Századok – 1910

Történeti irodalom - Erdélyi László: A tihanyi apátság története. Ism. Karácsonyi János 61

61 történeti irodalom. Végül megemlítjük, hogy Pintér munkáját »tanítványi igaz hálája jeléül« szeretett mesterének, dr. Békefi Bemig egyetemi tanárnak ajánlja. A tanítványi szeretet e nemes megnyilvánulása csak fokozza becsülésünket a tanár iránt is, kinek áldásos hatása ily szép gyümölcsöt termett, de növeli elismerésünket a tanít­vány iránt- is, ki tudásának legszebb és legérettebb gyümölcsével mestere géniuszának hódol. ]),. TORDAI ÁNYOS. A tihanyi apátság története. Első korszak. Az apátság önállósága 1055—1701. Irta dr. Erdély László. (A pannonhalmi Szent-Benedek­rend története X. k.) Budapest 1908. Magyarország legnagyobb, legkedvesebb tavának közepéből emelkedik ki a tihanyi hegy. Hazánk múltjának tengeréből gyö­nyörűen, messzire tájékoztatást nyújtva emelkedik ki a tihanyi apátság története. Kicsiben egész Magyarország története ez, tele szép, derült, nevelő, — de tele zivataros, romboló, sötét napok­kal is. A felépítés, gyarapodás, a hozzátartozó magyar nép meg­izmosodása után a belviszályok csapásait érzi a tihanyi apátság, majd a második virágzás után a szent helyből valóságos vár lesz, a török ellen védi hazánkat 144 éven keresztül. S végül újra eredeti rendeltetésének szolgál. De nem csupán egy darab földet őrzött meg ez apátság a magyar nemzet számára, hanem megőrizte a magyar nyelv leg­régibb emlékét is. Az egykori szerzetesek gondoskodása, ragasz­kodása mentette meg azt az alapító levelet, a mely a magyar nyelv legrégibb állapotaira vet. világot. Az ő gondoskodásuk által megmentett többi levelek pedig mutatják a fokozatos társadalmi átalakulásokat, haladást, oly szépen, oly világosan, hogy azt Magyarországon ezek nélkül megfesteni, feltüntetni alig lehetne. Ezen annyira érdekes apátság története elevenedik meg szemünk előtt a hatalmas, több mint 900 negyedrétű lapra ter­jedő kötet olvasásakor. S hogy megelevenedik, hogy ezt nem csupán a szakértő, hanem minden magyar láthatja, az dr. Erdélyi László érdeme, a ki szemmelláthatólag nagy szeretettel és összes tudásával dolgozott ezen nem csupán terjedelmes, hanem egy­szersmind valóban állandó értékű művén. Az első 3 fejezetben természetesen az apátság alapítását, múltját és egyházjogi fejlődését adja elő, de már a 4-ikben a tihanyi várról és kapitányairól beszél és 100 lapon végig ismer­teti azokat a mozgalmas, bár szomorú éveket, a melyekben, Tihany szigetén nem csupán az imádság és ének, hanem a fegy­verzörej is hangzott, A leghosszabb, csaknem 200 lapra terjedő

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék