Századok – 1870

Thaly Kálmán: A szécsényi országos szövetséglevél (1705.) a hg. Czartoryski féle eredeti példányról közölve 337

TÁRCZA. 337 vonhatnák, és hatalmas diversiót tehetnének a török ellen. Nem N lehetne rosz néven venni, ha a horvátok a francziákhoz csatlakozná­nak, kivált a keresztyénség örökös ellensége ellen, mert királyuktól, kit oltalmukra választottak, sem zsoldot, sem oltalmat nem élveznek ; ő maga is (Zrínyi) hozzájuk állana, (igen természetesen az ilyféle beszédek még csak jobban növelték a bizalmatlanságot Zrínyi iránt.) Miként bonyolódott Zrínyi Péter, a töröknek e kejnény ellensége mégis török ezimbo. aságba, bár csak fél szivvel? szinte talánynak látszik, ha nem ismerjük az eseményeket és körülményeket részletesen ; de az eddigi adatok nyomán már meglehetősen belátunk a tömkelegbe, és képesek vagyunk fölfejteni e psyehologiai gombolyagot. Erről azon­ban tüzetesen szólni itt n ncs helyén. Itt még csak azt említem meg, hogy kezemben volt a Zrínyinek utolsó vallomásáról april 28. 1071. fölvett s általa sajátkezüleg aláirt jegyzőkönyv. Wolf Lobkovitz életében kivonatosan közli a vallomást, melynek tárgya leginkább a VitnyéJy-féle merénylet volt, de nem em­líti végül Abele admonitióját Zrínyihez, hogy valljon ki mindent, mert különben kínpadra fog vonatni, a mire már minden el van készítve ; Zrínyinek válasza volt: „A fölség tehet velem, a mit akar, ö uram ! de én nem vallhatok mást, mint a mit már korábbi vallomásaimban és most ismételve mondottam. Erre kész vagyok minden perczben meghalni!" PAULER GYULA. A szécséuyi országos szövetséglevél, a hg Cz rtoryski által 1870-ben a magyar tud. Akadémiának ajándé­kozott eredeti példányról közölve : INSTRUMENTUM CONFOEDERATIONIS Inclitorum R e g il i Hungáriáé Statvvm et Ordinum pro Libertate confoederatorum. Mi , alól specificált Magyarországi Statusok és Rendek, adjuk tudtára örök emlékezetül mindeneknek, a kiknek illik, cz Leveliinknek rendiben, Hogy, minekutánna az szabados ura-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék