Századok – 1914

Történeti irodalom - Sörös Pongrácz: l. Pannonhalmi apátság alatt 416

Történeti irodalom. A pannonhalmi Szent-Benedek-rend története. Kiadja a pannon­halmi Szent-Benedek-rend. Szerkeszti Sörös Ponsrácz. XII. k. — AJ Pacher Donát: A dömölki apátság története. 1912. 4° 646 1. XII. k. — BJ Sörös Pongrácz : Az elenyészett ben­czés apátságok. 1912. 4 0 535 1. Méltán örvendhet a pannonhalmi Szent Benedek-rend és méltán örvendhet a magyar haza is, hogy e XII. kötettel az 1890 •óta tervezett, 1902-ben végre megindult nagy mü : a pannon­halmi Szent Benedek-rend oknyomozó, hiteles s az összes adatok fölhasználásával készült története befejezést és tegyük mindjárt hozzá, méltó befejezést nyert. Mert bár a benczés monostorok levéltárainak kincsei régtől fogva többé-kevésbbé rendelkezésére állottak azoknak, a kik a régmúlt idők sűrű homályát eloszlatni igyekeztek, de ily terjedelemben, ily pontos kiadásban, ilyen részletes feldolgozásban még sohasem jelentek meg, és így csak most váltak teljesen közkincscsé, a magyar nemzet dicső múlt­jának világító fáklyájává. A XII. kötet első részét Pacher Donát írta. A mű tervezése­kor úgy találták, hogy a dömölki apátságról nincs sok írni való és az szépen elfér majd az elenyészett apátságokkal egy kötetben. De Pacher Donát oly érdekes adatokat talált e monostor törté­netére, oly ügyesen és lelkiismeretesen dolgozta föl azokat, hogy a kicsinynek tervezett értekezésből csaknem 60 íves derék könyv lett. Szemmelláthatólag annak tulajdonítható ez, hogy Pacher már állásánál fogva is roppant érdeklődéssel olvasgatta a XVIII. század egyik jeles nevelőjének (paedagogusának), Koptik Ottónak leveleit és annak egy magyar nemesi akadémia fölállítására irá­nyuló sokféle fáradozásait csaknem 200 lapon ismerteti. Lehet, hogy ez talán elcsüggesztő, de mindenesetre hű korkép, és ha talán nem tartozik szorosan a dömölki apátság történetéhez, de annál inkább hozzátartozik a hazai nevelésügy múltjához, s így a haza­történetírás csak hálás lehet a szerzőnek és a benczés-rendnek e bő ismertetésért. A XVIII. század ezen páratlan buzgóságú és a Szent-Bene­dek-rend számára mindig új működési kört kereső férfiú : Koptik Ottó volt a Gondviselés kiválasztott eszköze arra is, hogy a

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék