Századok – 1903

Történeti irodalom - A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. I. II. köt. Ism. Karácsonyi János 927

TÖRTÉNETI IRODALOM. A pannonhalmi szent-Benedek-rend története. A magyar keresz­ténység, királyság és benezés-rend fönnállásának kilenczszázados emlékére kiadja a pannonhalmi szent-Benedek-rend. I. köt. A pan­nonhalmi főapátság története. Első korszak : A megalapítás és terjeszkedés kora, 996 — 1243. Szerkesztette és részben írta Erdélyi László. Budapest. 1902. Stephaneum kny. 4-r. XVI. 825, 2 1. Színes mellékletekkel és képekkel. — II. köt. A pannonhalmi főapátság története. Második korszak : A pápák és zsinatok refor­máló törekvései, 1243—-1404. Szerkesztette és részben írta Sörös Pongrácz. Budapest. 1903. Stephaneum kny. 4-r. 653. 2 1. A szövegbe nyomott képekkel. Minden országban vannak olyan szerencsés fekvésű helyek, a melyek minden időben vagy az ipar, vagy a kereskedelem, vagy a hadviselés központjai. De vannak olyanok, melyeket egy-egy nagy lélek emléke mintegy megszentel, hogy ott a földi ezéloknál magasabbra törő lelkek összegyűljenek, a vallás­ban, tudományban megnyugvást keressenek s másoknak is útmutatást nyújthassanak. Ilyen hely volt hazánkban Pannon­halma. E hegyhez fűződött (legalább a IX —XI. századok embereinek tudomása szerint) szent Márton, a Krisztusért palástját kettészelő vitéz imádságainak emléke; e hegyen emelték a magyarok bejövetele után az első monostort, e hely lőn azután az állandó imádságnak, a tudomány kedvelésének s utóbb a keresztény magyarok kegyeletének háza kilencz századon át. A magyarok honfoglalásának ezredéves évfordulója adta az első lökést arra, hogy nemzetünk első mestereinek utódai, a benczések is, gondoljanak rendjük nagy és érdemes múltjához méltó történeti mű alkotására. Közbejött akadályok miatt nem lehettek készen az ezredéves ünnep idejére, de készen lett a nagy munkából legalább egy kötet, egy másik szintén neve­zetes évfordulóra : a magyar kereszténység, királyság és ben­-czés-rend kilenczszázados ünnepére. Azóta a második kötet is elkészült s ma már a magvai-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék