Századok – 1908

Történeti irodalom - A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története III. IV. köt. Ism. Karácsonyi János 146

TÖRTÉNETI IRODALOM. A pannonhalmi szent Benedek-rend története. A magyar keresztény­ség* királyság és benczés-rend fönnállásának kilenczszázados emlé­kére kiadja, a pannonhalmi szent Benedek-rend. Szerkeszti Erdélyi László. III. köt. A pannonhalmi főapátság története. Harmadik korszak : Az uralkodók reformáló törekvései. A pannonhalmi apát­ságnak főapátsággá való szervezése. 1405—1535. Szerkesztették és részben írták Sörös Pongrácz és Rezner Tibold. Budapest, 1905. Stephaneum kny. 4-r. 4, 843, 2 1. Képekkel és hasonmásokkal. — IV. köt. A pannonhalmi főapátság története. Negyedik korszak : A nagy háborúk kora. A magyar szent Benedek-rend föloszlása és föléledése. 1535—1708. Nagyrészt írta Molnár Szulpicz. Budapest, 1906. Stephaneum kny. 4-r. 911 1. Képekkel. E nagy vállalat, hazánk legrégibb szerzetes-rendjének története, Isten segítségével szépen halad kitűzött czélja felé. A régieken kívül új, derék munkások is hozzáfogtak, hogy éve­ken át tartó fáradsággal felderítsék szerzetük múltját és egy­úttal hazánk történetéhez is nagyon értékes adatokat nyújtsanak. Rezner Tibold és Molnár Szulpicz jóformán egyszerre, mint egé­szen kiképzett történetírók lépnek föl és derekasan megállják helyöket. Az itt ismertetett két kötet a pannonhalmi főapátság két hanyatlását és két felvirágzását tárja elénk. 1404-től 1500-ig, tehát 96 év alatt csak 28 évig volt apátja Pannonhalmának, mert Albeni János nagyon rövid ideig (1404—1405) tartó hivataloskodása után más kormányzó következett a váradi püspök unokatestvére, Örévi Konrád személyében. Sőt Albeni és Örévi kormányzása között a főapátság javai egyidőre idegen kézre is jutottak. Kikerülte ugyanis a szerzők figyelmét azon nevezetes adat, hogy 1406 máj. 9-én Zsigmond az egész apátsá­got 4400 forint jövedelem erejéig a bajor Johannának, IV. Albert osztrák herczeg özvegyének adta át. 1) Pedig ez jellemző arra !) Magyar Történelmi Tár, IX. 49—50. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék