Századok – 1905

Történeti irodalom - A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. VII. VIII. IX. köt. Ism. Karácsonyi János 248

TÖRTÉNETI IRODALOM. A pannonhalmi szent-Benedek-rend története. A magyar kereszténység, királyság és benczés-rend fönnállásának kilenczszázados emlékére kiadja a pannonhalmi szent-Benedek-rend. Szerkeszti Erdélyi László. Hetedik kötet : A zalavári apátság története a legrégibb időktől fogva napjainkig. Irta Füssy Tamás. Budapest, 1902. Stephaneum kny. 4-r. 731, 2. 1. A szövegbe nyomott képekkel. —- Nyolczadik kötet : A bakonybéli apátság története. I. Az önállóság kora 1023—1548. Irta Sörös Pongrácz. Budapest. 1903. Stephaneum kny. 4-r. 636. 2 1. Két melléklettel s a szövegbe nyomott képek­kel. — Kilenczedik kötet : A bakonybéli apátság története. II. A Pannonhalmától való függés kora 1548-tól napjainkig. Irta Sörös Pongrácz. Budapest, 1904. Stephaneum kny. 4-r. 4. 650. 2 1. Képekkel. Hazánk első szerzetesrendjének története hatalmas lépé­sekkel halad előre. A már ismertetett két köteten kívül ismét három kötet áll előttünk. Az egyik a zalavári. a másik kettő a bakonybéli apátság múltjáról szól; de mind a két munka más-más szerző műve, azért mi is külön szólunk mindegyikről. A zalavári apátság története egy — sajnos, már elhunyt — szép tehetségű, roppant szorgalmú és ernyedetlen lelkesedésit fértiu, Füssy Tamás tollából származik. Eüssy Tamás 1889-ben, hetvenhárom éves korában lett a zalavári apátság perjele és levéltárának őre. Nagy érdemeket szerzett író volt ő már akkor is, de inkább napjaink esemé­nyeivel foglalkozott, mondhatjuk, egyház-politikus volt. VII. és IX. Pius pápákról szóló művei történetiek ugyan, de még napjainkat is érdeklő dolgokat tárgyalnak, s nem annyira önálló kutatás eredményei, mint inkább hasonló tárgyú kül­földi művek kivonatai. S ime, e hetvenhárom éves ember egész lelkesedéssel beletemetkezik a zalavári apátságra vonatkozó ada­tok tengerébe, hogy pótolja a mit a XVIII. és XIX. század >) Olv. Századok, 1903. 928—939. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék