ban a jelenlegi elnök, ezzel az ügyes sakkhuzással mini­mumra csökkentette egy újabb puccs lehetőségét. BECS — A hat román fiatalember, akik egy orosz típu­sú repülőgépet 26 utassal a szabad-nyugatra irányították, kijelentették, hogy az osztrák börtön is jobb, mint a “sza­badság” Romániában. A gépet eredetileg Münchenbe akar­ták vinni, azonban kifogyott a gazolinjuk. október 27-én a 'Muharomé Ali-Jerry Quarry box-meecs után, nagyszabású “party”-t rendeztek e sportág vagyonos kedvelői számára, Gordon Willimas, büntetett előéletű házigazda pazar otthonában. Az atlantai rendőrség megál­lapítása szerint, a vagyonos vendégeket egy jól megszer­vezett, fegyveres, banda fo­gadta, s az érdekes sorrendjé­ben, meg is fosztottak őket drága ékszereiktől. A gang egy részét le is tartóztatták azon nyomban, de Rogers és Emo nem került kézre. Az at- latai rendőrségen akkor az a felfogás járta, a két gangsz- tert illetően, hogy minden at­tól függ, ki talál előbb rájuk a rászedettek vagy a rendőr­ség. Most, a bronxi Walton Ave-i gangyilkosság után, biztosra vehető, nem a rend­őrség volt nyomon, hanem az áldozat. Szemtanuk vallomása alap­ján Rogers és Emo, az 1115 Walton Street előtt leparkolt, lopott 1969-es Cadillacban tartózkodott, amikor két fér­fi megközelítette a kocsit és rövid szóváltás után 11 lö­vést adott le a bennülőkre. A Cadillac első ülésén egy .45- ös automatikus, hátsó ülésén egy .38-as revolvert találtak a rendőrök, valamint $700 dollár készpénzt. Az elvált Sérj meglátogathatja kutyájukat BELVIDERE, 111. — Ho­mer von Béhran engedélyt kapott William Nash bírótól, hogy a hét bizonyos napjain, amig Virginia nevű felesége munkában van, meglátogat­hatja kutyájukat. A kutyák a házzal együtt ugyanis Mrs. Von Behran tulajdonát ké­pezi, s a házaspár gyermek­telen. William Freek, Behran ügy­védje a következőket mond­ta a bírónak: “Nevetséges­nek hangzik, de a házastársak mindegyike nagyon ragaszko­dik a kutyához és valóban so­kat jelent ügyfelemnek, ha a kutyát hetente néhányszor megsétáltathatja.”

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék